Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost

Na kratko o osnovni dohodkovni podpori za trajnostnost  

Mehanizem osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost nadomešča shemo osnovnega plačila in shemo enotnega plačila na površino v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 v okviru skupne kmetijske politike (SKP) za programsko obdobje 2023–2027.  

Mehanizem osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost je: 

  • obvezna vrsta intervencije za vse države EU,

  • letno nevezano plačilo na površino, ki se plača za upravičene hektarje, 

  • plačilo, ki se odobri za vsak upravičeni hektar, ki ga prijavi kmet. 

Vsi kmetje v EU imajo dostop do te vrste dohodkovne podpore za trajnostnost.

SKP za obdobje 2023–2027

Države EU izvajajo SKP za obdobje 2023–2027 s strateškim načrtom SKP na nacionalni ravni. Vsaka članica EU določi številčno opredeljene ključne cilje politik in oblikuje „intervencije“ (vrste ukrepov) za njihovo doseganje, in sicer na podlagi izbora, določenega na ravni EU.  

Strateški načrti SKP podpirajo odpornost sektorja z zagotavljanjem podpore vzdržnim dohodkom kmetij v okviru neposrednih plačil aktivnim kmetom. Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost je letno nevezano plačilo na površino, ki se financira izključno iz proračuna EU, in je še naprej najpomembnejše orodje SKP za podporo dohodkom kmetov v EU.

Nevezanost podpore, varovanje okolja in dobrobit živali

Ker mehanizem osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost ni vezan na proizvodnjo, plačila niso povezana z dejansko proizvodnjo na tej površini. Nevezanost dohodkovne podpore je bila uvedena z zaporednimi reformami, da bi se prekinila povezava med podporo kmetom in vrsto proizvodov (in količinami), ki jih proizvajajo. Nevezanost je kmetijskemu sektorju EU omogočila, da se v večji meri preusmeri na trg, saj je kmetom omogočila, da proizvajajo v skladu s povpraševanjem na trgu. Hkrati se polna dohodkovna podpora vse bolj pogojuje s spoštovanjem nekaterih specifičnih zahtev, povezanih predvsem z varstvom okolja in dobrobitjo živali.

Plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost se praviloma plača kot enoten znesek na upravičeni hektar, ki ga prijavi aktivni kmet. Vendar se lahko države EU, ki so v svojih nekdanjih shemah osnovnega plačila uveljavile plačilne pravice, odločijo, da bodo še naprej uporabljale pravice za odobritev osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost. 

V sistemu, ki temelji na plačilnih pravicah, se plačila odobrijo le za upravičene hektarje, za katere je bila aktivirana plačilna pravica. Znesek plačila temelji na vrednosti plačilne pravice.  

Plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost se lahko razlikujejo glede na skupine ozemelj s podobnimi socialno-ekonomskimi ali agronomskimi značilnostmi. Poleg tega se lahko v državah EU, ki uporabljajo pravice, znesek na hektar še naprej razlikuje, in sicer je to odvisno od vrednosti pravic in pravil o notranji konvergenci.

Cilji osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost

V povprečju je dohodek evropskih kmetij še vedno precej pod povprečnim dohodkom v preostalih gospodarskih sektorjih in je zelo spremenljiv. Leta 2020 je v državah EU-27 bruto dohodek kmetov v povprečju znašal 53 % povprečne plače v EU. V obdobju 2023–2027 je nevezana dohodkovna podpora ključni element politike SKP, skoraj 78 % dohodkovne podpore (v obliki neposrednih plačil) naj bi bilo izplačane z nevezanimi plačili. 

Osnovna dohodkovna podpora deluje kot varnostna mreža, saj vsem aktivnim kmetom zagotavlja minimalno raven kmetijskega dohodka. Osnovna dohodkovna podpora prispeva k uresničevanju cilja Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), da se kmetijski skupnosti zagotovi primerno življenjsko raven. Zato ima osnovna dohodkovna podpora ključno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti v Evropi. 

Poleg tega je izboljšanje pravičnosti, uspešnosti in učinkovitosti neposrednih plačil ena od ključnih prednostnih nalog SKP v obdobju 2023–2027.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

SKP podpira podeželske skupnosti ter kmetijstvo in gozdarstvo pri opravljanju ključne vloge, ki jo imata v družbi.

Field with wild flower verge

Cilj SKP je boj proti podnebnim spremembam, varovanje naravnih virov in krepitev biotske raznovrstnosti v EU.

a female farmer standing in a cowshed

Kmetijstvo in gozdarstvo lahko kmetom, upravljavcem gozdov in EU kot celoti zagotovita trajnostne ekonomske rezultate.

Druga plačila dohodkovne podpore

Za kmete je upravičenost do mehanizma osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost predpogoj za prejemanje podpore v okviru naslednjih shem neposrednih plačil:

Za nadomestila nastalih dodatnih stroškov in izpada dohodka izpolnjevanje pogojev za pridobitev osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost ni predpogoj za prejemanje podpore v okviru ekoshem, kot je določeno v členu 31(7). Vendar mora biti upravičenec v vsakem primeru pravi kmet, površina pa mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za neposredna plačila. 

Dokumenti

21. DECEMBER 2023
Factsheet on BISS: Basic income support for sustainability (BISS)

Dogodki

Novice