Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Подпомагане на доходите

Преглед на схемата за директни плащания за земеделските стопани.

Цел на подпомагането на доходите за земеделските стопани

Европейският съюз предоставя подпомагане на доходите на земеделските стопани или т.нар. „директни плащания“ с цел да: 

  • осигури защита и да повиши рентабилността на земеделието;
  • гарантира продоволствената сигурност в Европа;
  • подпомогне земеделските стопани при производството на безопасни и здравословни храни на достъпни цени;
  • компенсира земеделските стопани за предоставянето на обществени блага, за които обикновено не се заплаща на пазара, като например грижата за селските райони и околната среда.

Земеделските стопани обикновено получават подпомагане на доходите въз основа на размера на тяхното стопанство в хектари. Всички държави от ЕС трябва да предложат основно плащане — плащане за климата, околната среда и хуманното отношение към животните — с цел насърчаване на устойчиви селскостопански практики (екосхеми). Тъй като държавите от ЕС са длъжни да осигуряват тези плащания, те често се наричат задължителни плащания. Държавите от ЕС са задължени да предоставят екосхеми на земеделските стопани, но за самите стопани участието в тях е доброволно. 

Освен тях страните от ЕС могат да решат да предоставят други плащания, насочени към специфични сектори или видове селскостопански практики. Съществуват конкретни схеми, предназначени за допълнително подпомагане на малки и средни стопанства, млади земеделски стопани, земеделски стопани, които работят в райони с природни ограничения, и/или за сектори, изправени пред затруднения. 

Новата ОСП: 2023—2027 г.

Реформата на общата селскостопанска политика (ОСП), приложима за периода 2023—2027 г., беше приета от Европейския парламент и Съвета на ЕС на 2 декември 2021 г.

Държавите от ЕС изпълняват новата ОСП за периода 2023—2027 г. със стратегически планове по ОСП на национално равнище. Всеки план съчетава широк набор от целенасочени интервенции, съобразени със специфичните нужди на съответната държава от ЕС, и постига осезаеми резултати във връзка с целите на равнище ЕС.

Информация по темата

Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Екосхеми

Млади селскостопански производители

Други схеми за подпомагане

Предоставяне на подкрепа при спазване на правилата

ЕС обвързва по-голямата част от подпомагането на доходите на земеделските производители с два основни критерия:

  • обработваните хектари, а не произвежданите количества. Земеделските стопани трябва да отговарят на търсенето на пазара, за да увеличат своята печалба. Чрез премахването на връзката (отделяне) между плащанията и произвежданите количества се избягва свръхпроизводството.
  • Опазването на околната среда, здравето на растенията и животните и хуманното отношение към животните, което допринася за устойчивостта на селското стопанство. До 2022 г. това се наричаше „кръстосано съответствие“, а в ОСП за периода 2023—2027 г. бе променено на по-голяма „обвързаност с условия“. Плащанията на земеделските стопани, които не спазват правилата на ЕС, могат да бъдат понижени или напълно преустановени. 

Информация по темата

Предварителни условия

Устойчиво селско стопанство

Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027 г.

Защо земеделските стопани се нуждаят от подпомагане?

Гарантирането на продоволствената сигурност в Европа е от съществено значение и една от целите на ОСП, както е посочено в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), е да се осигури справедлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, чрез увеличаване на индивидуалните доходи на земеделските стопани. Средните доходи в селското стопанство остават значително под средните доходи в останалите сектори на икономиката на ЕС. 

Селското стопанство е рискова, а често и скъпоструваща стопанска дейност. Селското стопанство зависи в по-голяма степен от времето и климата, отколкото много други сектори. Съществува времево разминаване между търсенето от страна на потребителите и способността на земеделските производители да увеличат предлагането, тъй като отглеждането на повече пшеница или производството на повече мляко се нуждаят от време и инвестиции.  

Земеделските стопани в ЕС са под натиск поради нарастването на световната търговия с хранителни продукти и либерализацията на търговията. Развитието на световните пазари води до повишаване на конкуренцията, но също така създава нови възможности за европейската хранително-вкусова промишленост. Освен това глобализацията и колебанията в предлагането и търсенето доведоха до по-голяма нестабилност на цените на селскостопанските пазари през последните години, засилвайки допълнително притесненията на земеделските стопани. 

Несигурността в селскостопанската дейност и значението на осигуряването на производството на храни в ЕС оправдават важната роля на публичния сектор за осигуряване на защита за доходите на земеделските стопани.

Подпомагането на доходите на практика

Земеделските стопани трябва да подават всяка година заявление за помощ, като декларират всички земеделски парцели в своето стопанство.  

Въпреки че основните правила относно подпомагането на доходите се определят на равнище ЕС, за прилагането им по места отговарят отделните държави от ЕС. Националните органи отговарят за администрирането и контрола на подпомагането на доходите на земеделските стопани в своята страна (споделено управление). 

По силата на правната уредба на ЕС всяка страна може да прояви до известна степен гъвкавост в начина, по който предоставя плащанията, за да бъдат отчетени националните условия за земеделие, които се различават много в рамките на Съюза. 

Информация по темата

Управление на финансирането по ОСП

Условия за подпомагане

За да получават подпомагане на доходите, земеделските производители трябва да отговарят на няколко условия за допустимост. 

Като общо правило земеделските стопани трябва да отговарят на редица критерии: 

  • тяхното стопанство трябва да се намира в ЕС;
  • Трябва да бъдат изпълнени минималните изисквания за получаване на подпомагане на доходите. Не се предоставя подпомагане на доходите за суми, по-малки от 100 до 500 евро (в зависимост от държавата от ЕС), и/или когато площта, отговаряща на условията за подпомагане, е по-малка от 0,3 до 5 хектара.
  • да извършват земеделска дейност (производство, отглеждане или култивиране на селскостопански продукти и др. или поддържане на земята в добро земеделско състояние) в земеделската площ (обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревена площ), с която разполагат; 
  • да отговарят на определението за „активен земеделски стопанин“. Изискванията са уточнени по държави от ЕС и са свързани с минималните равнища на селскостопанска дейност, списъците с недопустими икономически дейности, земеделски стопани, които извършват разнородна дейност или са заети на непълно работно време, и намаляването на административната тежест. 

Информация по темата

Правила на ЕС за подпомагането на доходите на земеделските стопани

25 ЯНУАРИ 2024 Г.
Eligibility for direct payments of the common agricultural policy 2023-27
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018

Равнище на наличното подпомагане

Подпомагане на доходите се предоставя на около 6 милиона стопанства в целия ЕС и то често представлява важен дял от доходите от селскостопанска дейност. През последните 10 години подпомагането на доходите представлява средно почти половината от доходите на земеделските производители. 

Равнището на подпомагане на доходите може да се различава значително между отделните стопанства, отделните страни или региони в ЕС. 

ЕС използва механизъм, наречен „външно сближаване“, чиято цел е постепенното адаптиране на плащанията за подпомагане на доходите на хектар във всяка страна, като съответно бъдат повишени или намалени, за да се доближат до средното за ЕС равнище. 

Бюджетът на държавите от ЕС, в които средното плащане е под 90 % от средната стойност за Съюза, ще се увеличи с до половината от разликата между сегашния размер на плащането и 90 % от средната стойност за ЕС. Плащанията са най-малко 200 евро/хектар през 2023 г. и ще нараснат до 215 евро/хектар през 2027 г. 

Цената на подпомагането на доходите

За периода 2023—2027 г. планираният бюджет на ЕС за подпомагане на доходите е почти 188 милиарда евро.

Информация по темата

ОСП накратко: финансиране

Правно основание

Следните правила важат за подпомагането от ЕС на доходите в селското стопанство:

Документи

13 MАЙ 2024 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2022
29 ЮНИ 2023 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
17 MАЙ 2023 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2017-22 – December 2022
17 MАЙ 2023 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
6 ЯНУАРИ 2023 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
23 ЮЛИ 2021 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
2 ЮЛИ 2020 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
16 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
15 MАЙ 2019 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
24 OКТОМВРИ 2018 Г.
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014

Прояви

Новини