Skip to main content
Agriculture and rural development

Подпомагане на доходите

Преглед на схемата за директни плащания за земеделските стопани.

Цел на подпомагането на доходите за земеделските стопани

Европейският съюз предоставя подпомагане на доходите на земеделските стопани или т.нар. „директни плащания“ с цел да:

 • осигури защита и да повиши рентабилността на земеделието;
 • гарантира продоволствената сигурност в Европа;
 • подпомогне земеделските стопани при производството на безопасни и здравословни храни на достъпни цени;
 • компенсира земеделските стопани за предоставянето на обществени блага, за които обикновено не се заплаща на пазара, като например грижата за селските райони и околната среда.

Земеделските стопани обикновено получават подпомагане на доходите въз основа на размера на тяхното стопанство в хектари. Всички държави от ЕС трябва да предоставят основно плащане, плащане за устойчиви методи на отглеждане (екологизиране) и плащане за млади земеделски стопани. Тъй като държавите от ЕС са длъжни да осигуряват тези плащания, те често се наричат задължителни плащания.

Освен тях страните от ЕС могат да решат да предоставят други плащания, насочени към специфични сектори или видове селскостопански практики. Съществуват конкретни схеми, предназначени за подпомагане на малки и средни стопанства, млади земеделски стопани, земеделски стопани, които работят в райони с природни ограничения, и/или за сектори, изправени пред затруднения.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г., след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Това споразумение бе официално прието на 2 декември 2021 г. и новата ОСП ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващата система за подпомагане на доходите, като ще бъдат взети мерки за гарантиране на по-справедливо разпределение на финансовото подпомагане за земеделските стопани и работниците в целия ЕС. До 2023 г. ще продължат да се прилагат настоящите мерки за подпомагане на доходите в съответствие с разпоредбите на преходния регламент за ОСП.

Информация по темата

Основно плащане

Екологизиране

Млади земеделски стопани

Други доброволни схеми за подпомагане

Брошура: Разяснение на ОСП — директни плащания за земеделски стопани за периода 2015 — 2020 г.

Предоставяне на подкрепа при спазване на правилата

ЕС обвързва по-голямата част от подпомагането на доходите на земеделските производители с два основни критерия:

 • обработваните хектари, а не произвежданите количества. Земеделските стопани трябва да отговарят на търсенето на пазара, за да увеличат своята печалба. Чрез премахването на връзката между плащанията и произвежданите количества се избягва натрупването на „планини от храна“ като тези, пред които ЕС бе изправен в края на 70-те и 80-те години на XX век.
 • опазването на околната среда, здравето на растенията и животните и хуманното отношение към животните, което допринася за устойчивостта на селското стопанство. Това се нарича кръстосано съответствие. Плащанията на земеделските стопани, които не спазват правилата на ЕС, могат да бъдат понижени или напълно преустановени.

Информация по темата

Кръстосано съответствие

Защо земеделските стопани се нуждаят от подпомагане?

Средните доходи в селското стопанство остават значително под средните доходи в останалите сектори на икономиката на ЕС.

Селското стопанство е рискова, а често и скъпоструваща стопанска дейност. Селското стопанство зависи в по-голяма степен от времето и климата, отколкото много други сектори. Съществува времево разминаване между търсенето от страна на потребителите и способността на земеделските производители да увеличат предлагането, тъй като отглеждането на повече пшеница или производството на повече мляко се нуждаят от време и инвестиции. 

Земеделските стопани в ЕС са под натиск поради нарастването на световната търговия с хранителни продукти и либерализацията на търговията. Развитието на световните пазари води до повишаване на конкуренцията, но също така създава нови възможности за европейската хранително-вкусова промишленост. Освен това глобализацията и колебанията в предлагането и търсенето доведоха до по-голяма нестабилност на цените на селскостопанските пазари през последните години, засилвайки допълнително притесненията на земеделските стопани.

Несигурността в селскостопанската дейност оправдава важната роля на публичния сектор за осигуряване на защита за доходите на земеделските стопани.

Подпомагането на доходите на практика

Земеделските стопани трябва да подават всяка година заявление за помощ, като декларират всички земеделски парцели в своето стопанство. 

Въпреки че правилата относно подпомагането на доходите се определят на равнище ЕС, за прилагането им по места отговарят отделните държави от ЕС. Националните органи отговарят за администрирането и контрола на подпомагането на доходите на земеделските стопани в своята страна (споделено управление).

По силата на правната уредба на ЕС всяка страна може да прояви до известна степен гъвкавост в начина, по който предоставя плащанията, за да бъдат отчетени националните условия за земеделие, които се различават много в рамките на Съюза. В съответствие с правилата на ЕС за прозрачност националните администрации трябва да публикуват списък на бенефициерите на плащания по ОСП.

Информация по темата

Правила на ЕС за прозрачност

Условия за подпомагане

За да получават подпомагане на доходите, земеделските производители трябва да отговарят на няколко условия за допустимост.

Като общо правило земеделските стопани трябва да отговарят на редица критерии:

 • тяхното стопанство трябва да се намира в ЕС;
 • трябва да са изпълнени минималните изисквания за подпомагане на доходите. Не се предоставя подпомагане на доходите за суми, по-малки от 100 до 500 евро (в зависимост от държавата от ЕС), и/или когато площта, отговаряща на условията за подпомагане, е по-малка от 0,3 до 5 хектара;
 • да извършват земеделска дейност (производство, отглеждане или култивиране на селскостопански продукти и др. или поддържане на земята в добро земеделско състояние) на земеделската площ (обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревена площ), с която разполагат;
 • да отговарят на определението за „активен земеделски стопанин“. Новата ОСП съдържа задължително, но гъвкаво определение за активен земеделски стопанин, което се отнася до минималните равнища на селскостопанска дейност, списъците с недопустими икономически дейности, земеделски стопани, които извършват разнородна дейност или са заети на непълно работно време, и за намаляването на административната тежест;
 • в страните от ЕС, които извършват основните плащания според система за правата за получаване на плащания, земеделските производители трябва да имат право на плащане, за да получат достъп до необвързано с производството подпомагане на доходите.

Информация по темата

Правила на ЕС за подпомагането на доходите на земеделските стопани

24 OКТОМВРИ 2018 Г.
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Изтегляне
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018
English
(518.6 KB - PDF)
Изтегляне

Равнище на наличното подпомагане

Подпомагане на доходите се предоставя на близо 6,3 милиона стопанства в целия ЕС и то често представлява важен дял от доходите от селскостопанска дейност. През последните 10 години подпомагането на доходите представлява средно почти половината от доходите на земеделските производители.

Равнището на подпомагане на доходите може да се различава значително между отделните стопанства, отделните страни или региони в ЕС.

ЕС използва механизъм, наречен „външно сближаване“, чиято цел е постепенното адаптиране на плащанията за подпомагане на доходите на хектар във всяка страна, като съответно бъдат повишени или намалени, за да се доближат до средното за ЕС равнище.

Понастоящем това означава, че в държавите от ЕС, в които средното плащане е под 90 % от средното за Съюза, то се увеличава с една трета от разликата между сегашния размер на плащането в тези страни и 90 % от средната стойност за ЕС. В държавите, в които средното плащане е по-високо от средното за ЕС, сумите се коригират надолу.

В рамките на новата ОСП, която ще започне да се изпълнява през януари 2023 г., бюджетът на държавите от ЕС, в които средното плащане е под 90 % от средната стойност за Съюза, ще се увеличи с до половината от разликата между сегашния размер на плащането и 90 % от средната стойност за ЕС. Плащанията ще бъдат най-малко 200 евро/хектар през 2022 г. и ще нараснат до 215 евро/хектар през 2027 г.

Цената на подпомагането на доходите

През 2018 г. от бюджета на ЕС бяха заделени 41,74 милиарда евро за подпомагане на доходите. Тези средства бяха предоставени от бюджета на общата селскостопанска политика.

Информация по темата

ОСП накратко: финансиране

Правно основание

Следните правила важат за подпомагането от ЕС на доходите в селското стопанство:

Documents

29 ЮНИ 2023 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
English
(1001.6 KB - PDF)
Изтегляне
17 MАЙ 2023 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
English
(1.07 MB - PDF)
Изтегляне
6 ЯНУАРИ 2023 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
English
(1.18 MB - PDF)
Изтегляне
23 ЮЛИ 2021 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
English
(1.82 MB - PDF)
Изтегляне
2 ЮЛИ 2020 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
English
(1.84 MB - PDF)
Изтегляне
16 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
English
(2.06 MB - PDF)
Изтегляне
15 MАЙ 2019 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
English
(3.72 MB - PDF)
Изтегляне
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
English
(1.2 MB - PDF)
Изтегляне
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
English
(2.09 MB - PDF)
Изтегляне
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
English
(1.95 MB - PDF)
Изтегляне
27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
English
(1.91 MB - PDF)
Изтегляне
24 OКТОМВРИ 2018 Г.
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.57 MB - PDF)
Изтегляне

Прояви

 • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

 • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)