Skip to main content
Agriculture and rural development

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie

Kľúčové informácie o vykonávaní SPP, o jej výsledkoch a vplyve.

CMEF v skratke

Európska komisia vytvorila spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF) na posúdenie výkonnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v rokoch 2014 – 2020 a zvýšenie jej efektívnosti. Bolo predstavené prechodné nariadenie, ktorým sa predlžuje väčšina pravidiel SPP na roky 2014 – 2020 do konca roka 2022.

Výsledky monitorovania a hodnotenia poskytujú cenné informácie. Konkrétne:

  • poskytujú spoľahlivý analytický základ pre tvorbu politiky v budúcnosti,
  • pomáhajú pri stanovovaní cieľov politiky a programov a následne slúžia na posúdenie toho, ako sa tieto ciele darí plniť v dlhodobom horizonte,
  • prispievajú k zodpovednosti za verejné výdavky, pričom zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení obáv a otázok občanov, pokiaľ ide o použitie peňazí daňovníkov.

Na zabezpečenie riadneho monitorovania a hodnotenia musia byť politické ciele prepojené s plánovanými opatreniami. Ciele SPP:

  • životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien,
  • udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu,
  • vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast a chudobu vo vidieckych oblastiach.

Rámec pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020

1 JÚL 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Stiahnuť

Monitorovanie

Monitorovací prvok CMEF zabezpečuje kľúčové informácie o vykonávaní SPP. Komisia monitoruje súčasný vývoj na poľnohospodárskych trhoch, rozvoj vidieka a využívanie finančných prostriedkov SPP.

Na podporu posudzovania výkonnosti SPP bolo stanovených niekoľko typov ukazovateľov.

Vybrané ukazovatele sú prezentované vizuálne a interaktívne na paneli podľa témy vrátane podpory príjmu poľnohospodárov, zmeny klímy a kvality ovzdušia, trhovej orientácie a ekologickej výroby.

Komisia zabezpečuje každoročnú aktualizáciu údajov (s výhradou dostupnosti) v súbore kontextových ukazovateľov, ktoré odzrkadľujú aspekty všeobecných trendov, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie, výsledky a výkonnosť SPP.

Súvisiace informácie

Ročný súbor kontextových ukazovateľov

Hodnotenie

V rámci CMEF je hodnotenie nástrojom na posúdenie vplyvu politických intervencií. Poskytuje dôkazy pre prijímanie rozhodnutí a zlepšuje účinnosť, užitočnosť a efektívnosť intervencií SPP. Hodnotenie zároveň podporuje transparentnosť, získavanie poznatkov a skúseností a zodpovednosť.

Hodnotenie opatrení týkajúcich sa podpory príjmu poľnohospodárov a pomoci pri dodržiavaní udržateľných poľnohospodárskych postupov, ako aj podpory trhu vykonávajú nezávislí externí dodávatelia. Patria sem výskumné orgány, univerzity a konzultačné firmy, a to v rámci zodpovednosti Komisie na základe viacročného plánu hodnotenia. Zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Vyhlásenia o verejnom obstarávaní a výzvy na predkladanie ponúk sa zverejňujú na platforme tenders electronic daily.

Účel, rozsah a časový harmonogram každého hodnotenia sú stanovené v plánoch hodnotenia, ku ktorým môže verejnosť poskytnúť spätnú väzbu.

Pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka, hodnotenia vykonávajú krajiny EÚ. Komisia vypracúva zhrnutia hodnotení ex ante a ex post, ktoré vypracovali krajiny.

S cieľom, aby hodnotenia boli pevnou súčasťou tvorby politiky a zaistilo sa dodržiavanie stanovených kritérií, vypracovala Komisia usmernenia a súbor nástrojov na lepšiu právnu reguláciu, v ktorých sú stanovené požiadavky a najlepšie postupy pri hodnotení SPP.

Správy z hodnotení a ich výsledky sú rozčlenené na šesť kategórií:

Správy CMEF

Komisia uverejňuje správy o vykonávaní CMEF a výsledky hodnotenia výkonnosti SPP.

Prvá správa o monitorovaní a hodnotení SPP na obdobie 2014 – 2020 bola predložená Európskemu parlamentu a Rade EÚ v roku 2018 (COM/2018/790 final) a dopĺňa ju druhá správa uverejnená v decembri 2021.

Smerom k PMEF

Dňa 6. decembra 2021 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov SPP. Týmto nariadením sa stanovuje rámec výkonnosti, monitorovania a hodnotenia (PMEF), ktorý sa na SPP uplatňuje od roku 2023 do roku 2027.

PMEF podporuje posun v zameraní politiky od dodržiavania pravidiel k výkonnosti a výsledkom. Tento nový model vykonávania založený na dosiahnutých výsledkoch využíva súbor spoločných ukazovateľov výkonnosti.

Tento súbor spoločných ukazovateľov výkonnosti zahŕňa:

  • ukazovatele výstupov, ktoré sa použijú na monitorovanie vykonávania SPP,
  • ukazovatele výsledkov, ktoré sa použijú na monitorovanie pokroku krajín EÚ pri dosahovaní vopred stanovených cieľov,
  • kontextové ukazovatele a ukazovatele vplyvu, ktoré sa použijú na posúdenie celkovej výkonnosti politiky v porovnaní s cieľmi SPP.

Ďalšie usmernenia k plánovaniu a vykazovaniu ukazovateľov výstupov a výsledkov sú uvedené v sprievodnej poznámke.

13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Output indicators
English
(1.38 MB - PDF)
Stiahnuť
13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Result indicators
English
(1.3 MB - PDF)
Stiahnuť
13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.78 MB - PDF)
Stiahnuť
13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(1.4 MB - PDF)
Stiahnuť

Právne základy

CMEF sa riadi týmito pravidlami:

PMEF sa riadi týmito pravidlami: