Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie

Kľúčové informácie o vykonávaní SPP, o jej výsledkoch a vplyve.

CMEF v skratke

Európska komisia vytvorila spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF) na posúdenie výkonnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v rokoch 2014 – 2020 a zvýšenie jej efektívnosti. Bolo predstavené prechodné nariadenie, ktorým sa platnosť väčšiny pravidiel SPP na roky 2014 – 2020 predlžuje do konca roka 2022.

Výsledky monitorovania a hodnotenia poskytujú cenné informácie. Konkrétne:

  • poskytujú spoľahlivý analytický základ pre tvorbu politiky v budúcnosti,
  • pomáhajú pri stanovovaní cieľov politiky a programov a následne slúžia na posúdenie toho, ako sa tieto ciele darí plniť v dlhodobom horizonte,
  • prispievajú k zodpovednosti za verejné výdavky, pričom zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení obáv a otázok občanov, pokiaľ ide o použitie peňazí daňovníkov.

Na zabezpečenie riadneho monitorovania a hodnotenia musia byť politické ciele prepojené s plánovanými opatreniami. Ciele SPP:

  • životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien,
  • udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu,
  • vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast a chudobu vo vidieckych oblastiach.

Rámec pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020

1. JÚLA 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20

Monitorovanie

Monitorovací prvok CMEF zabezpečuje kľúčové informácie o vykonávaní SPP. Komisia monitoruje súčasný vývoj na poľnohospodárskych trhoch, rozvoj vidieka a využívanie finančných prostriedkov SPP.

Na podporu posudzovania výkonnosti SPP bolo stanovených niekoľko typov ukazovateľov:

Vybrané ukazovatele sú prezentované vizuálne a interaktívne na paneli podľa témy vrátane podpory príjmu poľnohospodárov, zmeny klímy a kvality ovzdušia, trhovej orientácie a ekologickej výroby.

Komisia zabezpečuje každoročnú aktualizáciu údajov (s výhradou dostupnosti) v súbore kontextových ukazovateľov, ktoré odzrkadľujú aspekty všeobecných trendov, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie, výsledky a výkonnosť SPP.

Súvisiace informácie

Ročný súbor kontextových ukazovateľov

Hodnotenia a štúdie

V rámci CMEF je hodnotenie nástrojom na posúdenie vplyvu politických intervencií. Poskytuje dôkazy pre prijímanie rozhodnutí a zlepšuje účinnosť, užitočnosť a efektívnosť intervencií SPP. Hodnotenie zároveň podporuje transparentnosť, získavanie poznatkov a skúseností a zodpovednosť.

Hodnotenie opatrení týkajúcich sa podpory príjmu poľnohospodárov a pomoci pri dodržiavaní udržateľných poľnohospodárskych postupov, ako aj podpory trhu vykonávajú nezávislí externí dodávatelia. Patria sem výskumné orgány, univerzity a konzultačné firmy, a to v rámci zodpovednosti Komisie na základe viacročného plánu hodnotenia. Zmluvy sa uzatvárajú postupom verejného obstarávania. Vyhlásenia o verejnom obstarávaní a výzvy na predkladanie ponúk sa zverejňujú na platforme tenders electronic daily.

Účel, rozsah a časový harmonogram každého hodnotenia sú stanovené v plánoch hodnotenia, ku ktorým môže verejnosť poskytnúť spätnú väzbu.

Pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka, hodnotenia vykonávajú krajiny EÚ. Komisia vypracúva zhrnutia hodnotení ex ante a ex post, ktoré vypracovali krajiny.

S cieľom zabezpečiť, aby hodnotenia boli pevnou súčasťou procesu tvorby politiky a aby sa zaistilo dodržiavanie stanovených kritérií, Komisia vypracovala usmernenia a súbor nástrojov na lepšiu právnu reguláciu, v ktorých sú stanovené požiadavky a najlepšie postupy pre hodnotenia SPP.

Správy z hodnotení a ich výsledky sú rozčlenené na šesť kategórií:

Správy CMEF

Komisia uverejňuje správy o vykonávaní CMEF a výsledky hodnotenia výkonnosti SPP.

Prvá správa o monitorovaní a hodnotení SPP na obdobie 2014 – 2020 bola predložená Európskemu parlamentu a Rade EÚ v roku 2018 (COM/2018/790 final) a dopĺňa ju druhá správa uverejnená v decembri 2021.

Smerom k PMEF

Dňa 6. decembra 2021 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov SPP. Týmto nariadením sa stanovuje rámec výkonnosti, monitorovania a hodnotenia (PMEF), ktorý sa na SPP uplatňuje od roku 2023 do roku 2027.

PMEF podporuje posun v zameraní politiky od dodržiavania pravidiel k výkonnosti a výsledkom. Tento nový model vykonávania založený na dosiahnutých výsledkoch využíva súbor spoločných ukazovateľov výkonnosti.

Tento súbor spoločných ukazovateľov výkonnosti zahŕňa:

  • ukazovatele výstupov, ktoré sa použijú na monitorovanie vykonávania SPP,
  • ukazovatele výsledkov, ktoré sa použijú na monitorovanie pokroku krajín EÚ pri dosahovaní vopred stanovených cieľov,
  • kontextové ukazovatele a ukazovatele vplyvu, ktoré sa použijú na posúdenie celkovej výkonnosti politiky v porovnaní s cieľmi SPP.

Ďalšie usmernenia k plánovaniu a vykazovaniu ukazovateľov výstupov a výsledkov sú uvedené v sprievodnej poznámke.

29. FEBRUÁRA 2024
PMEF – Output indicators
29. FEBRUÁRA 2024
PMEF – Result indicators
29. FEBRUÁRA 2024
PMEF – Context and impact indicators
29. FEBRUÁRA 2024
PMEF – Cover note on output and result indicators

Údaje pre monitorovanie a hodnotenie (DME)

Dňa 6. septembra 2022 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1475, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania hodnotenia strategických plánov SPP a poskytovania informácií na účely monitorovania a hodnotenia. Týmto nariadením sa stanovuje súbor spoločných pravidiel zberu údajov, ktoré sa použijú na monitorovanie a hodnotenie činností realizovaných v rámci SPP počas obdobia jej vykonávania 2023 – 2027.

Údaje pre monitorovanie a hodnotenie sú základnou zložkou rámca PMEF a modelu vykonávania založeného na dosiahnutých výsledkoch. Na účely monitorovania a hodnotenia sa zbiera päť typov údajov:

Ďalšie usmernenia o tom, ako zbierať a vykazovať rôzne druhy údajov, sú uvedené v týchto dokumentoch:

6. FEBRUÁRA 2024
Guidelines for data on interventions and beneficiaries
6. FEBRUÁRA 2024
Explanatory note for data on sectoral interventions
6. FEBRUÁRA 2024
Guidelines for data on EIP Operational Groups
6. FEBRUÁRA 2024
Guidelines for data on LEADER Interventions

 

Právny základ

CMEF sa riadi týmito pravidlami:

PMEF sa riadi týmito pravidlami: