Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Společný rámec pro sledování a hodnocení

Základní informace o provádění SZP, jejích výsledcích a dopadech.

Společný rámec pro sledování a hodnocení - základní informace

Evropská komise vytvořila společný rámec pro sledování a hodnocení (CMEF), který sloužil k posuzování výsledků společné zemědělské politiky (SZP) v období 2014–2020 a ke zvyšování její účinnosti. Přijaté nařízení o přechodných ustanoveních prodlužuje pravidla SZP stanovená na období 2014–2020 až do konce roku 2022.

Sledování a hodnocení výsledků poskytuje Komisi cenné informace. Konkrétně tyto údaje:

 • dávají solidní analytický základ pro budoucí tvorbu politik
 • pomáhají při stanovování cílů politik a programů a poté se využívají k posouzení toho, jak se daří tyto cíle plnit z dlouhodobého hlediska
 • přispívají k větší odpovědnosti v oblasti veřejných výdajů, a proto hrají významnou úlohu při řešení obav a otázek občanů ohledně využívání peněz daňových poplatníků.

Náležitý monitoring a hodnocení je možné zajistit tehdy, jsou-li plánovaná opatření navázána na politické cíle. U SZP se jedná o tyto cíle:

 • životaschopná produkce potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu
 • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelná správa opatření v oblasti klimatu, a to se zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, hospodaření s půdou a vodou
 • vyvážený územní rozvoj se zaměřením na zaměstnanost, růst a odstraňování chudoby ve venkovských oblastech.

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech 2014–2020

1. ČERVENCE 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20

Sledování

Monitorovací složka rámce CMEF poskytuje klíčové informace o provádění SZP. Komise sleduje aktuální vývoj na zemědělských trzích, rozvoj venkova a využívání prostředků SZP.

Při posuzování výkonnosti SZP se využívá několik typů ukazatelů:

Vybrané ukazatele jsou vizuální, interaktivní formou prezentovány v přehledu podle témat, k nimž patří například podpora příjmu zemědělců, změna klimatu a kvalita ovzduší, tržní orientace a ekologická produkce.

Komise zajišťuje každoroční aktualizaci údajů (pokud jsou k dispozici) pro soubor kontextových ukazatelů, které odrážejí příslušné aspekty obecných trendů, jež mají pravděpodobně vliv na provádění, výsledky a výkonnost SZP.

Související informace

Každoroční soubor dat kontextových ukazatelů

Hodnocení a studie

Složka hodnocení rámce CMEF se věnuje posouzení dopadu politických opatření. Poskytuje podklady pro rozhodování a zlepšuje účelnost, využitelnost a účinnost zásahů v rámci SZP. Zároveň přispívá ke zvyšování transparentnosti a odpovědnosti a k prohlubování poznatků.

Hodnocení opatření, které se vztahují k podpoře příjmu zemědělců a pomoci při dodržování udržitelných zemědělských postupů, jakož i k tržní podpoře, jsou prováděna nezávislými externími dodavateli. Jedná se například o výzkumné ústavy, univerzity, konzultační firmy, které pracují pod záštitou Komise na základě víceletého plánu hodnocení. Smlouvy s uvedenými dodavateli se uzavírají na základě zadávacího řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podávání nabídek jsou zveřejňovány na online platformě TED (Tenders Electronic Daily).

Účel, rozsah a načasování každého hodnocení jsou stanoveny v plánech hodnocení, k nimž mohou občané zasílat své připomínky.

U programů rozvoje venkova provádějí hodnocení členské státy EU samy. Komise pak vypracovává shrnutí hodnocení ex ante a ex post, jež předložily členské země.

Aby byla hodnocení nedílnou součástí přípravy politik a odpovídala stanoveným kritériím, vydala Komise pokyny a soubor nástrojů, jež se týkají zlepšování právní úpravy a obsahují přehled požadavků a osvědčených postupů při hodnocení SZP.

Zprávy a výsledky hodnocení jsou rozděleny do 6 kategorií:

Zprávy podle společného rámce pro sledování a hodnocení

Evropská komise vydává zprávy o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení, jakož i výsledky hodnotící SZP.

První zpráva o sledování a hodnocení SZP v období 2014–2020 byla předložena Evropskému parlamentu a Radě EU v roce 2018 (COM/2018/790 final) a v prosinci 2021 byla doplněna druhou zprávou.

  Přechod k rámci pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF)

  6. prosince 2021 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány SZP. Zřizuje se tak rámec pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF), který se vztahuje na opatření SZP od roku 2023 do roku 2027.

  Rámec PMEF podporuje posun v zaměření politiky od pouhého dodržování pravidel k výkonnosti a výsledkům. Tento nový model provádění založený na výkonnosti využívá soubor společných ukazatelů výkonnosti.

  K nim patří:

  • ukazatele výstupů, které budou používány ke sledování provádění SZP
  • ukazatele výsledků, které budou používány ke sledování pokroku zemí EU při dosahování stanovených cílů
  • kontextové ukazatele a ukazatele dopadu, které budou používány k posouzení celkové výkonnosti politických opatření v porovnání s cíli SZP.

  Další pokyny k tomu, jak plánovat a vykazovat ukazatele výstupů a výsledků, jsou uvedeny v průvodní poznámce.

  29. ÚNORA 2024
  PMEF – Output indicators
  29. ÚNORA 2024
  PMEF – Result indicators
  29. ÚNORA 2024
  PMEF – Context and impact indicators
  29. ÚNORA 2024
  PMEF – Cover note on output and result indicators

  Údaje pro monitorování a hodnocení (DME)

  6. září 2022 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1475, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení. Nařízení stanoví soubor společných pravidel pro shromažďování údajů, které budou použity k monitorování a hodnocení činností během prováděcího období SZP od roku 2023 do roku 2027.

  Údaje pro monitorování a hodnocení jsou základní složkou rámce PMEF a realizačního modelu založeného na výkonnosti. V rámci DME se shromažďuje pět typů údajů:

  Další pokyny, jak shromažďovat a vykazovat různé druhy údajů, jsou uvedeny v těchto dokumentech:

  6. ÚNORA 2024
  Guidelines for data on interventions and beneficiaries
  6. ÚNORA 2024
  Explanatory note for data on sectoral interventions
  6. ÚNORA 2024
  Guidelines for data on EIP Operational Groups
  6. ÚNORA 2024
  Guidelines for data on LEADER Interventions

   

  Právní základ

  Společný rámec pro sledování a hodnocení (CMEF) je založen na těchto pravidlech:

  Společný rámec pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF) se řídí níže uvedenými pravidly, konkrétně pak:

  Akce

  Aktuality