Skip to main content
Agriculture and rural development

Společný rámec pro sledování a hodnocení

Základní informace o provádění SZP, jejích výsledcích a dopadech.

Společný rámec pro sledování a hodnocení - základní informace

Evropská komise vytvořila společný rámec pro sledování a hodnocení (CMEF), který slouží k posuzování výsledků společné zemědělské politiky (SZP) v období 2014-2020 a ke zvyšování její účinnosti. Přijaté nařízení o přechodných ustanoveních prodlužuje pravidla SZP stanovená na období 2014-2020 až do konce roku 2022.

Na základě sledování a vyhodnocení výsledků získá Komise cenné informace. Konkrétně tyto údaje:

  • poskytují solidní analytický základ pro budoucí tvorbu politik,
  • pomáhají při stanovování cílů politik a programů a poté se využívají k posouzení toho, jak se daří tyto cíle plnit z dlouhodobého hlediska,
  • přispívají k větší odpovědnosti v oblasti veřejných výdajů, a proto hrají významnou úlohu při řešení obav a otázek občanů ohledně využívání peněz daňových poplatníků.

K zajištění náležitého monitoringu a hodnocení je třeba, aby byla plánovaná opatření navázána na politické cíle. Cílem SZP je zajistit:

  • životaschopnou produkci potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu;
  • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelnou správu opatření v oblasti klimatu, a to se zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, hospodaření s půdou a vodou;
  • vyvážený územní rozvoj se zaměřením na zaměstnanost, růst a chudobu ve venkovských oblastech.

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v období 2014–2020

1 ČERVENEC 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Stáhnout

Sledování

Monitorovací složka Společného rámce pro sledování a hodnocení poskytuje klíčové informace o provádění SZP. Komise sleduje současný vývoj na zemědělských trzích, rozvoj venkova a využívání prostředků SZP.

Při posuzování výkonnosti SZP se využívá několik typů ukazatelů:

Vybrané ukazatele jsou vizuální, interaktivní formou prezentovány v přehledu podle témat, k nimž patří například podpora příjmu zemědělců, změna klimatu a kvalita ovzduší, tržní orientace a ekologická produkce.

Komise zajišťuje každoroční aktualizaci údajů (pokud jsou k dispozici) pro soubor kontextových ukazatelů, které odrážejí příslušné aspekty obecných trendů, jež mají pravděpodobně vliv na provádění, výsledky a výkonnost SZP.

Související informace

Každoroční soubor dat kontextových ukazatelů

Hodnocení

Složka hodnocení společného rámce se věnuje posouzení dopadu politických opatření. Poskytuje podklady pro rozhodování a zlepšuje účelnost, využitelnost a účinnost zásahů v rámci SZP. Zároveň přispívá ke zvyšování transparentnosti a odpovědnosti a k prohlubování poznatků.

Hodnocení opatření, které se vztahují k podpoře příjmu zemědělců a pomoci při dodržování udržitelných zemědělských postupů, jakož i k tržní podpoře, jsou prováděna nezávislými externími dodavateli. Jedná se například o výzkumné ústavy, univerzity, konzultační firmy, které pracují pod záštitou Komise na základě víceletého plánu hodnocení. Smlouvy s uvedenými dodavateli se uzavírají na základě zadávacího řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podávání nabídek jsou zveřejňovány na online platformě TED (Tenders Electronic Daily).

Účel, rozsah a načasování každého hodnocení jsou stanoveny v plánech hodnocení, k nimž mohou občané zasílat své připomínky.

U programů rozvoje venkova provádějí hodnocení členské státy EU samy. Komise pak vypracovává shrnutí hodnocení ex ante a ex post, jež předložily členské země.

Aby byla hodnocení nedílnou součástí přípravy politik a odpovídala stanoveným kritériím, vydala Komise pokyny a soubor nástrojů, jež se týkají zlepšování právní úpravy a obsahují přehled požadavků a osvědčených postupů při hodnocení SZP.

Zprávy a výsledky hodnocení jsou rozděleny do 6 kategorií:

Zprávy podle společného rámce pro sledování a hodnocení

Evropská komise vydává zprávy o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení, jakož i výsledky hodnotící SZP.

První zpráva o sledování a hodnocení SZP v období 2014-2020 byla předložena Evropskému parlamentu a Radě v roce 2018 (COM/2018/790 final) a je doplněna druhou zprávou zveřejněnou v prosinci 2021.

Směrem k rámci pro výkonnost, sledování a hodnocení

Dne 6. prosince 2021 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány SZP. Nařízením se stanoví rámec pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF), který platí pro opatření SZP od roku 2023 do roku 2027.

Rámec PMEF podporuje posun v zaměření politiky, a to od pouhého dodržování pravidel k výkonnosti a výsledkům. Tento nový model provádění založený na výkonnosti využívá soubor společných ukazatelů výkonnosti.

K nim patří:

  • ukazatele výstupů, které budou používány ke sledování provádění SZP,
  • ukazatele výsledků, které budou používány ke sledování pokroku zemí EU při dosahování stanovených cílů,
  • kontextové ukazatele a ukazatele dopadu, které budou používány k posouzení celkové výkonnosti politických opatření v porovnání s cíli SZP.

Další pokyny k tomu, jak plánovat a vykazovat ukazatele výstupů a výsledků, jsou uvedeny v průvodní poznámce.

13 ÚNOR 2023
PMEF – Output indicators
English
(1.38 MB - PDF)
Stáhnout
13 ÚNOR 2023
PMEF – Result indicators
English
(1.3 MB - PDF)
Stáhnout
13 ÚNOR 2023
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.78 MB - PDF)
Stáhnout
13 ÚNOR 2023
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(1.4 MB - PDF)
Stáhnout

Právní základ

Společný rámec pro sledování a hodnocení je založen na těchto pravidlech:

Společný rámec pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF) se řídí níže uvedenými pravidly, konkrétně pak: