Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Společný rámec pro sledování a hodnocení

Základní informace o provádění SZP, jejích výsledcích a dopadech.

Společný rámec pro sledování a hodnocení - základní informace

Evropská komise vytvořila společný rámec pro sledování a hodnocení (CMEF), který sloužil k posuzování výsledků společné zemědělské politiky (SZP) v období 2014–2020 a ke zvyšování její účinnosti. Přijaté nařízení o přechodných ustanoveních prodlužuje pravidla SZP stanovená na období 2014–2020 až do konce roku 2022.

Sledování a hodnocení výsledků poskytuje Komisi cenné informace. Konkrétně tyto údaje:

 • dávají solidní analytický základ pro budoucí tvorbu politik
 • pomáhají při stanovování cílů politik a programů a poté se využívají k posouzení toho, jak se daří tyto cíle plnit z dlouhodobého hlediska
 • přispívají k větší odpovědnosti v oblasti veřejných výdajů, a proto hrají významnou úlohu při řešení obav a otázek občanů ohledně využívání peněz daňových poplatníků.

Náležitý monitoring a hodnocení je možné zajistit tehdy, jsou-li plánovaná opatření navázána na politické cíle. U SZP se jedná o tyto cíle:

 • životaschopnou produkci potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu
 • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelnou správu opatření v oblasti klimatu, a to se zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, hospodaření s půdou a vodou
 • vyvážený územní rozvoj se zaměřením na zaměstnanost, růst a odstraňování chudoby ve venkovských oblastech.

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech 2014–2020

1. ČERVENCE 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Stáhnout

Sledování

Monitorovací složka rámce CMEF poskytuje klíčové informace o provádění SZP. Komise sleduje aktuální vývoj na zemědělských trzích, rozvoj venkova a využívání prostředků SZP.

Při posuzování výkonnosti SZP se využívá několik typů ukazatelů:

Vybrané ukazatele jsou vizuální, interaktivní formou prezentovány v přehledu podle témat, k nimž patří například podpora příjmu zemědělců, změna klimatu a kvalita ovzduší, tržní orientace a ekologická produkce.

Komise zajišťuje každoroční aktualizaci údajů (pokud jsou k dispozici) pro soubor kontextových ukazatelů, které odrážejí příslušné aspekty obecných trendů, jež mají pravděpodobně vliv na provádění, výsledky a výkonnost SZP.

Související informace

Každoroční soubor dat kontextových ukazatelů

Hodnocení

Složka hodnocení rámce CMEF se věnuje posouzení dopadu politických opatření. Poskytuje podklady pro rozhodování a zlepšuje účelnost, využitelnost a účinnost zásahů v rámci SZP. Zároveň přispívá ke zvyšování transparentnosti a odpovědnosti a k prohlubování poznatků.

Hodnocení opatření, které se vztahují k podpoře příjmu zemědělců a pomoci při dodržování udržitelných zemědělských postupů, jakož i k tržní podpoře, jsou prováděna nezávislými externími dodavateli. Jedná se například o výzkumné ústavy, univerzity, konzultační firmy, které pracují pod záštitou Komise na základě víceletého plánu hodnocení. Smlouvy s uvedenými dodavateli se uzavírají na základě zadávacího řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podávání nabídek jsou zveřejňovány na online platformě TED (Tenders Electronic Daily).

Účel, rozsah a načasování každého hodnocení jsou stanoveny v plánech hodnocení, k nimž mohou občané zasílat své připomínky.

U programů rozvoje venkova provádějí hodnocení členské státy EU samy. Komise pak vypracovává shrnutí hodnocení ex ante a ex post, jež předložily členské země.

Aby byla hodnocení nedílnou součástí přípravy politik a odpovídala stanoveným kritériím, vydala Komise pokyny a soubor nástrojů, jež se týkají zlepšování právní úpravy a obsahují přehled požadavků a osvědčených postupů při hodnocení SZP.

Zprávy a výsledky hodnocení jsou rozděleny do 6 kategorií:

Zprávy podle společného rámce pro sledování a hodnocení

Evropská komise vydává zprávy o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení, jakož i výsledky hodnotící SZP.

První zpráva o sledování a hodnocení SZP v období 2014–2020 byla předložena Evropskému parlamentu a Radě EU v roce 2018 (COM/2018/790 final) a v prosinci 2021 byla doplněna druhou zprávou.

  Přechod k rámci pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF)

  Dne 6. prosince 2021 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány SZP. Nařízením se stanoví rámec pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF), který se vztahuje na opatření SZP od roku 2023 do roku 2027.

  Rámec PMEF podporuje posun v zaměření politiky od pouhého dodržování pravidel k výkonnosti a výsledkům. Tento nový model provádění založený na výkonnosti využívá soubor společných ukazatelů výkonnosti.

  K nim patří:

  • ukazatele výstupů, které budou používány ke sledování provádění SZP
  • ukazatele výsledků, které budou používány ke sledování pokroku zemí EU při dosahování stanovených cílů
  • kontextové ukazatele a ukazatele dopadu, které budou používány k posouzení celkové výkonnosti politických opatření v porovnání s cíli SZP.

  Další pokyny k tomu, jak plánovat a vykazovat ukazatele výstupů a výsledků, jsou uvedeny v průvodní poznámce.

  25. ZÁŘÍ 2023
  PMEF – Output indicators
  English
  (648.12 KB - PDF)
  Stáhnout
  25. ZÁŘÍ 2023
  PMEF – Result indicators
  English
  (755.56 KB - PDF)
  Stáhnout
  13. ÚNORA 2023
  PMEF – Context and impact indicators
  English
  (1.78 MB - PDF)
  Stáhnout
  25. ZÁŘÍ 2023
  PMEF – Cover note on output and result indicators
  English
  (1018.09 KB - PDF)
  Stáhnout

  Právní základ

  Společný rámec pro sledování a hodnocení (CMEF) je založen na těchto pravidlech:

  Společný rámec pro výkonnost, sledování a hodnocení (PMEF) se řídí níže uvedenými pravidly, konkrétně pak:

  Akce

  • Konference a summity

  EU Agri-Food Days

  • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)