Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteinen seuranta- ja arviointikehys

Keskeiset tiedot YMP:n täytäntöönpanosta, tuloksista ja vaikutuksista.

Yhteinen seuranta- ja arviointikehys lyhyesti

Euroopan komissio on perustanut yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen arvioidakseen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tuloksia kaudella 2014–2020 ja tehostaakseen sitä. Siirtymäasetuksella jatketaan useimpia kaudella 2014–2020 voimassa olleita yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä vuoden 2022 loppuun.

Seurannan ja arvioinnin tuloksista saadaan arvokasta tietoa. Tulokset

  • tarjoavat vankan analyyttisen perustan politiikan tulevalle suunnittelulle
  • ovat avuksi asetettaessa politiikan ja ohjelmien tavoitteita ja sen jälkeen mitattaessa kyseisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä
  • lisäävät julkisten varojen käytön vastuullisuutta, ja niillä on suuri merkitys vastattaessa kansalaisten huoliin ja kysymyksiin siitä, mihin veronmaksajien varoja käytetään.

Jotta voidaan varmistaa asianmukainen seuranta ja arviointi, poliittisten tavoitteiden on liityttävä suunniteltuihin toimenpiteisiin. YMP:n tavoitteet ovat seuraavat:

  • elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa keskitytään maataloustuloon, maatalouden tuottavuuteen ja hintatason vakauteen
  • luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet, joissa keskitytään kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen
  • tasapainoinen aluekehitys, jossa keskitytään maaseudun työllisyyteen ja kasvuun sekä köyhyyteen maaseutualueilla.

Yhteisen maatalouspolitiikan seuranta- ja arviointikehys 2014–2020

Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Lataa

Seuranta

Yhteiseen seuranta- ja arviointikehykseen kuuluvan seurannan avulla saadaan tärkeää tietoa YMP:n täytäntöönpanosta. Komissio seuraa maatalousmarkkinoiden nykykehitystä, maaseudun kehittämistä ja YMP:n varojen käyttöä.

YMP:n tuloksellisuuden arvioinnin tueksi on määritelty useita indikaattorityyppejä:

Valitut indikaattorit esitetään visuaalisesti ja interaktiivisesti aiheittain. Niitä ovat muun muassa maataloustulotuki, ilmastonmuutos ja ilmanlaatu, markkinasuuntautuneisuus ja luomutuotanto.

Komissio päivittää vuosittain tiettyjen taustaindikaattorien tiedot (saatavuuden mukaan), jotka kuvastavat yleisiin suuntauksiin liittyviä näkökohtia. Nämä seikat vaikuttavat todennäköisesti YMP:n täytäntöönpanoon, saavutuksiin ja tuloksiin.

Lisätietoa

Taustaindikaattorien vuosittaiset tiedot

Arviointi

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen puitteissa arviointi on väline, jolla tarkastellaan poliittisten toimien vaikutuksia. Sen avulla saadaan näyttöä päätöksentekoa varten ja parannetaan YMP:n toimien tuloksellisuutta, hyödyllisyyttä ja tehokkuutta. Sen avulla edistetään myös avoimuutta, oppimista ja vastuuvelvollisuutta.

Riippumattomat ulkopuoliset toimeksisaajat, kuten tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja konsulttiyritykset, tekevät komission alaisuudessa ja monivuotisen arviointisuunnitelman mukaisesti arvioinnit toimenpiteistä, jotka koskevat viljelijöiden tulotukea ja kestävien tuotantomenetelmien tukea sekä markkinatukea. Sopimukset tehdään julkisen tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Tarjous- ja ehdotuspyyntöjä julkaistaan TED-tarjouskilpailusivustolla.

Kunkin arvioinnin tavoitteet, laajuus ja aikataulu on vahvistettu arvioinnin etenemissuunnitelmissa, joista kansalaiset voivat antaa palautetta.

EU-maat tekevät maaseudun kehittämisohjelmia koskevat arvioinnit. Komissio laatii yhteenvetoja maiden laatimista ennakko- ja jälkiarvioinneista.

Komissio haluaa varmistaa, että arviointien tulokset otetaan huomioon poliittisessa päätöksenteossa, minkä vuoksi se on laatinut sääntelyn parantamista varten suuntaviivat ja välinepaketin, joissa esitetään YMP:n arviointien vaatimukset ja hyvät käytännöt.

Arviointien raportit ja tulokset on jaettu kuuteen kategoriaan:

Yhteistä seuranta- ja arviointikehystä koskevat kertomukset

Komissio julkaisee kertomuksia yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen toteuttamisesta ja YMP:n tuloksellisuutta koskevien arvioiden tulokset.

Ensimmäinen kertomus YMP:n seurannasta ja arvioinnista vuosina 2014–2020 esitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2018 (COM/2018/790 final). Sitä täydentää joulukuussa 2021 julkaistu toinen kertomus.

Kohti tuloksellisuuskehystä

Yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien tukea koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 julkaistiin 6.12.2021. Asetuksella vahvistetaan yhteisen maatalouspolitiikan tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehys (PMEF) kaudelle 2023–2027.

Tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehys tukee politiikkatoimien painopisteen siirtämistä sääntöjen noudattamisesta tuloksellisuuteen ja tuloksiin. Tässä uudessa tuloksellisuuteen perustuvassa täytäntöönpanomallissa käytetään yhteisiä tuloksellisuusindikaattoreita.

Yhteisiä tuloksellisuusindikaattoreita ovat

  • tuotosindikaattorit, joilla seurataan yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa
  • tulosindikaattorit, joilla seurataan EU-maiden edistymistä ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa
  • tausta- ja vaikutusindikaattorit, joilla arvioidaan politiikan yleistä tuloksellisuutta yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin nähden.

Lisäohjeita tuotos- ja tulosindikaattoreiden suunnittelusta ja raportoinnista on saatteessa.

PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Lataa
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Lataa
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Lataa
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Lataa

Oikeusperustat

Seuranta- ja arviointikehykseen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Tuloksellisuuskehykseen sovelletaan seuraavia sääntöjä: