Skip to main content
Agriculture and rural development

Bendrasis stebėsenos ir vertinimo planas

Pagrindinė informacija apie BŽŪP įgyvendinimą, rezultatus ir poveikį.

Apie BSVS glaustai

Europos Komisija sukūrė bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą (BSVS), skirtą 2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veiklos rezultatams vertinti ir jos veiksmingumui didinti. Buvo priimtas pereinamojo laikotarpio reglamentas, kuriuo daugumos 2014–2020 m. BŽŪP nuostatų galiojimas pratęsiamas iki 2022 m. pabaigos.

Stebėsenos ir vertinimo rezultatai suteikia vertingos informacijos. Jie gali:

  • užtikrinti patikimą analitinį būsimos politikos formavimo pagrindą;
  • nustatyti politikos ir programos tikslus, o tada atitinkamai įvertinti, kaip šie tikslai įgyvendinami ilguoju laikotarpiu;
  • užtikrinti atskaitomybę už viešąsias išlaidas ir būti labai svarbūs sprendžiant piliečiams rūpimus klausimus, susijusius su mokesčių mokėtojų pinigų naudojimu.

Siekiant užtikrinti tinkamą stebėseną ir vertinimą, politiniai tikslai turi būti susiję su planuojamomis priemonėmis. BŽŪP tikslai:

  • perspektyvi maisto gamyba, daugiausia dėmesio skiriant pajamoms iš žemės ūkio, žemės ūkio našumui ir kainų stabilumui;
  • tvarus gamtos išteklių valdymas ir kovos su klimato kaita veiksmai, daugiausia dėmesio skiriant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimui, biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;
  • darnus teritorinis vystymasis, daugiausia dėmesio skiriant kaimo užimtumo didinimui, augimo skatinimui ir skurdo mažinimui kaimo vietovėse.

2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos stebėsenos ir vertinimo sistema

1 LIEPA 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Stebėsena

BSVS stebėsenos elemento paskirtis – suteikti pagrindinę informaciją apie BŽŪP įgyvendinimą. Komisija stebi dabartinius pokyčius žemės ūkio rinkose, kaimo plėtros ir BŽŪP lėšų naudojimo srityse.

Siekiant pagrįsti BŽŪP veiklos rezultatų vertinimą, buvo nustatytos kelios rodiklių rūšys.

Pasirinktieji rodikliai pateikiami vizualiai ir interaktyviai rodiklių suvestinėje pagal temas, tokias kaip pajamų parama ūkininkams, klimato kaita ir oro kokybė, orientavimas į rinką ir ekologinė gamyba.

Komisija kasmet atnaujina duomenis (jei jų yra), kad būtų nustatyti konteksto rodikliai, kurie atspindi bendrų tendencijų, galinčių daryti įtaką BŽŪP įgyvendinimui, pasiekimams ir veiklos rezultatams, aspektus.

Susijusi informacija

Konteksto rodiklių metų duomenų rinkinys

Vertinimas

BSV sistemoje vertinimas yra politikos intervencinių priemonių poveikio vertinimo įrankis. Jis suteikia duomenų, reikalingų priimant sprendimus, ir padeda didinti BŽŪP intervencinių priemonių veiksmingumą, naudingumą ir efektyvumą. Be to, vertinimas padeda didinti skaidrumą, gerinti mokymąsi ir atskaitomybę.

Priemones, susijusias su pajamų parama ūkininkams ir parama tvarios žemės ūkio praktikos taikymui, taip pat su rinkos rėmimu, vertina nepriklausomi išorės rangovai. Tai atlieka mokslinių tyrimų įstaigos, universitetai ir konsultacinės įmonės, kurių veiklą prižiūri Komisija pagal daugiametį vertinimo planą. Sutartys sudaromos viešo konkurso tvarka. Skelbimai apie konkursus ir kvietimai dalyvauti konkurse skelbiami svetainėje „Tenders Electronic Daily“.

Be to, kiekvieno vertinimo tikslas, apimtis ir laikas nustatyti vertinimo planuose, apie kuriuos piliečiai gali pateikti atsiliepimų.

Kaimo plėtros programų vertinimus atlieka ES šalys. Komisija rengia šalių parengtų ex ante ir ex post vertinimų apibendrinimus.

Siekdama užtikrinti, kad vertinimai būtų glaudžiai susieti su politikos formavimo procesu ir kad būtų laikomasi nustatytų kriterijų, Komisija parengė geresnio reglamentavimo gaires ir priemonių rinkinį, kuriuose išdėstyti BŽŪP vertinimo reikalavimai ir geriausia patirtis.

Vertinimo ataskaitos ir išvados suskirstytos į šešias kategorijas:

BSVS ataskaitos

Komisija skelbia BSVS įgyvendinimo ataskaitas ir BŽŪP veiklos rezultatų vertinimo rezultatus.

Pirmoji 2014–2020 m. BŽŪP stebėsenos ir vertinimo ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai buvo pateikta 2018 m. (COM/2018/790 final) ir papildyta antrąja ataskaita, paskelbta 2021 m. gruodžio mėn.

Siekiant įgyvendinti RSVS

2021 m. gruodžio 6 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos BŽŪP strateginių planų rėmimo taisyklės. Šiuo reglamentu nustatoma veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistema (RSVS), kuri BŽŪP taikoma 2023–2027 m.

Pagal RSVS remiamas politikos perorientavimas dėmesį nukreipiant nuo taisyklių laikymosi į veiklos efektyvumą ir rezultatus. Pagal šį naują veiklos efektyvumu grindžiamą įgyvendinimo modelį naudojamas bendrų veiklos rodiklių rinkinys.

Į šį bendrų veiklos rodiklių rinkinį įtraukti:

  • produkto rodikliai, kurie bus naudojami BŽŪP įgyvendinimui stebėti;
  • rezultatų rodikliai, kurie bus naudojami ES šalių pažangai siekiant iš anksto nustatytų tikslų stebėti;
  • konteksto ir poveikio rodikliai, kurie bus naudojami bendriesiems politikos rezultatams įvertinti, atsižvelgiant į BŽŪP tikslus.

Pridedamame pranešime pateikiamos papildomos rekomendacijos, kaip planuoti produkto ir rezultatų rodiklius ir teikti apie juos pranešimus.

13 VASARIS 2023
PMEF – Output indicators
English
(1.38 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
13 VASARIS 2023
PMEF – Result indicators
English
(1.3 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
13 VASARIS 2023
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.78 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
13 VASARIS 2023
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(1.4 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Teisiniai pagrindai

BSVS taikomos šios taisyklės:

RSVS taikomos šios taisyklės: