Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Bendra stebėsenos ir vertinimo sistema

Pagrindinė informacija apie BŽŪP įgyvendinimą, rezultatus ir poveikį.

Apie BSVS glaustai

Europos Komisija sukūrė bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą (BSVS), skirtą 2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veiklos rezultatams vertinti ir jos veiksmingumui didinti. Buvo priimtas pereinamojo laikotarpio reglamentas, kuriuo daugumos 2014–2020 m. BŽŪP nuostatų galiojimas pratęsiamas iki 2022 m. pabaigos.

Stebėsenos ir vertinimo rezultatai suteikia vertingos informacijos. Jie:

 • užtikrina patikimą analitinį būsimos politikos formavimo pagrindą;
 • padeda nustatyti politikos ir programos tikslus, o tada atitinkamai įvertinti, kaip šie tikslai įgyvendinami ilguoju laikotarpiu;
 • padeda užtikrinti atskaitomybę už viešąsias išlaidas ir yra svarbūs sprendžiant piliečiams rūpimus klausimus, susijusius su mokesčių mokėtojų pinigų naudojimu.

Siekiant užtikrinti tinkamą stebėseną ir vertinimą, politiniai tikslai turi būti susiję su planuojamomis priemonėmis. BŽŪP tikslai:

 • perspektyvi maisto gamyba, daugiausia dėmesio skiriant pajamoms iš žemės ūkio, žemės ūkio našumui ir kainų stabilumui;
 • tvarus gamtos išteklių valdymas ir kovos su klimato kaita veiksmai, daugiausia dėmesio skiriant išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;
 • darnus teritorinis vystymasis, daugiausia dėmesio skiriant kaimo užimtumo didinimui, augimo skatinimui ir skurdo mažinimui kaimo vietovėse.

2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos stebėsenos ir vertinimo sistema

2017 M. LIEPOS 1 D.
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Stebėsena

BSVS stebėsenos elemento paskirtis – suteikti pagrindinę informaciją apie BŽŪP įgyvendinimą. Komisija stebi, kokie pokyčiai šiuo metu vyksta žemės ūkio rinkose, kaip vykdoma kaimo plėtra ir kaip naudojamos BŽŪP lėšos.

Siekiant pagrįsti BŽŪP veiklos rezultatų vertinimą, buvo nustatytos kelios rodiklių rūšys.

Pasirinkti rodikliai vizualiai ir sąveikiai pateikiami rodiklių suvestinėje pagal temas, tokias kaip pajamų parama ūkininkams, klimato kaita ir oro kokybė, orientavimasis į rinką ir ekologinė gamyba.

Komisija kasmet atnaujina duomenis (jei jų yra), kad būtų nustatyti konteksto rodikliai, kurie atspindi bendrų tendencijų, galinčių daryti įtaką BŽŪP įgyvendinimui, pasiekimams ir veiklos rezultatams, aspektus.

Susijusi informacija

Konteksto rodiklių metų duomenų rinkinys

Vertinimai ir tyrimai

BSV sistemoje vertinimas yra politikos intervencinių priemonių poveikio vertinimo įrankis. Jis suteikia duomenų, reikalingų priimant sprendimus, ir padeda didinti BŽŪP intervencinių priemonių veiksmingumą, naudingumą ir efektyvumą. Be to, vertinimas padeda didinti skaidrumą, gerinti mokymąsi ir atskaitomybę.

Priemones, susijusias su pajamų parama ūkininkams ir parama tvarios žemės ūkio praktikos taikymui, taip pat su rinkos rėmimu, vertina nepriklausomi išorės rangovai. Tai atlieka mokslinių tyrimų įstaigos, universitetai ir konsultacinės įmonės, kurių veiklą prižiūri Komisija pagal daugiametį vertinimo planą. Sutartys sudaromos viešo konkurso tvarka. Skelbimai apie konkursus ir kvietimai dalyvauti konkurse skelbiami svetainėje „Tenders Electronic Daily“.

Be to, kiekvieno vertinimo tikslas, apimtis ir laikas nustatyti vertinimo planuose, apie kuriuos piliečiai gali pateikti atsiliepimų.

Kaimo plėtros programų vertinimus atlieka ES šalys. Komisija rengia šalių parengtų ex ante ir ex post vertinimų apibendrinimus.

Siekdama užtikrinti, kad vertinimai būtų glaudžiai susieti su politikos formavimo procesu ir kad būtų laikomasi nustatytų kriterijų, Komisija parengė geresnio reglamentavimo gaires ir priemonių rinkinį, kuriuose išdėstyti BŽŪP vertinimo reikalavimai ir geriausia patirtis.

Vertinimo ataskaitos ir išvados suskirstytos į šešias kategorijas:

BSVS ataskaitos

Komisija skelbia BSVS įgyvendinimo ataskaitas ir BŽŪP veiklos rezultatų vertinimo rezultatus.

Pirma 2014–2020 m. BŽŪP stebėsenos ir vertinimo ataskaita Europos Parlamentui ir ES Tarybai buvo pateikta 2018 m. (COM/2018/790 final). Ji papildyta antra ataskaita, paskelbta 2021 m. gruodžio mėn.

  RSVS įgyvendinimas

  2021 m. gruodžio 6 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos BŽŪP strateginių planų rėmimo taisyklės. Šiuo reglamentu nustatoma veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistema (RSVS), kuri BŽŪP taikoma 2023–2027 m.

  Pagal RSVS remiamas politikos perorientavimas dėmesį nukreipiant nuo taisyklių laikymosi į veiklos efektyvumą ir rezultatus. Pagal šį naują veiklos efektyvumu grindžiamą įgyvendinimo modelį naudojamas bendrų veiklos rodiklių rinkinys.

  Į šį bendrų veiklos rodiklių rinkinį įtraukti:

  • produkto rodikliai, kurie bus naudojami BŽŪP įgyvendinimui stebėti;
  • rezultato rodikliai, kurie bus naudojami ES šalių pažangai siekiant iš anksto nustatytų tikslų stebėti;
  • konteksto ir poveikio rodikliai, kurie bus naudojami bendriesiems politikos rezultatams įvertinti, atsižvelgiant į BŽŪP tikslus.

  Pridedamame pranešime pateikiamos papildomos rekomendacijos, kaip planuoti produkto ir rezultato rodiklius ir teikti apie juos pranešimus.

  2024 M. VASARIO 29 D.
  PMEF – Output indicators
  English
  (651.36 KB - PDF)
  Parsisiųsdinti
  2024 M. VASARIO 29 D.
  PMEF – Result indicators
  English
  (755.3 KB - PDF)
  Parsisiųsdinti
  2024 M. VASARIO 29 D.
  PMEF – Context and impact indicators
  English
  (1.15 MB - PDF)
  Parsisiųsdinti
  2024 M. VASARIO 29 D.
  PMEF – Cover note on output and result indicators
  English
  (1.01 MB - PDF)
  Parsisiųsdinti

  Teisinis pagrindas

  BSVS taikomos šios taisyklės:

  RSVS taikomos šios taisyklės:

  Renginiai