Skip to main content
Agriculture and rural development

Skupni okvir spremljanja in vrednotenja (CMEF)

Ključne informacije o izvajanju SKP, njenih rezultatih in učinkih.

O CMEF na kratko

Evropska komisija je vzpostavila skupni okvir spremljanja in vrednotenja (CMEF), da bi ocenila uspešnost skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2014–2020 in izboljšala njeno učinkovitost. S prehodno uredbo je bila večina pravil SKP za obdobje 2014–2020 podaljšana do konca leta 2022.

Rezultati spremljanja in vrednotenja so pomemben vir informacij:

 • so pomembna analitična osnova za prihodnje oblikovanje politik
 • pomagajo pri določanju ciljev politik in programov ter se nato uporabljajo za merjenje izpolnjevanja teh ciljev na dolgi rok
 • prispevajo k odgovornosti javnih odhodkov in so pomembni za pojasnjevanje pomislekov in vprašanj državljanov glede porabe davkoplačevalskega denarja

Za zagotovitev ustreznega spremljanja in vrednotenja morajo biti cilji politik povezani z načrtovanimi ukrepi. Cilji SKP so:

 • trajnostna proizvodnja hrane s poudarkom na kmetijskih dohodkih, kmetijski produktivnosti in stabilnosti cen
 • trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in izvajanje podnebnih ukrepov s poudarkom na emisijah toplogrednih plinov, biotski raznovrstnosti, tleh in vodi
 • uravnotežen teritorialni razvoj s poudarkom na zaposlovanju na podeželju, gospodarski rasti in revščini na podeželskih območjih

Okvir spremljanja in vrednotenja za skupno kmetijsko politiko 2014–2020

Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Prenesi

Spremljanje

Element spremljanja CMEF zagotavlja ključne informacije o izvajanju SKP. Komisija spremlja današnji razvoj kmetijskih trgov, razvoj podeželja in uporabo sredstev SKP.

Za podporo ocenjevanju uspešnosti SKP so bile določene številne vrste kazalnikov:

Izbrani kazalniki so predstavljeni vizualno in interaktivno na pregledni plošči po temah, vključno z dohodkovno podporo kmetovanju, podnebnimi spremembami in kakovostjo zraka, tržno usmerjenostjo in ekološko pridelavo.

Komisija glede na razpoložljivost posodablja podatke vsako leto za sklop kazalnikov ozadja, ki vključujejo vidike splošnih trendov z verjetnim vplivom na izvajanje, dosežke in uspešnost SKP.

Sorodne informacije

Letni podatki kazalnikov ozadja

Vrednotenje

Vrednotenje je v okviru CMEF orodje za oceno učinka intervencij politike. Zagotavlja osnovo za odločanje na podlagi dokazov ter izboljšuje uspešnost, uporabnost in učinkovitost intervencij SKP. Izboljšuje tudi preglednost, učenje in odgovornost.

Vrednotenje ukrepov za dohodkovno podporo kmetom, podporo praksam trajnostne pridelave in tržno podporo izvajajo neodvisni zunanji izvajalci. To so raziskovalni organi, univerze in svetovalna podjetja, ki delujejo v pristojnosti Komisije na podlagi večletnega načrta ocenjevanja. Pogodbe se sklenejo na podlagi javnega razpisnega postopka. Obvestila o javnem naročilu in razpisi za zbiranje ponudb se objavijo na portalu dnevnih elektronskih javnih naročil.

Namen, obseg in časovni razpored posameznega vrednotenja je določen v kažipotih vrednotenja, ki so javnosti odprti za pripombe.

Vrednotenje programov razvoja podeželja izvajajo države EU. Komisija pripravi povzetke predhodnih in naknadnih vrednotenj, ki jih izvedejo države.

Da so vrednotenja trdno vključena v proces oblikovanja politike in da se referenčne vrednosti izpolnijo, je Komisija pripravila smernice in zbirko orodij za boljše pravno urejanje, v katerih opisuje zahteve in najboljše prakse za vrednotenje SKP.

Poročila in ugotovitve vrednotenj so navedena v šestih kategorijah:

Poročila CMEF

Komisija objavlja poročila o izvajanju CMEF in rezultate z oceno uspešnosti SKP.

Prvo poročilo o spremljanju in vrednotenju SKP za obdobje 2014–2020 je bilo Evropskemu parlamentu in Svetu EU predstavljeno leta 2018 (COM(2018)/790 final), dopolnjuje pa ga drugo poročilo, objavljeno decembra 2021.

Na poti k okviru smotrnosti, spremljanja in vrednotenja

Dne 6. decembra 2021 je bila sprejeta Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte SKP. Uredba vzpostavlja okvir smotrnosti, spremljanja in vrednotenja, ki se uporablja za SKP od leta 2023 do leta 2027.

Okvir smotrnosti podpira preusmeritev osredotočenosti politike s skladnosti s pravili na smotrnost in rezultate. Ta novi model izvajanja, ki temelji na smotrnosti, uporablja sklop skupnih kazalnikov uspešnosti.

Sklop skupnih kazalnikov uspešnosti vključuje:

 • kazalnike učinkov, ki se bodo uporabljali za spremljanje izvajanja SKP
 • kazalnike rezultatov, ki se bodo uporabljali za spremljanje napredka držav EU pri doseganju vnaprej določenih ciljev
 • kazalnike stanja in vpliva, ki se bodo uporabljali za oceno splošne uspešnosti politike glede na cilje SKP

Dodatni napotki o tem, kako načrtovati kazalnike učinkov in rezultatov ter poročati o njih, so na voljo v spremnem dopisu.

PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Prenesi
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Prenesi
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Prenesi
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Prenesi

Pravne podlage

Naslednji predpisi urejajo CMEF za:

Naslednji predpisi urejajo PMEF za:

Towards the PMEF

On the 6 December 2021, Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for CAP Strategic Plans was adopted. This regulation establishes the performance monitoring and evaluation framework (PMEF), which applies for the CAP from 2023 until 2027.

The PMEF supports the shift in policy focus from compliance with rules to performance and results. This new performance-based delivery model uses a set of common performance indicators.

This set of common performance indicators includes:

 • output indicators, which will be used for monitoring the implementation of the CAP;
 • result indicators, which will be used to monitor EU countries’ progress towards pre-set targets;
 • context and impact indicators, which will be used to assess the overall policy performance against CAP objectives.

Further guidance on how to plan and report output and results indicators is provided in the cover note.

PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Prenesi
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Prenesi
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Prenesi
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Prenesi

Legal bases

The following rules govern the CMEF for:

The following rules govern the PMEF for: