Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Okvir skupnega spremljanja in vrednotenja

Ključne informacije o izvajanju SKP, njenih rezultatih in učinkih.

O okviru skupnega spremljanja in vrednotenja na kratko

Evropska komisija je vzpostavila skupni okvir spremljanja in vrednotenja (CMEF), da bi ocenila smotrnost skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2014–2020 in izboljšala njeno učinkovitost. S prehodno uredbo je bila veljavnost večine pravil SKP za obdobje 2014–2020 podaljšana do konca leta 2022.

Rezultati spremljanja in vrednotenja so pomemben vir informacij, saj:

 • so pomembna analitična osnova za prihodnje oblikovanje politik
 • pomagajo pri določanju ciljev politik in programov ter se nato uporabljajo za merjenje izpolnjevanja teh ciljev na dolgi rok
 • prispevajo k odgovornosti javnih odhodkov in so pomembni pri odgovarjanju na pomisleke in vprašanja državljanov glede porabe davkoplačevalskega denarja

Za zagotovitev ustreznega spremljanja in vrednotenja morajo biti cilji politik povezani z načrtovanimi ukrepi. Cilji SKP so:

 • trajnostna proizvodnja hrane, s poudarkom na kmetijskih dohodkih, kmetijski produktivnosti in stabilnosti cen;
 • trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepanje na področju podnebnih sprememb, s poudarkom na emisijah toplogrednih plinov, biotski raznovrstnosti, prsti in vodah;
 • uravnotežen teritorialni razvoj, s poudarkom na zaposlovanju na podeželju, rasti in revščini na podeželskih območjih.

Okvir spremljanja in vrednotenja za skupno kmetijsko politiko 2014–2020

1. JULIJ 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20

Spremljanje

S spremljanjem v okviru CMEF se zagotavljajo ključne informacije o izvajanju SKP. Komisija spremlja aktualni razvoj kmetijskih trgov, razvoj podeželja in porabo sredstev SKP.

V podporo ocenjevanju smotrnosti SKP je bilo določenih več vrst kazalnikov:

Na portalu kmetijskih podatkov so vizualno in interaktivno ter po temah predstavljeni izbrani kazalniki, kot so dohodkovna podpora kmetovanju, podnebne spremembe in kakovost zraka, tržna usmerjenost in ekološka pridelava.

Komisija glede na razpoložljivost posodablja podatke vsako leto za sklop kazalnikov ozadja, ki vključujejo vidike splošnih trendov z verjetnim vplivom na izvajanje, dosežke in smotrnost SKP.

Sorodne informacije

Letni podatki kazalnikov ozadja

Vrednotenje in študije

Z vrednotenjem v okviru CMEF se ocenjuje učinek intervencij politike. Z vrednotenjem se zagotovijo dokazi za odločanje ter izboljšujejo uspešnost, uporabnost in učinkovitost intervencij SKP. Poleg tega se z njim izboljšujejo preglednost, učenje in odgovornost.

Vrednotenje ukrepov za dohodkovno podporo kmetom, podporo praksam trajnostne pridelave in tržno podporo izvajajo neodvisni zunanji izvajalci. To so raziskovalne ustanove, univerze in svetovalna podjetja, ki delujejo v pristojnosti Komisije na podlagi večletnega načrta ocenjevanja. Pogodbe se sklenejo na podlagi javnega razpisnega postopka. Obvestila o javnem naročilu in razpisi za zbiranje ponudb se objavijo na portalu TED (Tenders Electronic Daily).

Namen, obseg in časovni razpored posameznega vrednotenja je določen v kažipotih vrednotenja, ki so javnosti odprti za pripombe.

Vrednotenje programov razvoja podeželja izvajajo države EU. Komisija pripravi povzetke predhodnih in naknadnih vrednotenj, ki jih izvedejo države.

Da so vrednotenja trdno vključena v proces oblikovanja politike in da se referenčne vrednosti izpolnijo, je Komisija pripravila smernice in zbirko orodij za boljše pravno urejanje, v katerih opisuje zahteve in najboljše prakse za vrednotenje SKP.

Poročila in ugotovitve vrednotenj so navedena v šestih kategorijah:

Poročila CMEF

Komisija objavlja poročila o izvajanju CMEF in rezultate z oceno smotrnosti SKP.

Prvo poročilo o spremljanju in vrednotenju SKP za obdobje 2014–2020 je bilo Evropskemu parlamentu in Svetu EU predstavljeno leta 2018 (COM(2018)/790 final), dopolnjuje pa ga drugo poročilo, objavljeno decembra 2021.

Na poti k okviru smotrnosti, spremljanja in vrednotenja

Dne 6. decembra 2021 je bila sprejeta Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte SKP. Uredba vzpostavlja okvir smotrnosti, spremljanja in vrednotenja, ki se uporablja za SKP od leta 2023 do leta 2027.

Okvir smotrnosti podpira preusmeritev osredotočenosti politike s skladnosti s pravili na smotrnost in rezultate. Pri tem novem modelu izvajanja, ki temelji na smotrnosti, se uporablja sklop skupnih kazalnikov smotrnosti.

Sklop skupnih kazalnikov smotrnosti vključuje:

 • kazalnike učinka, ki se bodo uporabljali za spremljanje izvajanja SKP
 • kazalnike rezultatov, ki se bodo uporabljali za spremljanje napredka držav EU pri doseganju vnaprej določenih ciljev
 • kazalnike stanja in vpliva, ki se bodo uporabljali za oceno splošne smotrnosti politike glede na cilje SKP

Dodatni napotki za načrtovanje kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov ter poročanje o njih so na voljo v dokumentu s pojasnili.

1. JULIJ 2024
PMEF – Output indicators
1. JULIJ 2024
PMEF – Result indicators
29. FEBRUAR 2024
PMEF – Context and impact indicators
1. JULIJ 2024
PMEF – Cover note on output and result indicators

Podatki za spremljanje in vrednotenje

6. septembra 2022 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje vrednotenja strateških načrtov SKP ter zagotavljanja informacij za namene spremljanja in vrednotenja. Ta uredba določa sklop skupnih pravil za zbiranje podatkov, ki se bodo uporabljali za spremljanje in ocenjevanje dejavnosti med obdobjem izvajanja SKP 2023–2027.

Ti podatki so temeljni sestavni del okvira smotrnosti, spremljanja in vrednotenja ter modela izvajanja, ki temelji na smotrnosti. V okviru podatkov za spremljanje in vrednotenje se zbira pet vrst podatkov:

Dodatne napotke za zbiranje in sporočanje različnih vrst podatkov boste našli v naslednjih dokumentih:

6. FEBRUAR 2024
Guidelines for data on interventions and beneficiaries
6. FEBRUAR 2024
Explanatory note for data on sectoral interventions
6. FEBRUAR 2024
Guidelines for data on EIP Operational Groups
6. FEBRUAR 2024
Guidelines for data on LEADER Interventions

 

Pravna podlaga

Okvir skupnega spremljanja in ocenjevanja (CMEF) urejajo naslednji predpisi:

Okvir smotrnosti, spremljanja in vrednotenja (PMEF) urejajo naslednji predpisi:

Dogodki

 • Razstave
 • petek, 26. julij 2024, 09.00 - ponedeljek, 29. julij 2024, 18.30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Zunanji dogodek

Novice