Skip to main content
Agriculture and rural development

Kopīgā uzraudzības un novērtēšanas sistēma

Svarīgākā informācija par KLP īstenošanu, tās rezultātiem un ietekmi.

Īsumā par kopīgo uzraudzības un novērtēšanas sistēmu

Lai novērtētu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) rezultātus 2014.–2020. gadā un uzlabotu tās efektivitāti, Eiropas Komisija ir izveidojusi kopīgu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu (CMEF). Tika pieņemta Pārejas regula, ar kuru lielāko daļu 2014.–2020. g. KLP noteikumu pagarināja līdz 2022. g. beigām.

Uzraudzības un novērtēšanas rezultāti sniedz vērtīgu informāciju. Tie:

  • nodrošina stabilu analītisko pamatu turpmākās politikas izstrādei;
  • palīdz noteikt politikas un programmas mērķus, un pēc tam tos izmanto, lai mērītu, kā šie mērķi tiek sasniegti ilgtermiņā;
  • palīdz izpildīt svarīgu uzdevumu — nodrošināt pārskatatbildību par publiskajiem izdevumiem —, reaģējot uz iedzīvotāju bažām un jautājumiem par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.

Lai nodrošinātu pienācīgu uzraudzību un izvērtēšanu, politiskajiem mērķiem jābūt saistītiem ar plānotajiem pasākumiem. KLP mērķi ir šādi:

  • ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana, galveno uzmanību pievēršot lauksaimniecības ienākumiem, ražīgumam un cenu stabilitātei;
  • ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika, galveno uzmanību pievēršot siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un ūdens resursiem;
  • līdzsvarota teritoriālā attīstība, galveno uzmanību pievēršot nodarbinātībai laukos, izaugsmei un nabadzībai lauku apvidos.

Kopējās lauksaimniecības politikas uzraudzības un novērtēšanas sistēma 2014.–2020. gadam

1 JŪLIJS 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Lejupielādēt

Uzraudzība

CMEF uzraudzības elements sniedz svarīgāko informāciju par KLP īstenošanu. Komisija uzrauga pašreizējās norises lauksaimniecības tirgos, lauku attīstībā un KLP līdzekļu izmantošanā.

Lai pamatotu KLP darbības jeb snieguma novērtējumu, tika definēti vairāku veidu rādītāji:

Atlasītie rādītāji, tai skaitā atbalsts lauksaimniecības ienākumiem, klimata pārmaiņas un gaisa kvalitāte, orientācija uz tirgu un bioloģiskā ražošana, tiek vizuāli un interaktīvi atspoguļoti infopanelī, norādot tos pēc temata.

Komisija katru gadu atjaunina datus (atkarībā no pieejamības) par konteksta rādītāju kopumu, kas atspoguļo vispārējo kontekstuālo tendenču aspektus, kuri varētu ietekmēt KLP īstenošanu, sasniegumus un darbību.

Saistītā informācija

Konteksta rādītāju gada datu kopa

Novērtēšana

CMEF ietvaros novērtējums ir instruments politikas intervenču ietekmes novērtēšanai. Tas nodrošina pamatojumus lēmumu pieņemšanai un uzlabo KLP intervenču rezultativitāti, lietderību un efektivitāti. Tas arī palīdz uzlabot pārredzamību, mācīšanos un pārskatatbildību.

Tos pasākumus, kas saistīti ar ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, atbalstu ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses ievērošanai un tirgus atbalstu, novērtē neatkarīgi ārējie līgumslēdzēji. Piemēram, pētniecības iestādes, universitātes un konsultāciju uzņēmumi. Tie darbojas Komisijas uzdevumā un pamatojoties uz daudzgadu novērtēšanas plānu. Līgumus slēdz atklāta konkursa procedūrā. Konkursu paziņojumus un uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus publicē platformā Tenders Electronic Daily.

Katra novērtējuma mērķis, tvērums un grafiks tiek noteikts novērtējuma ceļvedī, par kuru iedzīvotāji var sniegt atsauksmes.

Lauku attīstības programmu novērtēšanu veic ES valstis. Komisija sagatavo valstu iesniegto ex ante un ex post novērtējumu kopsavilkumu.

Lai nodrošinātu, ka novērtējumi ir neatņemama politikas veidošanas procesa daļa un ka tiek ievēroti noteikti kritēriji, Komisija ir sagatavojusi labāka regulējuma pamatnostādnes un rīkkopu, kurās izklāstītas KLP novērtējumiem piemērojamās prasības un paraugprakse.

Ziņojumi un novērtējumos gūtie secinājumi ir iedalīti sešās kategorijās:

CMEF ziņojumi

Komisija publicē ziņojumus par CMEF īstenošanu un rezultātus, ar ko novērtē KLP sniegumu.

Pirmais ziņojums par KLP uzraudzību un novērtējumu 2014.–2020. g. periodā tika iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei 2018. gadā (COM/2018/790 final). To papildina otrais ziņojums, kas publicēts 2021. gada decembrī.

Ceļā uz veikuma, uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu (PMEF)

2021. gada 6. decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Šī regula nosaka veikuma, uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu (PMEF), ko kopējai lauksaimniecības politikai piemēro 2023.–2027. gadā.

PMEF atbalsta politikas orientācijas maiņu no noteikumu izpildes uz sniegumu un rezultātiem. Šis jaunais uz sniegumu vērstais īstenošanas modelis paredz vairākus vienotus snieguma rādītājus.

Piemēram, šādus:

  • izlaides rādītāji, kurus izmantos KLP īstenošanas uzraudzībai;
  • rezultāta rādītāji, kurus izmantos, lai novērotu ES valstu virzību ceļā uz iepriekš noteiktu mērķu sasniegšanu;
  • konteksta un ietekmes rādītāji, kurus izmantos, lai novērtētu politikas vispārējās sekmes KLP mērķu sasniegšanā.

Norādījumi par to, kā plānot uz paziņot izlaides un rezultātu rādītājus, ir sniegti pavadvēstulē.

31 MARTS 2022
PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Lejupielādēt
31 MARTS 2022
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Lejupielādēt
31 MARTS 2022
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Lejupielādēt
31 MARTS 2022
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Lejupielādēt

Juridiskais pamats

CMEF reglamentē šādi noteikumi:

CMEF reglamentē šādi noteikumi: