Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Wspólne ramy monitorowania i ewaluacji (CMEF)

Informacje ogólne na temat wdrażania WPR, jej rezultatów i skutków

CMEF w skrócie

Komisja Europejska wprowadziła wspólne ramy monitorowania i ewaluacji (CMEF), aby umożliwić ocenę realizacji celów wspólnej polityki rolnej (WPR) w latach 2014–2020 i zwiększyć jej skuteczność. Wprowadzono rozporządzenie przejściowe przedłużające okres obowiązywania większości przepisów WPR na lata 2014–2020 do końca 2022 r.

Wyniki monitorowania i ewaluacje są źródłem cennych informacji. Wyniki monitorowania i ewaluacje:

 • stanowią solidną podstawę analityczną dla kształtowania polityki
 • stanowią pomoc w zakresie ustalania celów polityki i programów, a następnie są wykorzystywane do pomiaru zakresu, w jakim cele te są osiągane w perspektywie długoterminowej
 • przyczyniają się do poprawy rozliczalności wydatków publicznych, odgrywając istotną rolę w udzielaniu odpowiedzi na pytania obywateli i reagowaniu na ich obawy dotyczące wydatkowania pieniędzy podatników.

Aby zapewnić właściwe monitorowanie i ewaluację, cele polityczne muszą być związane z planowanymi środkami. Cele WPR:

 • rentowna produkcja żywności, z akcentem na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność cen
 • zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działaniami na rzecz klimatu, z akcentem na emisję gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę
 • zrównoważony rozwój terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia na obszarach wiejskich, wzrostu gospodarczego i ubóstwa na obszarach wiejskich.

Ramy monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020

1 LIPCA 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Pobierz

Monitorowanie

Monitorowanie w ramach CMEF dostarcza kluczowych informacji na temat wdrażania WPR. Komisja monitoruje bieżące zmiany na rynkach rolnych, rozwój obszarów wiejskich i wykorzystanie funduszy WPR.

Dla ułatwienia oceny realizacji celów WPR opracowano szereg różnego rodzaju wskaźników:

Wybrane wskaźniki są przedstawione w interaktywnej tabeli według tematu, np.: wsparcie dochodu z rolnictwa, zmiana klimatu i jakość powietrza, ukierunkowanie na rynek czy produkcja ekologiczna.

Komisja zapewnia coroczną aktualizację danych (pod warunkiem, że dane są dostępne) dla szeregu wskaźników kontekstu odzwierciedlających aspekty ogólnych tendencji mogących mieć wpływ na wdrażanie, osiągnięcia i skuteczność WPR.

Więcej informacji

Roczny zestaw wskaźników kontekstu

Oceny i badania

Ewaluacja jest narzędziem CMEF służącym do badania oddziaływania interwencji w ramach polityki. Dostarcza faktów potrzebnych w procesie decyzyjnym oraz poprawia efektywność, użyteczność i skuteczność interwencji w ramach WPR. Przyczynia się ponadto do poprawy przejrzystości, zdobywania wiedzy i zwiększania rozliczalności.

Ewaluacje środków dotyczących wsparcia dochodu rolników, pomocy na zachowanie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wsparcia rynkowego są przeprowadzane przez niezależnych wykonawców zewnętrznych, takich jak instytuty badawcze, uczelnie wyższe i firmy konsultingowe. Odpowiedzialność za te ewaluacje ponosi Komisja na podstawie wieloletniego planu ewaluacji. Kontrakty na przeprowadzenie ewaluacji i badań zawierane są w ramach procedury udzielania zamówień publicznych. Ogłoszenia o zamówieniach i zaproszenia do składania ofert publikowane są w serwisie Tenders Electronic Daily.

Cel, zakres i terminy poszczególnych ewaluacji podawane są w planach ewaluacji, do których każdy może zgłaszać uwagi lub komentarze.

Ewaluację programów rozwoju obszarów wiejskich przeprowadzają kraje UE. Komisja sporządza syntezy ewaluacji ex ante i ex post opracowanych przez poszczególne kraje.

Aby mieć pewność, że ewaluacje są brane pod uwagę przy tworzeniu polityki i że spełnione są ustalone kryteria, Komisja opracowała wytyczne i zestaw instrumentów z myślą o lepszym stanowieniu prawa i określiła w nich wymogi i najlepsze praktyki dotyczące ewaluacji wspólnej polityki rolnej.

Sprawozdania z ewaluacji oraz ich wyniki są pogrupowane według sześciu kategorii:

Sprawozdania dotyczące CMEF

Komisja Europejska publikuje sprawozdania na temat wdrażania CMEF oraz ocenę realizacji celów WPR.

Pierwsze sprawozdanie z monitorowania i ewaluacji WPR w latach 2014–2020 przedstawiono Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE w 2018 r. (COM/2018/790 final). Zostało ono uzupełnione drugim sprawozdaniem opublikowanym w grudniu 2021 r.

  W kierunku PMEF

  6 grudnia 2021 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na rzecz planów strategicznych WPR. Ustanowiono w nim ramy realizacji celów, monitorowania i ewaluacji (PMEF), które mają zastosowanie do WPR w latach 2023–2027.

  PMEF wspiera zmianę ukierunkowania polityki ze zgodności z przepisami na skuteczność i wyniki. Ten nowy model realizacji oparty na wynikach wykorzystuje zestaw wspólnych wskaźników efektywności.

  Zestaw wspólnych wskaźników efektywności obejmuje:

  • wskaźniki produktu, które będą wykorzystywane do monitorowania wdrażania WPR
  • wskaźniki rezultatu, które będą wykorzystywane do monitorowania postępów państw UE w realizacji wyznaczonych wcześniej celów
  • wskaźniki kontekstu i oddziaływania, które będą wykorzystywane do oceny ogólnych wyników polityki w odniesieniu do celów WPR.

  Dalsze wytyczne dotyczące sposobu planowania i zgłaszania wskaźników produktu i rezultatu znajdują się w piśmie przewodnim.

  26 PAŹDZIERNIKA 2023
  PMEF – Output indicators
  English
  (770.96 KB - PDF)
  Pobierz
  25 WRZEŚNIA 2023
  PMEF – Result indicators
  English
  (755.56 KB - PDF)
  Pobierz
  13 LUTEGO 2023
  PMEF – Context and impact indicators
  English
  (1.78 MB - PDF)
  Pobierz
  26 PAŹDZIERNIKA 2023
  PMEF – Cover note on output and result indicators
  English
  (1.26 MB - PDF)
  Pobierz

  Podstawa prawna

  Zasady regulujące CMEF:

  Zasady regulujące PMEF:

  Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

  EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)
  • Dostępna transmisja na żywo