Skip to main content
Agriculture and rural development

Wspólne ramy monitorowania i oceny

Informacje ogólne na temat wdrażania WPR, jej wyników i skutków

CMEF w skrócie

Komisja Europejska wprowadziła wspólne ramy monitorowania i oceny (CMEF), aby umożliwić ocenę funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w latach 2014– 2020 i zwiększyć jej skuteczność. Wprowadzono rozporządzenie przejściowe przedłużające okres obowiązywania większości przepisów WPR na lata 2014–2020 do końca 2022 r.

Wyniki monitorowania i oceny są źródłem cennych informacji. Wyniki monitorowania i oceny:

  • stanowią solidną podstawę analityczną dla kształtowania polityki
  • stanowią pomoc w zakresie ustalania celów polityki i programów, a następnie są wykorzystywane do pomiaru zakresu, w jakim cele te są osiągane w perspektywie długoterminowej
  • przyczyniają się do poprawy rozliczalności wydatków publicznych, odgrywając istotną rolę w udzielaniu odpowiedzi na pytania obywateli i reagowaniu na ich obawy dotyczące wydatkowania pieniędzy podatników.

Aby zapewnić właściwe monitorowanie i ocenę, cele polityczne muszą być związane z planowanymi środkami. Cele WPR:

  • rentowna produkcji żywności, z akcentem na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność cen
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działaniami na rzecz klimatu, z akcentem na emisję gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę
  • zrównoważony rozwój terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia na obszarach wiejskich, wzrostu gospodarczego i ubóstwa na obszarach wiejskich.

Ramy monitorowania i oceny wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020

1 LIPIEC 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Pobierz

Monitorowanie

Monitorowanie w ramach CMEF dostarcza kluczowych informacji na temat wdrażania WPR. Komisja monitoruje bieżące zmiany na rynkach rolnych, rozwój obszarów wiejskich i wykorzystanie funduszy WPR.

Dla ułatwienia oceny osiągnięć WPR opracowano szereg różnego rodzaju wskaźników:

Wybrane wskaźniki są przedstawione w interaktywnej tabeli według tematu, np.: wsparcie dochodu z rolnictwa, zmiana klimatu i jakość powietrza, ukierunkowanie na rynek czy produkcja ekologiczna.

Komisja zapewnia coroczną aktualizację danych (pod warunkiem, że dane są dostępne) dla szeregu wskaźników kontekstu odzwierciedlających aspekty ogólnych tendencji mogących mieć wpływ na wdrażanie, osiągnięcia i skuteczność WPR.

Więcej informacji

Roczny zestaw wskaźników kontekstu

Ocena

Ocena jest narzędziem CMEF służącym do badania oddziaływania interwencji w ramach polityki. Dostarcza faktów potrzebnych w procesie decyzyjnym oraz poprawia efektywność, użyteczność i skuteczność interwencji w ramach WPR. Przyczynia się ponadto do poprawy przejrzystości, zdobywania wiedzy i zwiększania rozliczalności.

Oceny środków dotyczących wsparcia dochodu rolników, pomocy na zachowanie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wsparcia rynkowego są przeprowadzane przez niezależnych wykonawców zewnętrznych, takich jak instytuty badawcze, uczelnie wyższe i firmy konsultingowe. Odpowiedzialność za ocenę ponosi Komisja na podstawie wieloletniego planu oceny. Kontrakty na przeprowadzenie ocen i badań zawierane są w ramach procedury udzielania zamówień publicznych. Ogłoszenia o zamówieniach i zaproszenia do składania ofert publikowane są w serwisie Tenders Electronic Daily.

Cel, zakres i terminy poszczególnych ocen podawane są w planach oceny, do których każdy może zgłaszać uwagi lub komentarze.

Ocenę programów rozwoju obszarów wiejskich przeprowadzają kraje UE. Komisja sporządza syntezy ocen ex ante i ex post opracowanych przez poszczególne kraje.

Aby mieć pewność, że oceny są brane pod uwagę przy tworzeniu polityki i że spełnione są ustalone kryteria, Komisja opracowała wytyczne i zestaw instrumentów z myślą o lepszym stanowieniu prawa i określiła w nich wymogi i najlepsze praktyki dotyczące ocen wspólnej polityki rolnej.

Sprawozdania z ocen oraz ich wyniki są pogrupowane według sześciu kategorii:

Sprawozdania dotyczące CMEF

Komisja Europejska publikuje sprawozdania na tematwdrażania CMEF oraz ocenę efektów funkcjonowania WPR.

Pierwsze sprawozdanie z monitorowania i oceny WPR w latach 2014–2020 zostało przedstawiono Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE w 2018 r. (COM/2018/790 final). Zostało ono uzupełnione drugim sprawozdaniem opublikowanym w grudniu 2021 r.

W kierunku PMEF

6 grudnia 2021 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na rzecz planów strategicznych WPR. Ustanowiono w nim ramy monitorowania i oceny wyników (PMEF), które mają zastosowanie do WPR w latach 2023–2027.

PMEF wspiera zmianę ukierunkowania polityki ze zgodności z przepisami na skuteczność i wyniki. Ten nowy model realizacji oparty na wynikach wykorzystuje zestaw wspólnych wskaźników efektywności.

Zestaw wspólnych wskaźników efektywności obejmuje:

  • wskaźniki produktu, które będą wykorzystywane do monitorowania wdrażania WPR
  • wskaźniki rezultatu, które będą wykorzystywane do monitorowania postępów państw UE w realizacji wyznaczonych wcześniej celów
  • wskaźniki kontekstu i oddziaływania, które będą wykorzystywane do oceny ogólnych wyników polityki w odniesieniu do celów WPR.

Dalsze wytyczne dotyczące sposobu planowania i zgłaszania wskaźników produktu i rezultatu znajdują się w piśmie przewodnim.

13 LUTY 2023
PMEF – Output indicators
English
(1.38 MB - PDF)
Pobierz
13 LUTY 2023
PMEF – Result indicators
English
(1.3 MB - PDF)
Pobierz
13 LUTY 2023
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.78 MB - PDF)
Pobierz
13 LUTY 2023
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(1.4 MB - PDF)
Pobierz

Podstawa prawna

Zasady regulujące CMEF:

Zasady regulujące PMEF: