Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (ZOPE)

Ključne informacije o provedbi ZPP-a te o njegovim rezultatima i učincima.

Ukratko o ZOPE-u

Europska komisija uspostavila je zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (ZOPE) u svrhu procjene uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) 2014. – 2020. i poboljšanja njezine efikasnosti. Donesena je prijelazna uredba kojom je primjena većine pravila iz ZPP-a 2014. – 2020. produljena do kraja 2022.

Rezultati praćenja i evaluacije pružaju vrijedne informacije. Te informacije:

  • predstavljaju solidnu analitičku osnovu za buduće oblikovanje politika
  • pomažu u određivanju ciljeva politika i programâ, a zatim se upotrebljavaju za mjerenje ispunjenja ciljeva u dugoročnom razdoblju
  • doprinose odgovornosti javne potrošnje i imaju važnu ulogu u odgovaranju na dvojbe i pitanja građana u pogledu potrošnje novca poreznih obveznika.

Kako bi se osiguralo pravilno praćenje i evaluacija, ciljevi politika moraju biti povezani s planiranim mjerama. Ciljevi ZPP-a su sljedeći:

  • održiva proizvodnja hrane s naglaskom na dohotku od poljoprivrede, poljoprivrednoj produktivnosti i stabilnosti cijena
  • održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanje u području klime, s naglaskom na emisijama stakleničkih plinova, bioraznolikosti, tlu i vodi
  • uravnotežen teritorijalni razvoj s naglaskom na temama ruralno zapošljavanje, gospodarski rast i siromaštvo u ruralnim područjima.

Okvir za praćenje i evaluaciju zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014. – 2020.

1 SRPANJ 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Preuzimanje

Praćenje

Element praćenja u ZOPE-u pruža ključne informacije o provedbi ZPP-a. Komisija prati današnja kretanja na poljoprivrednim tržištima, ruralni razvoj i upotrebu sredstava ZPP-a.

U svrhu procjene uspješnosti ZPP-a definirano je nekoliko vrsta pokazatelja:

Za vizualni prikaz odabranih pokazatelja (npr. potpora dohotku od poljoprivrede, klimatske promjene i kvaliteta zraka, tržišna orijentacija i ekološka proizvodnja) vidjeti interaktivni ažurirani prikaz.

Komisija osigurava godišnje ažuriranje podataka (ovisno o raspoloživosti) za skup pokazatelja konteksta koji odražavaju aspekte općih trendova koji će vjerojatno utjecati na provedbu, postignuća i uspješnost ZPP-a.

Povezane informacije

Godišnji skup podataka za pokazatelje konteksta

Evaluacija

Unutar ZOPE-a, evaluacija je alat za procjenu učinka intervencija u okviru politike. Njome se prikupljaju dokazi na temelju kojih se odlučuje i poboljšava efektivnost, korisnost i efikasnost intervencija u okviru ZPP-a. Evaluacija također doprinosi transparentnosti, učenju i izvršavanju obveze polaganja računa.

Evaluacije mjera koje se odnose na potporu dohotku za poljoprivrednike, na pomoć za postupanje u skladu s održivim poljoprivrednim praksama te na potporu tržištu provode neovisni vanjski izvršitelji. To uključuje istraživačka tijela, sveučilišta i konzultantska poduzeća. Odgovornost za provedbu tih evaluacija snosi Komisija, a provode se na temelju višegodišnjeg plana evaluacije. Ugovori se sklapaju u okviru postupka javnog nadmetanja. Obavijesti o natječajima i pozivi na sudjelovanje u njima objavljuju se na platformi tenders electronic daily (elektronički oglasnik za javnu nabavu EU-a).

Svrha, opseg i vremenski raspored za svaku evaluaciju utvrđuju se u planovima evaluacija, na koje građani mogu davati primjedbe.

Za programe ruralnog razvoja evaluacije provode države članice EU-a. Na temelju ex ante i ex post evaluacija koje pripreme države članice Komisija izrađuje sinteze.

Da bi se osiguralo ispunjavanje utvrđenih mjerila i da bi evaluacije bile čvrsto ugrađene u postupak kreiranja politika, Komisija je pripremila smjernice i paket instrumenata za bolju regulativu, u kojima su zacrtani zahtjevi i najbolje prakse za evaluacije ZPP-a.

Izvješća i nalazi evaluacija razvrstani su u šest kategorija:

Izvješća o provedbi ZOPE-a

Komisija objavljuje izvješća o provedbi ZOPE-a i rezultatima procjene uspješnosti ZPP-a.

Prvo izvješće o praćenju i evaluaciji ZPP-a za razdoblje 2014. – 2020. predstavljeno je Europskom parlamentu i Vijeću EU-a u 2018. (COM/2018/790 final), a dopunjeno je drugim izvješćem objavljenim u prosincu 2021.

Novi okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti

Dana 6. prosinca 2021. donesena je Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća kojom su utvrđena pravila o potpori za strateške planove u okviru ZPP-a. Tom uredbom utvrđen je okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti koji će se primjenjivati na ZPP od 2023. do 2027.

Njime se podupire prebacivanje fokusa politike s usklađenosti s pravilima na uspješnost i rezultate. U tom novom modelu, koji se temelji na uspješnosti, upotrebljava se niz zajedničkih pokazatelja uspješnosti.

Taj niz zajedničkih pokazatelja uspješnosti uključuje:

  • pokazatelje ostvarenja, koji će se koristiti za praćenje provedbe ZPP-a
  • pokazatelje rezultata, koji će se koristiti za praćenje napretka država članica EU-a prema unaprijed utvrđenim ciljnim vrijednostima
  • pokazatelje konteksta i učinka, koji će se koristiti za procjenu sveukupne uspješnosti politike u odnosu na ciljeve ZPP-a.

Daljnje smjernice o tome kako planirati pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata te kako izvještavati o njima dane su u popratnoj bilješci.

13 VELJAČA 2023
PMEF – Output indicators
English
(1.38 MB - PDF)
Preuzimanje
13 VELJAČA 2023
PMEF – Result indicators
English
(1.3 MB - PDF)
Preuzimanje
13 VELJAČA 2023
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.78 MB - PDF)
Preuzimanje
13 VELJAČA 2023
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(1.4 MB - PDF)
Preuzimanje

Pravna osnova

Pravila kojima je uređen ZOPE:

Pravila kojima je uređen ZOPE: