Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Gemensam övervaknings- och utvärderingsram

Fakta om den gemensamma jordbrukspolitikens genomförande, resultat och effekter.

Översikt över EU:s övervaknings- och utvärderingsram

Kommissionen har infört en gemensam ram för övervakning och utvärdering av EU:s jordbrukspolitik 2014–2020 för att kunna bedöma resultaten och förbättra arbetet. En övergångsförordning infördes för att förlänga de flesta av reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2014–2020 till slutet av 2022.

Genom att titta på resultaten får man värdefull information. De

  • utgör en solid analytisk grund för den framtida policyutformningen
  • gör det lättare att fastställa mål för strategier och program och mäta hur målen nås på lång sikt
  • bidrar till redovisningen av hur skattebetalarnas pengar används för offentliga utgifter.

För att man ska kunna övervaka och utvärdera verksamheten måste de politiska målen vara kopplade till de planerade åtgärderna. Målen för EU:s jordbrukspolitik är följande:

  • Hållbar livsmedelsproduktion, med fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets produktivitet och prisstabilitet.
  • Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, mark och vatten.
  • Balanserad territoriell utveckling, med fokus på sysselsättningen på landsbygden, tillväxt och fattigdom i landsbygdsområden.

Ramarna för övervakning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020

1 JULI 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20

Övervakning

Övervakningsdelarna i den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen ger viktig information om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen övervakar den aktuella utvecklingen på jordbruksmarknaderna, landsbygdsutvecklingen och användningen av jordbrukspolitikens resurser.

Olika indikatorer underlättar bedömningen av hur den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar.

Välj indikatorer på översiktssidan där de är ordnade efter ämne, t.ex. inkomststöd, klimatåtgärder och luftkvalitet, marknadsorientering och ekologisk produktion.

Kommissionen uppdaterar årligen (i mån av tillgänglighet) kontextindikatorernas uppgifter för aspekterna för de allmänna kontextuella tendenser som kan påverka jordbrukspolitikens genomförande, resultat och prestanda.

Läs mer

Årliga uppgifter för kontextindikatorer

Utvärderingar och studier

Utvärderingen används för att bedöma interventionernas verkan. Utvärderingen stöder beslutsfattandet och förbättrar interventionernas ändamålsenlighet, nytta och effektivitet. Dessutom förbättras insyn, kunskapsinsamling och redovisning.

När det gäller inkomststöd för jordbrukare och stöd för hållbara jordbruksmetoder samt marknadsstöd görs utvärderingen av oberoende externa uppdragstagare. Det är t.ex. forskningsorgan, universitet och konsultföretag som arbetar under kommissionens ansvar på grundval av en flerårig utvärderingsplan. Uppdragstagarna kontrakteras efter en offentlig upphandling. Meddelanden om upphandlingarna publiceras på webbplatsen för e-upphandling TED.

Varför och när en utvärdering görs samt hur omfattande den blir framgår av färdplaner som är öppna för synpunkter från allmänheten.

Landsbygdsprogrammen utvärderas av EU-länderna. Kommissionen sammanfattar sedan ländernas förhands- och efterhandsutvärderingar.

För att förankra utvärderingarna i beslutsprocessen och se till att riktmärkena beaktas har kommissionen tagit fram riktlinjer och verktyg för bättre lagstiftning, med krav och bästa praxis för utvärderingar av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rapporterna och resultaten från utvärderingarna är uppdelade i sex kategorier:

Rapporter

Kommissionen offentliggör rapporter om övervakningen, utvärderingen och resultaten av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Den första rapporten om övervakningen och utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020 lades fram för Europaparlamentet och rådet 2018 (COM(2018) 790 final), och kompletterades med en andra rapport i december 2021.

Prestations-, övervaknings- och utvärderingsramen

Den 6 december 2021 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I förordningen fastställs den gemensamma jordbrukspolitikens prestations-, övervaknings- och utvärderingsram för perioden 2023–2027.

Genom ramen förskjuts det politiska fokuset från regler till prestanda och resultat. Den här nya prestationsbaserade genomförandemodellen använder ett antal gemensamma prestationsindikatorer.

De gemensamma prestationsindikatorerna avser

  • outputindikatorer som kommer att användas för att övervaka genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken
  • resultatindikatorer som kommer att användas för att övervaka EU-ländernas framsteg för att nå de uppsatta målen
  • kontext- och effektindikatorer som kommer att användas för att bedöma de övergripande politiska prestationerna utifrån den gemensamma jordbrukspolitikens mål.

I följenoten finns ytterligare vägledning om planering och rapportering av output- och resultatindikatorer.

29 FEBRUARI 2024
PMEF – Output indicators
29 FEBRUARI 2024
PMEF – Result indicators
29 FEBRUARI 2024
PMEF – Context and impact indicators
29 FEBRUARI 2024
PMEF – Cover note on output and result indicators

Uppgifter för övervakning och utvärdering

Den 6 september 2022 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1475 som fastställer genomförandebestämmelser för utvärderingen av strategiska GJP-planer och tillhandahållandet av information för övervakning och utvärdering. Denna förordning innehåller gemensamma regler för insamling av uppgifter som ska användas för övervakning och utvärdering av verksamhet under den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandeperiod 2023–2027.

Uppgifter för övervakning och utvärdering är en central del av prestations-, övervaknings- och utvärderingsramen och den prestationsbaserade genomförandemodellen. Fem typer av uppgifter samlas in för övervakning och utvärdering:

Ytterligare vägledning om hur de olika typerna av uppgifter ska samlas in och rapporteras finns i följande dokument:

6 FEBRUARI 2024
Guidelines for data on interventions and beneficiaries
6 FEBRUARI 2024
Explanatory note for data on sectoral interventions
6 FEBRUARI 2024
Guidelines for data on EIP Operational Groups
6 FEBRUARI 2024
Guidelines for data on LEADER Interventions

 

Lagstiftning

Olika aspekter av övervaknings- och utvärderingsramen regleras genom olika rättsakter:

Olika aspekter av prestations-, övervaknings- och utvärderingsramen regleras genom olika rättsakter:

Evenemang