Skip to main content
Agriculture and rural development

Ühine seire- ja hindamisraamistik

Oluline teave ÜPP rakendamise, selle tulemuste ja mõju kohta.

Ühise seire- ja hindamisraamistiku lühitutvustus

Euroopa Komisjon on loonud ühise seire- ja hindamisraamistiku, et hinnata 2014.–2020. aasta ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulemuslikkust ja parandada selle tõhusust. Kehtestati üleminekumäärus, millega pikendati enamikku 2014.–2020. aasta ÜPP eeskirjadest 2022. aasta lõpuni.

Seire- ja hindamistulemused annavad väärtuslikku teavet. Need:

  • tagavad kindla analüütilise aluse tulevase poliitika kujundamiseks;
  • aitavad seada poliitika ja programmide eesmärke ning seejärel kasutatakse neid eesmärkide saavutamise hindamiseks pikas perspektiivis;
  • aitavad kaasa avaliku sektori kulutuste suhtes kehtiva aruandekohustuse täitmisele ja neil on oluline roll maksumaksjate raha kasutamisega seotud küsimuste selgitamisel kodanikele.

Nõuetekohase seire ja hindamise tagamiseks peavad poliitilised eesmärgid olema seotud kavandatud meetmetega. ÜPP eesmärgid on:

  • elujõuline toidutööstus – keskendutakse põllumajandusest saadavatele sissetulekutele, põllumajanduse tootlikkusele ja hindade stabiilsusele;
  • loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed – keskendutakse kasvuhoonegaaside heitkogustele, elurikkusele, mullale ja veele;
  • tasakaalustatud territoriaalne areng – keskendutakse maaelu arengule, majanduskasvule ja vaesusele maapiirkondades.

Ühise põllumajanduspoliitika (2014–2020) seire- ja hindamisraamistik

Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Laadige alla

Seire

Ühise seire- ja hindamisraamistiku seireelement annab olulist teavet ÜPP rakendamise kohta. Euroopa Komisjon jälgib praeguseid suundumusi põllumajandusturgudel, maaelu arengus ja ÜPP vahendite kasutamisel.

ÜPP tulemuslikkuse hindamise toetamiseks kasutatakse eri liiki näitajaid:

Need valitud näitajad on esitatud tulemustabelis visuaalselt ja interaktiivselt teemade kaupa (sh põllumajandustootjate sissetulekutoetus, kliimamuutused ja õhu kvaliteet, turule orienteeritus ja mahepõllumajandus).

Komisjon ajakohastab igal aastal taustanäitajate andmeid (kui need on olemas), mis kajastavad selliste üldiste suundumuste aspekte, mis tõenäoliselt mõjutavad ÜPP rakendamist, selle eesmärkide saavutamist ja tulemuslikkust.

Seotud teave

Iga-aastased taustanäitajate andmekogud

Hindamine

Ühise seire- ja hindamisraamistiku kontekstis on hindamine vahend, mille abil hinnata poliitilise sekkumise mõju. Sellest lähtutakse otsuste tegemisel ning see parandab ÜPP meetmete tulemuslikkust, kasulikkust ja tõhusust. Samuti suurendab see läbipaistvust, annab kogemusi ja parandab aruandekohustuse täitmist.

Nende meetmete hindamisi, mis on seotud põllumajandustootjate sissetulekutoetuse ja kestlike põllumajandustavade järgimiseks antava abi ning turutoetusega, teostavad sõltumatud välistöövõtjad. Nende hulgas on teadusasutusi, ülikoole ja konsultatsioonifirmasid, kes tegutsevad komisjoni vastutusel mitmeaastase hindamiskava alusel. Lepingud sõlmitakse avaliku pakkumismenetluse kaudu. Hanketeated ja pakkumiskutsed avaldatakse platvormil Tenders Electronic Daily.

Iga hindamise eesmärk, ulatus ja ajakava on sätestatud hindamiste tegevuskavas, mille kohta saavad kodanikud tagasisidet anda.

Maaelu arengu programmide puhul korraldavad hindamisi ELi liikmesriigid. Komisjon koostab kokkuvõtted liikmesriikide esitatud eel- ja järelhindamiste kohta.

Selleks et tagada, et hindamised oleksid poliitikakujundamise protsessiga kindlalt seotud ja kehtestatud kriteeriumid täidetud, on komisjon koostanud parema õigusloome suunised ja vahendid, milles on esitatud ÜPP hindamise nõuded ja parimad tavad.

Hindamisaruanded ja -tulemused on jagatud kuude kategooriasse:

Ühise seire- ja hindamisraamistiku aruanded

Euroopa Komisjon avaldab aruanded ühise seire- ja hindamisraamistiku rakendamise kohta ja ÜPP tulemuslikkuse hindamise tulemused.

2014.–2020. aasta ÜPP esimene seire- ja hindamisaruanne esitati Euroopa Parlamendile ja ELi nõukogule 2018. aastal (COM(2018) 790 final) ning aruandlus viidi lõpule 2021. aasta detsembris avaldatud teise aruandega.

Tulemuslikkuse seire- ja hindamisraamistiku suunas

6. detsembril 2021 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse ÜPP strateegiakavade toetamise eeskirjad. Määrusega kehtestati tulemuslikkuse seire- ja hindamisraamistik, mida kohaldatakse ÜPP suhtes aastatel 2023–2027.

Raamistikuga toetatakse poliitika keskme nihutamist eeskirjade täitmiselt tulemuslikkusele ja tulemustele. Selles uues tulemuspõhises rakendamismudelis kasutatakse ühiste tulemusnäitajate kogumit.

Need ühised tulemusnäitajad hõlmavad järgmist:

  • väljundnäitajad, mida kasutatakse ÜPP rakendamise jälgimiseks;
  • tulemusnäitajad, mida kasutatakse selleks, et jälgida ELi liikmesriikide edusamme eelnevalt seatud eesmärkide saavutamisel;
  • konteksti- ja mõjunäitajad, mida kasutatakse selleks, et hinnata poliitika üldist tulemuslikkust ÜPP eesmärkide saavutamisel.

Täiendavad juhised selle kohta, kuidas väljund- ja tulemusnäitajaid kavandada ja neist aru anda, on esitatud saatemärkustes.

PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Laadige alla
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Laadige alla
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Laadige alla
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Laadige alla

Õiguslik alus

Ühist seire- ja hindamisraamistikku reguleeritakse järgmiste õigusnormide alusel:

Tulemuslikkuse seire- ja hindamisraamistikku reguleeritakse järgmiste õigusnormide alusel: