Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Cadrul comun de monitorizare și evaluare

Informații importante cu privire la implementarea PAC, rezultatele și impactul acesteia.

CMEF, pe scurt

Comisia Europeană a instituit un cadru comun de monitorizare și evaluare (CMEF) pentru a analiza performanța politicii agricole comune (PAC) în perioada 2014-2020 și pentru a-i îmbunătăți eficiența. A fost introdus un regulament de tranziție care prelungește până la sfârșitul anului 2022 valabilitatea majorității normelor PAC pentru perioada 2014-2020.

Rezultatele monitorizării și evaluării furnizează informații prețioase. Ele:

  • oferă o bază analitică solidă pentru elaborarea politicilor;
  • contribuie la stabilirea obiectivelor politicilor și programelor și sunt apoi utilizate pentru a evalua modul în care acestea sunt îndeplinite pe termen lung;
  • contribuie la o administrare responsabilizată a cheltuielilor publice, jucând astfel un rol important în ceea ce privește răspunsul la preocupările cetățenilor și la întrebările referitoare la utilizarea banilor contribuabililor.

Pentru a asigura o bună monitorizare și evaluare, obiectivele politice trebuie să fie corelate cu măsurile planificate. Obiectivele PAC sunt:

  • producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită veniturilor agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor;
  • gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră, biodiversității, solului și apei;
  • dezvoltarea teritorială echilibrată, acordând o atenție deosebită ocupării forței de muncă în mediul rural, creșterii economice și sărăciei în zonele rurale.

Cadrul de monitorizare și evaluare pentru politica agricolă comună 2014-2020

1 IULIE 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20

Monitorizarea

Componenta „monitorizare” a CMEF furnizează informații esențiale privind implementarea PAC. Comisia monitorizează evoluțiile de pe piețele agricole, dezvoltarea rurală și utilizarea fondurilor PAC.

Pentru a sprijini evaluarea performanței PAC, au fost definite mai multe tipuri de indicatori:

Indicatorii selectați sunt prezentați vizual și interactiv în tabloul de bord pe teme, inclusiv sprijinul pentru veniturile agricole, schimbările climatice și calitatea aerului, orientarea către piață și producția ecologică.

Comisia furnizează o actualizare anuală a datelor (sub rezerva disponibilității) pentru un set de indicatori de context care reflectă aspecte ale tendințelor generale care pot influența implementarea, realizările și performanțele PAC.

Informații pe aceeași temă

Set de date anuale privind indicatorii de context

Evaluări și studii

În cadrul CMEF, evaluarea este un instrument utilizat pentru a măsura impactul intervențiilor de politică. Oferă dovezi în sprijinul procesului decizional și îmbunătățește eficacitatea, utilitatea și eficiența intervențiilor PAC. De asemenea, contribuie la îmbunătățirea transparenței, a învățării și a responsabilității.

Evaluările măsurilor legate de sprijinul pentru venit acordat fermierilor, de asistența pentru respectarea practicilor agricole durabile și de sprijinul pentru piață sunt efectuate de contractanți externi independenți, cum ar fi organisme de cercetare, universități și firme de consultanță, care funcționează sub responsabilitatea Comisiei pe baza unui plan de evaluare multianual. Atribuirea contractelor se face printr-o procedură de licitație publică. Invitațiile de participare și procedurile de ofertare sunt publicate pe platforma Tenders Electronic Daily.

Scopul, domeniul de aplicare și calendarul fiecărei evaluări sunt stabilite în foile de parcurs pentru evaluare, care sunt deschise comentariilor din partea cetățenilor.

Pentru programele de dezvoltare rurală, evaluările sunt efectuate de țările UE. Comisia elaborează sinteze ale evaluărilor ex-ante și ex-post pregătite de țările membre.

Pentru a se asigura că evaluările sunt ferm integrate în procesul de elaborare a politicilor și că sunt îndeplinite criteriile de referință stabilite, Comisia a pregătit orientări și un set de instrumente pentru o mai bună legiferare, care descriu cerințele și bunele practici pentru evaluările PAC.

Rapoartele și constatările evaluărilor se încadrează în șase categorii:

Rapoartele CMEF

Comisia publică rapoarte privind implementarea CMEF și rezultatele evaluării performanței PAC.

Primul raport privind monitorizarea și evaluarea PAC pentru perioada 2014-2020 a fost prezentat Parlamentului European și Consiliului UE în 2018 (COM/2018/790 final). La acesta, se adaugă cel de-al doilea raport publicat în decembrie 2021.

Către cadrul de performanță, monitorizare și evaluare

La 6 decembrie 2021, a fost adoptat Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice PAC. Acest regulament stabilește cadrul de performanță, monitorizare și evaluare (PMEF), care se aplică pentru PAC din 2023 până în 2027.

Prin PMEF, accentul politicilor trece de la asigurarea respectării normelor la performanță și rezultate. Acest nou model axat pe performanță utilizează un set de indicatori comuni.

Acest set de indicatori de performanță comuni include:

  • indicatori de realizare, care vor fi utilizați pentru monitorizarea implementării PAC
  • indicatori de rezultat, care vor fi utilizați pentru a monitoriza progresele înregistrate de țările UE în direcția atingerii obiectivelor stabilite în prealabil
  • indicatori de context și de impact, care vor fi utilizați pentru a evalua performanța generală a politicii în raport cu obiectivele PAC.

Orientări suplimentare privind modul de planificare și raportare a indicatorilor de realizare și de rezultat sunt furnizate în nota de însoțire.

29 FEBRUARIE 2024
PMEF – Output indicators
29 FEBRUARIE 2024
PMEF – Result indicators
29 FEBRUARIE 2024
PMEF – Context and impact indicators
29 FEBRUARIE 2024
PMEF – Cover note on output and result indicators

Date pentru monitorizare și evaluare (DME)

La 6 septembrie 2022, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1475 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de aplicare în ceea ce privește evaluarea planurilor strategice PAC și furnizarea de informații pentru monitorizare și evaluare. Acest regulament stabilește un set de norme comune pentru colectarea datelor care vor fi utilizate pentru a efectua monitorizarea și evaluarea activităților în perioada de punere în aplicare a PAC 2023-2027.

DME este o componentă fundamentală a cadrului de performanță și a modelului de performanță bazat pe rezultatele înregistrate. Cinci tipuri de date sunt colectate în acest context:

Găsiți orientări suplimentare privind modul de colectare și raportare a diferitelor tipuri de date în următoarele documente:

6 FEBRUARIE 2024
Guidelines for data on interventions and beneficiaries
6 FEBRUARIE 2024
Explanatory note for data on sectoral interventions
6 FEBRUARIE 2024
Guidelines for data on EIP Operational Groups
6 FEBRUARIE 2024
Guidelines for data on LEADER Interventions

 

Temeiuri juridice

Următoarele norme reglementează CMEF pentru:

Următoarele norme reglementează PMEF pentru: