Skip to main content
Agriculture and rural development

Spoločná poľnohospodárska politika v skratke

Spoločná poľnohospodárska politika podporuje poľnohospodárov a zabezpečuje potravinovú bezpečnosť v Európe.

Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP), ktorá bola zavedená v roku 1962, je partnerstvom medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou, medzi Európou a jej poľnohospodármi. Jeho cieľom je:

 • podporovať poľnohospodárov a zlepšiť poľnohospodársku produktivitu v záujme zabezpečenia stabilnej ponuky dostupných potravín,
 • zabezpečiť poľnohospodárom Európskej únie primeraný príjem,
 • prispieť k riešeniu zmeny klímy a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi,
 • zachovať vidiecke oblasti a krajinu v rámci celej EÚ,
 • udržať vidiecke hospodárstvo pri živote podporovaním pracovných miest v poľnohospodárskom a agropotravinárskom odvetví a súvisiacich sektoroch.

SPP je spoločná politika pre všetky krajiny Európskej únie. Spravuje a financuje sa na európskej úrovni zo zdrojov rozpočtu EÚ.

Oslava 60 rokov SPP

Pri príležitosti oslavy 60. výročia SPP zorganizovali Komisia, Rada a francúzske predsedníctvo špeciálnu výstavu, ktorá bola sprístupnená na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 7. apríla 2022 v Luxemburgu. Dokumentuje históriu SPP od jej vzniku pred 60 rokmi až po politiku v dnešnej podobe. Obsahuje prezentáciu skúseností poľnohospodárov z celej Európy a zameriava sa na novú SPP a ciele do budúcnosti.

Ak si chcete pozrieť históriu SPP od roku 1962 na 13 paneloch tvoriacich výstavu, kliknite nižšie.

6 APRÍL 2022
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
English
(10.4 MB - PDF)
Stiahnuť

SPP v praxi

Odlišnosť poľnohospodárstva v porovnaní s väčšinou iných odvetví spočíva v týchto osobitých črtách:

 • napriek dôležitosti výroby potravín sú príjmy poľnohospodárov približne o 40 % nižšie v porovnaní s inými odvetviami,
 • poľnohospodárstvo je vo väčšej miere závislé od počasia a klimatických podmienok než iné odvetvia,
 • medzi dopytom zo strany spotrebiteľov a ponukou, ktorú dokážu zabezpečiť poľnohospodári, nastáva nevyhnutný časový posun, pretože produkcia väčších objemov pšenice alebo mlieka trvá určitý čas.

Napriek potrebe nákladovej efektívnosti by poľnohospodári mali pracovať udržateľným a ekologickým spôsobom v záujme zachovania pôdy a biodiverzity.

Verejný sektor zohráva vo vzťahu k poľnohospodárom dôležitú úlohu vzhľadom na neistotu podnikania v poľnohospodárstve a jeho vplyv na životné prostredie. SPP sa uplatňuje prostredníctvom týchto opatrení:

 • podpora príjmu, ktorá na základe priamych platieb zabezpečuje stabilitu príjmu pre poľnohospodárov a odmeňuje ich za vykonávanie poľnohospodárskych činností spôsobom šetrným k životnému prostrediu a poskytovanie verejných služieb, za ktoré im trhy zvyčajne neplatia, ako je napr. starostlivosť o vidiek,
 • trhové opatrenia na riešenie zložitých situácií na trhu, ako je náhly pokles dopytu v dôsledku zdravotnej hrozby či prepad cien spôsobený dočasnou nadmernou ponukou na trhu,
 • opatrenia na rozvoj vidieka spolu s národnými a regionálnymi programami zameranými na osobitné potreby a výzvy, ktorým čelia vidiecke oblasti.

Financovanie SPP

Úroveň podpory poľnohospodárov z celkového rozpočtu EÚ zohľadňuje viacero premenných týkajúcich sa zabezpečenia nepretržitej dostupnosti kvalitných potravín, medzi ktoré patria také funkcie, ako napr. podpora príjmu pre poľnohospodárov, opatrenia v oblasti zmeny klímy a zachovanie dynamických vidieckych spoločenstiev.

SPP je ako súčasť rozpočtu EÚ financovaná z týchto dvoch fondov:

Platby spravuje na národnej úrovni každá krajina EÚ. Informácie o príjemcoch platieb v rámci SPP zverejňuje každá krajina v súlade s pravidlami EÚ pre transparentnosť.

Súvisiace informácie

Financovanie SPP

Ročný rozpočtový cyklus EÚ

Rozpočet EÚ

Výhody SPP

SPP stanovuje podmienky, ktoré umožnia poľnohospodárom plniť svoju úlohu v spoločnosti v týchto oblastiach:

Výroba potravín

 • V EÚ existuje približne 10 miliónov poľnohospodárskych podnikov a v odvetví poľnohospodárstva pravidelne pracuje 22 miliónov ľudí. Zabezpečujú bohatý výber a hojné množstvo cenovo dostupných, bezpečných a kvalitných výrobkov.
 • EÚ je na celom svete známa svojimi potravinami a kulinárskymi tradíciami a je jedným z popredných výrobcov a čistých vývozcov agropotravinárskych výrobkov v celosvetovom meradle. Vďaka svojim výnimočným poľnohospodárskym zdrojom má EÚ možnosť i povinnosť zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti na celom svete.

Rozvoj vidieckych komunít

 • V rámci vidieka a jeho vzácnych prírodných zdrojov je množstvo pracovných miest prepojených s poľnohospodárstvom. Poľnohospodári potrebujú stroje, budovy, palivo, hnojivá a zdravotnú starostlivosť pre svoje zvieratá; tieto oblasti sa nazývajú „vstupné“ sektory.
 • Ďalšie pracovné miesta vznikajú vo „výstupných“ oblastiach, ku ktorým patrí napríklad príprava, spracovanie a balenie potravín, ako aj oblasti skladovania, prepravy a maloobchodného predaja potravín. Sektory poľnohospodárstva a potravinárstva spolu zabezpečujú v rámci EÚ takmer 40 miliónov pracovných miest.
 • V záujme zabezpečenia efektívneho fungovania a vytvorenia moderného a produktívneho prostredia treba poľnohospodárom a vstupným aj výstupným sektorom zaručiť jednoduchý prístup k najnovším informáciám v oblasti poľnohospodárstva, chovateľských postupov a vývoja trhu. Zdroje SPP boli v období 2014 – 2020 zamerané na poskytovanie vysokorýchlostných technológií, kvalitnejších internetových služieb a infraštruktúry 18 miliónom obyvateľov žijúcich na vidieku, čiže 6,4 % celkovej vidieckej populácie EÚ.

Environmentálne udržateľné poľnohospodárstvo

 • Poľnohospodári majú dvojakú úlohu: vyrábať potraviny a zároveň chrániť prírodu a zachovať biodiverzitu. Rozvážne využívanie prírodných zdrojov má kľúčový význam pre našu potravinársku výrobu i kvalitu života – a to platí pre dnešok, zajtrajšok aj pre budúce generácie.

Hlavní prispievatelia do SPP

Európska komisia pravidelne komunikuje so skupinami pre občiansky dialóg a s poľnohospodárskymi výbormi v záujme čo najlepšej tvorby právnych predpisov a politík v oblasti poľnohospodárstva. Európskej komisii poskytujú vstupné podklady expertné skupiny, ako napr. osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky.

Komisia pri plánovaní, vytváraní a navrhovaní nových európskych právnych predpisov vykonáva posúdenia vplyvu, ktorými sa preveruje potreba zapojenia EÚ a možné vplyvy dostupných riešení. Tvoria hlavnú súčasť programu lepšej právnej regulácie EÚ. Posúdenia vplyvu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa uskutočnili v roku 2003 (preskúmanie v polovici trvania), 2008 [kontrola stavu – SEK(2008) 1885], 2011 [SPP do roku 2020 – SEC(2011) 1153 final] a v roku 2018 [podpora pre strategické plány po roku 2020 – SWD(2018) 301 final].

Dvor audítorov EÚ takisto zohráva významnú úlohu pri kontrole výdavkov v poľnohospodárstve.

Komisia pravidelne uverejňuje prieskumy verejnej mienky (tzv. Eurobarometer) o názoroch Európanov na poľnohospodárstvo a SPP. Prieskumy Eurobarometra, ktoré sa uskutočňujú vo všetkých krajinách EÚ, poskytujú cenné informácie o tom, ako občania vnímajú SPP. Toto vnímanie je tvorené aj povedomím o podpore poskytovanej prostredníctvom SPP, jej účinnosti, otázkach kvality, životného prostredia, dôležitosti CAP a mnohých ďalších.

Hodnotenie SPP

Komisia vyhodnocuje SPP na základe spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH).

Účelom SRMH je preukázať dosiahnuté výsledky SPP v období 2014 – 2020 a zlepšiť jej účinnosť prostredníctvom ukazovateľov SPP.

Nová SPP

V záujme konsolidácie úlohy európskeho poľnohospodárstva do budúcnosti sa SPP postupne rozvíjala, aby sa prispôsobila zmenám v hospodárskych podmienkach a v požiadavkách a potrebách občanov.

V júni 2018 Európska komisia predložila legislatívne návrhy novej SPP. V návrhoch predostrela jednoduchšiu a efektívnejšiu politiku, ktorá bude zahŕňať ambície Európskej zelenej dohody v oblasti udržateľnosti.

Po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou sa dosiahla dohoda o reforme SPP a nová SPP bola formálne prijatá 2. decembra 2021. Vykonávať sa začne od 1. januára 2023.

24 FEBRUÁR 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Stiahnuť

Právny základ

Právny základ spoločnej poľnohospodárskej politiky je stanovený v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Jednotlivé prvky fungovania SPP sú stanovené v týchto štyroch nariadeniach:

Nová SPP sa týka troch nariadení, ktoré sa budú vo všeobecnosti uplatňovať od 1. januára 2023:

 • nariadenie (EÚ) 2021/2116 o financovaní, riadení a monitorovaní SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013,
 • nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov SPP a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a č. 1307/2013,
 • nariadenie (EÚ) 2021/2117, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 1308/2013 o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov, nariadenie 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky, nariadenie 251/2014 o zemepisných označeniach aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie 228/2013 o opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov EÚ.

Na roky 2021 – 2022 sa vzťahuje prechodné nariadenie [nariadenie (EÚ) 2020/2220]. V uvedenom nariadení, ktorým sa predlžujú a menia ustanovenia uvedené v predchádzajúcich nariadeniach, sa stanovujú podmienky poskytovania podpory z fondov EPZF a EPFRV počas tohto obdobia. Zostane účinné až do začiatku novej SPP.

SPP spravuje útvar Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Môže prijímať delegované a vykonávacie akty na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Súvisiace informácie

Zoznam platných právnych predpisov

Ako funguje proces tvorby práva EÚ

 1. 2023

  Po schválení nového právneho rámca sa nové strategické plány SPP majú vo všetkých krajinách EÚ vykonávať od 1. januára 2023.

 2. 2021 - 2022

  Počas týchto rokov je v platnosti prechodné nariadenie. Uvedeným nariadením sa predlžuje platnosť väčšiny pravidiel SPP, ktoré boli zavedené v období rokov 2014 – 2020, pričom sa zároveň zabezpečí hladký prechod na budúci rámec strategických plánov SPP.

 3. 2021

  Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia sa po rozsiahlych rokovaniach dohodli na ďalšej reforme SPP. Táto predbežná politická dohoda pripravuje podmienky na formálne schválenie potrebných právnych predpisov Európskym parlamentom a Radou na jeseň 2021.

 4. 2013

  Reforma SPP s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora, podporiť udržateľné poľnohospodárstvo, inovácie, zamestnanosť a rast vo vidieckych oblastiach a zamerať finančnú pomoc na produktívne využívanie pôdy. Zavedená je reformovaná SPP na programové obdobie 2014 – 2020.

 5. 2003

  SPP poskytuje podporu príjmu. Novou reformou SPP sa prerušuje spojenie dotácií s výrobou. Poľnohospodári dostávajú podporu príjmu pod podmienkou, že obhospodarujú poľnohospodársku pôdu a spĺňajú normy týkajúce sa bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok.

 6. 1992

  SPP sa preorientúva z podpory trhu na podporu výrobcov. Znižuje sa dotovanie cien a nahrádzajú ho priame platby poľnohospodárom, ktorí sú podporovaní v tom, aby boli šetrnejší k životnému prostrediu.

  Reforma prebieha v rovnakom čase ako Summit Zeme v Riu v roku 1992, na ktorom sa zavádza zásada trvalo udržateľného rozvoja.

 7. 1984

  Poľnohospodárske podniky vyrábajú viac potravín, ako je potrebné. Zavádza sa viacero opatrení, ktorých cieľom je priblížiť objem produkcie skutočným potrebám trhu.

 8. 1962

  Zrodila sa spoločná poľnohospodárska politika. SPP predstavuje spoločnú politiku, ktorá má zabezpečiť občanom EÚ cenovo dostupné potraviny a poľnohospodárom primeranú životnú úroveň.

Documents

17 MÁJ 2019
CAP separating fact from fiction
English
(543.98 KB - PDF)
Stiahnuť

7 AUGUST 2018
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003
English
(949.94 KB - PDF)
Stiahnuť