Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Spoločná poľnohospodárska politika v skratke

Spoločná poľnohospodárska politika podporuje poľnohospodárov a zaisťuje potravinovú bezpečnosť v Európe.

Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ, ktorá bola zavedená v roku 1962, je partnerstvom medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou, medzi Európou a jej poľnohospodármi. Jej účelom je:

 • podporovať poľnohospodárov a zlepšiť poľnohospodársku produktivitu v záujme zabezpečenia stabilnej ponuky dostupných potravín,
 • zabezpečiť poľnohospodárom Európskej únie primeraný príjem,
 • prispieť k riešeniu zmeny klímy a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi,
 • zachovať vidiecke oblasti a krajinu v rámci celej EÚ,
 • udržať vidiecke hospodárstvo pri živote podporovaním pracovných miest v poľnohospodárskom a agropotravinárskom odvetví a súvisiacich sektoroch.

SPP je spoločná politika pre všetky krajiny Európskej únie. Spravuje a financuje sa na európskej úrovni zo zdrojov rozpočtu EÚ.

SPP na roky 2023 – 2027

V záujme konsolidácie úlohy európskeho poľnohospodárstva do budúcnosti sa SPP postupne rozvíjala, aby sa prispôsobila zmenám v hospodárskych podmienkach a v požiadavkách a potrebách občanov.

SPP na roky 2023 – 2027 nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Podpora poľnohospodárov a zainteresovaných strán vo vidieckych oblastiach v 27 krajinách EÚ vychádza z právneho rámca SPP na roky 2023 – 2027 a z možností podrobne opísaných v strategických plánoch SPP schválených Komisiou. Schválené plány sú navrhnuté tak, aby významne prispeli k ambíciám Európskej zelenej dohody, stratégie Z farmy na stôlstratégie v oblasti biodiverzity.

24. FEBRUÁRA 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Stiahnuť

SPP v praxi

Odlišnosť poľnohospodárstva v porovnaní s väčšinou iných odvetví spočíva v týchto osobitých črtách:

 • napriek dôležitosti výroby potravín sú príjmy poľnohospodárov približne o 40 % nižšie v porovnaní s inými odvetviami,
 • poľnohospodárstvo je vo väčšej miere závislé od počasia a klimatických podmienok než iné odvetvia,
 • medzi dopytom zo strany spotrebiteľov a ponukou, ktorú dokážu zabezpečiť poľnohospodári, nastáva nevyhnutný časový posun, pretože produkcia väčších objemov pšenice alebo mlieka trvá určitý čas.

Napriek potrebe nákladovej efektívnosti by poľnohospodári mali pracovať udržateľne a ekologicky v záujme zachovania pôdy a biodiverzity.

Verejný sektor zohráva vo vzťahu k poľnohospodárom dôležitú úlohu vzhľadom na neistotu podnikania v poľnohospodárstve a jeho vplyv na životné prostredie. SPP sa uplatňuje prostredníctvom týchto opatrení:

 • podpora príjmu, ktorá na základe priamych platieb zabezpečuje stabilitu príjmu pre poľnohospodárov a odmeňuje ich za vykonávanie poľnohospodárskych činností spôsobom šetrným k životnému prostrediu a poskytovanie verejných služieb, za ktoré im trhy zvyčajne neplatia, ako je napr. starostlivosť o vidiek,
 • trhové opatrenia na riešenie zložitých situácií na trhu, ako je náhly pokles dopytu v dôsledku zdravotnej hrozby či prepad cien spôsobený dočasnou nadmernou ponukou na trhu,
 • opatrenia na rozvoj vidieka spolu s národnými a regionálnymi programami zameranými na osobitné potreby a výzvy, ktorým čelia vidiecke oblasti.

Financovanie SPP

Úroveň podpory, ktorá je pre poľnohospodárov vyčlenená z celkového rozpočtu EÚ, závisí od viacerých premenných týkajúcich sa zabezpečenia nepretržitej dostupnosti kvalitných potravín, medzi ktoré patria také funkcie, ako napr. podpora príjmu pre poľnohospodárov, opatrenia v oblasti zmeny klímy a zachovanie dynamických vidieckych spoločenstiev.

V rámci rozpočtu EÚ sa SPP financuje z týchto dvoch fondov:

Platby spravuje na národnej úrovni každá krajina EÚ. Informácie o príjemcoch platieb v rámci SPP zverejňuje každá krajina v súlade s pravidlami EÚ pre transparentnosť.

Súvisiace informácie

Financovanie SPP

Ročný rozpočtový cyklus EÚ

Rozpočet EÚ

Výhody SPP

SPP stanovuje podmienky, ktoré poľnohospodárom umožňujú plniť si svoju úlohu v spoločnosti v týchto oblastiach:

Výroba potravín

 • V EÚ existuje približne 10 miliónov poľnohospodárskych podnikov a v odvetví poľnohospodárstva trvalo pracuje 22 miliónov ľudí. Európski poľnohospodári poskytujú mimoriadne široký výber a hojné množstvo cenovo dostupných, bezpečných a kvalitných výrobkov.
 • EÚ je na celom svete známa svojimi potravinami a kulinárskymi tradíciami a je jedným z popredných výrobcov a čistých vývozcov agropotravinárskych výrobkov v celosvetovom meradle. Vďaka svojim výnimočným poľnohospodárskym zdrojom má EÚ možnosť i povinnosť zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti na celom svete.

Rozvoj vidieckych komunít

 • V rámci vidieka a jeho vzácnych prírodných zdrojov je množstvo pracovných miest prepojených s poľnohospodárstvom. Poľnohospodári potrebujú stroje, budovy, palivo, hnojivá a zdravotnú starostlivosť pre svoje zvieratá; tieto oblasti sa nazývajú „vstupné“ sektory.
 • Ďalšie pracovné miesta vznikajú vo „výstupných“ oblastiach, ku ktorým patrí napríklad príprava, spracovanie a balenie potravín, ako aj oblasti skladovania, prepravy a maloobchodného predaja potravín. Sektory poľnohospodárstva a potravinárstva spolu zabezpečujú v rámci EÚ takmer 40 miliónov pracovných miest.
 • V záujme zabezpečenia efektívneho fungovania a vytvorenia moderného a produktívneho prostredia treba poľnohospodárom a vstupným aj výstupným sektorom zaručiť jednoduchý prístup k najnovším informáciám v oblasti poľnohospodárstva, chovateľských postupov a vývoja trhu. Zdroje SPP boli v období 2014 – 2020 zamerané na poskytovanie vysokorýchlostných technológií, kvalitnejších internetových služieb a infraštruktúry 18 miliónom obyvateľov žijúcim na vidieku, čiže 6,4 % celkovej vidieckej populácie EÚ.

Environmentálne udržateľné poľnohospodárstvo

 • Poľnohospodári majú dvojakú úlohu: vyrábať potraviny a zároveň chrániť prírodu a zachovať biodiverzitu. Rozvážne využívanie prírodných zdrojov má kľúčový význam pre našu potravinársku výrobu i kvalitu života – a to platí pre dnešok, zajtrajšok aj pre budúce generácie.

Hlavní prispievatelia do SPP

Európska komisia pravidelne konzultuje so skupinami pre občiansky dialóg a s poľnohospodárskymi výbormi v záujme čo najlepšej tvorby právnych predpisov a politík v oblasti poľnohospodárstva. Európskej komisii pomáhajú aj expertné skupiny, napr. osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy jej pomáha riešiť otázky týkajúce sa nekalých obchodných praktík.

Komisia pri plánovaní, vytváraní a navrhovaní nových európskych právnych predpisov vykonáva posúdenia vplyvu, v ktorých preveruje potrebu zapojenia EÚ a možné vplyvy dostupných riešení. Tvoria hlavnú súčasť programu lepšej právnej regulácie EÚ. Posúdenia vplyvu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa uskutočnili v roku 2003 (preskúmanie v polovici trvania), 2008 [kontrola stavu – SEK(2008) 1885], 2011 [SPP do roku 2020 – SEK(2011) 1153 final] a v roku 2018 [podpora pre strategické plány po roku 2020 – SWD(2018) 301 final].

Pri kontrole výdavkov v poľnohospodárstve zohráva významnú úlohu aj Európsky dvor audítorov.

Komisia pravidelne zverejňuje prieskumy verejnej mienky (tzv. prieskumy Eurobarometra) o názoroch Európanov na poľnohospodárstvo a SPP. Prieskumy Eurobarometra, ktoré sa uskutočňujú vo všetkých krajinách EÚ, poskytujú cenné informácie o tom, ako občania vnímajú SPP Zahŕňajú otázky zamerané na zistenie úrovne informovanosti o podpore poskytovanej prostredníctvom SPP, jej výsledkoch, otázkach kvality, životného prostredia, význame SPP atď.

Hodnotenie SPP

Hodnotenie SPP na obdobie 2023 – 2027

Komisia v súlade so svojimi požiadavkami na transparentnosť a monitorovanie zostavila online prehľad cieľových hodnôt, ktoré na vnútroštátnej úrovni stanovila každá krajina EÚ vo svojom schválenom strategickom pláne SPP. 

Právne predpisy SPP obsahujú 44 „ukazovateľov výsledkov“ prepojených so špecifickými cieľmi. Nie je potrebné, aby bolo v každom strategickom pláne SPP zahrnutých všetkých 44 cieľových hodnôt. Ciele zohľadňujú potreby a plánované opatrenia, o ktorých sa rozhodlo na vnútroštátnej úrovni. 

Hodnotenie SPP za obdobie 2014 – 2020

Komisia vyhodnocuje SPP na základe spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF).

Účelom CMEF je preukázať dosiahnuté výsledky SPP v období 2014 – 2020 a zlepšiť jej účinnosť prostredníctvom ukazovateľov SPP.

Právny základ spoločnej poľnohospodárskej politiky je zakotvený v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Na SPP na roky 2023 – 2027 sa vzťahujú tri nariadenia, ktoré sa vo všeobecnosti začali uplatňovať od 1. januára 2023:

 • nariadenie (EÚ) 2021/2116, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní SPP,
 • nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov SPP a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a č. 1307/2013,
 • nariadenie (EÚ) 2021/2117, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 1308/2013 o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o zemepisných označeniach aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov EÚ.

Rôzne aspekty SPP na roky 2014 – 20 upravujú tieto štyri nariadenia:

V období 2021 – 2022 sa uplatňovalo prechodné nariadenie [nariadenie (EÚ) 2020/2220]. V uvedenom nariadení, ktorým sa predĺžili a zmenili ustanovenia uvedené v predchádzajúcich nariadeniach, boli stanovené podmienky poskytovania podpory z fondov EPZF a EPFRV počas uvedeného obdobia. Uplatňovalo sa až do času, keď sa začala uplatňovať nová SPP.

SPP spravuje útvar Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Môže prijímať delegované a vykonávacie akty na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Súvisiace informácie

Zoznam platných právnych predpisov

Ako funguje proces tvorby práva EÚ

Chronologický prehľad

 1. 2023

  Vo všetkých krajinách EÚ sa od 1. januára 2023 začínajú vykonávať strategické plány SPP.

 2. 2022
  Oslava 60 rokov existencie SPP

  Celú históriu SPP od jej vzniku v roku 1962 až po jej súčasnú podobu možno nájsť v tomto prehľade.

 3. 2021 – 2022

  Počas týchto rokov sa uplatňuje prechodné nariadenie. Uvedeným nariadením sa predlžuje platnosť väčšiny pravidiel SPP, ktoré boli zavedené v rokoch 2014 – 2020, a zároveň sa zabezpečuje hladký prechod na budúci rámec strategických plánov SPP.

 4. 2021

  Po rozsiahlych rokovaniach sa Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia dohodli na ďalšej reforme SPP. Táto predbežná politická dohoda pripravuje pôdu pre formálne schválenie potrebných právnych predpisov Európskym parlamentom a Radou na jeseň 2021.

 5. 2013

  SPP bola zreformovaná s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora, podporiť udržateľné poľnohospodárstvo, inovácie, zamestnanosť a rast vo vidieckych oblastiach a zamerať finančnú pomoc na produktívne využívanie pôdy. Zreformovaná SPP sa uplatňuje v programovom období 2014 – 2020.

 6. 2003

  Z SPP sa poskytuje podpora príjmu. Novou reformou SPP sa prerušuje väzba medzi dotáciami a výrobou. Poľnohospodári dostávajú podporu príjmu pod podmienkou, že obhospodarujú poľnohospodársku pôdu a spĺňajú normy týkajúce sa bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok.

 7. 1992

  SPP sa preorientúva z podpory trhu na podporu výrobcov. Podpora cien sa znižuje a nahrádzajú ju priame platby poľnohospodárom, ktorí sú podporovaní v tom, aby boli šetrnejší k životnému prostrediu.

  Reforma prebieha v rovnakom čase ako Summit Zeme v Riu v roku 1992, na ktorom sa zavádza zásada udržateľného rozvoja.

 8. 1984

  Poľnohospodárske podniky vyrábajú viac potravín, ako je potrebné. Zavádza sa viacero opatrení, ktorých cieľom je obmedziť objem produkcie tak, aby zodpovedala skutočným potrebám trhu.

 9. 1962

  Zrodila sa spoločná poľnohospodárska politika. SPP predstavuje spoločnú politiku, ktorá má zabezpečiť občanom EÚ cenovo dostupné potraviny a poľnohospodárom primeranú životnú úroveň.

Dokumenty

6. APRÍLA 2022
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
English
(10.4 MB - PDF)
Stiahnuť
17. MÁJA 2019
CAP separating fact from fiction
English
(543.98 KB - PDF)
Stiahnuť
7. AUGUSTA 2018
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003
English
(949.94 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia

 • Konferencie a samity

EU Agri-Food Days

 • utorok 5. decembra 2023, 09:30 - piatok 8. decembra 2023, 15:30 (CET)
 • Dostupné živé vysielanie