Skip to main content
Agriculture and rural development

Bekämpningsmedel och växtskydd

EU:s jordbrukspolitik främjar en hållbar användning av bekämpningsmedel i jordbruket.

Växtskydd i EU:s jordbruk

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i jord- och skogsbruk för att skydda grödor och andra växter mot skadegörare och sjukdomar. De spelar en viktig roll för att EU ska kunna nå sina mål för växtskydd och en tryggad livsmedelsförsörjning.

Om vi använder bekämpningsmedel fel eller i alltför stor mängd kan det skada jordmånen, vattnet och den biologiska mångfalden i jordbruket. Också växter, djur och människors hälsa kan skadas. Växtskyddsmedlen regleras därför strängt i EU:s regler om bekämpningsmedel.

I från jord till bord-strategin – en viktig pelare i EU:s gröna giv – har EU-kommissionen infört en högre ambitionsnivå för en hållbar användning av bekämpningsmedel. En av dessa ambitioner är att minska användningen av och risken med kemiska och farliga bekämpningsmedel med 50 % fram till 2030.

EU:s jordbrukspolitik är en av hörnstenarna för en hållbar användning av bekämpningsmedel i jordbruket. Politiken hjälper bönderna att skydda sina grödor, behålla en god avkastning och skydda ekosystemen inom jordbruket.

Insatser inom EU-jordbruket

EU:s jordbrukspolitik främjar ett hållbart jordbruk som gör att bönderna kan

  • förse oss med säkra, hälsosamma och hållbart producerade livsmedel
  • få stabila och skäliga inkomster, med tanke på alla de allmänna nyttigheter de producerar
  • skydda naturresurserna, öka den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringarna.

Genom regler och insatser stöder EU:s jordbrukspolitik bönderna så att de kan använda bekämpningsmedel på ett hållbart sätt.

Tvärvillkor

Enligt reglerna om tvärvillkor ska jordbruksstödet kopplas till föreskrivna verksamhetskrav och god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. De regler för tvärvillkor som gäller bekämpningsmedel omfattar bland annat

Landsbygdsutveckling

Även jordbrukspolitikens stöd till landsbygdsutveckling kan bidra till en hållbar användning av bekämpningsmedel. EU-länderna kan i sina program för landsbygdsutveckling bland annat införa följande åtgärder som kan ge resultat:

  • Miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket för att stödja alternativa metoder att skydda växter, bland annat bekämpningsmedel som inte bygger på kemikalier, och ett integrerat växtskydd.
  • Stöd till ekologiskt jordbruk för att främja jordbruk med mindre bekämpningsmedel.
  • Stöd till kunskapsöverföring och information, rådgivning och samarbete för att sprida kunskap och öka innovationerna inom växtskyddet.

Marknadsåtgärder

Vissa sektorsåtgärder omfattar miljöinsatser inom relaterade operativa program. I dessa miljöinsatser kan främjande av en hållbar användning av bekämpningsmedel ingå, som inom frukt- och grönsakssektorn.

EU:s nya jordbrukspolitik 2023–2027

Från och med 2023 främjar EU:s nya jordbrukspolitik fler möjligheter till en hållbar användning av bekämpningsmedel och jordbruket börjar närma sig målsättningarna i från jord till bord-strategin.

Specifika mål inom jordbrukspolitiken

En hållbar användning av bekämpningsmedel är viktig för flera av de specifika målen i jordbrukspolitiken, framför allt de som rör naturresurser och biologisk mångfald.

Nationella strategiska planer

I sina nationella strategiska planer kan EU-länderna utforma strategier och insatser som kan minska deras beroende av bekämpningsmedel, i linje med EU:s mål.

Insatser för miljön och klimatet

I den nya jordbrukspolitiken ingår nya insatser för miljön och klimatet som främjar alternativ till farliga bekämpningsmedel. Till exempel kommer de skärpta villkoren i den nya jordbrukspolitiken att utgöra starkare rättsliga normer för en ändamålsenlig användning av bekämpningsmedel. Dessutom kommer en stor del av jordbrukspolitikens budget att öronmärkas för miljöprogram till stöd för frivilliga insatser av bönder som är mer omfattande än de rättsliga grundkraven och som bidrar till en hållbar användning av bekämpningsmedel. En vägledande förteckning över dessa miljöprogram publicerades av kommissionen i januari 2021. Genom stödet till landsbygdsutveckling fortsätter finansieringen av stöd till markförvaltning, investeringar, kunskapsuppbyggnad, innovationer och samarbete som är relevant för en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Kunskap, forskning, innovation och rådgivning

EU-kommissionen stöder forskning, innovation och rådgivning inom jord- och skogsbruk för utveckling av ny teknologi, ny teknik och nya förvaltningssystem. Viktiga områden är växtskydd och ekologiskt jordbruk.

Genom jordbruksrådgivning delas kunskap om ny utveckling och bönderna får råd om hur de bäst bekämpar skadegörare.

Forskning om integrerat växtskydd

EU-kommissionen främjar ett integrerat växtskydd för att minska beroendet av bekämpningsmedel. Ett projekt som får stöd genom EU-medel är IWMPRAISE som har som mål att visa hur integrerad ogräshantering stöder en mer hållbar odling som är resilient och lönsam. I projektet sammanförs 37 partner från åtta olika EU-länder: 11 universitet och forskningsinstitut, 14 små och medelstora företag och industripartner och 12 rådgivningstjänster och organisationer för slutanvändare.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Rättslig grund

Tvärvillkoren styrs av regler för finansiering, förvaltning och övervakning av EU:s jordbrukspolitik i EU-förordning 1306/2013, EU:s genomförandeförordning 809/2014 och EU:s delegerade förordning 640/2014.

Reglerna för förgröningsstöd finns i EU-förordning 1307/2013, EU:s delegerade förordning 639/2014 och EU:s genomförandeförordning 641/2014.

EU:s stöd för landsbygdsutveckling kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i enlighet med EU-förordning 1305/2013