Skip to main content
Agriculture and rural development

De viktigaste politiska målen för EU:s nya jordbrukspolitik

Tio centrala mål

Jordbrukspolitiken har tio centrala mål för 2023–2027. Målen omfattar olika sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter och ska ligga till grund för EU-ländernas strategiska planer för jordbrukspolitiken.

DEN GEMENSAMMA JORDBRUKS- POLITIKENS TIO MÅL

Målen är att

 • garantera lantbrukarna en skälig inkomst
 • öka konkurrenskraften
 • förbättra böndernas ställning i livsmedelskedjan
 • motverka klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket
 • vårda miljön
 • bevara landskap och biologisk mångfald
 • stödja generationsskiften
 • bidra till en levande landsbygd
 • skydda folkhälsan och matens kvalitet
 • främja kunskapsöverföring och innovation.

Läs mer

Jordbrukspolitikens mål – landsfakta

Bakgrunden till målen

Kommissionen har tagit fram korta sammanfattningar med fakta om målen och deras politiska relevans.

Inkomster som det går att leva på

CAP objective 1

”Under 2017 tjänade bönderna i genomsnitt knappt hälften av vad man tjänade inom andra yrken, jämfört med en tredjedel för tio år sedan.”

Mål: Att stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukssektorns motståndskraft i EU. Syftet är att förbättra den långsiktiga livsmedelstryggheten och den biologiska mångfalden inom jordbruket samt garantera ekonomisk hållbarhet i jordbruksproduktionen.

Läs om nuvarande inkomster i EU, jordbrukspolitikens inkomststöd, skillnaderna mellan länder och sektorer och vilka åtgärder som kan behövas för att bönderna ska kunna leva på sina inkomster.

Ökad konkurrenskraft

CAP key objective 2

”Pressen på EU-jordbrukets resursbas har ökat på grund av en växande efterfrågan på mat och från industrin, som drivs av befolknings- och inkomstförändringar.”

Mål: Att öka marknadsorienteringen och gårdarnas konkurrenskraft, på såväl kort som lång sikt, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering.

Läs om vilka drivkrafter och politiska verktyg som kan göra EU:s jordbruk mer produktivt, t.ex. program för forskning och innovation, ny teknik, landsbygdsutveckling och infrastruktur samt bra rådgivning och fortbildning.

Böndernas ställning i värdekedjan

CAP key objective 3

”Jordbruket kännetecknas av en stabilt låg andel av mervärdet i värdekedjan på grund av höga insatskostnader, variation i produktionen och nya tjänster.”

Mål: Förbättra böndernas ställning i värdekedjan

Läs om hur jordbrukspolitiken kan stärka böndernas ställning genom ökat producentsamarbete, bättre marknadsinsyn och effektiva åtgärder mot illojala handelsmetoder.

Klimatförändringarna

CAP key obective 4

”EU:s jordbruk har en viktig roll för att bidra till målen i Parisavtalet och EU:s strategier för hållbarhet och bioekonomin genom att sänka sina växthusgasutsläpp ännu mer.”

Mål: Att bidra till att begränsa och anpassa till klimatförändringarna, bland annat genom att minska utsläppen av växthusgaser, öka koldioxidbindningen och främja hållbar energi.

Läs om hur jordbruket kan minska sina utsläpp av växthusgaser genom ny teknik för mark- och jordbuksförvaltning och hur jordbruket påverkas av klimatförändringarna.

Effektiv förvaltning av naturresurser

CAP key objective 5

”Jordbruksmarken i EU innehåller motsvarande 51 miljarder ton koldioxid, vilket är betydligt mer än vad EU-länderna släpper ut varje år.”

Mål: Att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft, bland annat genom att minska beroendet av kemikalier.

Läs om marken som en av våra viktigaste naturresurser som ger växterna näring, vatten, syre och stöd, och om problem med markhälsan och vikten av politik som främjar markskydd.

Stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald

CAP key objective 6

”Precis som jordbruket är starkt beroende av biologisk mångfald så spelar det också en viktig roll för att bevara jordbruksberoende livsmiljöer och arter.”

Mål: Att bidra till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, förbättra ekosystemtjänsterna och bevara livsmiljöer och landskap.

Läs om biologisk mångfald i EU och dess koppling till odlingslandskap och landskapselement, vilka förändringar som behövs inom jordbruket, vilka politiska verktyg som finns och hur den gemensamma jordbrukspolitiken bör utvecklas i framtiden.

Generationsskiften

CAP key objective 7

”En livskraftig jordbrukssektor behöver kunniga och innovativa unga bönder för att tillgodose samhällets efterfrågan på allt från mat till miljönyttigheter.”

Mål: Att locka och stödja unga och nya bönder och underlätta hållbar affärsutveckling på landsbygden.

Läs om de unga böndernas utmaningar och behov i EU och hur ett mer målinriktat system för stöd, baserat på en behovsbedömning och förväntade resultat som är lättare att kvantifiera, kan stimulera generationsskifte och bättre hjälpa unga bönder att lyckas med sin verksamhet.

Jobb, tillväxt och jämställdhet på landsbygden

CAP key objective 8

”Den gemensamma jordbrukspolitiken spelar en viktig roll för att minska arbetslösheten och fattigdomen på landsbygden. En studie från Världsbanken visar hur politiken har bidragit till att minska fattigdomen.”

Mål: Att främja jobb, tillväxt, jämställdhet, och kvinnors deltagande i jordbruket, social delaktighet och lokal utveckling på landsbygden, den cirkulära bioekonomin och hållbart skogsbruk.

Läs om den gemensamma jordbrukspolitikens roll för landsbygdsekonomin och hur inkomststöd och utgifter för landsbygdsutveckling bidrar till att upprätthålla sysselsättningen och levnadsstandarden.

Samhällets krav på livsmedel och hälsa

CAP key objective 9

”Försäljningen av antibiotika för djur i 25 europeiska länder minskade med över 35 % mellan 2011 och 2018.”

Mål: Att se till att EU:s jordbruk bättre tillmötesgår samhällets krav på livsmedel och hälsa genom säkra och näringsrika livsmedel av hög kvalitet som producerats på ett hållbart sätt, minskat matsvinn, bättre djurskydd och bekämpning av antibiotikaresistens.

Läs om problemet med antibiotikaresistens inom djurhållningen, de nära kopplingarna mellan djurskydd, djurhälsa och livsmedelsburna sjukdomar samt hur EU kan hjälpa bönderna och medlemsländerna i kampen mot antibiotikaresistens.

Främja kunskapsöverföring och innovation

CAP key objective 10

”Att stödja kunskapsutbyte, utbildning, rådgivning och innovation är viktigt för att garantera smarta och hållbara jord- och skogsbruk och landsbygdsområden.”

Mål: Att modernisera jordbruket och landsbygden genom att utbyta kunskap och främja innovation och digitalisering och genom att se till att bönderna kan dra nytta av ny kunskap genom tillgång till forskning, innovation, kunskapsutbyte och utbildning.

Läs om hur jordbruket moderniseras genom ökat samarbete och kunskapsutbyte och bättre jordbruksutbildning.

Documents

9 OKTOBER 2018
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
English
(1.26 MB - PDF)
Ladda ner

30 OKTOBER 2019
CAP specific objective: Increasing competitiveness
English
(1.46 MB - PDF)
Ladda ner

25 APRIL 2019
CAP specific objective: Farmer position in value chains
English
(858.73 KB - PDF)
Ladda ner

3 APRIL 2019
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
English
(1.27 MB - PDF)
Ladda ner

5 DECEMBER 2018
CAP specific objective: Efficient soil management
English
(1.15 MB - PDF)
Ladda ner

28 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
English
(2.08 MB - PDF)
Ladda ner

7 NOVEMBER 2019
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
English
(1.93 MB - PDF)
Ladda ner

7 MAJ 2019
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
English
(1.05 MB - PDF)
Ladda ner

18 DECEMBER 2018
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
English
(527.8 KB - PDF)
Ladda ner

27 SEPTEMBER 2019
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification
English
(1.23 MB - PDF)
Ladda ner

Evenemang

 • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

 • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)