Skip to main content
Agriculture and rural development

Pesticider og plantebeskyttelse

Den fælles landbrugspolitik tilskynder til bæredygtig anvendelse af pesticider i EU's landbrug.

Plantebeskyttelse i EU's landbrug

Plantebeskyttelsesmidler er former for pesticider, der anvendes i landbrug og skovbrug for at beskytte afgrøder og andre planter mod skadedyr og sygdomme. Plantebeskyttelsesmidler spiller en vigtig rolle med hensyn til at hjælpe EU med at nå sine mål vedrørende plantesundhed og fødevaresikkerhed.

Overforbrug og anden uhensigtsmæssig anvendelse af pesticider kan imidlertid have en negativ indvirkning på jordbunden, vandet og biodiversiteten i landbruget. Dette kan også have skadelige konsekvenser for planters, dyrs og menneskers sundhed. Anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler er derfor stærkt reguleret af EU's regler om pesticider.

Som led i jord til bord-strategien – et af de centrale elementer i den europæiske grønne pagt – sætter Kommissionen sig højere mål for bæredygtig anvendelse af pesticider. Et af disse mål er, at anvendelsen af og risikoen ved kemiske og mere farlige pesticider i EU senest i 2030 skal reduceres med 50 %.

Den fælles landbrugspolitik er en hjørnesten i den bæredygtige anvendelse af pesticider i landbruget, idet den hjælper landbrugerne med at sikre deres afgrøders sundhed og opretholde udbyttet, samtidig med at landbrugsøkosystemerne beskyttes.

Nuværende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik fremmer bæredygtige landbrugssystemer i EU og giver landbrugerne mulighed for at:

  • levere sikre, sunde og bæredygtigt producerede fødevarer til samfundet
  • opnå en stabil og rimelig indkomst under hensyntagen til alle de offentlige goder, de leverer
  • beskytte naturressourcerne, øge biodiversiteten og bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer.

Gennem en række regler og foranstaltninger støtter den fælles landbrugspolitik landbrugerne i bæredygtig anvendelse af pesticider.

Krydsoverensstemmelse

I henhold til krydsoverensstemmelsesreglerne er alle betalinger til støttemodtagere under den fælles landbrugspolitik knyttet til et sæt lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Krydsoverensstemmelsesreglerne vedrørende pesticider omfatter:

Udvikling af landdistrikterne

Bæredygtig anvendelse af pesticider kan også støttes gennem udvikling af landdistrikterne, den såkaldte "anden søjle" i den fælles landbrugspolitik. EU-landene kan inkludere en række gavnlige foranstaltninger i deres programmer for udvikling af landdistrikterne.

  • Miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger kan understøtte alternative tilgange til plantebeskyttelse, såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider og integreret bekæmpelse af skadegørere.
  • Foranstaltninger til støtte for økologisk landbrug tilskynder til landbrugssystemer med mindre anvendelse af pesticider.
  • Foranstaltninger til støtte for videnoverførsel og information, rådgivningstjenester og samarbejde kan anvendes til at udbrede viden og øge innovationen inden for plantebeskyttelse.

Markedsforanstaltninger

Visse sektorspecifikke foranstaltninger omfatter miljøforanstaltninger i de tilknyttede operationelle programmer. Disse miljøforanstaltninger kan omfatte fremme af bæredygtig anvendelse af pesticider. Dette er tilfældet for frugt- og grøntsagssektoren.

Den nye fælles landbrugspolitik: 2023-27

Den nye fælles landbrugspolitik, der skal starte i 2023, vil fremme yderligere muligheder for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvilket bringer landbruget mere i overensstemmelse med ambitionerne i jord til bord-strategien.

Den fælles landbrugspolitiks specifikke målsætninger

Bæredygtig anvendelse af pesticider er relevant for en række af den nye fælles landbrugspolitiks specifikke mål, navnlig dem, der vedrører naturressourcer og biodiversitet.

Den fælles landbrugspolitiks strategiske planer

EU-landene vil i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik have fleksibilitet til at skræddersy strategier og interventioner, der kan mindske den nationale afhængighed af pesticider i overensstemmelse med EU's mål.

Ny grøn struktur

Den nye fælles landbrugspolitik omfatter en ny grøn struktur, som vil øge mulighederne for alternativer til skadelige pesticider. For eksempel vil den øgede konditionalitet i den nye fælles landbrugspolitik udgøre et stærkere udgangspunkt for retlige standarder for korrekt anvendelse af pesticider. Desuden vil en betydelig del af den fælles landbrugspolitiks budget blive afsat til økoordninger, som kan støtte frivillige praksisser blandt landbrugere, der er mere ambitiøse end det lovbestemte referencescenarie, og som bidrager til bæredygtig anvendelse af pesticider. Kommissionen offentliggjorde en vejledende liste over økoordninger i januar 2021. Desuden vil man med støtte til udvikling af landdistrikterne fortsat finansiere arealforvaltningsbetalinger, investeringer, videnopbygning, innovation og samarbejde, der er relevant for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Viden, forskning, rådgivning og innovation

For at udvikle nye teknologier, teknikker og forvaltningssystemer støtter Kommissionen forskning og innovation samt rådgivning inden for landbrug og skovbrug. Fokusområderne omfatter plantesundhed og økologiske tilgange til landbrug.

Bedriftsrådgivningssystemet deler viden om nye udviklinger og rådgiver landbrugere om bedste praksis for bekæmpelse af skadegørere.

Aktuel forskning: integreret bekæmpelse af skadegørere

I et forsøg på at mindske afhængigheden af pesticider fremmer Kommissionen en integreret bekæmpelse af skadegørere. Et projekt, der støttes af EU-midler, er IWMPRAISE, der har til formål at vise, hvordan integreret ukrudtsforvaltning støtter mere bæredygtige afgrødesystemer, der er modstandsdygtige og rentable. Projektet samler 37 partnere fra otte forskellige europæiske lande, herunder 11 universiteter og forskningsinstitutioner, 14 små og mellemstore virksomheder og industrielle partnere og 12 rådgivningstjenester og slutbrugerorganisationer.

Retsgrundlag

Krydsoverensstemmelse er underlagt regler om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik som beskrevet i forordning (EU) nr. 1306/2013, gennemførelsesforordning (EU) 809/2014 og delegeret forordning (EU) 640/2014.

Reglerne for grønne betalinger er fastsat i forordning (EU) nr. 1307/2013, delegeret forordning (EU) 639/2014 og gennemførelsesforordning (EU) 641/2014.

EU's støtte til udvikling af landdistrikterne kommer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), jf. forordning (EU) nr. 1305/2013.