Skip to main content
Agriculture and rural development

Pesticidele și protecția plantelor

Politica agricolă comună încurajează utilizarea durabilă a pesticidelor în agricultura UE.

Protecția plantelor în agricultura UE

Produsele de protecție a plantelor (PPP) sunt pesticide utilizate în agricultură și silvicultură pentru a proteja culturile și alte plante împotriva dăunătorilor și bolilor. PPP-urile joacă un rol important pentru sănătatea plantelor și securitatea alimentară, domenii în care Uniunea Europeană a stabilit obiective și standarde ridicate.

Însă utilizarea excesivă sau necorespunzătoare a pesticidelor poate afecta negativ solul, apa și biodiversitatea agricolă. De asemenea, poate avea efecte negative asupra sănătății plantelor, a animalelor și a oamenilor. De aceea, utilizarea PPP-urilor este strict reglementată de normele UE privind pesticidele.

Ca parte a strategiei „De la fermă la consumator” (unul dintre pilonii centrali ai Pactului verde european), Comisia Europeană stabilește obiective și mai ambițioase pentru utilizarea durabilă a pesticidelor. Unul dintre ele este ca, până în 2030, utilizarea și riscurile asociate utilizării pesticidelor chimice și pesticidelor mai periculoase să fie reduse în UE cu 50 %.

Politica agricolă comună (PAC) este esențială pentru utilizarea durabilă a pesticidelor în agricultură, ajutând fermierii să protejeze atât sănătatea și productivitatea culturilor lor, cât și ecosistemele agricole.

Acțiuni PAC în curs

PAC promovează sistemele agricole durabile din UE, ajutându-i pe fermieri:

  • să furnizeze societății alimente sigure, sănătoase și produse în mod durabil;
  • să obțină venituri stabile și echitabile, ținând cont de întreaga gamă de bunuri publice pe care le oferă;
  • să protejeze resursele naturale, să sporească biodiversitatea și să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Printr-o serie de norme și măsuri, PAC încurajează fermierii să utilizeze pesticidele în mod durabil.

Ecocondiționalitatea

În temeiul normelor de ecocondiționalitate, plățile efectuate către toți beneficiarii PAC sunt legate de un set de cerințe legale în materie de gestionare (SMR) și de bune condiții agricole și de mediu (GAEC). Normele de ecocondiționalitate referitoare la pesticide includ:

Dezvoltarea rurală

Utilizarea durabilă a pesticidelor poate fi sprijinită și prin măsurile dedicate dezvoltării rurale, care formează cel de-al doilea pilon al PAC. În cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, țările UE pot include o serie de măsuri benefice în acest sens. Astfel:

  • măsurile de agromediu și climă pot sprijini abordări alternative pentru protecția plantelor, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide și gestionarea integrată a dăunătorilor;
  • măsurile de sprijinire a agriculturii ecologice încurajează sistemele agricole cu o utilizare mai redusă a pesticidelor;
  • măsurile de sprijinire a transferului de cunoștințe și a informării, a serviciilor de consiliere și a cooperării pot fi utilizate pentru a disemina cunoștințele și pentru a spori inovarea în domeniul protecției plantelor.

Măsuri de piață

Anumite măsuri sectoriale includ acțiuni de protecție a mediului în programele operaționale aferente. Acestea pot include promovarea utilizării durabile a pesticidelor, așa cum este cazul în sectorul fructelor și legumelor.

Noua PAC: 2023-2027

Noua PAC, care urmează să se aplice din 2023, va promova noi oportunități de utilizare durabilă a pesticidelor și va alinia mai bine agricultura la ambițiile strategiei „De la fermă la consumator”.

Obiectivele specifice ale PAC

Utilizarea durabilă a pesticidelor este relevantă pentru mai multe obiective specifice ale noii PAC, în special pentru cele legate de resursele naturale și de biodiversitate.

Planurile strategice PAC

În planurile lor strategice PAC, țările UE vor avea posibilitatea de a-și adapta strategiile și intervențiile astfel încât să reducă dependența națională de pesticide, în conformitate cu obiectivele UE.

O nouă arhitectură verde

Noua PAC va include o nouă arhitectură verde, care va spori oportunitățile pentru dezvoltarea și utilizarea alternativelor la pesticidele dăunătoare. De exemplu, condiționalitatea sporită a noii PAC va constitui o bază mai solidă de standarde juridice privind utilizarea corectă a pesticidelor. În plus, o parte semnificativă a bugetului PAC va fi dedicată programelor ecologice având potențialul de a sprijini practicile voluntare ale fermierilor care sunt mai ambițioase decât cerințele legale și care contribuie la utilizarea durabilă a pesticidelor. În ianuarie 2021, Comisia a publicat o listă orientativă a programelor ecologice. Mai mult, sprijinul pentru dezvoltarea rurală va continua să finanțeze plățile pentru gestionarea terenurilor, investițiile, consolidarea cunoștințelor, inovarea și cooperarea relevante pentru utilizarea durabilă a pesticidelor.

Cunoaștere, cercetare, consiliere și inovare

Pentru a dezvolta noi tehnologii, tehnici și sisteme de gestionare, Comisia sprijină cercetarea și inovarea, precum și consilierea în agricultură și silvicultură. Domeniile prioritate includ sănătatea plantelor și abordările agricole ecologice.

Sistemul de consiliere agricolă împărtășește cunoștințele privind noile evoluții și îi consiliază pe fermieri cu privire la cele mai bune practici de combatere a dăunătorilor.

Cercetarea în acțiune: gestionarea integrată a organismelor dăunătoare

În efortul de a reduce dependența de pesticide, Comisia promovează combaterea integrată a dăunătorilor. Unul din proiectele care beneficiază de finanțare europeană este IWMPRAISE, care urmărește să demonstreze modul în care combaterea integrată a buruienilor sprijină sisteme de cultivare mai durabile, reziliente și profitabile. Proiectul reunește 37 de parteneri din opt țări europene, inclusiv 11 universități și instituții de cercetare, 14 întreprinderi mici și mijlocii și parteneri industriali și 12 servicii de consiliere și organizații ale utilizatorilor finali.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Temei juridic

Ecocondiționalitatea este reglementată de normele privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, prevăzute de Regulamentul ( UE) nr. 1306/2013, de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

Normele privind plățile directe pentru înverzire sunt prevăzute în Regulamentul ( UE) nr. 1307/2013, în Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014.

Sprijinul UE pentru dezvoltare rurală este acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), așa cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.