Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pesticidi i zaštita bilja

Zajedničkom poljoprivrednom politikom potiče se održiva upotreba pesticida u poljoprivredi EU-a.

Zaštita bilja u poljoprivredi EU-a

Sredstva za zaštitu bilja vrste su pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i šumarstvu za zaštitu usjeva i ostalog bilja od štetnih organizama i bolesti. Sredstva za zaštitu bilja potrebna su Europskoj uniji za postizanje ciljeva u pogledu zdravlja bilja i sigurnosti opskrbe hranom.

Međutim, prekomjerna upotreba i ostale neprimjerene upotrebe pesticida mogu negativno utjecati na tlo, vodu i poljoprivrednu bioraznolikost. To može imati štetan učinak i na zdravlje bilja, životinja i ljudi. Stoga je upotreba sredstava za zaštitu bilja uređena strogim propisima EU-a o pesticidima.

U okviru strategije „od polja do stola”, jednog od središnjih stupova europskog zelenog plana, Europska komisija postavila je ambicioznije ciljeve za održivu upotrebu pesticida. Jedan je od tih ciljeva smanjenje upotrebe i rizika od kemijskih i opasnijih pesticida u EU-u za 50 % do 2030.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ima ključnu ulogu u održivoj upotrebi pesticida u poljoprivredi: ona poljoprivrednicima pomaže zaštititi usjeve i održati prinose te štiti poljoprivredne ekološke sustave.

Mjere ZPP-a

ZPP promiče održive poljoprivredne sustave u EU-u, čime poljoprivrednicima omogućuje da:

  • društvu pruže sigurnu i zdravu hranu iz održive proizvodnje,
  • zarade stabilan i pošten prihod uzimajući u obzir cijeli niz javnih dobara koja pružaju,
  • zaštite prirodne resurse, poboljšaju bioraznolikost i pomognu u borbi protiv klimatskih promjena.

ZPP nizom propisa i mjera podržava poljoprivrednike u održivoj upotrebi pesticida.

Višestruka sukladnost

Prema pravilima višestruke sukladnosti plaćanja za sve korisnike ZPP-a povezana su s nizom propisanih zahtjeva o upravljanju (SMR) i standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC). Pravila višestruke sukladnosti u pogledu pesticida uključuju:

Ruralni razvoj

Održiva upotreba pesticida može se podržati i u okviru ruralnog razvoja, tzv. „drugog stupa” ZPP-a. Države članice EU-a u svoje programe ruralnog razvoja mogu uvrstiti niz korisnih mjera:

  • poljoprivredno-okolišno-klimatske mjere, kojima se mogu poduprijeti alternativni pristupi zaštiti bilja, kao što su nekemijske alternative pesticidima i integrirana zaštita bilja,
  • mjere za potporu ekološkom uzgoju, kojima se podupiru poljoprivredni sustavi u kojima se koriste manje količine pesticida,
  • mjere za potporu prenošenju znanja i informiranju, savjetodavnim uslugama i suradnji, koje se mogu upotrijebiti za širenje znanja i povećanje inovacija u zaštiti bilja.

Tržišne mjere

Određene sektorske mjere obuhvaćaju aktivnosti zaštite okoliša u okviru povezanih operativnih programa. Te aktivnosti zaštite okoliša mogu uključivati poticanje održive upotrebe pesticida, što je slučaj u sektoru voća i povrća.

ZPP: 2023. – 2027.

ZPP-om 2023. – 2027. promiču se dodatne mogućnosti održive upotrebe pesticida, čime će se poljoprivreda bolje uskladiti s ciljevima strategije „od polja do stola”.

Specifični ciljevi ZPP-a

Održiva upotreba pesticida bitna je za niz novih specifičnih ciljeva ZPP-a, prije svega za ciljeve koji se odnose na prirodne resurse i bioraznolikost.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a imaju veću fleksibilnost za izradu strategija i intervencija kojima mogu smanjiti svoju ovisnost o pesticidima, u skladu s ciljevima EU-a.

Nova zelena arhitektura

ZPP 2023. – 2027. obuhvaća novu zelenu arhitekturu kojom se povećavaju mogućnosti zamjene štetnih pesticida. Primjerice, poboljšana uvjetovanost ZPP-a 2023. – 2027. pruža snažniju osnovu pravnih standarda za ispravnu upotrebu pesticida. Osim toga, znatan dio proračuna ZPP-a namijenjen je ekoshemama, kojima se mogu podržati dobrovoljne prakse poljoprivrednika koje pridonose održivoj upotrebi pesticida, a ambicioznije su od osnovnih pravnih zahtjeva. Komisija je u siječnju 2021. objavila okvirni popis ekoshema. Osim toga, u okviru potpore za ruralni razvoj i dalje će se financirati plaćanja za upravljanje zemljištem, ulaganja, stjecanje znanja, inovacije i suradnja bitni za održivu upotrebu pesticida.

Znanje, istraživanja, savjetovanje i inovacije

Komisija podržava istraživanja, inovacije i savjetovanje u poljoprivredi i šumarstvu radi razvoja novih tehnologija, tehnika i sustava upravljanja. Područja djelovanja uključuju zdravlje bilja i ekološke pristupe uzgoju.

U okviru sustava za savjetovanje poljoprivrednika dijeli se znanje o novim trendovima i poljoprivrednicima pružaju savjeti o najboljim praksama suzbijanja štetnih organizama.

Istraživanja na djelu: integrirana zaštita bilja

Da bi smanjila ovisnost o pesticidima, Komisija potiče integriranu zaštitu bilja.

IWMPRAISE je jedan od projekata koji je primio financijsku potporu EU-a, a njime se nastoji pokazati kako se integriranim upravljanjem korovom podržavaju održiviji uzgojni sustavi koji su otporni i unosni. U okviru projekta okupilo se 37 partnera iz osam europskih zemalja, uključujući 11 sveučilišta i istraživačkih institucija, 14 malih i srednjih poduzeća i industrijskih partnera te 12 savjetodavnih službi i udruga krajnjih korisnika.

EU je također podržao izradu paketa alata za poljoprivrednike o integriranoj zaštiti bilja. Ta baza podataka obuhvaća oko 1300 primjera praksi, tehnika i tehnologija u okviru osam načela integrirane zaštite bilja utvrđenih na razini EU-a i međunarodnoj razini. Sadržava i 273 „smjernice za pojedine kulture”, koje su izradila nacionalna tijela i javna tijela država članica EU-a radi provedbe zahtjeva u pogledu integrirane zaštite bilja u skladu s Direktivom o održivoj upotrebi pesticida. Obuhvaća uspješne primjere iz prakse zahvaljujući kojima će se određene tehnike moći prilagoditi lokalnim i regionalnim uvjetima na poljoprivrednim gospodarstvima i agroklimatskim uvjetima te potom replicirati. Alat će se redovito ažurirati novim primjerima.

Studija o pilot-projektu „Paket alata za poljoprivrednike o integriranoj zaštiti bilja”

Uz bazu podataka paketa alata za poljoprivrednike o integriranoj zaštiti bilja u studiji se istražuju postojeće prakse integrirane zaštite bilja i njihov potencijal za smanjenje ovisnosti o kemijskim pesticidima, trošak provedbe tih praksi i njihova ukupna djelotvornost.

Pravna osnova

Višestruka sukladnost uređuje se propisima o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1306/2013, Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014.

Propisi o zelenim izravnim plaćanjima utvrđeni su u Uredbi (EU) br. 1307/2013, Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 639/2014 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 641/2014.

Potpora EU-a za ruralni razvoj osigurava se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1305/2013.