Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pesticidi i zaštita bilja

Zajedničkom poljoprivrednom politikom potiče se održiva upotreba pesticida u poljoprivredi EU-a.

Zaštita bilja u poljoprivredi EU-a

Sredstva za zaštitu bilja vrste su pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i šumarstvu za zaštitu usjeva i ostalog bilja od štetnih organizama i bolesti. Sredstva za zaštitu bilja potrebna su Europskoj uniji za postizanje ciljeva u pogledu zdravlja bilja i sigurnosti opskrbe hranom.

Međutim, prekomjerna upotreba i ostale neprimjerene upotrebe pesticida mogu negativno utjecati na tlo, vodu i poljoprivrednu bioraznolikost. To može imati štetan učinak i na zdravlje bilja, životinja i ljudi. Stoga je upotreba sredstava za zaštitu bilja uređena strogim propisima EU-a o pesticidima.

U okviru strategije „od polja do stola”, jednog od središnjih stupova europskog zelenog plana, Europska komisija postavila je veće ciljeve za održivu upotrebu pesticida. Jedan je od tih ciljeva smanjenje upotrebe i rizika od kemijskih i opasnijih pesticida u EU-u za 50 % do 2030.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) temelj je za održivu upotrebu pesticida u poljoprivredi tako što poljoprivrednicima pomaže zaštititi njihove usjeve i održati prinose te ujedno očuvati poljoprivredne ekološke sustave.

Postojeće mjere ZPP-a

ZPP promiče održive poljoprivredne sustave u EU-u, čime poljoprivrednicima omogućuje da:

  • društvu pruže sigurnu i zdravu hranu iz održive proizvodnje,
  • zarade stabilan i pošten prihod uzimajući u obzir cijeli niz javnih dobara koja pružaju,
  • zaštite prirodne resurse, poboljšaju bioraznolikost i pomognu u borbi protiv klimatskih promjena.

ZPP nizom propisa i mjera podržava poljoprivrednike u održivoj upotrebi pesticida.

Višestruka sukladnost

Prema pravilima višestruke sukladnosti plaćanja za sve korisnike ZPP-a povezana su s nizom propisanih zahtjeva o upravljanju (SMR) i standardâ za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC). Pravila višestruke sukladnosti u pogledu pesticida uključuju:

Ruralni razvoj

Održiva upotreba pesticida može se podržati i ruralnim razvojem, tzv. „drugom stupom” ZPP-a. Države članice EU-a u svoje programe ruralnog razvoja mogu uvrstiti niz korisnih mjera:

  • poljoprivredno-okolišno-klimatske mjere kojima se mogu poduprijeti alternativni pristupi zaštiti bilja, kao što su nekemijske alternative pesticidima i integrirana zaštita bilja,
  • mjere za potporu ekološkom uzgoju kojima se podupiru poljoprivredni sustavi putem smanjene upotrebe pesticida,
  • mjere za potporu prenošenju znanja i informiranju, savjetodavne usluge i suradnja mogu se upotrijebiti za širenje znanja i povećanje inovacija u zaštiti bilja.

Tržišne mjere

Određene sektorske mjere obuhvaćaju aktivnosti zaštite okoliša u okviru povezanih operativnih programa. Te aktivnosti zaštite okoliša mogu uključivati poticanje održive upotrebe pesticida, što je slučaj u sektoru voća i povrća.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

Novim ZPP-om, koji se počinje primjenjivati 2023., promicat će se daljnje mogućnosti održive upotrebe pesticida, čime će se poljoprivreda bolje uskladiti s ciljevima strategije „od polja do stola”.

Posebni ciljevi u okviru ZPP-a

Održiva upotreba pesticida bitna je za niz novih posebnih ciljeva ZPP-a, prije svega za ciljeve koji se odnose na prirodne resurse i bioraznolikost.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a imat će veću fleksibilnost za prilagođavanje strategija i intervencija kojima mogu smanjiti svoju ovisnost o pesticidima, u skladu s ciljevima EU-a.

Nova zelena arhitektura

Novi ZPP obuhvatit će novu zelenu arhitekturu kojom će se omogućiti alternative štetnim pesticidima. Primjerice, u okviru poboljšane uvjetovanosti novog ZPP-a stvorit će se jača osnova za pravne standarde za ispravnu upotrebu pesticida. Osim toga, znatan dio proračuna za ZPP bit će namijenjen za programe za ekologiju, kojima se mogu podržati dobrovoljne prakse poljoprivrednika (što je ambicioznije od pravne osnove) i pridonijeti održivoj upotrebi pesticida. Komisija je u siječnju 2021. objavila okvirni popis programa za ekologiju. Osim toga, plaćanja za upravljanje zemljištem, ulaganja, stjecanja znanja, inovacije i suradnja bitni za održivu upotrebu pesticida i dalje će se financirati u okviru potpore za ruralni razvoj.

Znanje, istraživanja, savjetovanje i inovacije

Komisija podržava istraživanja, inovacije i savjetovanje u poljoprivredi i šumarstvu radi razvoja novih tehnologija, tehnika i sustava upravljanja. Područja djelovanja uključuju zdravlje bilja i ekološke pristupe uzgoju.

Sustavom za savjetovanje poljoprivrednika dijeli se znanje o novim razvojima i poljoprivrednicima se pružaju savjeti o najboljim primjerima iz prakse suzbijanja štetnih organizama.

Istraživanja na djelu: integrirana zaštita bilja

Da bi smanjila ovisnost o pesticidima, Komisija potiče integriranu zaštitu bilja. IWMPRAISE je jedan od projekata koji je primio financijsku potporu EU-a, a njime se nastoji pokazati kako se integriranim upravljanjem korovom podržavaju održiviji uzgojni sustavi koji su otporni i unosni. U okviru projekta okupilo se 37 partnera iz osam europskih zemalja, uključujući 11 sveučilišta i istraživačkih institucija, 14 malih i srednjih poduzeća i industrijskih partnera te 12 savjetodavnih službi i udruga krajnjih korisnika.

Pravna osnova

Višestruka sukladnost uređuje se propisima o upravljanju, financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike utvrđenima u Uredbi (EU) 1306/2013, Provedbenoj Uredbi (EU) 809/2014 i Delegiranoj Uredbi (EU) 640/2014.

Propisi o zelenim izravnim plaćanjima utvrđeni su u Uredbi (EU) 1307/2013, Delegiranoj uredbi (EU) 639/2014 i Provedbenoj uredbi (EU) 641/2014.

Potpora EU-a za ruralni razvoj dolazi iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR-a), kako je utvrđeno Uredbom (EU) 1305/2013.