Skip to main content
Agriculture and rural development

Pesticidi in varstvo rastlin

Skupna kmetijska politika spodbuja trajnostno rabo pesticidov v kmetijstvu EU.

Varstvo rastlin v kmetijstvu EU

Fitofarmacevtska sredstva so oblike pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu in gozdarstvu za varstvo kmetijskih in drugih rastlin pred škodljivimi organizmi in boleznimi. Fitofarmacevtska sredstva pomembno prispevajo k doseganju ciljev Evropske unije glede zdravja rastlin in prehranske varnosti.

Vendar prekomerna in nepravilna uporaba pesticidov lahko negativno vpliva na tla, vodo in kmetijsko biotsko raznovrstnost. To lahko škodi tudi zdravju rastlin, živali in ljudi. Uporabo fitofarmacevtskih sredstev zato strogo urejajo pravila EU o pesticidih.

V okviru strategije od vil do vilic, ki je eden od osrednjih stebrov evropskega zelenega dogovora, Evropska komisija določa ambicioznejše cilje za trajnostno rabo pesticidov. Eden od teh ciljev je zmanjšanje uporabe in tveganj kemičnih ter bolj nevarnih pesticidov v EU za 50 % do leta 2030.

Skupna kmetijska politika (SKP) je temelj trajnostne rabe pesticidov v kmetijstvu, saj pomaga kmetom varovati zdravje kmetijskih rastlin in ohranjati pridelke ter varovati kmetijske ekosisteme.

Veljavni ukrepi SKP

SKP spodbuja trajnostne kmetijske sisteme v EU, ki omogočajo kmetom, da:

  • družbi zagotavljajo varno, zdravo in trajnostno pridelano hrano;
  • imajo stabilen in pravičen dohodek, pri čemer se upošteva celoten obseg javnih dobrin, ki jih zagotavljajo;
  • varujejo naravne vire, izboljšajo biotsko raznovrstnost in prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.

SKP z vrsto pravil in ukrepov podpira kmete pri trajnostni rabi pesticidov.

Navzkrižna skladnost

Glede na pravila o navzkrižni skladnosti so vsa plačila prejemnikom SKP povezana s predpisanimi zahtevami ravnanja (PZR) ter z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji (DKOS). Pravila o navzkrižni skladnosti glede pesticidov vsebujejo:

Razvoj podeželja

Trajnostna raba pesticidov se lahko podpira tudi v okviru razvoja podeželja, ki je tako imenovani „drugi steber“ SKP. Države EU lahko v svoje programe razvoja podeželja vključijo številne koristne ukrepe.

  • Kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe za podporo alternativnim pristopom k varstvu rastlin, kot so nekemične alternative pesticidom in integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi;
  • ukrepe za podporo ekološkemu kmetovanju, ki spodbujajo kmetijske sisteme z manjšo uporabo pesticidov;
  • ukrepe za podporo prenosu znanja in informacij, svetovalnim službam ter sodelovanju, ki se lahko uporabljajo za širjenje znanja in okrepitev inovacij na področju varstva rastlin.

Tržni ukrepi

Nekateri sektorski ukrepi vsebujejo okoljske ukrepe v povezanih operativnih programih. Med temi okoljskimi ukrepi je lahko spodbujanje trajnostne rabe pesticidov. To velja za sektor sadja in zelenjave.

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Nova SKP, ki naj bi se začela izvajati leta 2023, bo spodbujala dodatne priložnosti za trajnostno rabo pesticidov in tako bolj uskladila kmetijstvo s cilji strategije od vil do vilic.

Specifični cilji SKP

Trajnostna raba pesticidov je pomembna za številne nove specifične cilje SKP, predvsem za tiste, ki se nanašajo na naravne vire in biotsko raznovrstnost.

Strateški načrti SKP

V strateških načrtih SKP bodo države EU lahko prožneje oblikovale strategije in ukrepe, ki lahko zmanjšajo odvisnost držav od pesticidov, v skladu s cilji EU.

Nova zelena struktura

Nova SKP bo vsebovala novo zeleno strukturo, ki bo izboljšala priložnosti za alternative škodljivim pesticidom. Na primer, obširnejši pogoji v novi SKP bodo trdnejši temelj za pravne standarde glede pravilne uporabe pesticidov. Poleg tega bo velik del proračuna SKP namenjen okoljskim shemam, ki lahko podpirajo kmete pri prostovoljnih praksah (ki so ambicioznejše od zakonodajne podlage), ki lahko prispevajo k trajnostni rabi pesticidov. Komisija je januarja 2021 objavila okvirni seznam okoljskih shem. Prav tako se bodo iz pomoči za razvoj podeželja še naprej financirali plačila za gospodarjenje z zemljišči, naložbe, krepitev znanja, inovacije in sodelovanje, ki so pomembni za trajnostno rabo pesticidov.

Znanje, raziskave, svetovanje in inovacije

Komisija z namenom razvoja novih tehnologij, tehnik in sistemov gospodarjenja podpira raziskave in inovacije ter svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu. Prednostna področja so predvsem varstvo rastlin in ekološki pristopi h kmetovanju.

Prek sistema kmetijskega svetovanja se izmenjuje znanje o novostih in svetuje kmetom glede najboljših praks za zatiranje škodljivih organizmov.

Raziskave v praksi: integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

Z namenom zmanjšanja odvisnosti od pesticidov Komisija spodbuja integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi. Med projekti, ki so finančno podprti s sredstvi EU, je IWMPRAISE, katerega cilj je prikazati, kako integrirano zatiranje plevela podpira bolj trajnostne pridelovalne sisteme, ki so odporni in dobičkonosni. Projekt povezuje 37 partnerjev iz osmih evropskih držav, med katerimi je 11 univerz in raziskovalnih ustanov, 14 malih, srednjih podjetij in industrijskih partnerjev ter 12 svetovalnih služb in organizacij končnih uporabnikov.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Pravne podlage

Navzkrižno skladnost urejajo pravila o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, ki so določena v Uredbi (EU) št. 1306/2013, Izvedbeni uredbi (EU) št. 809/2014 in Delegirani uredbi (EU) št. 640/2014.

Pravila o neposrednih plačilih za zeleno komponento so določena v Uredbi (EU) št. 1307/2013, Delegirani uredbi (EU) št. 639/2014 in Izvedbeni uredbi (EU) št. 641/2014.

Podpora EU za razvoj podeželja se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1305/2013.