Skip to main content
Agriculture and rural development

Pesticídy a ochrana rastlín

Spoločná poľnohospodárska politika podporuje udržateľné používanie pesticídov v poľnohospodárstve EÚ.

Ochrana rastlín v poľnohospodárstve EÚ

Prípravky na ochranu rastlín sú formy pesticídov, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na ochranu plodín a iných rastlín pred škodcami a chorobami. Prípravky na ochranu rastlín zohrávajú dôležitú úlohu pri tom, aby Európska únia mohla dosahovať ciele v oblasti zdravia rastlín a potravinovej bezpečnosti.

Nadmerné a iné nevhodné používanie pesticídov však môže mať negatívny vplyv na biodiverzitu pôdy, vody a poľnohospodárstva. Môžu mať aj škodlivé účinky na zdravie rastlín, zvierat a ľudí. Používanie prípravkov na ochranu rastlín je preto vo veľkej miere regulované pravidlami EÚ týkajúcimi sa pesticídov.

V rámci stratégie „z farmy na stôl“, ktorá je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody, Európska komisia stanovuje vyššie ambície v oblasti udržateľného používania pesticídov. Jednou z týchto ambícií je, že do roku 2030 by sa používanie a riziko chemických a nebezpečnejších pesticídov v EÚ malo znížiť o 50 %.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je základným kameňom udržateľného používania pesticídov v poľnohospodárstve. Pomáha poľnohospodárom chrániť zdravie plodín a udržiavať výnosy z nich a zároveň chrániť poľnohospodárske ekosystémy.

Súčasné opatrenia SPP

SPP podporuje udržateľné poľnohospodárske systémy v EÚ, ktoré poľnohospodárom umožňujú:

  • poskytovať spoločnosti bezpečné, zdravé a udržateľne vyrobené potraviny,
  • mať stabilný a spravodlivý príjem s ohľadom na bohatú škálu verejných statkov, ktoré poskytujú,
  • chrániť prírodné zdroje, posilňovať biodiverzitu a prispievať k boju proti zmene klímy.

Prostredníctvom viacerých pravidiel a opatrení SPP podporuje poľnohospodárov v udržateľnom používaní pesticídov.

Krížové plnenie

Podľa pravidiel krížového plnenia sú platby všetkých prijímateľov v rámci SPP spojené so súborom povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a s dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom. Pravidlá krížového plnenia týkajúce sa pesticídov zahŕňajú:

Rozvoj vidieka

Udržateľné používanie pesticídov možno podporiť aj prostredníctvom rozvoja vidieka, tzv. druhého piliera SPP. Krajiny EÚ môžu do svojich programov rozvoja vidieka zahrnúť niekoľko oprávnených opatrení.

  • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia môžu podporovať alternatívne prístupy k ochrane rastlín, ako sú nechemické alternatívy pesticídov a integrovaná ochrana proti škodcom.
  • Opatrenia na podporu ekologického poľnohospodárstva stimulujú poľnohospodárske systémy s menším rozsahom používania pesticídov.
  • Opatrenia na podporu prenosu znalostí a informácií, poradenských služieb a spolupráce možno využiť na šírenie poznatkov a zvyšovanie inovácií v oblasti ochrany rastlín.

Trhové opatrenia

Niektoré sektorové opatrenia zahŕňajú environmentálne opatrenia v súvisiacich operačných programoch. Tieto environmentálne opatrenia môžu zahŕňať podporu udržateľného používania pesticídov. Týka sa to sektora ovocia a zeleniny.

Nová SPP: 2023 – 2027

Nová SPP, ktorá sa má začať v roku 2023, podporí ďalšie príležitosti na udržateľné používanie pesticídov, čím sa poľnohospodárstvo priblíži k ambíciám stratégie „z farmy na stôl“.

Konkrétne ciele SPP

Udržateľné používanie pesticídov je dôležité pre viaceré špecifické ciele novej SPP, najmä tie, ktoré sa týkajú prírodných zdrojov a biodiverzity.

Strategické plány SPP

Krajiny EÚ budú mať vo svojich strategických plánoch SPP flexibilitu pri prispôsobovaní stratégií a intervencií, ktorými možno v súlade s cieľmi EÚ znížiť závislosť od pesticídov na celoštátnej úrovni.

Nová ekologizačná architektúra

Nová SPP bude zahŕňať novú ekologizačnú architektúru, ktorou sa podporia alternatívy škodlivých pesticídov. Napríklad posilnenou kondicionalitou novej SPP sa vytvorí silnejší základ právnych noriem týkajúcich sa správneho používania pesticídov. Okrem toho sa významná časť rozpočtu SPP zameria na ekologické režimy, ktoré môžu podporiť dobrovoľné postupy poľnohospodárov – ambicióznejšie ako základné právne požiadavky –, ktoré prispievajú k udržateľnému používaniu pesticídov. Komisia uverejnila orientačný zoznam ekologických režimov v januári 2021. Okrem toho sa z podpory rozvoja vidieka budú naďalej financovať platby týkajúce sa obhospodarovania, investície, budovanie znalostí, inovácie a spolupráca, ktoré sú relevantné pre udržateľné používanie pesticídov.

Znalosti, výskum, poradenstvo a inovácie

Na účely vývoja nových technológií, techník a systémov riadenia Komisia podporuje v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve výskum a inovácie, ako aj poradenstvo. Medzi oblasti záujmu patrí zdravie rastlín a ekologické prístupy k poľnohospodárstvu.

Poľnohospodársky poradenský systém zdieľa poznatky o novom vývoji a poskytuje poľnohospodárom poradenstvo týkajúce sa najlepších postupov v oblasti kontroly škodcov.

Výskum v akcii: integrovaná ochrana proti škodcom

V snahe znížiť závislosť od pesticídov Komisia podporuje integrovanú ochranu proti škodcom. Jedným z projektov financovaných z prostriedkov EÚ je IWMPRAISE, ktorého cieľom je preukázať, ako sa integrovanou reguláciou zaburinenosti podporujú udržateľnejšie systémy pestovania, ktoré sú odolné a ziskové. Projekt spája 37 partnerov z ôsmich rôznych európskych krajín vrátane 11 univerzít a výskumných inštitúcií, 14 malých a stredných podnikov a priemyselných partnerov a 12 poradenských služieb a organizácií koncových používateľov.

Právne základy

Krížové plnenie sa riadi pravidlami financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako sa stanovuje v nariadení EÚ č. 1306/2013, vo vykonávacom nariadení EÚ č. 809/2014 a v delegovanom nariadení EÚ č. 640/2014.

Pravidlá ekologizačných platieb sú stanovené v nariadení EÚ č. 1307/2013, delegovanom nariadení EÚ č. 639/2014 a vo vykonávacom nariadení EÚ č. 641/2014.

Podpora EÚ na rozvoj vidieka pochádza z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ako sa stanovuje v nariadení EÚ č. 1305/2013.