Skip to main content
Agriculture and rural development

Pesticídy a ochrana rastlín

Spoločná poľnohospodárska politika podporuje udržateľné používanie pesticídov v poľnohospodárstve EÚ.

Ochrana rastlín v poľnohospodárstve EÚ

Prípravky na ochranu rastlín sú formy pesticídov, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na ochranu plodín a iných rastlín pred škodcami a chorobami. Prípravky na ochranu rastlín zohrávajú dôležitú úlohu pri tom, aby Európska únia mohla dosahovať ciele v oblasti zdravia rastlín a potravinovej bezpečnosti.

Nadmerné a iné nevhodné používanie pesticídov však môže mať negatívny vplyv na biodiverzitu pôdy, vody a poľnohospodárstva. Môžu mať aj škodlivé účinky na zdravie rastlín, zvierat a ľudí. Používanie prípravkov na ochranu rastlín je preto vo veľkej miere regulované pravidlami EÚ týkajúcimi sa pesticídov.

V rámci stratégie Z farmy na stôl, ktorá je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody, stanovuje Európska komisia ambicióznejšie ciele v oblasti udržateľného používania pesticídov. Jedným z týchto cieľov je dosiahnuť, aby sa do roku 2030 používanie a riziko chemických a nebezpečnejších pesticídov v EÚ znížilo o 50 %.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je základným kameňom udržateľného používania pesticídov v poľnohospodárstve. Pomáha poľnohospodárom chrániť zdravie plodín a udržiavať výnosy z nich a zároveň chrániť poľnohospodárske ekosystémy.

Opatrenia v rámci SPP

SPP podporuje udržateľné poľnohospodárske systémy v EÚ, ktoré poľnohospodárom umožňujú:

  • zásobovať spoločnosť bezpečnými, zdravými a udržateľne vyrobenými potravinami,
  • dostávať stabilný a spravodlivý príjem s prihliadnutím na celú škálu verejných statkov, ktoré poskytujú,
  • chrániť prírodné zdroje, posilňovať biodiverzitu a prispievať k boju proti zmene klímy.

Prostredníctvom viacerých pravidiel a opatrení SPP podporuje poľnohospodárov v udržateľnom používaní pesticídov.

Krížové plnenie

Podľa pravidiel krížového plnenia majú všetci príjemcovia v rámci SPP svoje platby spojené so súborom povinných požiadaviek na hospodárenie (SMR) a dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom. Pravidlá krížového plnenia týkajúce sa pesticídov zahŕňajú:

Rozvoj vidieka

Udržateľné používanie pesticídov možno podporiť aj prostredníctvom rozvoja vidieka, tzv. druhého piliera SPP. Krajiny EÚ môžu do svojich programov rozvoja vidieka zahrnúť niekoľko prospešných opatrení.

  • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia môžu podporovať alternatívne prístupy k ochrane rastlín, ako sú nechemické alternatívy pesticídov a integrovaná ochrana proti škodcom.
  • Opatrenia na podporu ekologického poľnohospodárstva stimulujú poľnohospodárske systémy s menším rozsahom používania pesticídov.
  • Opatrenia na podporu prenosu znalostí a informácií, poradenských služieb a spolupráce možno využiť na šírenie poznatkov a zvyšovanie inovácií v oblasti ochrany rastlín.

Trhové opatrenia

Niektoré sektorové opatrenia zahŕňajú environmentálne opatrenia v súvisiacich operačných programoch. Tieto environmentálne opatrenia môžu zahŕňať podporu udržateľného používania pesticídov. Týka sa to sektora ovocia a zeleniny.

SPP: 2023 – 2027

SPP na roky 2023 – 2027 propaguje ďalšie príležitosti na udržateľné používanie pesticídov, čím sa poľnohospodárstvo priblíži k cieľom stratégie Z farmy na stôl.

Špecifické ciele SPP

Udržateľné používanie pesticídov je dôležité pre viaceré špecifické ciele novej SPP, najmä tie, ktoré sa týkajú prírodných zdrojov a biodiverzity.

Strategické plány SPP

Krajiny EÚ budú mať vo svojich strategických plánoch SPP flexibilitu pri prispôsobovaní stratégií a intervencií, ktorými možno v súlade s cieľmi EÚ znížiť závislosť od pesticídov na celoštátnej úrovni.

Nová ekologická architektúra

Súčasťou SPP na roky 2023 – 2027 je nová ekologická architektúra, ktorou sa podporia alternatívy k škodlivým pesticídom. Napríklad posilnená kondicionalita SPP na roky 2023 – 2027 predstavuje silnejší základ právnych noriem týkajúcich sa správneho používania pesticídov. Okrem toho sa významná časť rozpočtu SPP zameriava na ekologické režimy, ktoré môžu podporiť dobrovoľné postupy poľnohospodárov – ambicióznejšie ako základné právne požiadavky – prispievajúce k udržateľnému používaniu pesticídov. Komisia uverejnila orientačný zoznam ekologických režimov v januári 2021. Okrem toho sa z podpory rozvoja vidieka budú naďalej financovať platby týkajúce sa obhospodarovania, investície, budovanie znalostí, inovácie a spolupráca, ktoré sú relevantné pre udržateľné používanie pesticídov.

Znalosti, výskum, poradenstvo a inovácie

Na účely vývoja nových technológií, techník a systémov riadenia Komisia podporuje v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve výskum a inovácie, ako aj poradenstvo. Medzi oblasti záujmu patrí zdravie rastlín a ekologické prístupy k poľnohospodárstvu.

Poľnohospodársky poradenský systém šíri poznatky o novom vývoji a poskytuje poľnohospodárom poradenstvo týkajúce sa najlepších postupov v oblasti kontroly škodcov.

Výskum v praxi: integrovaná ochrana proti škodcom

V snahe znížiť závislosť od pesticídov podporuje Komisia integrovanú ochranu proti škodcom.

Jedným z projektov financovaných z prostriedkov EÚ je IWMPRAISE, ktorého cieľom je preukázať, ako sa integrovanou reguláciou zaburinenosti podporujú udržateľnejšie systémy pestovania, ktoré sú odolné a ziskové. Projekt spája 37 partnerov z ôsmich rôznych európskych krajín vrátane 11 univerzít a výskumných inštitúcií, 14 malých a stredných podnikov a priemyselných partnerov a 12 poradenských služieb a organizácií koncových používateľov.

EÚ podporila aj vytvorenie súboru nástrojov poľnohospodárov na účely integrovanej ochrany proti škodcom. Táto databáza obsahuje približne 1300 príkladov postupov, techník a technológií v rámci ôsmich zásad integrovanej ochrany proti škodcom stanovených na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Obsahuje aj 273 „usmernení pre jednotlivé plodiny“, ktorými vnútroštátne a verejné orgány krajín EÚ zapracovali požiadavky integrovanej ochrany proti škodcom podľa smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov. Tento súbor nástrojov obsahuje osvedčené postupy, ktoré majú pomôcť pri opakovanom zavádzaní niektorých techník, potom, čo sa prispôsobia miestnym alebo regionálnym poľnohospodárskym a agroklimatickým podmienkam. Bude sa pravidelne aktualizovať o ďalšie príklady.

Štúdia o pilotnom projekte „Súbor nástrojov integrovanej ochrany proti škodcom pre poľnohospodárov“

Súbežne s databázou súboru nástrojov poľnohospodárov na integrovanú ochranu proti škodcom sa v štúdii skúmajú súčasné postupy integrovanej ochrany proti škodcom a ich potenciál pomôcť znížiť závislosť od chemických pesticídov, náklady na ich vykonávanie a ich celková účinnosť.

Právny základ

Krížové plnenie sa riadi pravidlami financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 809/2014 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 640/2014.

Pravidlá ekologizačných platieb sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1307/2013, delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 639/2014 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 641/2014.

Podpora EÚ na rozvoj vidieka pochádza z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1305/2013.