Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Pesticidy a ochrana rostlin

Společná zemědělská politika podporuje udržitelné používání pesticidů v zemědělství EU.

Ochrana rostlin v zemědělství EU

Přípravky na ochranu rostlin jsou formy pesticidů používané v zemědělství a lesnictví na ochranu plodin a jiných rostlin před škůdci a chorobami. Jejich používání významně napomáhá Evropské unii, aby dosáhla svých cílů v oblasti zdraví rostlin a zajišťování potravin.

Nadměrné a jinak nevhodné používání pesticidů však může mít negativní dopad na půdu, vodu a zemědělskou biologickou rozmanitost. To může mít rovněž škodlivé účinky na zdraví rostlin, živočichů i lidí. Používání přípravků na ochranu rostlin je proto silně regulováno předpisy EU o pesticidech.

V rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ – jednoho z ústředních pilířů Zelené dohody pro Evropu – stanoví Evropská komise vyšší cíle pro udržitelné používání pesticidů. Chce tak mimo jiné zajistit, aby se používání chemických a nebezpečnějších pesticidů v EU a související riziko snížilo do roku 2030 o 50 %.

Základem udržitelného používání pesticidů v zemědělství je společná zemědělská politika (SZP), jelikož zemědělcům pomáhá chránit zdraví plodin a udržet úroveň výnosů a zároveň chrání zemědělské ekosystémy.

Opatření SZP

SZP podporuje udržitelné zemědělské systémy v EU, které zemědělcům umožňují:

  • poskytovat společnosti bezpečné, zdravé a udržitelně produkované potraviny,
  • zajistit si stabilní a spravedlivý příjem s přihlédnutím k tomu, že poskytují celou škálu veřejných statků,
  • chránit přírodní zdroje, podporovat biologickou rozmanitost a přispívat k boji proti změně klimatu.

SZP zemědělce podporuje v udržitelném používání pesticidů prostřednictvím řady pravidel a opatření.

Podmíněnost

Podle pravidel podmíněnosti je vyplácení plateb v rámci SZP navázáno na soubor povinných požadavků na hospodaření a na dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES). Pravidla podmíněnosti týkající se pesticidů zahrnují:

Rozvoj venkova

Udržitelné používání pesticidů lze rovněž podpořit v rámci rozvoje venkova, tzv. „druhého pilíře“ SZP. Členské země EU mohou do svých vnitrostátních programů rozvoje venkova začlenit celou řadu prospěšných opatření.

  • Agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními lze podpořit alternativní přístupy k ochraně rostlin, jako jsou nechemické alternativy pesticidů a integrovaná ochrana rostlin.
  • Opatření na podporu ekologického zemědělství zároveň podporují zemědělské systémy, kde se méně používají pesticidy.
  • Opatření na podporu předávání znalostí a informací, poradenských služeb a spolupráce lze využít k šíření poznatků a k zintenzivnění inovačního úsilí v oblasti ochrany rostlin.

Tržní opatření

V rámci některých odvětvových opatření jsou do příslušných operačních programů zařazena i opatření environmentální. Ta mohou zahrnovat podporu udržitelného používání pesticidů. Jde o odvětví ovoce a zeleniny.

SZP: 2023–2027

SZP na období 2023–2027 podporuje další možnosti udržitelného používání pesticidů a pomáhá zemědělství s plněním cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Specifické cíle SZP

Udržitelné používání pesticidů je důležité pro řadu specifických cílů nové SZP na období 2023–2027, zejména pokud jde o přírodní zdroje a biologickou rozmanitost.

Strategické plány SZP

Strategické plány SZP umožňují zemím EU být flexibilní a přizpůsobit si vnitrostátní strategii a intervence, jimiž lze snížit závislost na pesticidech, v souladu s cíli EU.

Nová environmentální koncepce

SZP na období 2023–2027 zahrnuje novou environmentální koncepci, která rozšiřuje možnost používat alternativy ke škodlivým pesticidům. Posílená podmíněnost SZP na období 2023–2027 například vytváří pevnější základ právních norem týkajících se správného používání pesticidů. Významná část rozpočtu SZP je navíc věnována ekorežimům, které mohou podpořit dobrovolné postupy zemědělců (ambicióznější než právní základ) přispívající k udržitelnému používání pesticidů. Orientační seznam ekorežimů zveřejnila Komise v lednu 2021. Kromě toho se budou v rámci podpory rozvoje venkova i nadále financovat platby za obhospodařování půdy, investice, budování znalostí, inovace a spolupráci týkající se udržitelného používání pesticidů.

Znalosti, výzkum, poradenství a inovace

Za účelem vývoje nových technologií, metod a systémů řízení podporuje Komise výzkum a inovace, jakož i poradenství v oblasti zemědělství a lesnictví. Mezi oblasti, na které se chce soustředit, patří rostlinolékařství a ekologické přístupy k zemědělství.

Poznatky o novém vývoji se sdílejí v rámci zemědělského poradenského systému, který poskytuje zemědělcům informace ohledně osvědčených postupů v oblasti ochrany před škůdci.

Výzkumná činnost: integrovaná ochrana rostlin

Ve snaze snížit závislost na pesticidech podporuje Komise integrovanou ochranu rostlin.

Jedním z projektů podporovaných z finančních prostředků EU je IWMPRAISE, jehož cílem je ukázat, jak integrovaná ochrana před plevelem podporuje udržitelnější systémy pěstování plodin, které jsou odolné a ziskové. Projekt sdružuje 37 partnerů z osmi různých evropských zemí, konkrétně pak 11 univerzit a výzkumných institucí, 14 malých a středních podniků a průmyslových partnerů a 12 poradenských služeb a organizací koncových uživatelů.

EU rovněž podpořila vytvoření sady nástrojů, který zemědělcům pomůže při zavádění integrované ochrany rostlin (v angl. „IPM Toolbox for Farmers“). Jedná se o databázi, která obsahuje přibližně 1 300 příkladů postupů, metod a technologií napříč všemi osmi zásadami integrované ochrany rostlin, jež byly stanoveny na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. Zahrnuje také 273 „pokynů pro jednotlivé plodiny“, které vypracovaly vnitrostátní orgány zemí EU a veřejné subjekty za účelem provádění požadavků integrované ochrany rostlin podle směrnice o udržitelném používání pesticidů. Dále obsahuje osvědčené postupy, které pomáhají replikovat některé metody poté, co byly přizpůsobeny místním nebo regionálním zemědělským a zemědělsko-klimatickým podmínkám. Uvedená sada nástrojů bude pravidelně aktualizována o další příklady.

Studie o pilotním projektu „Sada nástrojů pro zemědělce – Integrovaná ochrana rostlin“

Souběžně se sadou nástrojů pro zemědělce v oblasti integrované ochrany rostlin je prováděna studie, která se věnuje stávajícím postupům integrované ochrany rostlin a jejich potenciálu při snižování závislosti na chemických pesticidech a zkoumá i náklady na jejich zavádění a celkovou účinnost.

Právní základy

Podmíněnost se řídí pravidly pro financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky stanovenými v nařízení (EU) č. 1306/2013, prováděcím nařízení Komise (EU) č. 809/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Pravidla pro ekologické platby jsou stanovena v nařízení (EU) č. 1307/2013, v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 641/2014.

Podpora EU pro rozvoj venkova pochází z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1305/2013.

Aktuality