Skip to main content
Agriculture and rural development

Pesticidy a ochrana rostlin

Společná zemědělská politika podporuje udržitelné používání pesticidů v zemědělství EU.

Ochrana rostlin v zemědělství EU

Přípravky na ochranu rostlin jsou formy pesticidů používané v zemědělství a lesnictví na ochranu plodin a jiných rostlin před škůdci a chorobami. Jejich používání významně napomáhá Evropské unii, aby dosáhla svých cílů v oblasti zdraví rostlin a zajišťování potravin.

Nadměrné a jinak nevhodné používání pesticidů však může mít negativní dopad na půdu, vodu a zemědělskou biologickou rozmanitost. To může mít rovněž škodlivé účinky na zdraví rostlin, živočichů a lidí. Používání přípravků na ochranu rostlin je proto silně regulováno předpisy EU o pesticidech.

V rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ – jednoho z ústředních pilířů Zelené dohody pro Evropu – stanoví Evropská komise vyšší cíle pro udržitelné používání pesticidů. Jedním z těchto cílů je, že do roku 2030 by mělo být používání a riziko chemických a nebezpečnějších pesticidů v EU sníženo o 50 %.

Základem udržitelného používání pesticidů v zemědělství je společná zemědělská politika (SZP), jelikož pomáhá zemědělcům chránit zdraví jejich plodin a udržuje výnosy a zároveň chrání zemědělské ekosystémy.

Současná opatření SZP

SZP podporuje udržitelné zemědělské systémy v EU, které zemědělcům umožňují:

  • poskytovat společnosti bezpečné, zdravé a udržitelně produkované potraviny
  • zajistit si stabilní a spravedlivý příjem s přihlédnutím k tomu, že poskytují celé škálu veřejných statků
  • chránit přírodní zdroje, podporovat biologickou rozmanitost a přispívat k boji proti změně klimatu

SZP zemědělce podporuje v udržitelném používání pesticidů prostřednictvím řady pravidel a opatření.

Podmíněnost

Podle pravidel podmíněnosti mají všichni příjemci SZP své platby spojeny se souborem povinných požadavků na hospodaření a dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES). Pravidla podmíněnosti týkající se pesticidů zahrnují:

Rozvoj venkova

Udržitelné používání pesticidů lze rovněž podpořit prostřednictvím rozvoje venkova, tzv. „druhého pilíře“ SZP. Země EU mohou do svých programů rozvoje venkova zahrnout řadu prospěšných opatření.

  • agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními lze podpořit alternativní přístupy k ochraně rostlin, jako jsou nechemické alternativy pesticidů a integrovaná ochrana rostlin
  • opatření na podporu ekologického zemědělství zároveň podporují zemědělské systémy, kde se méně používají pesticidy
  • opatření na podporu předávání znalostí a informací, poradenských služeb a spolupráce lze využít k šíření znalostí a zintenzivnění inovačního úsilí v oblasti ochrany rostlin

Tržní opatření

V rámci některých odvětvových opatřeních jsou do příslušných operačních programů zařazena i environmentální opatření. Ta mohou zahrnovat podporu udržitelného používání pesticidů. Jde o odvětví ovoce a zeleniny.

Nová SZP: 2023–27

Nová SZP, která má být zahájena v roce 2023, podpoří další příležitosti pro udržitelné používání pesticidů a posune zemědělství blíže ke splnění cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Specifické cíle SZP

Udržitelné používání pesticidů je důležité pro řadu specifických cílů nové SZP, zejména pokud jde o přírodní zdroje a biologickou rozmanitost.

Strategické plány SZP

Ve svých strategických plánech SZP budou mít země EU dostatečnou flexibilitu, aby si přizpůsobily strategie a intervence, které mohou snížit závislost členských států na pesticidech, v souladu s cíli EU.

Nová environmentální koncepce

Nová SZP bude zahrnovat novou environmentální koncepci, která podpoří příležitosti k použití alternativ škodlivých pesticidů. Posílená podmíněnost nové SZP například vytvoří pevnější základ právních norem týkajících se správného používání pesticidů. Významná část rozpočtu SZP bude navíc věnována ekorežimům, které mohou podpořit dobrovolné postupy zemědělců (ambicióznější než právní základ) přispívající k udržitelnému používání pesticidů. Orientační seznam ekorežimů Komise zveřejnila v lednu 2021. Kromě toho se budou v rámci podpory rozvoje venkova i nadále financovat platby za obhospodařování půdy, investice, budování znalostí, inovace a spolupráce týkající se udržitelného používání pesticidů.

Znalosti, výzkum, poradenství a inovace

Za účelem vývoje nových technologií, technik a systémů řízení podporuje Komise výzkum a inovace, jakož i poradenství v oblasti zemědělství a lesnictví. Mezi oblasti, na které se chce soustředit, při tom patří rostlinolékařství a ekologické přístupy k zemědělství.

Poznatky o novém vývoji se sdílejí v rámci zemědělského poradenského systému, který poskytuje zemědělcům poradenství ohledně osvědčených postupů v oblasti ochrany před škůdci.

Výzkumná činnost: integrovaná ochrana rostlin

Ve snaze snížit závislost na pesticidech podporuje Komise integrovanou ochranu rostlin. Jedním z projektů podporovaných z finančních prostředků EU je IWMPRAISE, jehož cílem je ukázat, jak integrovaná ochrana před plevelem podporuje udržitelnější systémy pěstování plodin, které jsou odolné a ziskové. Projekt sdružuje 37 partnerů z osmi různých evropských zemí, včetně 11 univerzit a výzkumných institucí, 14 malých a středních podniků a průmyslových partnerů a 12 poradenských služeb a organizací koncových uživatelů.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Právní základ

Podmíněnost se řídí pravidly pro financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky stanovenými v nařízení (EU) č. 1306/2013, prováděcím nařízení (EU) č. 809/2014 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Pravidla pro ekologické přímé platby jsou stanovena v nařízení ( EU) č. 1307/2013, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a v prováděcím nařízení (EU) č. 641/2014.

Podpora EU pro rozvoj venkova pochází z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jak je stanoveno v nařízení EU č. 1305/2013.