Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Пестициди и растителна защита

С общата селскостопанска политика се насърчава устойчивото използване на пестициди в селското стопанство на ЕС.

Растителна защита в селското стопанство на ЕС

Продуктите за растителна защита (ПРЗ) са различни видове пестициди, използвани в селското и горското стопанство за защита на културите и другите растения от вредители и болести. ПРЗ са от голямо значение, за да може Европейският съюз да постигне целите си по отношение на здравето на растенията и продоволствената сигурност.

Прекомерната употреба и други неподходящи употреби на пестициди обаче могат да окажат отрицателно въздействие върху почвата, водите и биологичното разнообразие в селското стопанство. Това може също така да бъде пагубно за здравето на растенията, животните и хората. Ето защо употребата на ПРЗ е силно регулирана с правилата на ЕС относно пестицидите.

Като част от стратегията „От фермата до трапезата“ — един от основните стълбове на Европейския зелен пакт — Европейската комисия определя по-амбициозни цели за устойчива употреба на пестицидите. Една от тези цели е до 2030 г. употребата и рискът от химични и по-опасни пестициди в ЕС да бъдат намалени с 50 %.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е крайъгълен камък за устойчивото използване на пестициди в селското стопанство, като помага на земеделските стопани да защитават здравето на своите култури и да поддържат добивите, като същевременно опазват селскостопанските екосистеми.

Текущи действия по ОСП

ОСП насърчава устойчивите селскостопански системи в ЕС, като дава възможност на земеделските стопани да:

  • осигуряват безопасна, здравословна и устойчиво произведена храна за обществото;
  • получават стабилен и справедлив доход, като се взема предвид пълният набор от обществени блага, които те предоставят;
  • опазват природните ресурси, да подобряват биологичното разнообразие и да допринасят за борбата с изменението на климата.

Чрез редица правила и мерки ОСП подпомага земеделските стопани да използват устойчиво пестициди.

Кръстосано съответствие

Съгласно правилата за кръстосано съответствие плащанията на всички бенефициери по ОСП са свързани с набор от законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) и добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Правилата за кръстосано съответствие, свързани с пестицидите, включват:

Развитие на селските райони

Устойчивото използване на пестициди може да бъде подкрепено и чрез развитието на селските райони, т.нар. „втори стълб“ на ОСП. В своите програми за развитие на селските райони страните от ЕС могат да включат редица полезни мерки.

  • С мерките в областта на агроекологията и климата могат да се подкрепят алтернативни подходи за растителна защита, като например използване на нехимични заместители на пестицидите и интегрирано управление на вредителите.
  • Мерките в подкрепа на биологичното земеделие насърчават развитието на селскостопански системи с по-ниска употреба на пестициди.
  • Мерките в подкрепа на трансфера на знания и информация, консултантските услуги и сътрудничеството могат да се използват за разпространяване на знания и повишаване на иновациите в областта на растителната защита.

Пазарни мерки

Някои секторни мерки съдържат екологични действия в съответните оперативни програми. Тези екологични действия могат да включват насърчаване на устойчивата употреба на пестициди. Такъв е случаят със сектора на плодовете и зеленчуците.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

С новата ОСП, която ще започне да се изпълнява през 2023 г., ще се насърчават допълнителни възможности за устойчива употреба на пестицидите, като по този начин селското стопанство ще се приведе в по-тясно съответствие с амбициите на стратегията „От фермата до трапезата“.

Конкретни цели на ОСП

Устойчивата употреба на пестициди е от значение за редица специфични цели на новата ОСП, особено за тези, свързани с природните ресурси и биологичното разнообразие.

Стратегически планове по ОСП

В своите стратегически планове по ОСП държавите от ЕС ще разполагат с гъвкавостта да разработват свои стратегии и мерки, чрез които могат да намалят използването на пестициди на национално равнище, в съответствие с целите на ЕС.

Нова екологосъобразна архитектура

Новата ОСП ще включва нова екологосъобразна архитектура, с която ще се увеличат възможностите за използване на алтернативи на вредните пестициди. Например по-голямата обвързаност с условия в новата ОСП ще доведе до създаването на по-солидна база от правни стандарти по отношение на правилната употреба на пестициди. Освен това значителна част от бюджета на ОСП ще бъде предназначена за екосхеми за подкрепа на доброволни практики от страна на земеделските стопани, които са по-амбициозни от правната основа и допринасят за устойчивото използване на пестициди. През януари 2021 г. Комисията публикува примерен списък с екосхеми. Освен това чрез подкрепата за развитието на селските райони ще продължат да се финансират плащания за управление на земята, инвестиции, изграждане на знания, иновации и сътрудничество, свързани с устойчивото използване на пестициди.

Знания, научни изследвания, консултации и иновации

За да бъдат разработени нови технологии, техники и системи за управление, Комисията подкрепя научните изследвания и иновациите, както и консултациите в областта на селското и горското стопанство. Сред приоритетните области са здравето на растенията и екологичните подходи към селското стопанство.

Чрез системата за съвети в селското стопанство се споделят знания за новостите и се съветват земеделските стопани относно най-добрите практики за борба с вредителите.

Научни изследвания в действие — интегрирано управление на вредителите

В рамките на усилията за намаляване на зависимостта от пестициди Комисията насърчава интегрираното управление на вредителите. Един от проектите, подкрепяни с финансиране от ЕС, е IWMPRAISE. Целта му е да покаже как интегрираното управление на плевелите води до по-устойчиви системи за отглеждане на култури, които са издръжливи и рентабилни. Проектът обединява 37 партньори от осем различни европейски държави, сред които 11 университета и научноизследователски институции, 14 малки и средни предприятия и промишлени партньори, както и 12 консултантски служби и организации на крайни потребители.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Правни основания

Кръстосаното съответствие се урежда от правилата относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, определени в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

Правилата за преките плащания за екологизиране са определени в Регламент ( ЕС) № 1307/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014.

Помощта на ЕС за развитие на селските райони се предоставя по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както е посочено в Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Прояви