Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Пестициди и растителна защита

С общата селскостопанска политика се насърчава устойчивото използване на пестициди в селското стопанство на ЕС.

Растителна защита в селското стопанство на ЕС

Продуктите за растителна защита (ПРЗ) са различни видове пестициди, използвани в селското и горското стопанство за защита на културите и другите растения от вредители и болести. ПРЗ са от голямо значение, за да може Европейският съюз да постигне целите си по отношение на здравето на растенията и продоволствената сигурност.

Прекомерната употреба и други неподходящи употреби на пестициди обаче могат да окажат отрицателно въздействие върху почвата, водите и биологичното разнообразие в селското стопанство. Това може също така да бъде пагубно за здравето на растенията, животните и хората. Ето защо употребата на ПРЗ е силно регулирана с правилата на ЕС относно пестицидите.

В рамките на стратегията „От фермата до трапезата“ — един от основните стълбове на Европейския зелен пакт — Европейската комисия определя по-амбициозни цели за устойчива употреба на пестицидите. Една от тези цели е до 2030 г. употребата и рискът от химични и по-опасни пестициди в ЕС да бъдат намалени с 50 %.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е крайъгълен камък за устойчивото използване на пестициди в селското стопанство, като помага на земеделските стопани да защитават здравето на своите култури и да поддържат добивите, като същевременно опазват селскостопанските екосистеми.

Действия по ОСП

ОСП насърчава устойчивите селскостопански системи в ЕС, като дава възможност на земеделските стопани да:

  • осигуряват безопасна, здравословна и устойчиво произведена храна за обществото;
  • получават стабилен и справедлив доход, като се взема предвид пълният набор от обществени блага, които предоставят;
  • опазват природните ресурси, да подобряват биологичното разнообразие и да допринасят за борбата с изменението на климата.

Чрез редица правила и мерки ОСП подпомага земеделските стопани да използват устойчиво пестициди.

Кръстосано съответствие

Съгласно правилата за кръстосаното съответствие плащанията на всички бенефициери по ОСП са свързани с набор от законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) и добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Правилата за кръстосано съответствие, свързани с пестицидите, включват:

Развитие на селските райони

Устойчивото използване на пестициди може да бъде подкрепено и чрез развитието на селските райони, т.нар. „втори стълб“ на ОСП. В своите програми за развитие на селските райони страните от ЕС могат да включат редица полезни мерки.

  • С мерките в областта на агроекологията и климата могат да се подкрепят алтернативни подходи за растителна защита, като например използване на нехимични заместители на пестицидите и интегрирано управление на вредителите.
  • Мерките в подкрепа на биологичното земеделие насърчават развитието на селскостопански системи с по-ниска употреба на пестициди.
  • Мерките в подкрепа на трансфера на знания и информация, консултантските услуги и сътрудничеството могат да се използват за разпространяване на знания и повишаване на иновациите в областта на растителната защита.

Пазарни мерки

Някои секторни мерки съдържат екологични действия в съответните оперативни програми. Тези екологични действия могат да включват насърчаване на устойчивата употреба на пестициди. Такъв е случаят със сектора на плодовете и зеленчуците.

ОСП: 2023-2027 г.

С ОСП за 2023—2027 г. се насърчават допълнителни възможности за устойчива употреба на пестициди, като по този начин селското стопанство се привежда в по-тясно съответствие с амбициите на стратегията „От фермата до трапезата“.

Конкретни цели на ОСП

Устойчивата употреба на пестициди е от значение за редица специфични цели на ОСП за периода 2023—2027 г., особено за тези, свързани с природните ресурси и биологичното разнообразие.

Стратегически планове по ОСП

В своите стратегическите планове по ОСП държавите от ЕС разполагат с гъвкавостта да разработват свои стратегии и мерки, чрез които могат да намалят използването на пестициди на национално равнище, в съответствие с целите на ЕС.

Нова екологосъобразна архитектура

ОСП за 2023—2027 г. включва нова екологосъобразна архитектура, с която се увеличават възможностите за използване на алтернативи на вредните пестициди. Например по-голямата обвързаност с условия в ОСП за 2023—2027 г. води до създаването на по-солидна база от правни стандарти по отношение на правилната употреба на пестициди. Освен това значителна част от бюджета на ОСП е предназначена за екосхеми за подкрепа на доброволни практики от страна на земеделските стопани, които са по-амбициозни от правната основа и допринасят за устойчивото използване на пестициди. През януари 2021 г. Комисията публикува примерен списък на екосхемите. Освен това чрез подкрепата за развитието на селските райони ще продължат да се финансират плащания за управление на земята, инвестиции, изграждане на знания, иновации и сътрудничество, свързани с устойчивото използване на пестициди.

Знания, научни изследвания, консултации и иновации

За да бъдат разработени нови технологии, техники и системи за управление, Комисията подкрепя научните изследвания и иновациите, както и консултациите в областта на селското и горското стопанство. Сред приоритетните области са здравето на растенията и екологичните подходи към селското стопанство.

Чрез системата за съвети в селското стопанство се споделят знания за новостите и се съветват земеделските стопани относно най-добрите практики за борба с вредителите.

Научни изследвания в действие — интегрирано управление на вредителите

В рамките на усилията за намаляване на зависимостта от пестициди Комисията насърчава интегрираното управление на вредителите.

Един от проектите, подкрепяни с финансиране от ЕС, е IWMPRAISE. Целта му е да покаже как интегрираното управление на плевелите води до по-устойчиви системи за отглеждане на култури, които са издръжливи и рентабилни. Проектът обединява 37 партньори от осем различни европейски държави, сред които 11 университета и научноизследователски институции, 14 малки и средни предприятия и промишлени партньори, както и 12 консултантски служби и организации на крайни потребители.

ЕС подкрепи и създаването на инструментариума за земеделските стопани за интегрирано управление на вредителите. Тази база данни включва около 1300 примера за практики, техники и технологии в рамките на осем принципа за интегрирано управление на вредителите, установени на равнище ЕС и на международно равнище. Тя включва също така 273 специфични за отделните култури насоки, разработени от национални органи и публични институции в държавите от ЕС за прилагане на изискванията за интегрирано управление на вредителите съгласно Директивата за устойчива употреба на пестициди. Този инструментариум включва добри практики за подпомагане на възпроизвеждането на някои техники след адаптирането им към местните или регионалните земеделски и агроклиматични условия. Той ще бъде редовно актуализиран с допълнителни примери.

Проучване относно пилотния проект „Инструментариум за земеделските стопани за интегрирано управление на вредителите“

Успоредно с базата данни на инструментариума за земеделските стопани за интегрирано управление на вредителите в проучването се разглеждат настоящите практики за интегрирано управление на вредителите и техният потенциал да спомогнат за намаляване на зависимостта от химически пестициди, разходите за прилагането им и тяхната цялостна ефективност.

Правни основания

Кръстосаното съответствие се урежда от правилата относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, определени в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.

Правилата за директните плащания за екологизиране са определени в Регламент (ЕС) № 1307/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията.

Помощта на ЕС за развитие на селските райони се предоставя по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както е посочено в Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Новини