Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Pestitsiidid ja taimekaitse

Ühine põllumajanduspoliitika pooldab pestitsiidide kestlikku kasutamist ELi põllumajanduses.

Taimekaitse ELi põllumajanduses

Taimekaitsevahendid on sellised pestitsiidid, mida kasutatakse põllumajanduses ja metsanduses põllukultuuride ja teiste taimede kaitsmiseks kahjurite ja haiguste eest. Taimekaitsevahendid on vajalikud selleks, et Euroopa Liit saaks täita taimetervise ja toiduga kindlustatuse alaseid eesmärke.

Pestitsiidide liigne ja sobimatu kasutamine võib aga kahjustada pinnast, vett ja põllumajandusega seonduvat elurikkust. Kahjulik mõju võib avalduda ka taimede, loomade ja inimeste tervisele. Seepärast on taimekaitsevahendite kasutamine rangelt reguleeritud pestitsiide käsitlevate ELi eeskirjadega.

Osana „Talust taldrikule“ strateegiast, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe üks tugisammastest, seab Euroopa Komisjon pestitsiidide kestliku kasutamise alal oma eesmärgid nüüd kõrgemale. Ühena neist eesmärkidest on kavas vähendada 2030. aastaks ELis keemiliste ja eriti ohtlike pestitsiidide kasutamist ja neist tulenevat riski 50% võrra.

Põllumajanduses on pestitsiidide kestlikul kasutamisel nurgakiviks ühine põllumajanduspoliitika, mille alusel aidatakse põllumajandustootjatel kaitsta oma põllukultuuride tervist ja säilitada saagikust ning hoida samal ajal ka põllumajanduse ökosüsteeme.

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) meetmed

ÜPPga edendatakse ELis kestlikke põllumajandussüsteeme, võimaldades põllumajandustootjatel:

  • pakkuda inimestele ohutut, tervislikku ja kestlikult toodetud toitu;
  • teenida stabiilset ja õiglast sissetulekut, võttes arvesse kõiki nende pakutavaid avalikke hüvesid;
  • kaitsta loodusvarasid, suurendada elurikkust ja aidata võidelda kliimamuutustega.

ÜPP toetab pestitsiidide kestlikku kasutamist põllumajanduses mitme eeskirja ja meetme kaudu.

Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavuse eeskirjade kohaselt on kõigile ÜPP toetusesaajatele tehtavad maksed seotud kohustuslike majandamisnõuete järgimise ning maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi tagamisega. Pestitsiididega seotud nõuetele vastavuse eeskirjad hõlmavad järgmist:

Maaelu areng

Pestitsiidide kestlikku kasutamist saab toetada ka maaelu arengu kaudu, mis on ÜPP nn teine sammas. ELi liikmesriigid võivad oma maaelu arengu programmidesse lisada mitmesuguseid kasulikke meetmeid.

  • Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmetega on võimalik edendada alternatiivseid taimekaitsemeetodeid, näiteks kemikaalivabu alternatiive pestitsiididele ja integreeritud taimekaitset;
  • mahepõllumajandust toetavad meetmed soodustavad väiksema pestitsiidikasutusega põllumajandussüsteeme;
  • teadmiste edasiandmise ning teabe, nõustamisteenuste ja koostöö toetamise meetmeid saab kasutada taimekaitset käsitlevate teadmiste levitamiseks ja innovaatilisemate lahenduste leidmiseks.

Turumeetmed

Teatavad valdkondlikud meetmed hõlmavad asjaomastes rakenduskavades sätestatud keskkonnameetmeid. Need võivad seisneda ka pestitsiidide kestliku kasutamise edendamises. Nii on see näiteks puu- ja köögiviljasektoris.

Ühine põllumajanduspoliitika: 2023–2027

Aastatel 2023–2027 rakendatava ÜPP raames pakutakse uusi võimalusi pestitsiidide kestlikuks kasutamiseks, kuna strateegia „Talust taldrikule“ ambitsioonikad eesmärgid leiavad suuremat kõlapinda ka põllumajanduses.

ÜPP erieesmärgid

Pestitsiidide kestlik kasutamine on oluline mitme ÜPP 2023-2027 erieesmärgi jaoks, eelkõige selliste, mis on seotud kliimamuutuste, loodusvarade ja bioloogilise mitmekesisusega.

ÜPP strateegiakavad

ELi liikmesriikidel on oma ÜPP strateegiakavades võimalik näha ette strateegiad ja sekkumised, millega saab vähendada sõltuvust pestitsiididest kooskõlas ELi eesmärkidega.

Uus keskkonnahoidlik ülesehitus

ÜPP 2023–2027 on üles ehitatud keskkonnahoidlikumalt ja selles pakutakse kahjulikele pestitsiididele rohkem alternatiive. Näiteks luuakse ÜPP 2023–2027 rangemate tingimustega tugevam õiguslik alus pestitsiidide nõuetekohase kasutamise kohta. Lisaks pühendatakse märkimisväärne osa ÜPP eelarvest ökokavadele, millega toetatakse põllumajandustootjate vabatahtlikku õigusnormidest rangemate tavade kasutust selliselt, et pestitsiide kestlikum kasutus oleks levinum. 2021. aasta jaanuaris avaldas komisjon ökokavade soovitusliku loetelu. Lisaks jätkatakse maaelu arengu toetuste maksmist pestitsiidide kestliku kasutamisega seotud maaharimisviiside, investeeringute, teadmiste suurendamise, innovatsiooni ja koostöö rahastamiseks.

Teadmised, teadusuuringud, nõustamine ja innovatsioon

Uute tehnoloogiate, meetodite ja juhtimissüsteemide väljatöötamiseks toetab komisjon teadusuuringuid, innovatsiooni ning nõustamist põllumajanduses ja metsanduses. Tähelepanu keskmes on taimetervis ja ökoloogilised lähenemisviisid põllumajandusele.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemis jagatakse teadmisi uutest arengutest ja nõustatakse põllumajandustootjaid kahjuritõrje parimate tavade osas.

Käimasolevad teadusuuringud: integreeritud taimekaitse

Pestitsiidide kasutamise vähendamiseks edendab komisjon integreeritud taimekaitset.

Üks ELi vahenditest toetatav projekt on IWMPRAISE, mille eesmärk on näidata, kuidas integreeritud umbrohutõrje aitab luua vastupidavaid ja kasumlikke viljelussüsteeme, mis on ühtlasi kestlikumad. Projektis osaleb 37 partnerit kaheksast Euroopa riigist, sealhulgas 11 ülikooli ja teadusasutust, 14 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet ja tööstuspartnerit ning 12 nõustamisteenuse pakkujat ja lõppkasutajate organisatsiooni.

EL toetas ka integreeritud taimekaitse teemalise tööriistakasti loomist põllumajandustootjatele. Selles andmebaasis on ligikaudu 1300 näidet tavadest, meetoditest ja tehnoloogiatest kaheksa integreeritud taimekaitse põhimõtte kohta, mis on kehtestatud ELi ja rahvusvahelisel tasandil. See hõlmab ka 273 põllukultuuripõhist suunist, mille on välja töötanud ELi riikide ametiasutused ja avaliku sektori asutused pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi kohaste integreeritud taimekaitse nõuete rakendamiseks. Tööriistakastist leiab ka häid tavasid, mida pärast nende kohandamist vastavalt kohalike või piirkondlike põllumajandusettevõtete vajadustele ja agroklimaatilistele tingimustele saab edukalt taaskasutada. Andmebaasi lisatakse korrapäraselt uusi näiteid.

Uuring katseprojekti „Taimekaitse teemaline tööriistakast põllumajandustootjatele“ kohta

Paralleelselt põllumajandustootjatele mõeldud tööriistakasti vajalikkuse uurimisele vaadatakse üle ka praegused integreeritud taimekaitsetavad ja kaalutakse, kas nendega saab vähendada sõltuvust keemilistest pestitsiididest, kui suured on nende rakendamise kulud ja üldine tõhusus.

Õiguslik alus

Nõuetele vastavuse suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire eeskirju, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014.

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse eeskirjad on sätestatud määruses (EL) nr 1307/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 639/2014 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 641/2014.

ELi maaelu arengu toetus pärineb Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), nagu on sätestatud määruses (EL) nr 1305/2013.