Skip to main content
Agriculture and rural development

Pestitsiidid ja taimekaitse

Ühine põllumajanduspoliitika soodustab pestitsiidide säästvat kasutamist ELi põllumajanduses.

Taimekaitse ELi põllumajanduses

Taimekaitsevahendid on pestitsiidid, mida kasutatakse põllumajanduses ja metsanduses põllukultuuride ja teiste taimede kaitsmiseks kahjurite ja haiguste eest. Taimekaitsevahendid aitavad Euroopa Liidul täita taimetervise ja toiduga kindlustatuse eesmärke.

Pestitsiidide liigne ja sobimatu kasutamine võib aga kahjustada pinnast, vett ja põllumajanduse bioloogilist mitmekesisust. Sellel võib olla kahjulik mõju ka taimede, loomade ja inimeste tervisele. Seepärast on taimekaitsevahendite kasutamine rangelt reguleeritud pestitsiide käsitlevate ELi eeskirjadega.

Osana „Talust taldrikule“ strateegiast, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe üks tugisambaid, seab Euroopa Komisjon pestitsiidide säästvaks kasutamiseks kõrgemad eesmärgid. Üks neist on vähendada 2030. aastaks ELis keemiliste ja eriti ohtlike pestitsiidide kasutamist ja neist tulenevat riski 50% võrra.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on põllumajanduses pestitsiidide säästva kasutamise nurgakivi, mis aitab põllumajandustootjatel kaitsta oma põllukultuuride tervist ja säilitada saagikust, kaitstes samal ajal ka põllumajanduse ökosüsteeme.

ÜPP meetmed

ÜPP edendab säästvaid põllumajandussüsteeme ELis, võimaldades põllumajandustootjatel:

  • pakkuda ühiskonnale ohutut, tervislikku ja säästvalt toodetud toitu;
  • teenida stabiilset ja õiglast sissetulekut, võttes arvesse kõiki pakutavaid avalikke hüvesid;
  • kaitsta loodusvarasid, suurendada bioloogilist mitmekesisust ja aidata võidelda kliimamuutuste vastu.

ÜPP toetab pestitsiidide säästvat kasutamist põllumajanduses mitme eeskirja ja meetme kaudu.

Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavuse eeskirjade kohaselt on kõigi ÜPP toetuse saajate maksed seotud kohustuslike majandamisnõuetega ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega. Pestitsiididega seotud nõuetele vastavuse eeskirjad hõlmavad järgmist:

Maaelu areng

Pestitsiidide säästvat kasutamist saab toetada ka maaelu arengu kaudu, mis on ÜPP nn teine sammas. ELi liikmesriigid võivad oma maaelu arengu programmidesse lisada mitmeid kasulikke meetmeid.

  • Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmetega on edendada alternatiivseid taimekaitsemeetodeid, näiteks kemikaalivabu alternatiive pestitsiididele ja integreeritud taimekaitset;
  • Mahepõllumajandust toetavad meetmed soodustavad väiksema pestitsiidikasutusega põllumajandussüsteeme;
  • Teadmiste edasiandmise ning teabe, nõustamisteenuste ja koostöö toetamise meetmeid saab kasutada teadmiste levitamiseks ja innovatsiooni suurendamiseks taimekaitses.

Turumeetmed

Teatavad valdkondlikud meetmed hõlmavad asjaomaste rakenduskavade keskkonnameetmeid. Keskkonnameetmed võivad seisneda ka pestitsiidide säästva kasutamise edendamises. Nii on see näiteks puu- ja köögiviljasektoris.

Uus ÜPP: 2023–2027

2023. aastal algav uus ÜPP pakub uusi võimalusi pestitsiidide säästvaks kasutamiseks, viies põllumajanduse paremini kooskõlla strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkidega.

ÜPP erieesmärgid

Pestitsiidide säästev kasutamine on oluline mitme uue ÜPP erieesmärgi puhul, eelkõige loodusvarade ja bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärkide täitmiseks.

ÜPP strateegiakavad

ELi liikmesriikidel on oma ÜPP strateegiakavades võimalik näha ette strateegiad ja sekkumised, mis võiksid vähendada sõltuvust pestitsiididest kooskõlas ELi eesmärkidega.

Uus keskkonnahoidlik ülesehitus

Uus ÜPP on üles ehitatud keskkonnahoidlikumalt ja pakub rohkem alternatiive pestitsiididele. Näiteks loovad uue ÜPP rangemad tingimused tugevama aluse õigusnormidest, mis on seotud pestitsiidide nõuetekohase kasutamisega. Lisaks pühendatakse märkimisväärne osa ÜPP eelarvest ökokavadele, mis võivad toetada õigusnormidest rangemaid tavasid, mida põllumajandustootjad rakendavad ning mis aitavad pestitsiide säästvamalt kasutada. 2021. aasta jaanuaris avaldas komisjon ökokavade soovitusliku loetelu. Lisaks jätkatakse maaelu arengu toetuste maksmist pestitsiidide säästva kasutamisega seotud maaharimisviiside, investeeringute, teadmiste suurendamise, innovatsiooni ja koostöö rahastamiseks.

Teadmised, teadusuuringud, nõustamine ja innovatsioon

Uute tehnoloogiate, meetodite ja juhtimissüsteemide väljatöötamiseks toetab komisjon teadusuuringuid, innovatsiooni ning nõustamist põllumajanduses ja metsanduses. Tähelepanu keskmes on taimetervis ja ökoloogilised lähenemisviisid põllumajandusele.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem jagab teadmisi uutest arengutest ja nõustab põllumajandustootjaid kahjuritõrje parimate tavade osas.

Käimasolevad teadusuuringud: integreeritud taimekaitse

Pestitsiidide kasutamise vähendamiseks edendab komisjon integreeritud taimekaitset. Üks ELi vahenditest toetatav projekt on IWMPRAISE, mille eesmärk on näidata, kuidas integreeritud umbrohutõrje aitab luua vastupidavaid ja kasumlikke viljelussüsteeme, mis on ühtlasi kestlikumad. Projektis osaleb 37 partnerit kaheksast Euroopa riigist, sealhulgas 11 ülikooli ja teadusasutust, 14 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet ja tööstuspartnerit ning 12 nõustamisteenuse pakkujat ja lõppkasutajate organisatsiooni.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Õiguslik alus

Nõuetele vastavuse suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire eeskirju, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1306/2013, rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 ja ELi delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014.

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse eeskirjad on sätestatud määruses (EL) nr 1307/2013, delegeeritud määruses (EL) nr 639/2014 ja rakendusmääruses (EL) nr 641/2014.

ELi maaelu arengu toetus pärineb Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), nagu on sätestatud määruses (EL) nr 1305/2013.