Skip to main content
Agriculture and rural development

Torjunta-aineet ja kasvinsuojelu

Yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään torjunta-aineiden kestävää käyttöä EU:n maataloudessa.

Kasvinsuojelu EU:n maataloudessa

Kasvinsuojeluaineet eli torjunta-aineet ovat maa- ja metsätaloudessa käytettyjä kemikaaleja, joiden avulla viljely- ja muita kasveja suojellaan rikkakasveilta, tuholaisilta ja taudeilta. Kasvinsuojeluaineet ovat tärkeitä, koska niillä huolehditaan kasvien terveydestä ja varmistetaan, että elintarvikkeita on riittävästi.

Liiallisesti tai muulla tavoin väärin käytettyinä torjunta-aineet voivat kuitenkin heikentää maaperän ja veden laatua, vähentää viljelykasvien monimuotoisuutta ja vaarantaa kasvien, eläinten ja ihmisten terveyden. Tämän vuoksi kasvinsuojeluaineiden käyttöä säännellään EU:ssa useilla torjunta-aineita koskevilla säännöillä.

Euroopan komissio on asettanut uusia tavoitteita, joiden avulla se haluaa varmistaa, että torjunta-aineita käytetään entistä vastuullisemmin. Nämä tavoitteet kuuluvat Pellolta pöytään -strategiaan, joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä pilareista. Yksi näistä tavoitteista on, että kemiallisten ja vaarallisempien torjunta-aineiden käyttö ja käytöstä aiheutuvat riskit vähenevät EU:ssa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) halutaan varmistaa, että torjunta-aineita käytetään maataloudessa kestävästi. YMP auttaa viljelijöitä suojelemaan viljelykasvien terveyttä, ylläpitämään satomääriä ja samalla suojelemaan maatalouden ekosysteemejä.

Nykyiset YMP-toimet

Yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään kestäviä maatalousjärjestelmiä EU:ssa, jotta viljelijät voivat

  • tuottaa turvallista, terveellistä ja vastuullista ruokaa
  • ansaita vakaat ja oikeudenmukaiset tulot, kun otetaan huomioon kaikki niiden tuottamat julkiset hyödykkeet
  • suojella luonnonvaroja, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja edistää ilmastonmuutoksen torjumista.

YMP sisältää useita sääntöjä ja toimenpiteitä, jotka ohjaavat viljelijöitä käyttämään torjunta-aineita kestävällä tavalla.

Täydentävät ehdot

Täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen mukaan kaikki YMP:n edunsaajien saamat tuet ovat sidoksissa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin (SMR) sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin (GAEC). Torjunta-aineisiin sovellettavia täydentäviä ehtoja ovat

Maaseudun kehittäminen

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä voidaan tukea myös maaseudun kehittämistä koskevilla toimilla, jotka kuuluvat YMP:n niin kutsuttuun toiseen pilariin. EU-mailla on mahdollisuus ottaa maaseudun kehittämisohjelmiinsa mukaan useita hyödyllisiä toimenpiteitä.

  • Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteillä voidaan lisätä vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien käyttöönottoa. Näihin kuuluvat esimerkiksi luonnonmukaiset torjuntamenetelmät ja integroitu tuhoojien torjunta.
  • Luonnonmukaista maataloutta tukevilla toimenpiteillä kannustetaan luomaan maatalousjärjestelmiä, joissa käytetään vain vähän torjunta-aineita.
  • Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta, neuvontapalveluja ja yhteistyötä tukevilla toimenpiteillä voidaan levittää tietämystä ja lisätä innovaatioita kasvinsuojelualalla.

Markkinatoimenpiteet

Tiettyjen alojen toimenpideohjelmissa on mukana ympäristötoimia, joihin voi myös kuulua torjunta-aineiden kestävän käytön lisääminen. Näihin aloihin kuuluu esimerkiksi hedelmä- ja vihannesalalla.

Uusi YMP: 2023–2027

Vuonna 2023 alkavalla uudella YMP:llä tuetaan kestävää torjunta-aineiden käyttöä, jotta maatalouden toimenpiteet vastaisivat entistä paremmin Pellolta pöytään -strategian tavoitteita.

YMP:n erityistavoitteet

Torjunta-aineiden kestävä käyttö edistää useita uuden YMP:n erityistavoitteita. Näitä ovat erityisesti luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

YMP:n strategiasuunnitelmat

EU-maat voivat YMP:n strategiasuunnitelmissaan räätälöidä joustavasti omat kansalliset strategiansa ja toimenpiteensä, joiden avulla riippuvuutta torjunta-aineista ryhdytään vähentämään EU:n tason tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uusi vihreä arkkitehtuuri

Yksi osa uutta YMP:tä on uusi vihreä arkkitehtuuri, jonka avulla tuetaan vaihtoehtoisten torjunta-aineiden käyttöönottoa. Esimerkiksi uuden YMP:n tehostettu ehdollisuus tarkoittaa sitä, että torjunta-aineiden asianmukaisen käytön oikeudellinen perustaso on entistä tavoitteellisempi. Merkittävä osa YMP:n budjetista osoitetaan ekojärjestelmiin. Niiden avulla tuetaan viljelijöitä, jotta ne voivat ottaa vapaaehtoiselta pohjalta käyttöön kestäviä – oikeudellista perustasoa tavoitteellisempia – kasvinsuojelukäytäntöjä. Komissio julkaisi tammikuussa 2021 ohjeellisen luettelon ekojärjestelmistä. Lisäksi maaseudun kehittämisen tuella rahoitetaan jatkossakin torjunta-aineiden kestävää käyttöön liittyviä maankäyttömaksuja, investointeja, tietämyksen kehittämistä, innovointia ja yhteistyötä.

Tietämys, tutkimus, neuvonta ja innovointi

Komissio tukee tutkimusta, innovointia ja neuvontaa uusien teknologioiden, tekniikoiden ja hallintajärjestelmien kehittämiseksi maa- ja metsätaloudessa. Painopistealueita ovat kasvien terveys ja ekologiset lähestymistavat maatalouteen.

Maatilojen neuvontajärjestelmä jakaa tietoa uusista kehityssuunnista ja neuvoo viljelijöitä tuhoojien torjuntaan liittyvien parhaiden käytäntöjen soveltamisessa.

Tutkimustoiminta: integroitu tuhoojien torjunta

Jotta maatalouden riippuvuutta torjunta-aineista voidaan vähentää, komissio edistää integroitua tuhoojien torjuntaa. Yksi EU:n rahoituksella tuetuista hankkeista on IWMPRAISE. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, miten integroitu rikkakasvien torjunta toimii osana vastustuskykyisiä, kannattavia ja siten kestäviä viljelyjärjestelmiä. Hankkeeseen osallistuu 37 yhteistyökumppania kahdeksasta eri Euroopan maasta, mukaan lukien 11 korkeakoulua ja tutkimuslaitosta, 14 pk-yritystä ja teollisuuskumppania sekä 12 neuvontapalvelua ja käyttäjäorganisaatiota.

Study on the pilot project "IPM Toolbox for farmers"

In parallel to the database of the Farmer's Toolbox for Intergrated Pest Management, a study explores current IPM practices and their potential to help to reduce the dependency on chemical pesticides, their cost for implementation and their overall effectiveness.

Oikeusperustat

Täydentäviin ehtoihin sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 1306/2013, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 809/2014 ja delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 640/2014.

Viherryttämistukia koskevat säännöt on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 1307/2013, delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 639/2014 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 641/2014.

EU tukee maaseudun kehittämistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta), jota koskevat säännöt on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 1305/2013.