Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:s kvalitetsordningar

Syftet med EU:s kvalitetsordningar

Syftet med EU:s kvalitetspolitik är att skydda namnen på specifika produkter för att lyfta fram deras unika egenskaper – kopplade till geografiskt ursprung och traditionell expertis.

Produktnamn kan beviljas en geografisk beteckning om de har en särskild koppling till den plats där produkten framställs. Genom de geografiska beteckningarna kan konsumenterna lita på och urskilja produkter av god kvalitet och producenterna kan enklare marknadsföra sina produkter.

Produkter som har fått en geografisk beteckning eller håller på att bedömas läggs in i ett register över kvalitetsprodukter tillsammans med uppgifter om geografiskt ursprung och produktionsmetoder.

Geografiska beteckningar betraktas som immateriella rättigheter och spelar en allt viktigare roll i handelsförhandlingar mellan EU och tredjeländer.

EU:s övriga kvalitetsordningar framhäver traditionella metoder eller produkter som framställs i svårtillgängliga naturområden, som i berg eller på öar.

Geografiska beteckningar

EU:s geografiska beteckningar medför immateriella rättigheter för vissa produkter vars kvalitet och egenskaper är specifikt knutna till produktionsområdet.

Systemet omfattar följande beteckningar:

Syftet är att namnskydda produkter som kommer från specifika regioner och har särskilda egenskaper eller ett anseende som är kopplat till produktionsområdet. Skillnaderna mellan SUB och SGB har främst att göra med hur mycket av råvarorna som måste komma från området eller hur mycket av produktionsprocessen som måste äga rum i den specifika regionen. GB används bara för spritdrycker och aromatiserade viner.

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Produktnamn som registrerats som SUB är de som har de starkaste banden till den plats där de har tillverkats.

Image: Logotyp för skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Produkter

Livsmedel, jordbruksprodukter och vin.

Specifikationer

All produktion, bearbetning och beredning måste äga rum i den specifika regionen.

När det gäller viner måste druvorna uteslutande komma från det geografiska område där vinet tillverkas.

Exempel

Olivolja med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kalamata” framställs helt i regionen Kalamata i Grekland av oliver från området.

Märke

– Obligatoriskt för livsmedel och jordbruksprodukter
– Frivilligt för viner

Skyddad geografisk beteckning (SGB)

SGB framhäver relationen mellan en specifik geografisk region och ett produktnamn. Produkten kan ha en viss kvalitet, ett visst anseende eller andra egenskaper som i allt väsentligt kan hänföras till dess geografiska ursprung.

Image: Logotyp för skyddad geografisk beteckning (SGB)

Produkter

Livsmedel, jordbruksprodukter och vin.

Specifikationer

För de flesta produkter räcker det med att produkten åtminstone delvis produceras, bearbetas och bereds i området.

När det gäller viner måste minst 85 % av druvorna komma från det geografiska område där vinet tillverkas.

Exempel

Skinkan ”Westfälischer Knochenschinken” SGB framställs i Westfalen med gamla metoder, men köttet kommer inte enbart från djur som fötts upp i regionen.

Märke

– Obligatoriskt för livsmedel och jordbruksprodukter
– Frivilligt för viner

Geografisk beteckning (GB) för spritdrycker och aromatiserade viner

GB skyddar namnet på en spritdryck eller ett aromatiserat vin som kommer från ett land, en region eller en ort där produktens särskilda kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan hänföras till dess geografiska ursprung.

Image: Logotyp för skyddad geografisk beteckning (SGB)

Produkter

Spritdrycker och aromatiserade viner.

Specifikationer

För de flesta produkter räcker det med att produkten åtminstone delvis har destillerats eller framställts i området. Däremot behöver råvarorna inte komma från området.

Exempel

”Irish Whiskey” GB har tillverkats, destillerats och lagrats i Irland sedan 500-talet, men råvarorna kommer inte enbart från Irland.

Märke

Frivilligt för alla produkter

Garanterad traditionell specialitet

En garanterad traditionell specialitet (GTS) lyfter fram de traditionella aspekterna av en produkt, såsom hur produkten tillverkas eller dess sammansättning, utan att koppla den till ett visst geografiskt område. Ett produktnamn som är registrerat som GTS är skyddat mot förfalskning och missbruk.

Image: Logotyp för garanterad traditionell specialitet (GTS)

Produkter

Livsmedel och jordbruksprodukter.

Exempel

”Gueuze” GTS är ett traditionellt spontanjäst öl. Det framställs i Belgien, i och kring Bryssel. Eftersom det är fråga om en GTS är produktionsmetoden skyddad men ölet kan också produceras någon annanstans.

Märke

Obligatoriskt för alla produkter

Andra ordningar

Produkter från bergsområden

Kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområden” lyfter fram egenskaperna hos en produkt som tillverkats i bergsområden, under svåra naturförhållanden.

Erkännandet gynnar både lantbrukare och konsumenter, eftersom lantbrukarna enklare kan marknadsföra produkten och konsumenterna vet vilka egenskaper produkten har.

Produkter

Jordbruksprodukter och livsmedel.

Specifikationer

Råvaror och djurfoder kommer från bergsområden. För bearbetade produkter måste produktionen också äga rum i områdena.

Rapport: Märkning av produkter från bergsjordbruk

Produkter från EU:s avlägsna områden

Det är svårt att bedriva jordbruk i EU:s s.k. yttersta randområden eftersom det ofta är fråga om öar som ligger avlägset med svåra väderförhållanden och geografiska förhållanden. För att fler ska känna till jordbruksprodukter från dessa områden (de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna) har EU tagit fram en särskild logotyp.

Exempel på logotyp för EU:s yttersta randområden

Produkter

Jordbruksprodukter och livsmedel.

Specifikationer

Tillverkade i de yttersta randområdena

Märke

Exempel på logotyp för jordbruksprodukter och livsmedel från EU:s yttersta randområden

System för frivillig certifiering

System för frivillig certifiering på nationell nivå eller privata certifieringar bidrar också till att konsumenterna kan lita på kvaliteten hos de produkter som de väljer.

Utöver EU:s ordningar finns det flera privata och nationella kvalitetsordningar och logotyper för livsmedel. Dessa initiativ används mellan företag och mellan företag och konsumenter.

I samråd med berörda intressenter har EU-kommissionen utarbetat riktlinjer för bästa praxis för dessa ordningar.

EU:s riktlinjer för bästa metoder när det gäller frivilliga certifieringssystem för jordbruksprodukter och livsmedel
svenska
(184.27 KB - HTML)
Ladda ner

Förordningar om kvalitetsordningar

Kommissionen har antagit flera förordningar om kvalitetsordningar:

Förordningar om livsmedel och jordbruksprodukter

Förordningar om vin

Förordningar om spritdrycker

Förordningar om aromatiserade viner

Förordningar om produkter från bergsområden

Förordningar om produkter från avlägsna områden

Förslag till stärkt system för geografiska beteckningar

Den 31 mars 2022 antog kommissionen ett förslag till förordning om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt andra kvalitetsordningar för jordbruksprodukter. Syftet med förslaget är att öka användningen av geografiska beteckningar i EU för att gynna ekonomin på landsbygden och garantera ett bättre produktskydd, framför allt på nätet. 

Kommissionen har bland annat föreslagit följande åtgärder för att förbättra det nuvarande systemet:

 • Mer hållbarhet genom att producenterna kan uppvärdera sina åtgärder för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i produktspecifikationerna.
 • Ökat skydd för geografiska beteckningar på nätet, framför allt vid försäljning på onlineplattformar, skydd mot registreringar i ond tro och användning av geografiska beteckningar i domännamnssystem.
 • Ökat inflytande för producentgrupper så att de kan förvalta, utveckla och utöva tillsyn över sina geografiska beteckningar genom kontakter med tullmyndigheter och myndigheter som bekämpar förfalskning i alla EU-länder.
 • Ett kortare och enklare registreringsförfarande där tekniska regler och förfaranderegler slås samman till ett enda registreringsförfarande för ansökningar från EU och utanför EU.

Kommissionens förslag är resultatet av ett omfattande samråd. En inledande konsekvensbedömning publicerades i oktober 2020. Sedan följde ett offentligt samråd mellan januari och april 2021 och riktade samråd med EU-länder och intresseorganisationer.

Hur produkterna framställs

Enligt EU:s system för immateriella rättigheter är namn på produkter som är registrerade som geografiska beteckningar skyddade mot imitation och missbruk inom EU och i länder utanför EU med vilka EU undertecknat särskilda skyddsavtal.

Myndigheterna i varje EU-land vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att inom landet skydda de registrerade namnen inom alla kvalitetsordningar. De bör också förebygga och stoppa olaglig tillverkning eller saluföring av produkter som använder ett registrerat namn.

Det går också att registrera icke-europeiska produktnamn som geografiska beteckningar om deras ursprungsland har ett bilateralt eller regionalt avtal med EU där dessa namn skyddas ömsesidigt.

Namnen på ett flertal produkter (vin, livsmedel, aromatiserade viner och spritdrycker) som producerats i länder utanför EU, bl.a. Colombia och Sydafrika, har skyddats.

Geografiska beteckningar som förts in i EU-register hittar du i eAmbrosia (EU:s databas över geografiska beteckningar), medan geografiska beteckningar från länder i eller utanför EU som skyddas enligt avtal finns på portalen GIview.

Ladda ner logotyper

Skyddad ursprungsbeteckning
svenska
(3.7 MB - ZIP)
Ladda ner
Skyddad geografisk beteckning
svenska
(3.76 MB - ZIP)
Ladda ner
Garanterad traditionell specialitet
svenska
(2.9 MB - ZIP)
Ladda ner
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

EU:s riktlinjer för bästa metoder när det gäller frivilliga certifieringssystem för jordbruksprodukter och livsmedel
svenska
(184.27 KB - HTML)
Ladda ner

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

Skyddad ursprungsbeteckning
svenska
(3.7 MB - ZIP)
Ladda ner
Skyddad geografisk beteckning
svenska
(3.76 MB - ZIP)
Ladda ner
Garanterad traditionell specialitet
svenska
(2.9 MB - ZIP)
Ladda ner

Documents

Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Ladda ner

Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Ladda ner

Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Ladda ner

Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner

Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner

Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner

Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner