Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

EU:s kvalitetsordningar

Syftet med EU:s kvalitetsordningar

Syftet med EU:s kvalitetspolitik är att skydda namnen på specifika produkter för att lyfta fram deras unika egenskaper – kopplade till geografiskt ursprung och traditionell expertis.

Produktnamn kan beviljas en geografisk beteckning om de har en särskild koppling till den plats där produkten framställs. Genom de geografiska beteckningarna kan konsumenterna lita på och urskilja produkter av god kvalitet och producenterna kan enklare marknadsföra sina produkter.

Produkter som har fått en geografisk beteckning eller håller på att bedömas läggs in i ett register över kvalitetsprodukter tillsammans med uppgifter om geografiskt ursprung och produktionsmetoder.

Geografiska beteckningar betraktas som immateriella rättigheter och spelar en allt viktigare roll i handelsförhandlingar mellan EU och tredjeländer.

EU:s övriga kvalitetsordningar framhäver traditionella metoder eller produkter som framställs i svårtillgängliga naturområden, som i berg eller på öar.

Geografiska beteckningar

EU:s geografiska beteckningar medför immateriella rättigheter för vissa produkter vars kvalitet och egenskaper är specifikt knutna till produktionsområdet.

Systemet omfattar följande beteckningar:

Syftet är att namnskydda produkter som kommer från specifika regioner och har särskilda egenskaper eller ett anseende som är kopplat till produktionsområdet. Skillnaderna mellan SUB och SGB har främst att göra med hur mycket av råvarorna som måste komma från området eller hur mycket av produktionsprocessen som måste äga rum i den specifika regionen. GB används bara för spritdrycker och aromatiserade viner.

Image: Logotyp för skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Produktnamn som registrerats som SUB är de som har de starkaste banden till den plats där de har tillverkats.

 • Produkter: Livsmedel, jordbruksprodukter och vin.
 • Specifikationer: All produktion, bearbetning och beredning måste äga rum i den specifika regionen. När det gäller viner måste druvorna uteslutande komma från det geografiska område där vinet tillverkas.
 • Exempel: Olivolja med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kalamata” framställs helt i regionen Kalamata i Grekland av oliver från området.
 • Märke: Obligatoriskt för livsmedel och jordbruksprodukter, frivilligt för viner.
Image: Logotyp för skyddad geografisk beteckning (SGB)
Skyddad geografisk beteckning (SGB)

SGB framhäver relationen mellan en specifik geografisk region och ett produktnamn. Produkten kan ha en viss kvalitet, ett visst anseende eller andra egenskaper som i allt väsentligt kan hänföras till dess geografiska ursprung.

 • Produkter: Livsmedel, jordbruksprodukter och vin.
 • Specifikationer: För de flesta produkter räcker det med att produkten åtminstone delvis produceras, bearbetas och bereds i området. När det gäller viner måste minst 85 % av druvorna komma från det geografiska område där vinet tillverkas.
 • Exempel: Skinkan ”Westfälischer Knochenschinken” SGB framställs i Westfalen med gamla metoder, men köttet kommer inte enbart från djur som fötts upp i regionen.
 • Märke: Obligatoriskt för livsmedel och jordbruksprodukter, frivilligt för viner.
Image: Logotyp för skyddad geografisk beteckning (SGB)
Geografisk beteckning (GB) för spritdrycker och aromatiserade viner

GB skyddar namnet på en spritdryck eller ett aromatiserat vin som kommer från ett land, en region eller en ort där produktens särskilda kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan hänföras till dess geografiska ursprung.

 • Produkter: Spritdrycker och aromatiserade viner.
 • Specifikationer: För de flesta produkter räcker det med att produkten åtminstone delvis har destillerats eller framställts i området. Däremot behöver råvarorna inte komma från området.
 • Exempel: ”Irish Whiskey” GB har tillverkats, destillerats och lagrats i Irland sedan 500-talet, men råvarorna kommer inte enbart från Irland.
 • Märke: Frivilligt för alla produkter.

Garanterad traditionell specialitet

Image: Logotyp för garanterad traditionell specialitet (GTS)

En garanterad traditionell specialitet (GTS) lyfter fram de traditionella aspekterna av en produkt, såsom hur produkten tillverkas eller dess sammansättning, utan att koppla den till ett visst geografiskt område. Ett produktnamn som är registrerat som GTS är skyddat mot förfalskning och missbruk.

 • Produkter: Livsmedel och jordbruksprodukter.
 • Exempel: ”Gueuze” GTS är ett traditionellt spontanjäst öl. Det framställs i Belgien, i och kring Bryssel. Eftersom det är fråga om en GTS är produktionsmetoden skyddad men ölet kan också produceras någon annanstans.
 • Märke: Obligatoriskt för alla produkter.

Andra ordningar

Produkter från bergsområden

Kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområden” lyfter fram egenskaperna hos en produkt som tillverkats i bergsområden, under svåra naturförhållanden.

Erkännandet gynnar både lantbrukare och konsumenter, eftersom lantbrukarna enklare kan marknadsföra produkten och konsumenterna vet vilka egenskaper produkten har.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Produkter: Jordbruksprodukter och livsmedel.
 • Specifikationer: Råvaror och djurfoder kommer från bergsområden. För bearbetade produkter måste produktionen också äga rum i områdena.

Rapport: Märkning av produkter från bergsjordbruk

Produkter från EU:s avlägsna områden

Det är svårt att bedriva jordbruk i EU:s s.k. yttersta randområden eftersom det ofta är fråga om öar som ligger avlägset med svåra väderförhållanden och geografiska förhållanden. För att fler ska känna till jordbruksprodukter från dessa områden (de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna) har EU tagit fram en särskild logotyp.

Outermost regions logo
 • Produkter: Jordbruksprodukter och livsmedel.
 • Specifikationer: Tillverkade i de yttersta randområdena
 • Märke: Exempel på logotyp för jordbruksprodukter och livsmedel från EU:s yttersta randområden.

System för frivillig certifiering

System för frivillig certifiering på nationell nivå eller privata certifieringar bidrar också till att konsumenterna kan lita på kvaliteten hos de produkter som de väljer.

Utöver EU:s ordningar finns det flera privata och nationella kvalitetsordningar och logotyper för livsmedel. Dessa initiativ används mellan företag och mellan företag och konsumenter.

I samråd med berörda intressenter har EU-kommissionen utarbetat riktlinjer för bästa praxis för dessa ordningar.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Förordningar om kvalitetsordningar

Kommissionen har antagit flera förordningar om kvalitetsordningar:

Förordningar om livsmedel och jordbruksprodukter

Förordningar om vin

Förordningar om spritdrycker

Förordningar om produkter från bergsområden

Förordningar om produkter från avlägsna områden

Förslag till stärkt system för geografiska beteckningar

Den 31 mars 2022 antog kommissionen ett förslag till förordning om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt andra kvalitetsordningar för jordbruksprodukter. Syftet med förslaget är att öka användningen av geografiska beteckningar i EU för att gynna ekonomin på landsbygden och garantera ett bättre produktskydd, framför allt på nätet. 

Kommissionen har bland annat föreslagit följande åtgärder för att förbättra det nuvarande systemet:

 • Mer hållbarhet genom att producenterna kan uppvärdera sina åtgärder för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i produktspecifikationerna.
 • Ökat skydd för geografiska beteckningar på nätet, framför allt vid försäljning på onlineplattformar, skydd mot registreringar i ond tro och användning av geografiska beteckningar i domännamnssystem.
 • Ökat inflytande för producentgrupper så att de kan förvalta, utveckla och utöva tillsyn över sina geografiska beteckningar genom kontakter med tullmyndigheter och myndigheter som bekämpar förfalskning i alla EU-länder.
 • Ett kortare och enklare registreringsförfarande där tekniska regler och förfaranderegler slås samman till ett enda registreringsförfarande för ansökningar från EU och utanför EU.

Kommissionens förslag är resultatet av ett omfattande samråd. En inledande konsekvensbedömning publicerades i oktober 2020. Sedan följde ett offentligt samråd mellan januari och april 2021 och riktade samråd med EU-länder och intresseorganisationer.

Hur produkterna framställs

Enligt EU:s system för immateriella rättigheter är namn på produkter som är registrerade som geografiska beteckningar skyddade mot imitation och missbruk inom EU och i länder utanför EU med vilka EU undertecknat särskilda skyddsavtal.

Myndigheterna i varje EU-land vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att inom landet skydda de registrerade namnen inom alla kvalitetsordningar. De bör också förebygga och stoppa olaglig tillverkning eller saluföring av produkter som använder ett registrerat namn.

Det går också att registrera icke-europeiska produktnamn som geografiska beteckningar om deras ursprungsland har ett bilateralt eller regionalt avtal med EU där dessa namn skyddas ömsesidigt.

Namnen på ett flertal produkter (vin, livsmedel, aromatiserade viner och spritdrycker) som producerats i länder utanför EU, bl.a. Colombia och Sydafrika, har skyddats.

Geografiska beteckningar som förts in i EU-register hittar du i eAmbrosia (EU:s databas över geografiska beteckningar), medan geografiska beteckningar från länder i eller utanför EU som skyddas enligt avtal finns på portalen GIview.

Ladda ner logotyper

26 APRIL 2018
Skyddad ursprungsbeteckning
svenska
(3.7 MB - ZIP)
Ladda ner
26 APRIL 2018
Skyddad geografisk beteckning
svenska
(3.76 MB - ZIP)
Ladda ner
26 APRIL 2018
Garanterad traditionell specialitet
svenska
(2.9 MB - ZIP)
Ladda ner

Dokument

13 APRIL 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Ladda ner
30 MARS 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Ladda ner
31 MARS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Ladda ner
5 MAJ 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner
18 MAJ 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner
2 MAJ 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Ladda ner
18 MAJ 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(253.41 KB - PDF)
Ladda ner