Skip to main content
Agriculture and rural development

Registrering av en geografisk beteckning

Så registrerar du

För att namnet på en produkt ska kunna registreras måste EU:s producenter eller producentgrupper fastställa produktens specifikationer och, om det är relevant, koppla den till det geografiska området. Ansökan skickas först till de nationella myndigheterna för granskning och skickas sedan vidare till EU-kommissionen som behandlar begäran.

Producenter från länder utanför EU skickar ansökningarna för registrering av sina produkter till kommissionen, direkt eller via sina nationella myndigheter.

Kommissionen kontrollerar därefter att ansökan innehåller de uppgifter som krävs och att den inte innehåller några fel. Kommissionens granskning av ansökan får inte pågå under mer än sex månader från den dag då ansökan inkommer från EU-landet.

Ansökningar för livsmedel och jordbruksprodukter

Ansökningar för vinprodukter

Ansökningar för spritdrycker

Skydd av personuppgifter

De sökande rekommenderas att inte lämna några personuppgifter som namn, personliga telefonnummer eller mejladresser. Alla personuppgifter i ansökan anses ha lämnats enligt gällande regler och får behandlas på det sätt som är brukligt vid en ansökan om geografisk beteckning. Uppgifterna kan komma att offentliggöras.

31 MAJ 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Ladda ner
28 JANUARI 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Ladda ner

Göra invändningar

Myndigheterna i ett EU-land eller i ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med ett berättigat intresse som är bosatt eller etablerad i ett tredjeland, kan göra invändningar mot ansökan om registreringen av ett produktnamn enligt en kvalitetsordning.

Invändningen måste göras inom tre månader från dagen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning. Om invändningen är giltig, bör de båda parterna (den part som invänder mot registreringen och gruppen av tillverkare som vill få produkten registrerad) samråda med varandra för att finna en lösning. Om de inte kan enas, är det kommissionen som fattar det avgörande beslutet om produktnamnet ska registreras eller avslås.

Avregistrering

Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran från en fysisk eller juridisk person med ett berättigat intresse, avregistrera ett produktnamn i följande fall:

  • Om överensstämmelse med produktspecifikationen inte längre är säkerställd.
  • Om ingen produkt med det registrerade produktnamnet har släppts ut på marknaden under sju på varandra följande år (gäller t.ex. SUB, SGB eller GTS).

Kommissionen kan också avregistrera produktnamnet på begäran av producenterna av en produkt som saluförs med det registrerade namnet.

Formulär för invändningar mot och avregistrering av livsmedel och jordbruksprodukter

Formulär för invändningar mot och avregistrering av vinbaserade produkter

Formulär för invändningar mot och avregistrering av spritdrycker