Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Общ преглед на географските означения и схемите за качество

Цели на схемите за качество на ЕС

Целта на политиката за качество на ЕС е да се защитят наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство.

Наименованията на продукти могат да бъдат регистрирани като „географско означение“, ако имат специфична връзка с мястото на производство. Благодарение на признаването на географски означения потребителите могат да имат доверие, че дадени продукти са качествени, и да ги различават, а производителите — да продават по-добре своите продукти.

Продуктите, които се разглеждат в момента или вече са признати за продукти с географско означение, са посочени в регистрите на географските означения. Регистрите също така съдържат информация за географските и производствените спецификации за всеки продукт.

Тъй като географските означения са признати за интелектуална собственост, те играят все по-важна роля в търговските преговори между ЕС и други държави.

Други схеми за качество на ЕС подчертават традиционния производствен процес или трудностите, свързани с природния район (напр. планина или остров), при производството на продуктите.

Географски означения

С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чиито качества са свързани с района на производство.

Географските означения включват:

Със системата на ЕС за географски означения се защитават наименованията на продукти, които произхождат от конкретни региони и имат специфични качества или репутация, свързани с района на производство. Разликите между ЗНП и ЗГУ са свързани основно с това каква част от суровините за продукта трябва да са от района или каква част от производствения процес трябва да протича в конкретния регион. ГУ се използва само за спиртни напитки.

P Лого за защитено наименование за произход (ЗНП)"
Защитено наименование за произход (ЗНП)

Наименованията на продукти, регистрирани като ЗНП, са тези, при които продуктите имат най-силна връзка с мястото на производство.

 • Продукти: храни, селскостопански продукти и вина.
 • Спецификации: всяка част от процеса на производство, преработка и приготвяне трябва да се извършва в конкретния регион. За вината това означава, че гроздето трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното.
 • Пример: маслиновото масло Kalamata (ЗНП) се произвежда изцяло в района на Каламата, Гърция, от сортове маслини от този район.
 • Етикет: задължителен за храни и селскостопански продукти; незадължителен за вина.
 Лого за защитено географско указание (ЗГУ)
Защитено географско указание (ЗГУ)

Със ЗГУ се подчертава връзката между конкретния географски регион и наименованието на продукта, при което определено качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

 • Продукти: храни, селскостопански продукти и вина.
 • Спецификации: за повечето продукти поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне протича в съответния регион. При вината това означава, че поне 85 % от използваното грозде трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното.
 • Пример: шунката Westfälischer Knochenschinken (ЗГУ) се произвежда във Вестфалия по стара технология, но използваното месо не е изключително от животни, родени и отгледани точно в този район на Германия.
 • Етикет: задължителен за храни и селскостопански продукти; незадължителен за вина.
 Лого за защитено географско указание (ЗГУ)
Географско указание за спиртни напитки (ГУ)

С ГУ се защитават наименованията на спиртни напитки от дадена страна, регион или населено място, когато специфичното качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

 • Продукти: спиртни напитки.
 • Спецификации: за повечето продукти поне един от етапите на дестилация или приготвяне протича в съответния регион. Суровините не трябва непременно да са от региона.
 • Пример: ирландското уиски — Irish Whiskey (ГУ) — се вари, дестилира и отлежава в Ирландия от 6-ти век насам, но суровините не произхождат изключително от Ирландия.
 • Етикет: незадължителен за всички продукти.

Храна с традиционно специфичен характер

TSG logo

При храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) се поставя акцент върху техните традиционни аспекти — например начина на производство или състава на продукта, като те не са свързани с конкретен географски регион. Регистрирането на продукт като ХТСХ го защитава от фалшифициране и злоупотреба.

 • Продукти: храни и селскостопански продукти.
 • Пример: Gueuze (ХТСХ) е традиционна бира, получена чрез спонтанна ферментация, която обикновено се произвежда в Брюксел, Белгия, и неговите околности. Като ХТСХ, тя може да се произвежда и другаде, но производственият метод е защитен.
 • Етикет: задължителен за всички продукти.

Други схеми

Планински продукт

С термина за качество „планински продукт“ се подчертава спецификата на продукт, произвеждан в планински райони при трудни природни условия.

Това означение е от полза както за земеделските стопани, така и за потребителите. То дава възможност на земеделските стопани да продават по-добре своя продукт, но също така гарантира, че някои характеристики са ясни за потребителя.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Продукти: селскостопански и хранителни продукти.
 • Спецификации: суровините и фуражите произхождат от планински райони. Производството на преработени продукти също трябва да се извършва в тези райони.

Доклад: Етикетиране на селскостопанските и хранителните продукти от планинско земеделие

Продукт от най-отдалечените региони на ЕС

Селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС е изправено пред трудности поради тяхната отдалеченост и островен характер, което е съпроводено от трудни географски и метеорологични условия. За да се подобри осведомеността за селскостопанските продукти от най-отдалечените региони на ЕС (френските отвъдморски департаменти — Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Мартиника — както и Азорските острови, Мадейра и Канарските острови), беше създадено специално лого.

Outermost regions logo
 • Продукти: селскостопански и хранителни продукти.
 • Спецификации: производство в най-отдалечените региони.
 • Етикет: пример за лого за селскостопански и хранителни продукти от най-отдалечените региони на ЕС

Схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни

Националните и частните схеми за доброволно сертифициране също могат да помагат на потребителите, като им дават увереност за качеството на продуктите, които избират.

Освен схемите на ЕС съществуват голям брой частни и национални схеми и лога за качество на храните, които обхващат широк кръг от инициативи и функционират както между предприятията, така и между предприятията и потребителите.

След консултация със заинтересованите страни Европейската комисия разработи насоки за най-добри практики за функционирането на такива схеми.

Съобщение на Комисията: Насоки на ЕС за най-добри практики на ЕС за схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни

Регламенти относно схемите за качество

Комисията е приела редица регламенти относно прилагането на схемите за качество:

Регламенти относно храните и селскостопанските продукти

Регламенти относно вината

Регламенти относно спиртните напитки

Регламенти относно планинските продукти

Регламенти относно продуктите от най-отдалечените региони

Влизане в сила на новия регламент за географските означения

На 13 май 2024 г. влезе в сила новият регламент относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за храните с традиционно специфичен характер и незадължителните термини за качество на селскостопанските продукти.

С новия регламент се укрепва и подобрява съществуващата система за географски означения чрез:

 • въвеждане на единна правна рамка и съкратена опростена процедура за регистриране: за трите сектора (храни, вина и спиртни напитки) се обединяват различни правила относно процедурите и защитата на географските означения, което ще доведе до единна опростена процедура за регистриране на географски означения;
 • по-строга защита на географските означения по отношение на съставките и в онлайн средата: новите правила защитават по-добре географските означения на продукти, използвани като съставка в преработен продукт, и продуктите с географско означение, продавани онлайн. Новият регламент също така укрепва защитата на географските означения в системата за имена на домейни;
 • признаване на устойчиви практики: производителите вече ще могат да остойностяват усилията си по отношение на екологичната, икономическата или социалната устойчивост. Група производители може да реши да направи някои устойчиви практики задължителни за своите продукти. В този случай те следва да бъдат включени в спецификациите на продукта. По свое желание производителите могат също така да изготвят доклад за устойчивост, който ще бъде публикуван от Европейската комисия;
 • повече свобода на действие за групите производители: с новите мерки се въвежда система от признати групи производители на продукти с географско означение, която държавите от ЕС ще създадат и в която се участва на доброволен принцип. Системата ще бъде привлекателна за групите производители, защото чрез нея те ще имат свободата и възможността да управляват, налагат и развиват своите географски означения и да укрепят позицията си във веригата за създаване на стойност.

Хронология

 1. октомври 2020 г.

  Публикувана е първоначална оценка на въздействието.

 2. януари — април 2021 г.
 3. 31 март 2022 г.

  Комисията представя предложение за укрепване на системата за географските означения на ЕС.

 4. 24 октомври 2023 г.

  Европейският парламент и Съветът постигат предварително споразумение по предложението.

 5. 28 февруари 2024 г.

  Европейският парламент приема текста.

 6. 6 март 2024 г.

  Съветът приема текста.

 7. 11 април 2024 г.

  Окончателният акт (Регламент (ЕС) 2024/1143) е подписан.

Как се защитават продуктите

Като част от системата на ЕС за права върху интелектуална собственост, наименованията на продукти, регистрирани като географски означения, са законово защитени от имитация и злоупотреба в рамките на ЕС, както и в държави извън ЕС, с които е подписано специално споразумение за защита.

За всички схеми за качество компетентните национални органи във всяка държава от ЕС предприемат необходимите мерки за защита на регистрираните наименования на своя територия. Те трябва също така да предотвратяват и спират производството или продажбата на продукти, за които незаконно се използват регистрирани наименования.

Наименованията на неевропейски продукти също могат да се регистрират като географски означения, ако тяхната държава на произход има двустранно или регионално споразумение с ЕС, което обхваща взаимната защита на такива наименования.

По този начин вече са защитени наименованията на различни продукти (вина, храни и спиртни напитки), произвеждани в държави извън ЕС, като например Колумбия или Южна Африка.

Географските означения, за които е подадено заявление и са вписани в регистрите на Съюза, ще намерите в eAmbrosia (официалната база данни на регистрите на географските означения на ЕС), а на портала GIview можете да видите географските означения на продукти от ЕС и извън него, защитени съгласно споразумения.

Изтегляне на лога

26 AПРИЛ 2018 Г.
Защитено наименование за произход
26 AПРИЛ 2018 Г.
Защитеното географско указание - лога
26 AПРИЛ 2018 Г.
Храна с традиционно специфичен характер

Документи

Регламент (ЕС) 2024/1143 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за храните с традиционно специфичен характер и незадължителните термини за качество за селскостопанските продукти, за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 2019/787 и (ЕС) 2019/1753 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1151/2012

13 AПРИЛ 2022 Г.
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office

Предложение за регламент относно географските означения на ЕС за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество на селскостопанските продукти

31 MАРТ 2022 Г.
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products

Работен документ на службите на Комисията — резюме на доклада за оценката на въздействието във връзка с предложението за регламент относно географските указания на вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество

Работен документ на службите на Комисията — доклад за оценката на въздействието във връзка с предложението за регламент относно географските указания на вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество

18 MАЙ 2022 Г.
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes