Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схемите за качество накратко

Цели на схемите за качество на ЕС

Целта на политиката за качество на ЕС е да се защитят наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство.

Наименованията на продуктите могат да получат „географско означение“, ако имат специфична връзка с мястото, където се произвеждат. Благодарение на признаването на географски означения потребителите могат да имат доверие, че дадени продукти са качествени и да ги различават, а производителите — да продават по-добре своите продукти.

Продуктите, които се разглеждат в момента или вече са признати за продукти с географско означение, са посочени в регистрите за качествени продукти. Регистрите също така съдържат информация за географските и производствените спецификации за всеки продукт.

Тъй като географските означения са признати за интелектуална собственост, те играят все по-важна роля в търговските преговори между ЕС и други държави.

Други схеми за качество на ЕС подчертават традиционния производствен процес или трудностите, свързани с природния район (напр. планина или остров), при производството на продуктите.

Географски означения

С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чиито качества са свързани с района на производство.

Географските означения включват:

Със системата на ЕС за географски означения се защитават наименованията на продукти, които произхождат от конкретни региони и имат специфични качества или репутация, свързани с района на производство. Разликите между ЗНП и ЗГУ са свързани основно с това каква част от суровините за продукта трябва да са от района или каква част от производствения процес трябва да протича в конкретния регион. ГУ се използва само за спиртни напитки и ароматизирани вина.

Защитено наименование за произход (ЗНП)

Наименованията на продукти, регистрирани като ЗНП, са тези, при които продуктите имат най-силни връзки с мястото на производство.

P Лого за защитено наименование за произход (ЗНП)"

Продукти

Храни, селскостопански продукти и вина.

Спецификации

Всяка част от процеса на производство, преработка и приготвяне трябва да се извършва в конкретния регион.

За вината това означава, че гроздето трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното.

Пример

Маслиновото масло Kalamata ЗНП се произвежда изцяло в района на Каламата, Гърция, от сортове маслини от този район.

Етикет

— задължителен за храни и селскостопански продукти
— незадължителен за вина

Защитено географско указание (ЗГУ)

Със ЗГУ се подчертава връзката между конкретния географски регион и наименованието на продукта, при което определено качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

 Лого за защитено географско указание (ЗГУ)

Продукти

Храни, селскостопански продукти и вина.

Спецификации

За повечето продукти поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне протича в съответния регион.

При вината това означава, че поне 85% от използваното грозде трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното в действителност.

Пример

Шунката Westfälischer Knochenschinken (ЗГУ) се произвежда във Вестфалия по древна технология, но използваното месо не е изключително от животни, родени и отгледани точно в този район на Германия.

Етикет

— задължителен за храни и селскостопански продукти
— незадължителен за вина

Географско указание за спиртни напитки и ароматизирани вина (ГУ)

С ГУ се защитава наименованието на спиртна напитка или ароматизирано вино с произход в страна, регион или населено място, при което специфичното качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

Продукти

Спиртни напитки и ароматизирани вина.

Спецификации

За повечето продукти поне един от етапите на дестилация или приготвяне протича в съответния регион. Суровините не трябва непременно да са с произход от региона.

Пример

Ирландското уиски (Irish Whiskey, ГУ) се вари, дестилира и отлежава в Ирландия от 6-ти век насам, но суровините не произхождат изключително от Ирландия.

Етикет

Незадължителен за всички продукти

Храна с традиционно специфичен характер

При храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) се поставя акцент върху техните традиционни аспекти — например начина на производство или състава на продукта, като те не са свързани с конкретен географски регион. Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба.

Продукти

Храни и селскостопански продукти

Пример

Gueuze (ХТСХ) е традиционна бира, получена чрез спонтанна ферментация, която обикновено се произвежда в Брюксел, Белгия, и неговите околности. Като храна с традиционно специфичен характер, тя може да се произвежда и другаде, но производственият метод е защитен.

Етикет

Задължителен за всички продукти

Други схеми

Планински продукт

С термина за качество „планински продукт“ се подчертава спецификата на продукт, произвеждан в планински райони при трудни природни условия.

Признаването на това е предимство както за земеделските стопани, така и за потребителите. Това дава възможност на земеделските стопани да продават по-добре своя продукт, но също така гарантира, че някои характеристики са ясни за потребителя.

Продукти

Селскостопански и хранителни продукти.

Спецификации

Суровините и фуражите произхождат от планински райони. Производството на преработени продукти също трябва да се извършва в тези райони.

Доклад: Етикетиране на селскостопанските и хранителните продукти от планинско земеделие

Продукт от най-отдалечените региони на ЕС

Селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС е изправено пред трудности поради тяхната отдалеченост и островен характер, което е съпроводено от трудни географски и метеорологични условия. За да се гарантира по-добра осведоменост за селскостопанските продукти от най-отдалечените региони на ЕС (френските отвъдморски департаменти — Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Мартиника — както и Азорските острови, Мадейра и Канарските острови) беше създадено специално лого.

Пример за лого за най-отдалечените региони на ЕС

Продукти

Селскостопански и хранителни продукти.

Спецификации

Произведени в най-отдалечените региони

Етикет

Пример за лого за селскостопански и хранителни продукти от най-отдалечените региони на ЕС

Схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни

Схемите за доброволно сертифициране на национално равнище или схемите, управлявани от частни оператори, също могат да помогнат на потребителите да бъдат сигурни в качеството на избраните от тях продукти.

Освен схемите на ЕС съществуват голям брой частни и национални схеми за качество на храните и лога, които обхващат широк кръг от инициативи и функционират както между предприятията, така и между предприятия и потребители.

След консултация със заинтересованите страни Европейската комисия разработи насоки с най-добрите практики за функционирането на такива схеми.

Насоки за най-добри практики на ЕС за схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни
български
(213.15 KB - HTML)
Изтегляне

Регламенти относно схемите за качество

Комисията прие редица регламенти относно прилагането на схемите за качество:

Регламенти относно храните и селскостопанските продукти

Регламенти относно вината

Регламенти относно спиртните напитки

Регламенти относно ароматизираните вина

Регламенти относно планинските продукти

Регламенти относно продуктите от най-отдалечените региони

Предложение за укрепване на системата за географски означения

На 31 март 2022 г. Комисията прие предложение за регламент относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за други схеми за качество на селскостопанските продукти. Предложението има за цел да се увеличи използването на географски означения в целия ЕС, което ще бъде от полза за икономиката на селските райони и ще допринесе за по-високо равнище на защита на продуктите, особено онлайн. 

Комисията предложи следните мерки, наред с другото, за укрепване и подобряване на съществуващата система:

 • по-голяма устойчивост — като се даде възможност на производителите да остойностят действията си във връзка със социалната, екологичната и икономическата устойчивост в спецификациите на своите продукти;
 • засилена защита на географските указания в интернет, по-специално с оглед на продажбите чрез онлайн платформи, защита срещу недобросъвестни регистрации и използването им в системата за имена на домейни;
 • даване на възможности на групите на производителите да управляват, прилагат и развиват своите ГУ, по-специално като имат достъп до органите за борба с фалшифицирането и митниците във всички държави от ЕС;
 • съкратена и опростена процедура за регистрация ще обедини различните технически и процедурни правила, което ще доведе до единна процедура за регистрация на ГУ за заявители от ЕС и извън ЕС.

Предложението на Комисията е резултат от обширен процес на консултации. През октомври 2020 г. бе публикувана първоначална оценка на въздействието. Тя бе последвана от обществена консултация, провела се между януари и април 2021 г., както и от целеви консултации с държавите от ЕС и организации на заинтересовани страни.

Как се защитават продуктите

Като част от системата на ЕС за правата върху интелектуална собственост, наименованията на продукти, регистрирани като географски означения, са законово защитени от имитация и злоупотреба в рамките на ЕС и в държави извън ЕС, с които е подписано конкретно споразумение за защита.

За всички схеми за качество компетентните национални органи във всяка държава от ЕС предприемат необходимите мерки за защита на регистрираните наименования на своя територия. Те трябва също така да предотвратяват и да спират незаконното производство или продажба на продукти, използващи вече регистрирани наименования.

Наименованията на неевропейски продукти също могат да се регистрират като географски указания, ако тяхната държава на произход има двустранно или регионално споразумение с ЕС, което обхваща взаимната защита на такива наименования.

По този начин вече са защитени наименованията на различни продукти (вина, храни, ароматизирани вина и спиртни напитки), произвеждани в държави извън ЕС като Колумбия или Южна Африка.

Географските означения, за които е подадено заявление и са вписани в регистрите на Съюза, ще намерите в eAmbrosia (официалната база данни на регистрите на ЕС на географски означения), а на портала GIview можете да видите географските означения на продукти от ЕС и извън него, защитени съгласно споразумения.

Изтегляне на лога

Защитено наименование за произход
български
(3.38 MB - ZIP)
Изтегляне
Защитеното географско указание - лога
български
(3.73 MB - ZIP)
Изтегляне
Храна с традиционно специфичен характер
български
(3.79 MB - ZIP)
Изтегляне
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

Насоки за най-добри практики на ЕС за схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни
български
(213.15 KB - HTML)
Изтегляне

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

Защитено наименование за произход
български
(3.38 MB - ZIP)
Изтегляне
Защитеното географско указание - лога
български
(3.73 MB - ZIP)
Изтегляне
Храна с традиционно специфичен характер
български
(3.79 MB - ZIP)
Изтегляне

Documents

Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Изтегляне

Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Изтегляне

Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Изтегляне

Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне

Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне

Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне

Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне