Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схемите за качество накратко

Цели на схемите за качество на ЕС

Целта на политиката за качество на ЕС е да се защитят наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство.

Наименованията на продуктите могат да получат „географско означение“, ако имат специфична връзка с мястото, където се произвеждат. Благодарение на признаването на географски означения потребителите могат да имат доверие, че дадени продукти са качествени и да ги различават, а производителите — да продават по-добре своите продукти.

Продуктите, които се разглеждат в момента или вече са признати за продукти с географско означение, са посочени в регистрите за качествени продукти. Регистрите също така съдържат информация за географските и производствените спецификации за всеки продукт.

Тъй като географските означения са признати за интелектуална собственост, те играят все по-важна роля в търговските преговори между ЕС и други държави.

Други схеми за качество на ЕС подчертават традиционния производствен процес или трудностите, свързани с природния район (напр. планина или остров), при производството на продуктите.

Географски означения

С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чиито качества са свързани с района на производство.

Географските означения включват:

Със системата на ЕС за географски означения се защитават наименованията на продукти, които произхождат от конкретни региони и имат специфични качества или репутация, свързани с района на производство. Разликите между ЗНП и ЗГУ са свързани основно с това каква част от суровините за продукта трябва да са от района или каква част от производствения процес трябва да протича в конкретния регион. ГУ се използва само за спиртни напитки и ароматизирани вина.

Защитено наименование за произход (ЗНП)

Наименованията на продукти, регистрирани като ЗНП, са тези, при които продуктите имат най-силни връзки с мястото на производство.

 • Продукти: Храни, селскостопански продукти и вина.
 • Спецификации: Всяка част от процеса на производство, преработка и приготвяне трябва да се извършва в конкретния регион. За вината това означава, че гроздето трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното.
 • Пример: Маслиновото масло Kalamata ЗНП се произвежда изцяло в района на Каламата, Гърция, от сортове маслини от този район.
 • Етикет: задължителен за храни и селскостопански продукти, незадължителен за вина.
Защитено географско указание (ЗГУ)

Със ЗГУ се подчертава връзката между конкретния географски регион и наименованието на продукта, при което определено качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

 • Продукти: Храни, селскостопански продукти и вина.
 • Спецификации: За повечето продукти поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне протича в съответния регион. При вината това означава, че поне 85% от използваното грозде трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното в действителност.
 • Пример: Шунката Westfälischer Knochenschinken (ЗГУ) се произвежда във Вестфалия по древна технология, но използваното месо не е изключително от животни, родени и отгледани точно в този район на Германия.
 • Етикет: задължителен за храни и селскостопански продукти, незадължителен за вина.
Географско указание за спиртни напитки и ароматизирани вина (ГУ)

С ГУ се защитава наименованието на спиртна напитка или ароматизирано вино с произход в страна, регион или населено място, при което специфичното качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

 • Продукти: Спиртни напитки и ароматизирани вина.
 • Спецификации: За повечето продукти поне един от етапите на дестилация или приготвяне протича в съответния регион. Суровините не трябва непременно да са с произход от региона.
 • Пример: IИрландското уиски (Irish Whiskey, ГУ) се вари, дестилира и отлежава в Ирландия от 6-ти век насам, но суровините не произхождат изключително от Ирландия.
 • Етикет: Незадължителен за всички продукти.

Храна с традиционно специфичен характер

При храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) се поставя акцент върху техните традиционни аспекти — например начина на производство или състава на продукта, като те не са свързани с конкретен географски регион. Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба.

 • Продукти: Храни и селскостопански продукти.
 • Пример: Gueuze (ХТСХ) е традиционна бира, получена чрез спонтанна ферментация, която обикновено се произвежда в Брюксел, Белгия, и неговите околности. Като храна с традиционно специфичен характер, тя може да се произвежда и другаде, но производственият метод е защитен.
 • Етикет: Задължителен за всички продукти.

Други схеми

Планински продукт

С термина за качество „планински продукт“ се подчертава спецификата на продукт, произвеждан в планински райони при трудни природни условия.

Признаването на това е предимство както за земеделските стопани, така и за потребителите. Това дава възможност на земеделските стопани да продават по-добре своя продукт, но също така гарантира, че някои характеристики са ясни за потребителя.

 • Продукти: Селскостопански и хранителни продукти.
 • Спецификации: Суровините и фуражите произхождат от планински райони. Производството на преработени продукти също трябва да се извършва в тези райони.

Доклад: Етикетиране на селскостопанските и хранителните продукти от планинско земеделие

Продукт от най-отдалечените региони на ЕС

Селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС е изправено пред трудности поради тяхната отдалеченост и островен характер, което е съпроводено от трудни географски и метеорологични условия. За да се гарантира по-добра осведоменост за селскостопанските продукти от най-отдалечените региони на ЕС (френските отвъдморски департаменти — Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Мартиника — както и Азорските острови, Мадейра и Канарските острови) беше създадено специално лого.

 • Продукти: Селскостопански и хранителни продукти.
 • Спецификации: Произведени в най-отдалечените региони
 • Етикет: Пример за лого за селскостопански и хранителни продукти от най-отдалечените региони на ЕС.

хеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни

Схемите за доброволно сертифициране на национално равнище или схемите, управлявани от частни оператори, също могат да помогнат на потребителите да бъдат сигурни в качеството на избраните от тях продукти.

Освен схемите на ЕС съществуват голям брой частни и национални схеми за качество на храните и лога, които обхващат широк кръг от инициативи и функционират както между предприятията, така и между предприятия и потребители.

След консултация със заинтересованите страни Европейската комисия разработи насоки с най-добрите практики за функционирането на такива схеми.

17 ЮЛИ 2018
Насоки за най-добри практики на ЕС за схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни
български
(213.15 KB - HTML)
Изтегляне

Регламенти относно схемите за качество

Комисията прие редица регламенти относно прилагането на схемите за качество:

Регламенти относно храните и селскостопанските продукти

Регламенти относно вината

Регламенти относно спиртните напитки

Регламенти относно ароматизираните вина

Регламенти относно планинските продукти

Регламенти относно продуктите от най-отдалечените региони

Предложение за укрепване на системата за географски означения

На 31 март 2022 г. Комисията прие предложение за регламент относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за други схеми за качество на селскостопанските продукти. Предложението има за цел да се увеличи използването на географски означения в целия ЕС, което ще бъде от полза за икономиката на селските райони и ще допринесе за по-високо равнище на защита на продуктите, особено онлайн. 

Комисията предложи следните мерки, наред с другото, за укрепване и подобряване на съществуващата система:

 • по-голяма устойчивост — като се даде възможност на производителите да остойностят действията си във връзка със социалната, екологичната и икономическата устойчивост в спецификациите на своите продукти;
 • засилена защита на географските указания в интернет, по-специално с оглед на продажбите чрез онлайн платформи, защита срещу недобросъвестни регистрации и използването им в системата за имена на домейни;
 • даване на възможности на групите на производителите да управляват, прилагат и развиват своите ГУ, по-специално като имат достъп до органите за борба с фалшифицирането и митниците във всички държави от ЕС;
 • съкратена и опростена процедура за регистрация ще обедини различните технически и процедурни правила, което ще доведе до единна процедура за регистрация на ГУ за заявители от ЕС и извън ЕС.

Предложението на Комисията е резултат от обширен процес на консултации. През октомври 2020 г. бе публикувана първоначална оценка на въздействието. Тя бе последвана от обществена консултация, провела се между януари и април 2021 г., както и от целеви консултации с държавите от ЕС и организации на заинтересовани страни.

Как се защитават продуктите

Като част от системата на ЕС за правата върху интелектуална собственост, наименованията на продукти, регистрирани като географски означения, са законово защитени от имитация и злоупотреба в рамките на ЕС и в държави извън ЕС, с които е подписано конкретно споразумение за защита.

За всички схеми за качество компетентните национални органи във всяка държава от ЕС предприемат необходимите мерки за защита на регистрираните наименования на своя територия. Те трябва също така да предотвратяват и да спират незаконното производство или продажба на продукти, използващи вече регистрирани наименования.

Наименованията на неевропейски продукти също могат да се регистрират като географски указания, ако тяхната държава на произход има двустранно или регионално споразумение с ЕС, което обхваща взаимната защита на такива наименования.

По този начин вече са защитени наименованията на различни продукти (вина, храни, ароматизирани вина и спиртни напитки), произвеждани в държави извън ЕС като Колумбия или Южна Африка.

Географските означения, за които е подадено заявление и са вписани в регистрите на Съюза, ще намерите в eAmbrosia (официалната база данни на регистрите на ЕС на географски означения), а на портала GIview можете да видите географските означения на продукти от ЕС и извън него, защитени съгласно споразумения.

Изтегляне на лога

26 АПРИЛ 2018
Защитено наименование за произход
български
(3.38 MB - ZIP)
Изтегляне
26 АПРИЛ 2018
Защитеното географско указание - лога
български
(3.73 MB - ZIP)
Изтегляне
26 АПРИЛ 2018
Храна с традиционно специфичен характер
български
(3.79 MB - ZIP)
Изтегляне

Документи

13 АПРИЛ 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Изтегляне
30 МАРТ 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Изтегляне
31 МАРТ 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Изтегляне
5 МАЙ 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне
18 МАЙ 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне
2 МАЙ 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне
18 МАЙ 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Изтегляне