Skip to main content
Agriculture and rural development

Režimy jakosti - přehled

Proč EU zavedla režimy jakosti

Politika jakosti EU má za cíl chránit názvy specifických produktů a propagovat jejich jedinečné vlastnosti vyplývající z jejich zeměpisného původu či tradičního know-how.

Názvům produktů lze udělit tzv. zeměpisné označení (ZO), pokud mají zvláštní vazbu na místo, kde jsou vyráběny. Výrobek nesoucí zeměpisné označení je pro spotřebitele jednak zárukou kvality, jednak jim umožňuje odlišovat tyto produkty od ostatních. Zároveň pomáhá výrobcům zlepšit prodej těchto produktů na trhu.

V rejstřících jakostních produktů najdete jak výrobky ve fázi posuzování, tak výrobky, které již zeměpisné označení získaly. Rejstříky rovněž obsahují informace o zeměpisných a výrobních specifikacích každého produktu.

Zeměpisná označení jsou uznávána jako forma duševního vlastnictví a zastávají čím dál významnější úlohu při obchodních jednáních mezi státy EU a ostatními zeměmi.

Další režimy jakosti EU zdůrazňují tradiční výrobní postup nebo produkty, které se vyrábějí v oblastech, v nichž panují obtížné přírodní podmínky, například v horských oblastech nebo na ostrovech.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení zakládají práva duševního vlastnictví pro konkrétní produkty, jejichž vlastnosti jsou specifickým způsobem spjaty s oblastí produkce.

Zeměpisná označení zahrnují:

Systém zeměpisných označení EU chrání názvy produktů, které pocházejí z určitých regionů a mají specifické vlastnosti nebo renomé související s územím produkce. Rozdíl mezi CHOP a CHZO je především v tom, jak velká část použitých surovin musí pocházet z dané oblasti nebo jak velká část výrobního postupu musí v konkrétním regionu probíhat. ZO se používá výhradně pro lihoviny a aromatizovaná vína.

Chráněné označení původu (CHOP)

Názvy produktů zapsané jako CHOP mají z těchto tří označení největší vazbu na místo, kde se vyrábějí.

Image: Logo chráněného označení původu (CHOP)

Výrobky

Potraviny, zemědělské produkty a vína.

Specifikace

Všechny části výroby, zpracování a přípravy musejí probíhat v konkrétním regionu.

U vín to znamená, že hrozny musí pocházet výhradně ze zeměpisné oblasti, ve které je víno vyráběno.

Příklad

Olivový olej Kalamata CHOP se vyrábí v řeckém regionu Kalamata z oliv odrůd z této oblasti.

Označení

– povinné pro potraviny a zemědělské produkty
– volitelné pro víno

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

CHZO zdůrazňuje vztah mezi konkrétní zeměpisnou oblastí a názvem produktu, pokud lze jeho jakost, renomé nebo jinou vlastnost přičíst především jeho zeměpisnému původu.

Image: Logo chráněného zeměpisného označení (CHZO)

Výrobky

Potraviny, zemědělské produkty a vína.

Specifikace

U většiny výrobků musí alespoň jedna fáze výroby, zpracování nebo přípravy probíhat v daném regionu.

V případě vín to znamená, že alespoň 85 % použitých hroznů musí pocházet výhradně ze zeměpisné oblasti, ve které je víno skutečně vyráběno.

Příklad

Šunka Westfälischer Knochenschinken CHZO se vyrábí ve Vestfálsku podle starého receptu, ale maso použité k její výrobě nemusí pocházet výhradně ze zvířat narozených a chovaných v tomto německém regionu.

Označení

– povinné pro potraviny, zemědělské produkty
– volitelné pro víno

Zeměpisná označení lihovin a aromatizovaných vín

Zeměpisná označení chrání název lihoviny nebo aromatizovaného vína původem ze země, regionu nebo lokality, kde lze zvláštní jakost, renomé nebo jinou vlastnost produktu přičíst především jeho zeměpisnému původu.

Image: Logo chráněného zeměpisného označení (CHZO)

Výrobky

Lihoviny a aromatizovaná vína.

Specifikace

U většiny výrobků musí alespoň jedna fáze destilace nebo přípravy probíhat v daném regionu. Suroviny však z daného regionu pocházet nemusí.

Příklad

Příprava, destilace a zrání nápoje se zeměpisným označením Irish Whiskey probíhají od 6. století v Irsku, ale suroviny nemusejí pocházet výlučně z Irska.

Označení

volitelné pro všechny výrobky

Zaručená tradiční specialita

Označení zaručená tradiční specialita (ZTS) zdůrazňuje tradiční aspekty výrobku, jako je výrobní postup nebo složení, ale není spojeno s konkrétní zeměpisnou oblastí. Výrobek zapsaný jako ZTS je chráněn před paděláním a zneužitím.

Image: Logo zaručené tradiční speciality (ZTS)

Výrobky

Potravinářské a zemědělské produkty

Příklad

Pivo Gueuze ZTS se vyrábí tradičním způsobem spontánního kvašení. Obvykle se vyrábí v Bruselu a v jeho okolí. Jelikož se jedná o zaručenou tradiční specialitu, vztahuje se ochrana na výrobní postup, ale samotná výroba může probíhat kdekoli.

Označení

povinné pro všechny výrobky

Ostatní režimy

Horský produkt

Pojem „horský produkt“ zdůrazňuje specifičnost produktu vyrobeného v horských oblastech s obtížnými přírodními podmínkami.

Uznání tohoto aspektu přináší zemědělcům i spotřebitelům výhodu spočívající v lepší dostupnosti a prodejnosti takového výrobku. Spotřebitel má také jistotu, že má výrobek určité vlastnosti.

Výrobky

Zemědělské a potravinářské výrobky.

Specifikace

Suroviny a krmiva pocházejí z horských oblastí. U zpracovaných produktů by měla v těchto oblastech probíhat i jejich výroba.

Zpráva: Označování zemědělských a potravinářských produktů z horských oblastí

Výrobek z nejvzdálenějších regionů EU

Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie se potýká s problémy, které způsobuje jejich odlehlost a ostrovní povaha, což s sebou nese i obtížné zeměpisné a povětrnostní podmínky. Proto bylo vytvořeno zvláštní logo, jež má zvýšit povědomí o zemědělských produktech z nejvzdálenějších regionů EU (francouzské zámořské departementy – Guadeloupe, Francouzská Guyana, Réunion a Martinik – a Azory, Madeira a Kanárské ostrovy).

Příklad loga výrobků z nejvzdálenějších regionů EU

Výrobky

Zemědělské a potravinářské výrobky.

Specifikace

Vyrobeno v nejvzdálenějších regionech

Označení

Příklad loga pro zemědělské a potravinářské výrobky z nejvzdálenějších regionů EU

Dobrovolné certifikační systémy

Dobrovolné systémy certifikace, které existují na úrovni jednotlivých států, případně je provozují soukromé subjekty, si rovněž kladou za cíl zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu výrobků, které nakupují.

Kromě režimů EU existuje velký počet soukromých i vnitrostátních systémů nebo log kvality potravin. Zahrnují širokou škálu iniciativ a fungují mezi podniky navzájem i mezi podniky a spotřebiteli.

Evropská komise po konzultaci se zúčastněnými stranami vypracovala pokyny, které popisují osvědčené postupy pro fungování těchto systémů.

Obecné zásady osvědčených postupů EU k dobrovolným systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny
čeština
(185.31 KB - HTML)
Stáhnout

Nařízení o režimech jakosti

Komise přijala řadu nařízení, jimiž se upravuje uplatňování režimů jakosti:

Nařízení o potravinách a zemědělských produktech

Nařízení o víně

Nařízení o lihovinách

Nařízení o aromatizovaných vínech

Nařízení o horských produktech

Nařízení o produktech z nejvzdálenějších regionů

Návrh na posílení systému zeměpisných označení

Komise přijala 31. března 2022 návrh nařízení o zeměpisných označeních pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o dalších režimech jakosti zemědělských produktů. Cílem návrhu je zvýšit využívání zeměpisných označení v celé EU ve prospěch hospodářství venkova a vyšší úrovně ochrany produktů, zejména v online prostředí. 

K posílení a zlepšení stávajícího systému navrhla Komise mimo jiné tato opatření:

 • větší udržitelnost – výrobci budou moci ve specifikacích svých výrobků zhodnotit své aktivity v oblasti sociální, environmentální a hospodářské udržitelnosti
 • zvýšená ochrana zeměpisných označení na internetu, zejména pokud jde o prodej prostřednictvím online platforem, ochranu proti registracím ve zlé víře a používání zeměpisných označení v systému doménových jmen
 • silnější postavení seskupení producentů, aby mohly řídit, prosazovat a rozvíjet svá zeměpisná označení – zejména jim to zajistí přístup k orgánům pro boj proti padělání výrobků a celním orgánům ve všech členských státech
 • zkrácený a zjednodušený postup zápisu – sloučí se různá technická a procesní pravidla, což žadatelům z EU i třetích zemí zajistí jednotný postup zápisu.

Návrh Komise je výsledkem rozsáhlého konzultačního procesu. V říjnu 2020 bylo zveřejněno počáteční posouzení dopadů. Následovala veřejná konzultace, která probíhala od ledna do dubna 2021, a dále byly pořádány cílené konzultace se zeměmi EU a příslušnými organizacemi zúčastněných stran.

Jak jsou produkty chráněny

Názvy produktů zapsané jako zeměpisná označení jsou v rámci unijního systému práv duševního vlastnictví právně chráněny před napodobením a zneužitím v EU a ve třetích zemích, s nimiž byla podepsána zvláštní dohoda o ochraně těchto označení.

Příslušné vnitrostátní orgány jednotlivých zemí EU přijmou ohledně všech režimů jakosti nezbytná opatření chránící zapsané názvy na jejich území. Rovněž by měly zamezit nezákonné výrobě nebo prodeji výrobků, které takový název používají, případně by měly jejich výrobu a prodej zarazit.

Zeměpisné označení mohou získat i neevropské produkty, pokud země jejich původu uzavřela s Unií dvoustrannou nebo regionální dohodu, která zahrnuje vzájemnou ochranu těchto názvů.

Takto jsou chráněny názvy různých produktů (víno, potraviny, aromatizovaná vína a lihoviny) vyráběné v několika zemích mimo EU, jako je Kolumbie nebo Jihoafrická republika.

Seznam zeměpisných označení, která jsou ve fázi žádosti o zápis, nebo byla do rejstříků Unie již zapsána, najdete v databázi eAmbrosia (oficiální databáze rejstříků zeměpisných označení EU). Zeměpisná označení EU i třetích zemí, která jsou chráněna na základě dohod, pak najdete na portálu GIview.

Stáhnout loga

Chráněné označení původu
čeština
(10.74 MB - ZIP)
Stáhnout
Chráněné zeměpisné označení
čeština
(3.71 MB - ZIP)
Stáhnout
Zaručená tradiční specialita
čeština
(3.61 MB - ZIP)
Stáhnout
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

Obecné zásady osvědčených postupů EU k dobrovolným systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny
čeština
(185.31 KB - HTML)
Stáhnout

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

Chráněné označení původu
čeština
(10.74 MB - ZIP)
Stáhnout
Chráněné zeměpisné označení
čeština
(3.71 MB - ZIP)
Stáhnout
Zaručená tradiční specialita
čeština
(3.61 MB - ZIP)
Stáhnout

Documents

Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Stáhnout

Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Stáhnout

Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Stáhnout

Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout

Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout

Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout

Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout