Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Režimy jakosti - přehled

Proč EU zavedla režimy jakosti

Politika jakosti EU má za cíl chránit názvy specifických produktů a propagovat jejich jedinečné vlastnosti vyplývající z jejich zeměpisného původu či tradičního know-how.

Názvům produktů lze udělit tzv. zeměpisné označení (ZO), pokud mají zvláštní vazbu na místo, kde jsou vyráběny. Výrobek nesoucí zeměpisné označení je pro spotřebitele jednak zárukou kvality, jednak jim umožňuje odlišovat tyto produkty od ostatních. Zároveň pomáhá výrobcům zlepšit prodej těchto produktů na trhu.

V rejstřících jakostních produktů najdete jak výrobky ve fázi posuzování, tak výrobky, které již zeměpisné označení získaly. Rejstříky rovněž obsahují informace o zeměpisných a výrobních specifikacích každého produktu.

Zeměpisná označení jsou uznávána jako forma duševního vlastnictví a zastávají čím dál významnější úlohu při obchodních jednáních mezi státy EU a ostatními zeměmi.

Další režimy jakosti EU zdůrazňují tradiční výrobní postup nebo produkty, které se vyrábějí v oblastech, v nichž panují obtížné přírodní podmínky, například v horských oblastech nebo na ostrovech.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení zakládají práva duševního vlastnictví pro konkrétní produkty, jejichž vlastnosti jsou specifickým způsobem spjaty s oblastí produkce.

Zeměpisná označení zahrnují:

Systém zeměpisných označení EU chrání názvy produktů, které pocházejí z určitých regionů a mají specifické vlastnosti nebo renomé související s územím produkce. Rozdíl mezi CHOP a CHZO je především v tom, jak velká část použitých surovin musí pocházet z dané oblasti nebo jak velká část výrobního postupu musí v konkrétním regionu probíhat. ZO se používá výhradně pro lihoviny a aromatizovaná vína.

Image: Logo chráněného označení původu (CHOP)
Chráněné označení původu (CHOP)

Názvy produktů zapsané jako CHOP mají z těchto tří označení největší vazbu na místo, kde se vyrábějí.

 • Výrobky: Potraviny, zemědělské produkty a vína.
 • Specifikace: Všechny části výroby, zpracování a přípravy musejí probíhat v konkrétním regionu. U vín to znamená, že hrozny musí pocházet výhradně ze zeměpisné oblasti, ve které je víno vyráběno.
 • Příklad: Olivový olej Kalamata CHOP se vyrábí v řeckém regionu Kalamata z oliv odrůd z této oblasti.
 • Označení: povinné pro potraviny a zemědělské produkty, volitelné pro víno.
Image: Logo chráněného zeměpisného označení (CHZO)
Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

CHZO zdůrazňuje vztah mezi konkrétní zeměpisnou oblastí a názvem produktu, pokud lze jeho jakost, renomé nebo jinou vlastnost přičíst především jeho zeměpisnému původu.

 • Výrobky: Potraviny, zemědělské produkty a vína.
 • Specifikace: U většiny výrobků musí alespoň jedna fáze výroby, zpracování nebo přípravy probíhat v daném regionu. V případě vín to znamená, že alespoň 85 % použitých hroznů musí pocházet výhradně ze zeměpisné oblasti, ve které je víno skutečně vyráběno.
 • Příklad: Šunka Westfälischer Knochenschinken CHZO se vyrábí ve Vestfálsku podle starého receptu, ale maso použité k její výrobě nemusí pocházet výhradně ze zvířat narozených a chovaných v tomto německém regionu.
 • Označení: povinné pro potraviny, zemědělské produkty, volitelné pro víno.
Image: Logo chráněného zeměpisného označení (CHZO)
Zeměpisná označení lihovin a aromatizovaných vín

Zeměpisná označení chrání název lihoviny nebo aromatizovaného vína původem ze země, regionu nebo lokality, kde lze zvláštní jakost, renomé nebo jinou vlastnost produktu přičíst především jeho zeměpisnému původu.

 • Výrobky: Lihoviny a aromatizovaná vína.
 • Specifikace: U většiny výrobků musí alespoň jedna fáze destilace nebo přípravy probíhat v daném regionu. Suroviny však z daného regionu pocházet nemusí.
 • Příklad: Příprava, destilace a zrání nápoje se zeměpisným označením Irish Whiskey probíhají od 6. století v Irsku, ale suroviny nemusejí pocházet výlučně z Irska.
 • Označení: volitelné pro všechny výrobky.

Zaručená tradiční specialita

Image: Logo zaručené tradiční speciality (ZTS)

Označení zaručená tradiční specialita (ZTS) zdůrazňuje tradiční aspekty výrobku, jako je výrobní postup nebo složení, ale není spojeno s konkrétní zeměpisnou oblastí. Výrobek zapsaný jako ZTS je chráněn před paděláním a zneužitím.

 • Výrobky: Potravinářské a zemědělské produkty.
 • Příklad: Pivo Gueuze ZTS se vyrábí tradičním způsobem spontánního kvašení. Obvykle se vyrábí v Bruselu a v jeho okolí. Jelikož se jedná o zaručenou tradiční specialitu, vztahuje se ochrana na výrobní postup, ale samotná výroba může probíhat kdekoli.
 • Označení: povinné pro všechny výrobky.

Ostatní režimy

Horský produkt

Pojem „horský produkt“ zdůrazňuje specifičnost produktu vyrobeného v horských oblastech s obtížnými přírodními podmínkami.

Uznání tohoto aspektu přináší zemědělcům i spotřebitelům výhodu spočívající v lepší dostupnosti a prodejnosti takového výrobku. Spotřebitel má také jistotu, že má výrobek určité vlastnosti.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Výrobky: Zemědělské a potravinářské výrobky.
 • Specifikace: Suroviny a krmiva pocházejí z horských oblastí. U zpracovaných produktů by měla v těchto oblastech probíhat i jejich výroba.

Zpráva: Označování zemědělských a potravinářských produktů z horských oblastí

Výrobek z nejvzdálenějších regionů EU

Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie se potýká s problémy, které způsobuje jejich odlehlost a ostrovní povaha, což s sebou nese i obtížné zeměpisné a povětrnostní podmínky. Proto bylo vytvořeno zvláštní logo, jež má zvýšit povědomí o zemědělských produktech z nejvzdálenějších regionů EU (francouzské zámořské departementy – Guadeloupe, Francouzská Guyana, Réunion a Martinik – a Azory, Madeira a Kanárské ostrovy).

Outermost regions logo
 • Výrobky: Zemědělské a potravinářské výrobky.
 • Specifikace: Vyrobeno v nejvzdálenějších regionech
 • Označení: Příklad loga pro zemědělské a potravinářské výrobky z nejvzdálenějších regionů EU

Dobrovolné certifikační systémy

Dobrovolné systémy certifikace, které existují na úrovni jednotlivých států, případně je provozují soukromé subjekty, si rovněž kladou za cíl zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu výrobků, které nakupují.

Kromě režimů EU existuje velký počet soukromých i vnitrostátních systémů nebo log kvality potravin. Zahrnují širokou škálu iniciativ a fungují mezi podniky navzájem i mezi podniky a spotřebiteli.

Evropská komise po konzultaci se zúčastněnými stranami vypracovala pokyny, které popisují osvědčené postupy pro fungování těchto systémů.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Nařízení o režimech jakosti

Komise přijala řadu nařízení, jimiž se upravuje uplatňování režimů jakosti:

Nařízení o potravinách a zemědělských produktech

Nařízení o víně

Nařízení o lihovinách

Nařízení o horských produktech

Nařízení o produktech z nejvzdálenějších regionů

Návrh na posílení systému zeměpisných označení

Komise přijala 31. března 2022 návrh nařízení o zeměpisných označeních pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o dalších režimech jakosti zemědělských produktů. Cílem návrhu je zvýšit využívání zeměpisných označení v celé EU ve prospěch hospodářství venkova a vyšší úrovně ochrany produktů, zejména v online prostředí. 

K posílení a zlepšení stávajícího systému navrhla Komise mimo jiné tato opatření:

 • větší udržitelnost – výrobci budou moci ve specifikacích svých výrobků zhodnotit své aktivity v oblasti sociální, environmentální a hospodářské udržitelnosti
 • zvýšená ochrana zeměpisných označení na internetu, zejména pokud jde o prodej prostřednictvím online platforem, ochranu proti registracím ve zlé víře a používání zeměpisných označení v systému doménových jmen
 • silnější postavení seskupení producentů, aby mohly řídit, prosazovat a rozvíjet svá zeměpisná označení – zejména jim to zajistí přístup k orgánům pro boj proti padělání výrobků a celním orgánům ve všech členských státech
 • zkrácený a zjednodušený postup zápisu – sloučí se různá technická a procesní pravidla, což žadatelům z EU i třetích zemí zajistí jednotný postup zápisu.

Návrh Komise je výsledkem rozsáhlého konzultačního procesu. V říjnu 2020 bylo zveřejněno počáteční posouzení dopadů. Následovala veřejná konzultace, která probíhala od ledna do dubna 2021, a dále byly pořádány cílené konzultace se zeměmi EU a příslušnými organizacemi zúčastněných stran.

Jak jsou produkty chráněny

Názvy produktů zapsané jako zeměpisná označení jsou v rámci unijního systému práv duševního vlastnictví právně chráněny před napodobením a zneužitím v EU a ve třetích zemích, s nimiž byla podepsána zvláštní dohoda o ochraně těchto označení.

Příslušné vnitrostátní orgány jednotlivých zemí EU přijmou ohledně všech režimů jakosti nezbytná opatření chránící zapsané názvy na jejich území. Rovněž by měly zamezit nezákonné výrobě nebo prodeji výrobků, které takový název používají, případně by měly jejich výrobu a prodej zarazit.

Zeměpisné označení mohou získat i neevropské produkty, pokud země jejich původu uzavřela s Unií dvoustrannou nebo regionální dohodu, která zahrnuje vzájemnou ochranu těchto názvů.

Takto jsou chráněny názvy různých produktů (víno, potraviny, aromatizovaná vína a lihoviny) vyráběné v několika zemích mimo EU, jako je Kolumbie nebo Jihoafrická republika.

Seznam zeměpisných označení, která jsou ve fázi žádosti o zápis, nebo byla do rejstříků Unie již zapsána, najdete v databázi eAmbrosia (oficiální databáze rejstříků zeměpisných označení EU). Zeměpisná označení EU i třetích zemí, která jsou chráněna na základě dohod, pak najdete na portálu GIview.

Stáhnout loga

26. DUBNA 2018
Chráněné označení původu
čeština
(10.74 MB - ZIP)
Stáhnout
26. DUBNA 2018
Chráněné zeměpisné označení
čeština
(3.71 MB - ZIP)
Stáhnout
26. DUBNA 2018
Zaručená tradiční specialita
čeština
(3.61 MB - ZIP)
Stáhnout

Dokladů

13. DUBNA 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Stáhnout
30. BŘEZNA 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Stáhnout
31. BŘEZNA 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Stáhnout
5. KVĚTNA 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout
18. KVĚTNA 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout
2. KVĚTNA 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stáhnout
18. KVĚTNA 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(253.41 KB - PDF)
Stáhnout