Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Geografiske betegnelser og kvalitetsordninger kort fortalt

Formål med EU's kvalitetsordninger

EU's kvalitetsordninger har til formål at beskytte specifikke produkters betegnelser med henblik på at fremme de unikke egenskaber, som er knyttet til deres geografiske oprindelse og den traditionelle knowhow.

Produkter kan få en geografisk betegnelse, hvis de har en specifik tilknytning til det sted, hvor de er fremstillet. Anerkendelsen af geografiske betegnelser gør, at forbrugerne kan have tillid til og skelne mellem kvalitetsprodukter og hjælper samtidig producenterne med at markedsføre deres produkter bedre.

Produkter, der er under overvejelse, eller som allerede er blevet tildelt en geografisk betegnelse, er opført i registre over geografiske betegnelser. Registrene indeholder også oplysninger om de geografiske specifikationer og varespecifikationerne for hvert produkt.

Geografiske betegnelser, der anerkendes som intellektuel ejendomsret, spiller en stadig større rolle i handelsforhandlinger mellem EU og andre lande.

I andre EU-kvalitetsordninger lægges der vægt på den traditionelle fremstillingsproces eller produkter, der fremstilles i vanskelige naturområder såsom bjerge eller øer.

Geografiske betegnelser

Geografiske betegnelser fastlægger intellektuelle ejendomsrettigheder for specifikke produkter, hvis egenskaber er specifikt knyttet til produktionsområdet.

Geografiske betegnelser omfatter:

EU's system for geografiske betegnelser beskytter navnene på produkter, der stammer fra bestemte regioner og har særlige egenskaber eller et omdømme, der er knyttet til produktionsområdet. Forskellene mellem BOB og BGB går primært ud på, hvor stor en del af råvarerne der skal stamme fra området, eller hvor stor en del af fremstillingsprocessen der skal finde sted i den specifikke region. Geografiske betegnelser er specifikke for spiritus.

 • Image: logo for beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)
  Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

  En produktbetegnelse, der er registreret som BOB, er den betegnelse, der har den stærkeste tilknytning til det område, hvor produktet fremstilles.

  • Produkter: Fødevarer, landbrugsprodukter og vin.
  • Specifikationer: Alle faser af fremstillings-, forarbejdnings- og tilberedningsprocessen skal finde sted i den pågældende region. For vin betyder dette, at druerne udelukkende skal komme fra det geografiske område, hvor vinen fremstilles.
  • Eksempel: BOB'en Kalamata-olivenolie fremstilles udelukkende i regionen Kalamata i Grækenland, hvor der anvendes olivensorter fra dette område.
  • Mærket: obligatorisk for fødevarer og landbrugsprodukter, valgfrit for vin.
 • Image: logo for beskyttet geografisk betegnelse (BGB)
  Beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

  BGB lægger vægt på forholdet mellem den specifikke geografiske region og produktets betegnelse, hvor særlige egenskaber, omdømme eller andre karakteristika hovedsageligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

  • Produkter: Fødevarer, landbrugsprodukter og vin.
  • Specifikationer: For de fleste produkters vedkommende finder mindst én af faserne i fremstillingen, forarbejdningen eller tilberedningen sted inden for det geografiske område. For vin betyder det, at mindst 85 % af de anvendte druer udelukkende skal komme fra det geografiske område, hvor vinen reelt fremstilles.
  • Eksempel: Skinken med BGB'en Westfälischer Knochenschinken er fremstillet i Westfalen med anvendelse af gamle teknikker, men det anvendte kød stammer ikke udelukkende fra dyr, der er født og opdrættet i det pågældende område i Tyskland.
  • Mærket: obligatorisk for fødevarer og landbrugsprodukter, valgfrit for vin.
 • Image: logo for beskyttet geografisk betegnelse (BGB)
  Geografisk betegnelse for spiritus (GB)

  GB beskytter betegnelsen for spiritus, som har oprindelse i et land, en region eller en lokalitet, hvor produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre karakteristika hovedsageligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

  • Produkter: spiritus
  • Specifikationer: For de fleste produkters vedkommende finder mindst én af faserne i destillationen eller fremstillingen sted i regionen. Råvarerne behøver dog ikke komme fra regionen.
  • Eksempel: GB'en Irish Whiskey har siden det 6. århundrede været brygget, destilleret og modnet i Irland, men råvarerne stammer ikke udelukkende fra Irland.
  • Mærket: valgfrit for alle produkter

Garanteret traditionel specialitet (GTS)

 • Image: logo for garanteret traditionel specialitet (GTS)

  Ved garanterede traditionelle specialiteter (GTS'er) lægges der vægt på de traditionelle aspekter som f.eks. den måde, produktet fremstilles på, eller dets sammensætning, uden at produktet er knyttet til et bestemt geografisk område. Betegnelsen for et produkt, der registreres som GTS, beskytter mod forfalskning og misbrug.

  • Produkter: fødevarer og landbrugsprodukter
  • Eksempel: GTS'en Gueuze betegner en traditionel øl, der er fremstillet ved selvgæring. Den fremstilles almindeligvis i og omkring Bruxelles i Belgien. Selv om denne øl har betegnelsen GTS og dermed en beskyttet fremstillingsmetode, kan den fremstilles et andet sted.
  • Mærket: obligatorisk for alle produkter

Andre ordninger

Bjergprodukt

Ved kvalitetsbetegnelsen "bjergprodukt" lægges der vægt på de særlige karakteristika ved et bjergprodukt, der fremstilles i bjergområder, hvor naturforholdene er vanskelige.

Anerkendelsen heraf er en fordel for landbrugerne og forbrugerne. Det gør det muligt at markedsføre produktet bedre, men garanterer også forbrugerne visse karakteristika.

Produkter fra regionerne i EU's yderste periferi

Landbruget i regionerne i EU's yderste periferi har vanskelige forhold som følge af deres afsides beliggenhed og økarakter, herunder vanskelige geografiske og meteorologiske forhold. Der er udarbejdet et særligt logo for landbrugsprodukter fra regionerne i EU's yderste periferi (de franske oversøiske departementer, dvs. Guadeloupe, Fransk Guyana, Réunion og Martinique, samt Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer).

 • Outermost regions logo
  • Produkter: landbrugs- og fødevarer.
  • Specifikationer: produceret i regionerne i den yderste periferi
  • Mærket: eksempel på logo for landbrugs- og fødevareprodukter fra regionerne i EU's yderste periferi

Frivillige certificeringsordninger

Frivillige certificeringsordninger på nationalt plan eller ordninger, der forvaltes af private operatører, kan også være med til at give forbrugerne tillid til kvaliteten af de produkter, de vælger.

Ud over disse EU-ordninger findes der et stort antal private og nationale ordninger for kvalitetsfødevarer eller logoer, der dækker en lang række initiativer og handel mellem virksomheder eller mellem virksomheder og forbrugere.

Europa-Kommissionen har i samråd med de berørte parter udarbejdet retningslinjer, der viser bedste praksis for, hvordan sådanne ordninger kan fungere.

Meddelelse fra Europa-Kommissionen om EU-retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Forordninger om kvalitetsordninger

Kommissionen har vedtaget en række forordninger om kvalitetsordninger:

Forordninger om fødevarer og landbrugsprodukter

Forordninger om vin

Forordninger om spiritus

Forordninger om bjergprodukter

Forordninger om produkter fra regioner i den yderste periferi

Nye GB-regler træder i kraft

Den 13. maj 2024 trådte den nye forordning om geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter samt garanterede traditionelle specialiteter og fakultative kvalitetsudtryk for landbrugsprodukter i kraft.

Den nye forordning styrker og forbedrer det eksisterende system for geografiske betegnelser ved at

 • indføre en fælles retlig ramme og en forkortet, forenklet registreringsprocedure: forskellige regler om procedurer for og beskyttelse af geografiske betegnelser sammenlægges for de tre sektorer (fødevarer, vin og spiritus), hvilket resulterer i én forenklet registreringsprocedure for geografiske betegnelser.
 • øge beskyttelse af geografiske betegnelser som bestanddele og på nettet: de nye regler øger beskyttelsen af geografiske betegnelser, der anvendes som ingredienser i et forarbejdet produkt, og af produkter med geografiske betegnelser, der sælges online. Den nye forordning styrker også beskyttelsen af geografiske betegnelser i domænenavnssystemet.
 • anerkende bæredygtig praksis: producenterne vil nu kommercielt kunne udnytte deres indsats for miljømæssig, økonomisk eller social bæredygtighed. En producentsammenslutning kan beslutte at gøre visse bæredygtige praksisser obligatoriske for deres produkter. I så fald skal de medtages i produktspecifikationerne. Producenterne kan også frivilligt udarbejde en bæredygtighedsrapport, som vil blive offentliggjort af Kommissionen.
 • styrke producentsammenslutningerne: de nye tiltag betyder indførelse af en frivillig ordning for anerkendte producentsammenslutninger for geografiske betegnelser, som skal oprettes af EU-landene. For at gøre systemet mere attraktivt har sådanne grupper beføjelse til at forvalte, håndhæve og udvikle deres geografiske betegnelser for at styrke deres position i værdikæden.

Baggrund

 1. Oktober 2020

  En indledende konsekvensanalyse offentliggøres

 2. Januar-april 2021

  Der gennemføres offentlige høringer

 3. 31. marts 2022

  Kommissionen fremsætter et forslag om styrkelse af EU's geografiske betegnelser

 4. 24. oktober 2023

  Europa-Parlamentet og Rådet når frem til en foreløbig aftale om forslaget

 5. 28. februar 2024

  Europa-Parlamentet vedtager teksten.

 6. 6. marts 2024

  Rådet vedtager teksten.

 7. 11. april 2024

  Den endelige retsakt (forordning (EU) 2024/1143) underskrives.

Sådan beskyttes produkterne

Som en del af EU-ordningen for intellektuelle ejendomsrettigheder er betegnelser for produkter, der er registreret som geografiske betegnelser, retligt beskyttet mod efterligning og misbrug inden for EU og i tredjelande, hvor der er undertegnet en særlig aftale om beskyttelse.

De enkelte EU-landes kompetente nationale myndigheder træffer med hensyn til disse kvalitetsordninger de nødvendige foranstaltninger for at beskytte de registrerede betegnelser på deres område. De skal også forhindre og standse ulovlig fremstilling eller markedsføring af produkter, der anvender en beskyttet betegnelse.

Ikke-europæiske produktbetegnelser kan også registreres som geografiske betegnelser, hvis deres oprindelsesland har en bilateral eller regional aftale med EU, som omfatter gensidig beskyttelse af sådanne betegnelser.

Betegnelserne for forskellige produkter (vin, fødevarer og spiritus), der fremstilles i flere lande uden for EU, såsom Colombia og Sydafrika, er beskyttede.

Geografiske betegnelser, som der er ansøgt om, og som er registreret i EU-landenes registre kan ses i eAmbrosia (den officielle database over EU's registre over geografiske betegnelser), mens både EU's og tredjelandes geografiske betegnelser, som er beskyttet i henhold til aftaler, kan ses på portalen GIview.

Download logoer

26. APRIL 2018
Beskyttet oprindelsesbetegnelse
26. APRIL 2018
Beskyttet geografisk betegnelse
26. APRIL 2018
Garanteret traditionel specialitet

Dokumenter

9. JULI 2024
Systèmes de qualité de l'UE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1143 af 11. april 2024 om geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter samt garanterede traditionelle specialiteter og fakultative kvalitetsudtryk for landbrugsprodukter, om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 og (EU) 2019/1753 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1151/2012

13. APRIL 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office

Forslag til forordning om EU's geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger for landbrugsprodukter

31. MARTS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Resumé af konsekvensanalyserapporten om forslag til forordning om geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Konsekvensanalyserapporten om forslag til forordning om geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger

18. MAJ 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes

Arrangementer

 • Udstillinger
 • fredag 26. juli 2024, 09:00 - mandag 29. juli 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Eksternt arrangement