Skip to main content
Agriculture and rural development

Kvalitetsordninger kort fortalt

Formål med EU's kvalitetsordninger

EU's kvalitetsordninger har til formål at beskytte specifikke produkters betegnelser med henblik på at fremme de unikke egenskaber, som er knyttet til deres geografiske oprindelse og den traditionelle knowhow.

Produkter kan få en geografisk betegnelse, hvis de har en specifik tilknytning til det sted, hvor de er fremstillet. Anerkendelsen af geografiske betegnelser gør, at forbrugerne kan have tillid til og skelne mellem kvalitetsprodukter og hjælper samtidig producenterne med at markedsføre deres produkter bedre.

Produkter, der er under overvejelse, eller som allerede er blevet tildelt en geografisk betegnelse, er opført i registre over produkter af høj kvalitet. Registrene indeholder også oplysninger om de geografiske specifikationer og varespecifikationerne for hvert produkt.

Geografiske betegnelser, der anerkendes som intellektuel ejendomsret, spiller en stadig større rolle i handelsforhandlinger mellem EU og andre lande.

I andre EU-kvalitetsordninger lægges der vægt på den traditionelle fremstillingsproces eller produkter, der fremstilles i vanskelige naturområder såsom bjerge eller øer.

Geografiske betegnelser

Geografiske betegnelser fastlægger intellektuelle ejendomsrettigheder for specifikke produkter, hvis egenskaber er specifikt knyttet til produktionsområdet.

Geografiske betegnelser omfatter:

EU's system for geografiske betegnelser beskytter navnene på produkter, der stammer fra bestemte regioner og har særlige egenskaber eller et omdømme, der er knyttet til produktionsområdet. Forskellene mellem BOB og BGB går primært ud på, hvor stor en del af råvarerne der skal stamme fra området, eller hvor stor en del af fremstillingsprocessen der skal finde sted i den specifikke region. GB er en betegnelse, der udelukkende gælder for spiritus og aromatiserede drikkevarer.

Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

En produktbetegnelse, der er registreret som BOB, er den betegnelse, der har den stærkeste tilknytning til det område, hvor produktet fremstilles.

Image: logo for beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

Produkter

Fødevarer, landbrugsprodukter og vin.

Specifikationer

Alle faser af fremstillings-, forarbejdnings- og tilberedningsprocessen skal finde sted i den pågældende region.

For vin betyder dette, at druerne udelukkende skal komme fra det geografiske område, hvor vinen fremstilles.

Eksempel

BOB'en Kalamata-olivenolie fremstilles udelukkende i regionen Kalamata i Grækenland, hvor der anvendes olivensorter fra dette område.

Mærkning

– Obligatorisk for fødevarer og landbrugsprodukter
– Valgfri for vin

Beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

BGB lægger vægt på forholdet mellem den specifikke geografiske region og produktets betegnelse, hvor særlige egenskaber, omdømme eller andre karakteristika hovedsageligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

Image: logo for beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Produkter

Fødevarer, landbrugsprodukter og vin.

Specifikationer

For de fleste produkters vedkommende finder mindst én af faserne i fremstillingen, forarbejdningen eller tilberedningen sted inden for det geografiske område.

For vin betyder det, at mindst 85 % af de anvendte druer udelukkende skal komme fra det geografiske område, hvor vinen reelt fremstilles.

Eksempel

Skinken med BGB'en Westfälischer Knochenschinken er fremstillet i Westfalen med anvendelse af gamle teknikker, men det anvendte kød stammer ikke udelukkende fra dyr, der er født og opdrættet i det pågældende område i Tyskland.

Mærkning

– Obligatorisk for fødevarer og landbrugsprodukter
– Valgfri for vin

Geografiske betegnelser for spiritus og aromatiserede vine (GB)

GB beskytter betegnelsen for spiritus eller aromatiserede vine, som har oprindelse i et land, en region eller en lokalitet, hvor produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre karakteristika hovedsageligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

Image: logo for beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Produkter

Spiritus og aromatiserede vine.

Specifikationer

For de fleste produkters vedkommende finder mindst én af faserne i destillationen eller fremstillingen sted i regionen. Råvarerne behøver dog ikke komme fra regionen.

Eksempel

GB'en Irish Whiskey har siden det 6. århundrede været brygget, destilleret og modnet i Irland, men råvarerne stammer ikke udelukkende fra Irland.

Mærkning

Valgfri for alle produkter

Garanteret traditionel specialitet (GTS)

Garanterede traditionelle specialiteter (GTS'er) lægger vægt på de traditionelle aspekter som f.eks. den måde, produktet fremstilles på, eller dets sammensætning, uden at produktet er knyttet til et bestemt geografisk område. Betegnelsen for et produkt, der registreres som GTS, beskytter mod forfalskning og misbrug.

Image: logo for garanteret traditionel specialitet (GTS)

Produkter

Fødevarer og landbrugsprodukter

Eksempel

GTS'en Gueuze betegner en traditionel øl, der er fremstillet ved selvgæring. Den fremstilles almindeligvis i og omkring Bruxelles i Belgien. Selv om denne øl har betegnelsen GTS og dermed en beskyttet fremstillingsmetode, kan den fremstilles et andet sted.

Mærkning

Obligatorisk for alle produkter

Andre ordninger

Bjergprodukt

Kvalitetsbetegnelsen "bjergprodukt" lægger vægt på de særlige karakteristika ved et bjergprodukt, der fremstilles i bjergområder, hvor naturforholdene er vanskelige.

Anerkendelsen heraf er en fordel for landbrugerne og forbrugerne. Det gør det muligt at markedsføre produktet bedre, men garanterer også forbrugerne visse karakteristika.

Produkter

Landbrugs- og fødevarer.

Specifikationer

Råvarer og dyrefoder stammer fra bjergområder. Fremstillingen af forarbejdede produkter bør også finde sted i sådanne områder.

Rapport: Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer fra bjerglandbrug

Produkter fra regionerne i EU's yderste periferi

Landbruget i regionerne i EU's yderste periferi har vanskelige forhold som følge af deres afsides beliggenhed og økarakter, herunder vanskelige geografiske og meteorologiske forhold. Der er udarbejdet et særligt logo for landbrugsprodukter fra regionerne i EU's yderste periferi (de franske oversøiske departementer, dvs. Guadeloupe, Fransk Guyana, Réunion og Martinique, samt Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer).

Eksempel på logo for regionerne i EU's yderste periferi

Produkter

Landbrugs- og fødevarer.

Specifikationer

Produceret i regionerne i den yderste periferi

Mærkning

Eksempel på logo for landbrugs- og fødevareprodukter fra regionerne i EU's yderste periferi

Frivillige certificeringsordninger

Frivillige certificeringsordninger på nationalt plan eller ordninger, der forvaltes af private operatører, kan også være med til at give forbrugerne tillid til kvaliteten af de produkter, de vælger.

Ud over disse EU-ordninger findes der et stort antal private og nationale ordninger for kvalitetsfødevarer eller logoer, der dækker en lang række initiativer og handel mellem virksomheder eller mellem virksomheder og forbrugere.

Europa-Kommissionen har i samråd med de berørte parter udarbejdet retningslinjer, der viser bedste praksis for, hvordan sådanne ordninger kan fungere.

EU-retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
dansk
(184.81 KB - HTML)
Download

Forordninger om kvalitetsordninger

Kommissionen har vedtaget en række forordninger om kvalitetsordninger:

Forordninger om fødevarer og landbrugsprodukter

Forordninger om vin

Forordninger om spiritus

Forordninger om aromatiserede vine

Forordninger om bjergprodukter

Forordninger om produkter fra regioner i den yderste periferi

Forslag til styrkelse af systemet for geografiske betegnelser

Den 31. marts 2022 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og andre kvalitetsordninger for landbrugsprodukter. Forslaget har til formål at øge udbredelsen af geografiske betegnelser i hele EU for at gavne økonomien i landdistrikterne og opnå et højere beskyttelsesniveau for produkter, navnlig online. 

Kommissionen har bl.a. foreslået følgende foranstaltninger for at styrke og forbedre det eksisterende system:

 • mere bæredygtighed ved at give producenterne mulighed for at udnytte deres foranstaltninger vedrørende social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i deres produktspecifikationer
 • øget beskyttelse af geografiske betegnelser på internettet, navnlig med hensyn til salg via onlineplatforme, beskyttelse mod registreringer i ond tro og anvendelse af geografiske betegnelser i domænenavnssystemet
 • styrkelse af producentsammenslutninger i deres forvaltning, håndhævelse og udvikling af geografiske betegnelser ved at give dem adgang til toldmyndighederne og myndighederne til bekæmpelse af forfalskning i alle EU-lande
 • en kortere og forenklet registreringsprocedure, der samler de forskellige tekniske og proceduremæssige regler i én enkelt procedure for registrering af geografiske betegnelser for ansøgere i og uden for EU

Kommissionens forslag er resultatet af en omfattende høringsproces. Der blev i oktober 2020 offentliggjort en indledende konsekvensanalyse, som blev efterfulgt af en offentlig høring fra januar til april 2021 samt målrettede høringer af EU-landene og relevante interesseorganisationer.

Hvordan beskyttes produkterne?

Som en del af EU-ordningen for intellektuelle ejendomsrettigheder, IPR, er betegnelser for produkter, der er registreret som geografiske betegnelser, retligt beskyttet mod efterligning og misbrug inden for EU og i tredjelande, hvor der er undertegnet en særlig aftale om beskyttelse.

De enkelte EU-landes kompetente nationale myndigheder træffer med hensyn til disse kvalitetsordninger de nødvendige foranstaltninger for at beskytte de registrerede betegnelser på deres område. De bør også forhindre og standse ulovlig fremstilling eller markedsføring af produkter, der anvender en beskyttet betegnelse.

Ikke-europæiske produktbetegnelser kan også registreres som geografiske betegnelser, hvis deres oprindelsesland har en bilateral eller regional aftale med EU, som omfatter gensidig beskyttelse af sådanne betegnelser.

Betegnelserne for forskellige produkter (vin, fødevarer, aromatiserede vine og spiritus), der fremstilles i flere lande uden for EU, såsom Colombia og Sydafrika, er beskyttede.

Geografiske betegnelser, som der er ansøgt om, og som er registreret i EU-landenes registre kan ses i eAmbrosia (den officielle database over EU's registre over geografiske betegnelser), mens både EU's og tredjelandes geografiske betegnelser, som er beskyttet i henhold til aftaler, kan ses på portalen GIview.

Download logoer

Beskyttet oprindelsesbetegnelse
dansk
(3.74 MB - ZIP)
Download
Beskyttet geografisk betegnelse
dansk
(3.81 MB - ZIP)
Download
Garanteret traditionel specialitet
dansk
(3.71 MB - ZIP)
Download
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

EU-retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
dansk
(184.81 KB - HTML)
Download

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

Beskyttet oprindelsesbetegnelse
dansk
(3.74 MB - ZIP)
Download
Beskyttet geografisk betegnelse
dansk
(3.81 MB - ZIP)
Download
Garanteret traditionel specialitet
dansk
(3.71 MB - ZIP)
Download

Documents

Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Download

Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Download

Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Download

Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Download

Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Download

Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Download

Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Download