Skip to main content
Agriculture and rural development

Īsumā par kvalitātes shēmām

ES kvalitātes shēmu mērķi

ES kvalitātes politikas mērķis ir aizsargāt specifisku produktu nosaukumus, lai popularizētu produktu unikālās īpašības, kuras saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī tradicionālo zinātību.

Produktu nosaukumiem var pievienot “ģeogrāfiskās izcelsmes norādi” (ĢIN), ja tiem ir īpaša saikne ar to ražošanas vietu. ĢIN atpazīstamība ļauj patērētājiem droši izvēlēties un atšķirt kvalitatīvus produktus un vienlaikus palīdz ražotājiem sekmīgāk tirgot savus produktus.

Produkti, kam ir piešķirta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vai kas tiek izskatīti, ir iekļauti kvalitatīvu produktu reģistrā. Tur iekļautas arī ziņas par katra produkta ģeogrāfisko izcelsmi un ražošanas specifikācijām.

Par intelektuālo īpašumu atzītajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir arvien lielāka nozīme tirdzniecības sarunās starp ES un citām valstīm.

Citas ES kvalitātes shēmas akcentē tradicionālo ražošanas procesu vai produktus, kas ražoti apgabalos ar sarežģītiem dabas apstākļiem, piemēram, kalnos vai salās.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes iedibina intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrētiem produktiem, kuru iezīmes ir kādā īpašā veidā saistītas ar ražošanas apgabalu.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir šādas:

ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēma aizsargā tādu produktu nosaukumu, kuri nāk no kāda konkrēta reģiona un kuriem piemīt konkrētas īpašības vai slava, kas saistīta ar ražošanas reģionu. Atšķirības starp ACVN un AĢIN ir saistītas galvenokārt ar to, cik daudz produkta izejvielu nāk no attiecīgā apgabala vai cik lielai ražošanas procesa daļai jānorit konkrētajā reģionā. ĢIN pastāv tikai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem.

Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)

Produktu nosaukumi, kas reģistrēti kā ACVN, ir ar ražošanas vietu ir saistīti visciešāk.

Image: Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma (ACVN) logotips

Produkti

Pārtika, lauksaimniecības produkti un vīni

Specifikācijas

Visiem ražošanas, pārstrādes un sagatavošanas procesa posmiem jānotiek konkrētajā reģionā.

Attiecībā uz vīniem tas nozīmē, ka vīnogām jābūt vienīgi no ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns ir ražots.

Piemērs

Ar ACVN “Kalamata” apzīmētā olīveļļa ir pilnībā ražota Kalamatas reģionā Grieķijā, izmantojot šī reģiona olīvu šķirnes.

Marķējums

— Pārtikas un lauksaimniecības produktiem obligāts
— Vīnam fakultatīvs

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)

AĢIN uzsver saikni starp konkrētu ģeogrāfisko reģionu un produkta nosaukumu gadījumos, kad kāda no produktam piemītošajām īpašībām, produkta reputācija vai cita iezīme ir nesaraujami saistīta ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

Image: Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) logotips

Produkti

Pārtika, lauksaimniecības produkti un vīni

Specifikācijas

Vairumā gadījumu vismaz viens no produkta ražošanas, pārstrādes vai sagatavošanas posmiem norisinās attiecīgajā reģionā.

Attiecībā uz vīnu tas nozīmē, ka vismaz 85 % izmantoto vīnogu jābūt no ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns faktiski ražots.

Piemērs

Ar AĢIN “Westfälischer Knochenschinken” apzīmēto šķiņķi ražo Vestfālenē, izmantojot senus paņēmienus, taču izmantotā gaļa nav iegūta tikai no dzīvniekiem, kas dzimuši un audzēti šajā konkrētajā Vācijas reģionā.

Marķējums

— Pārtikas un lauksaimniecības produktiem obligāts
— Vīniem fakultatīvs

Stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (ĢIN)

ĢIN aizsargā konkrētā valstī, reģionā vai apdzīvotā vietā radīta stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna nosaukumu gadījumos, kad produkta īpašā kvalitāte, reputācija vai citas iezīmes ir cieši saistītas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

Image: Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) logotips

Produkti

Stiprie alkoholiskie dzērieni un aromatizētie vīni

Specifikācijas

Vairumā gadījumu vismaz vienam no produkta destilēšanas vai sagatavošanas posmiem jānorisinās attiecīgajā reģionā. Tomēr izejvielām nav jābūt no attiecīgā reģiona.

Piemērs

Ar ĢIN “Irish Whiskey” apzīmētais dzēriens Īrijā tiek brūvēts, destilēts un nogatavināts kopš 6. gadsimta, bet izejvielas nenāk vienīgi no Īrijas.

Marķējums

Visiem produktiem fakultatīvs

Garantēta tradicionālā īpatnība

Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) izceļ tradicionālos aspektus, tādus kā produkta gatavošanas veids vai sastāvs, taču nesasaista to ar konkrētu ģeogrāfisko apgabalu. Produkta nosaukums, kas reģistrēts kā GTĪ, aizsargā to pret viltošanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Image: Garantētas tradicionālās īpatnības (GTĪ) logotips

Produkti

Pārtika un lauksaimniecības produkti

Piemērs

Ar GTĪ Gueuze tiek apzīmēts tradicionāls alus, ko iegūst spontānā fermentācijā. To parasti ražo Briselē (Beļģijā) un tās apkārtnē. Tā kā tas ir GTĪ, tā ražošanas metode ir aizsargāta, tomēr to var ražot arī citur.

Marķējums

Visiem produktiem obligāts

Citas shēmas

Produkts no kalnu rajoniem

Kvalitātes apzīmējums “produkts no kalnu rajoniem” uzsver tāda produkta īpašības, kas ražots kalnu apgabalos, kuros ir sarežģīti dabas apstākļi.

Šī aspekta atzīšana sagādā priekšrocības gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem, jo tā ļauj ne vien sekmīgāk tirgot produktu, bet arī panākt, ka patērētājam ir skaidras dažas šā produkta īpašības.

Produkti

Lauksaimniecības un pārtikas produkti

Specifikācijas

Izejvielām un dzīvnieku barībai jābūt no kalnu apvidiem. Ja produkti tiek pārstrādāti, arī pārstrādei jānorit kalnu apvidos.

Ziņojums par kalnu lauksaimniecības pārtikas produktu marķēšanu

ES tālāko reģionu produkts

Lauksaimniecība ES tālākajos reģionos saskaras ar grūtībām, ko rada nošķirtība un izolētība, kuru rezultāts ir sarežģīti ģeogrāfiskie un meteoroloģiskie apstākļi. Lai nodrošinātu lielāku informētību par lauksaimniecības produktiem, kas nāk no ES tālākajiem reģioniem (no Francijas aizjūras departamentiem Gvadelupas, Francijas Gviānas, Reinjonas un Martinikas, kā arī no Azoru salām, Madeiras un Kanāriju salām), ir izveidots īpašs logotips.

ES tālāko reģionu lauksaimniecības un pārtikas produktu logotips

Produkti

Lauksaimniecības un pārtikas produkti

Specifikācijas

Ražoti tālākajos reģionos

Marķējums

ES tālāko reģionu lauksaimniecības un pārtikas produktu logotips

Brīvprātīgas sertifikācijas shēmas

Palīdzēt patērētājiem gūt pārliecību par izvēlēto produktu kvalitāti var arī brīvprātīgas sertifikācijas shēmas, kas izveidotas valsts līmenī vai ko pārvalda privāti ekonomikas dalībnieki.

Papildus ES līmeņa shēmām pastāv daudzas privātas un nacionālas pārtikas kvalitātes shēmas un marķējumi, kas aptver plašu iniciatīvu klāstu un darbojas starp uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un patērētājiem.

Apspriežoties ar ieinteresētajām personām, Eiropas Komisija ir izstrādājusi pamatnostādnes, kuras apraksta šādu shēmu darbības paraugpraksi.

17 JŪLIJS 2018
ES labākās prakses pamatnostādnes ar lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem saistītām brīvprātīgās sertifikācijas shēmām
latviešu
(186.08 KB - HTML)
Lejupielādēt

Noteikumi par kvalitātes shēmām

Komisija ir pieņēmusi dažādus noteikumus par kvalitātes shēmu piemērošanu.

Noteikumi par pārtikas un lauksaimniecības produktiem

Noteikumi par vīnu

Noteikumi par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem

Noteikumi par aromatizētiem vīniem

Noteikumi par produktiem no kalnu rajoniem

Noteikumi par tālāko reģionu produktiem

Priekšlikums nostiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu

2022. gada 31. martā Komisija pieņēma priekšlikumu Regulai par Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vīnam, stiprajiem
alkoholiskajiem dzērieniem un lauksaimniecības produktiem un par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām. Minētā priekšlikuma mērķis ir plašāk izvērst ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu visā ES, lai atbalstītu lauku ekonomiku un precēm nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, jo īpaši — tiešsaistē. 

Komisija ir cita starpā ierosinājusi šādus pasākumus, lai nostiprinātu un uzlabotu līdzšinējo sistēmu:

 • lielāka ilgtspēja, jo ražotājiem būs iespēja produkta specifikācijā izcelt savas darbības, kas saistītas ar sociālo, vidisko vai ekonomisko ilgtspēju;
 • stingrāka ĢIN aizsardzība internetā, jo īpaši — pārdodot preces tiešsaistes platformās. Aizsardzība pret negodprātīgu reģistrāciju un ĢIN izmantošanu domēnu nosaukumu sistēmā;
 • plašākas iespējas ražotāju grupām, dodot tām tiesības pārvaldīt un attīstīt savu ĢIN un panākt tās izpildi, uzturot sakarus ar viltojumu novēršanas iestādēm un muitu visās dalībvalstīs;
 • īsāka un vienkāršāka reģistrācijas procedūra: dažādie tehniskie un procedūras noteikumi par ĢIN tiks apvienoti, līdz ar to gan ES, gan ārpussavienības valstu pieteikumu iesniedzējiem būs piemērojama vienota ĢIN reģistrācijas procedūra.

Komisijas priekšlikums ir plaša konsultāciju procesa rezultāts. Sākotnējais ietekmes novērtējums tika publicēts 2020. gada oktobrī. Tam sekoja sabiedriskā apspriešana (no 2021. gada janvāra līdz aprīlim) un mērķtiecīgas konsultācijas ar ES valstīm un kompetentajām ieinteresēto personu organizācijām.

Produktu aizsardzība

ES IĪT sistēmas ietvaros produktu nosaukumi, kas reģistrēti kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ir tiesiski aizsargāti pret atdarināšanu un ļaunprātīgu izmantošanu ES un trešās valstīs, ar kurām parakstīts īpašs aizsardzības nolīgums.

Attiecībā uz visām kvalitātes shēmām katras ES valsts kompetentās iestādes veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu to teritorijā reģistrētos nosaukumus. Tām arī jānovērš un jāaptur produktu nelikumīga ražošana vai tirdzniecība, kurā izmanto šādu nosaukumu.

Kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var reģistrēt arī trešo valstu produktu nosaukumus, ja to izcelsmes valsts ar ES noslēgusi divpusēju vai reģionālu nolīgumu, kas paredz šādu nosaukumu savstarpēju aizsardzību.

Dažādu tādu produktu (vīns, pārtika, aromatizētie vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni) nosaukumi, kas ražoti vairākās valstīs ārpus ES, piemēram, Kolumbijā vai Dienvidāfrikā, ir aizsargāti.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), kas pieteiktas un ievadītas Savienības reģistros, var aplūkot vietnē eAmbrosia (ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistra oficiālā datubāze), savukārt ES un ārpussavienības valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargātas saskaņā ar nolīgumiem, var aplūkot ĢIN portālā GIview.

Lejupielādēt logotipus

26 APRĪLIS 2018
Aizsargāts cilmes vietas nosaukums
latviešu
(3.68 MB - ZIP)
Lejupielādēt
26 APRĪLIS 2018
Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
latviešu
(3.82 MB - ZIP)
Lejupielādēt
26 APRĪLIS 2018
Garantēta tradicionālā īpatnība
latviešu
(3.64 MB - ZIP)
Lejupielādēt
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

17 JŪLIJS 2018
ES labākās prakses pamatnostādnes ar lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem saistītām brīvprātīgās sertifikācijas shēmām
latviešu
(186.08 KB - HTML)
Lejupielādēt

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

26 APRĪLIS 2018
Aizsargāts cilmes vietas nosaukums
latviešu
(3.68 MB - ZIP)
Lejupielādēt
26 APRĪLIS 2018
Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
latviešu
(3.82 MB - ZIP)
Lejupielādēt
26 APRĪLIS 2018
Garantēta tradicionālā īpatnība
latviešu
(3.64 MB - ZIP)
Lejupielādēt

Documents

13 APRĪLIS 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Lejupielādēt

30 MARTS 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Lejupielādēt

31 MARTS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Lejupielādēt

5 MAIJS 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lejupielādēt

18 MAIJS 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lejupielādēt

2 MAIJS 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lejupielādēt

18 MAIJS 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lejupielādēt