Skip to main content
Agriculture and rural development

Išsamiau apie kokybės sistemas

ES kokybės sistemų tikslai

ES kokybės politikos tikslas – apsaugoti konkrečių produktų pavadinimus siekiant skatinti su tų produktų geografine kilme ir tradicinėmis žiniomis susijusias unikalias savybes.

Jeigu yra konkretus produktų ryšys su vietove, kurioje jie pagaminti, jų pavadinimams gali būti suteikiama „geografinė nuoroda“ (GN). Pripažinus GN, vartotojams suteikiama galimybė atskirti kokybiškus produktus, kuriais galima pasitikėti, o gamintojams padedama juos parduoti.

Nagrinėjamų produktų arba produktų, kuriems suteiktas GN pripažinimas, sąrašas yra pateikiamas kokybiškų produktų registruose. Registruose taip pat pateikiama informacija apie kiekvieno produkto geografines ir gamybos specifikacijas.

Intelektine nuosavybe pripažintoms geografinėms nuorodoms tenka vis svarbesnis vaidmuo ES ir kitų šalių prekybos derybose.

Kitos ES kokybės sistemos skirtos būtent tradiciniam gamybos procesui arba produktams, pagamintiems sudėtingų sąlygų gamtinėse vietovėse, pavyzdžiui, kalnuose ar salose.

Geografinės nuorodos

Geografinėmis nuorodomis nustatomos konkrečių produktų, kurių savybės yra konkrečiai susijusios su gamybos sritimi, intelektinės nuosavybės teisės.

Geografines nuorodas sudaro:

Pagal ES geografinių nuorodų sistemą saugomi konkrečių regionų kilmės produktų pavadinimai, kurie turi specifinių savybių arba gerą vardą, susijusį su gamybos teritorija. Tačiau pagrindiniai SKVN ir SGN skirtumai susiję su geografinėje vietovėje paruošiamų žaliavų būtinu kiekiu arba konkrečiame regione vykdomų gamybos procesų dalimi. GN taikoma tik spiritiniams gėrimams ir aromatintiems vynams.

Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)

Registruotos SKVN – tai produktai, kurie glaudžiausiai susiję su jų gamybos vietove.

Image: Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) logotipas

Produktai

Maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai

Specifikacijos

Visos gamybos, perdirbimo ir paruošimo proceso dalys turi vykti konkrečiame regione.

Kalbant apie vyną tai reiškia, kad vynuogės turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.

Pavyzdys

Visas SKVN „Kalamata“ alyvuogių aliejus gaminamas Kalamatos regione (Graikija), naudojant šios vietovės alyvuogių veisles.

Pavadinimas

– Privaloma maisto ir žemės ūkio produktams
– Neprivaloma vynui

Saugomos geografinės nuorodos (SGN)

SGN pabrėžiamas konkretaus geografinio regiono ir produkto pavadinimo ryšys, nes ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės.

Image: Saugomos geografinės nuorodos (SGN) logotipas

Produktai

Maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai

Specifikacijos

Daugelio produktų bent vienas iš gamybos, perdirbimo ar paruošimo etapų vyksta tame regione.

Kalbant apie vyną tai reiškia, kad ne mažiau kaip 85 proc. naudojamų vynuogių turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.

Pavyzdys

SGN kumpis „Westfälischer Knochenschinken“ gaminamas Vestfalijoje taikant senus metodus, tačiau naudojama ne tik tame konkrečiame Vokietijos regione gimusių ir užaugintų gyvulių mėsa.

Pavadinimas

– Privaloma maisto ir žemės ūkio produktams
– Neprivaloma vynui

Spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų geografinės nuorodos (GN)

Suteikiant GN apsaugomas spiritinio gėrimo ar aromatizuoto vyno, kilusio iš šalies, regiono ar vietovės, kurioje ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės, pavadinimas.

Image: Saugomos geografinės nuorodos (SGN) logotipas

Produktai

Spiritiniai gėrimai ir aromatizuoti vynai

Specifikacijos

Daugelio produktų bent vienas iš distiliacijos ar paruošimo etapų vyksta tame regione. Tačiau žaliaviniai produktai nebūtinai turi būti iš to regiono.

Pavyzdys

„Irish Whiskey“ GN Airijoje gaminamas, distiliuojamas ir brandinamas nuo VI a., tačiau žaliavos gaunamos ne tik iš Airijos.

Pavadinimas

Neprivaloma visiems produktams

Garantuotas tradicinis gaminys

Garantuotas tradicinis gaminys (GTG) reiškia, kad jis tradiciškai pagamintas, tradicinės sudėties ar turi kitus tradicinius elementus, tačiau nėra susijęs su konkrečia geografine vietove. Produkto, kuris įregistruotas kaip GTG, pavadinimas saugomas nuo klastojimo ir netinkamo naudojimo.

Image: Garantuoto tradicinio gaminio (GTG) logotipas

Produktai

Maisto ir žemės ūkio produktai

Pavyzdys

„Gueuze“ GTG yra tradicinis alus, gaunamas naudojant savaiminę fermentaciją. Paprastai jis gaminamas Briuselyje (Belgija) ir jo apylinkėse. Kadangi šis gamybos būdas yra GTG, jis yra saugomas, tačiau gali būti naudojamas ir kitur.

Pavadinimas

Privaloma visiems produktams

Kitos sistemos

Kalnų produktas

Kokybės terminu „kalnų produktas“ pabrėžiami sudėtingomis gamtinėmis sąlygomis pasižyminčiose kalnų vietovėse gaminamų produktų ypatumai.

Jo pripažinimas yra privalumas ūkininkams ir vartotojams. Taip ūkininkams sudaromos sąlygos geriau parduoti produktą, tačiau taip pat užtikrinama, kad vartotojui būtų aiškios tam tikros savybės.

Produktai

Žemės ūkio ir maisto produktai.

Specifikacijos

Žaliavos ir gyvulių pašarai gaunami iš kalnuotų vietovių. Jei tai perdirbti produktai, jų gamyba taip pat turėtų būti vykdoma tokiose vietovėse.

Ataskaita. Kalnų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimas

Atokiausių ES regionų produktas

Žemės ūkiui atokiausiuose ES regionuose kyla sunkumų dėl atokumo ir izoliuotumo, o prie jų dar reikia pridėti sudėtingas geografines ir meteorologines sąlygas. Siekiant užtikrinti didesnį informuotumą apie atokiausių ES regionų (Prancūzijos užjūrio departamentų – Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Reunjono ir Martinikos – ir Azorų, Madeiros ir Kanarų salų) žemės ūkio produktus, sukurtas specialus logotipas.

Atokiausių ES regionų žemės ūkio ir maisto produktų logotipo pavyzdys

Produktai

Žemės ūkio ir maisto produktai.

Specifikacijos

Pagaminta atokiausiuose regionuose

Pavadinimas

Atokiausių ES regionų žemės ūkio ir maisto produktų logotipo pavyzdys

Savanoriško sertifikavimo sistemos

Nacionalinio lygmens arba privačių veiklos vykdytojų valdomos savanoriško sertifikavimo sistemos taip pat gali užtikrinti vartotojų pasitikėjimą jų pasirinktų produktų kokybe.

Be ES programų, yra daug privačių ir nacionalinių maisto kokybės sistemų arba logotipų, apimančių įvairias iniciatyvas ir veikiančių tarp įmonių arba tarp įmonių ir vartotojų.

Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis šalimis, Europos Komisija parengė gaires, kuriose pateikiama praktinė informacija, kaip geriausia taikyti tokias sistemas.

17 LIEPA 2018
ES žemės ūkio ir maisto produktais savanoriško sertifikavimo sistemų geriausios patirties gairės
lietuvių
(184.8 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

Reglamentai dėl kokybės sistemų

Komisija priėmė keletą reglamentų dėl kokybės sistemų taikymo:

Reglamentai dėl maisto ir žemės ūkio produktų

Reglamentai dėl vyno sektoriaus

Reglamentai dėl spiritinių gėrimų sektoriaus

Reglamentai dėl aromatizuotų vynų sektoriaus

Reglamentai dėl kalnuotų vietovių produktų

Reglamentai dėl atokiausių regionų produktų

Pasiūlymas sustiprinti geografinių nuorodų sistemą

2022 m. kovo 31 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų ir kitų žemės ūkio produktų kokybės sistemų. Pasiūlymu siekiama padidinti geografinių nuorodų naudojimą visoje ES, kad tai būtų naudinga kaimo ekonomikai ir būtų pasiektas aukštesnis produktų apsaugos lygis, ypač internetu. 

Siekdama sustiprinti ir patobulinti esamą sistemą, Komisija, be kita ko, pasiūlė šias priemones:

 • didinti tvarumą suteikiant gamintojams galimybę produktų specifikacijose įvertinti savo veiksmus, susijusius su socialiniu, aplinkos ir ekonominiu tvarumu;
 • stiprinti geografinių nuorodų apsaugą internete, visų pirma susijusią su prekyba per interneto platformas, apsauga nuo nesąžiningo registravimo ir GN naudojimo domenų vardų sistemoje;
 • įgalinti gamintojų grupes valdyti, įgyvendinti ir plėtoti savo GN, suteikiant galimybę kreiptis į kovos su klastojimu institucijas ir muitines visose ES šalyse;
 • sutrumpinus ir supaprastinus registracijos procedūrą bus sujungtos skirtingos techninės ir procedūrinės taisyklės, todėl ES ir ne ES pareiškėjams bus taikoma viena GN registravimo procedūra.

Komisijos pasiūlymas pateiktas po išsamių konsultacijų. Įžanginis poveikio vertinimas paskelbtas 2020 m. spalio mėn. Po to 2021 m. sausio-balandžio mėn. vyko viešos konsultacijos, taip pat tikslinės konsultacijos su ES šalimis ir atitinkamomis suinteresuotųjų subjektų organizacijomis.

Kaip apsaugomi produktai

Pagal ES intelektinės nuosavybės teisių sistemą produktų, įregistruotų kaip GN, pavadinimai yra teisiškai saugomi nuo imitavimo ir netinkamo naudojimo ES ir ES nepriklausančiose šalyse,su kuriomis pasirašytas specialus apsaugos susitarimas.

Visų kokybės sistemų atveju kiekvienos ES šalies kompetentingos nacionalinės institucijos imasi būtinų priemonių registruotiems pavadinimams apsaugoti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų užkirsti kelią neteisėtai produktų, kuriems naudojamas šis pavadinimas, gamybai ir prekybai jais arba jas sustabdyti.

Ne Europos produktų pavadinimai taip pat gali būti registruojami kaip GN, jei jų kilmės šalis yra sudariusi dvišalį arba regioninį susitarimą su ES, kuriame numatyta tokių pavadinimų abipusė apsauga.

Saugomi keliose ES nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Kolumbijoje ar Pietų Afrikoje, pagamintų įvairių produktų (vyno, maisto produktų, aromatizuotų vynų ir spiritinių gėrimų) pavadinimai.

Geografines nuorodas, dėl kurių pateikta paraiška ir kurios įtrauktos į Sąjungos registrus, galima rasti svetainėje eAmbrosia (oficiali ES geografinių nuorodų registrų duomenų bazė), o su ES ir ne ES geografinėmis nuorodomis, saugomomis pagal susitarimus, galima susipažinti GIview portale.

Parsisiųsti logotipus

26 BALANDIS 2018
Saugomos kilmės vietos nuorodos
lietuvių
(3.66 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
26 BALANDIS 2018
Saugomos geografinės nuorodos
lietuvių
(3.7 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
26 BALANDIS 2018
Garantuotas tradicinis gaminys
lietuvių
(3.67 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

17 LIEPA 2018
ES žemės ūkio ir maisto produktais savanoriško sertifikavimo sistemų geriausios patirties gairės
lietuvių
(184.8 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

26 BALANDIS 2018
Saugomos kilmės vietos nuorodos
lietuvių
(3.66 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
26 BALANDIS 2018
Saugomos geografinės nuorodos
lietuvių
(3.7 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
26 BALANDIS 2018
Garantuotas tradicinis gaminys
lietuvių
(3.67 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti

Documents

13 BALANDIS 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

30 KOVAS 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

31 KOVAS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

5 MAY 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

18 MAY 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

2 MAY 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

18 MAY 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti