Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Išsamiau apie kokybės sistemas

ES kokybės sistemų tikslai

ES kokybės politikos tikslas – apsaugoti konkrečių produktų pavadinimus siekiant skatinti su tų produktų geografine kilme ir tradicinėmis žiniomis susijusias unikalias savybes.

Jeigu yra konkretus produktų ryšys su vietove, kurioje jie pagaminti, jų pavadinimams gali būti suteikiama „geografinė nuoroda“ (GN). Pripažinus GN, vartotojams suteikiama galimybė atskirti kokybiškus produktus, kuriais galima pasitikėti, o gamintojams padedama juos parduoti.

Nagrinėjamų produktų arba produktų, kuriems suteiktas GN pripažinimas, sąrašas yra pateikiamas kokybiškų produktų registruose. Registruose taip pat pateikiama informacija apie kiekvieno produkto geografines ir gamybos specifikacijas.

Intelektine nuosavybe pripažintoms geografinėms nuorodoms tenka vis svarbesnis vaidmuo ES ir kitų šalių prekybos derybose.

Kitos ES kokybės sistemos skirtos būtent tradiciniam gamybos procesui arba produktams, pagamintiems sudėtingų sąlygų gamtinėse vietovėse, pavyzdžiui, kalnuose ar salose.

Geografinės nuorodos

Geografinėmis nuorodomis nustatomos konkrečių produktų, kurių savybės yra konkrečiai susijusios su gamybos sritimi, intelektinės nuosavybės teisės.

Geografines nuorodas sudaro:

Pagal ES geografinių nuorodų sistemą saugomi konkrečių regionų kilmės produktų pavadinimai, kurie turi specifinių savybių arba gerą vardą, susijusį su gamybos teritorija. Tačiau pagrindiniai SKVN ir SGN skirtumai susiję su geografinėje vietovėje paruošiamų žaliavų būtinu kiekiu arba konkrečiame regione vykdomų gamybos procesų dalimi. GN taikoma tik spiritiniams gėrimams ir aromatintiems vynams.

Image: Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) logotipas
Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)

Registruotos SKVN – tai produktai, kurie glaudžiausiai susiję su jų gamybos vietove.

 • Produktai: Maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai.
 • Specifikacijos: Visos gamybos, perdirbimo ir paruošimo proceso dalys turi vykti konkrečiame regione. Kalbant apie vyną tai reiškia, kad vynuogės turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.
 • Pavyzdys: Visas SKVN „Kalamata“ alyvuogių aliejus gaminamas Kalamatos regione (Graikija), naudojant šios vietovės alyvuogių veisles.
 • Pavadinimas: Privaloma maisto ir žemės ūkio produktams, neprivaloma vynui.
Image: Saugomos geografinės nuorodos (SGN) logotipas
Saugomos geografinės nuorodos (SGN)

SGN pabrėžiamas konkretaus geografinio regiono ir produkto pavadinimo ryšys, nes ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės.

 • Produktai: Maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai.
 • Specifikacijos: Daugelio produktų bent vienas iš gamybos, perdirbimo ar paruošimo etapų vyksta tame regione. Kalbant apie vyną tai reiškia, kad ne mažiau kaip 85 proc. naudojamų vynuogių turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.
 • Pavyzdys: SGN kumpis „Westfälischer Knochenschinken“ gaminamas Vestfalijoje taikant senus metodus, tačiau naudojama ne tik tame konkrečiame Vokietijos regione gimusių ir užaugintų gyvulių mėsa.
 • Pavadinimas: Privaloma maisto ir žemės ūkio produktams, neprivaloma vynui.
Image: Saugomos geografinės nuorodos (SGN) logotipas
Spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų geografinės nuorodos (GN)

Suteikiant GN apsaugomas spiritinio gėrimo ar aromatizuoto vyno, kilusio iš šalies, regiono ar vietovės, kurioje ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės, pavadinimas.

 • Produktai:Spiritiniai gėrimai ir aromatizuoti vynai.
 • Specifikacijos: Daugelio produktų bent vienas iš distiliacijos ar paruošimo etapų vyksta tame regione. Tačiau žaliaviniai produktai nebūtinai turi būti iš to regiono.
 • Pavyzdys: „Irish Whiskey“ GN Airijoje gaminamas, distiliuojamas ir brandinamas nuo VI a., tačiau žaliavos gaunamos ne tik iš Airijos.
 • Pavadinimas: Neprivaloma visiems produktams.

Garantuotas tradicinis gaminys

Image: Garantuoto tradicinio gaminio (GTG) logotipas

Garantuotas tradicinis gaminys (GTG) reiškia, kad jis tradiciškai pagamintas, tradicinės sudėties ar turi kitus tradicinius elementus, tačiau nėra susijęs su konkrečia geografine vietove. Produkto, kuris įregistruotas kaip GTG, pavadinimas saugomas nuo klastojimo ir netinkamo naudojimo.

 • Produktai: Maisto ir žemės ūkio produktai.
 • Pavyzdys: „Gueuze“ GTG yra tradicinis alus, gaunamas naudojant savaiminę fermentaciją. Paprastai jis gaminamas Briuselyje (Belgija) ir jo apylinkėse. Kadangi šis gamybos būdas yra GTG, jis yra saugomas, tačiau gali būti naudojamas ir kitur.
 • Pavadinimas: Privaloma visiems produktams.

Kitos sistemos

Kalnų produktas

Kokybės terminu „kalnų produktas“ pabrėžiami sudėtingomis gamtinėmis sąlygomis pasižyminčiose kalnų vietovėse gaminamų produktų ypatumai.

Jo pripažinimas yra privalumas ūkininkams ir vartotojams. Taip ūkininkams sudaromos sąlygos geriau parduoti produktą, tačiau taip pat užtikrinama, kad vartotojui būtų aiškios tam tikros savybės.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Produktai: Žemės ūkio ir maisto produktai.
 • Specifikacijos: Žaliavos ir gyvulių pašarai gaunami iš kalnuotų vietovių. Jei tai perdirbti produktai, jų gamyba taip pat turėtų būti vykdoma tokiose vietovėse.

Ataskaita. Kalnų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimas

Atokiausių ES regionų produktas

Žemės ūkiui atokiausiuose ES regionuose kyla sunkumų dėl atokumo ir izoliuotumo, o prie jų dar reikia pridėti sudėtingas geografines ir meteorologines sąlygas. Siekiant užtikrinti didesnį informuotumą apie atokiausių ES regionų (Prancūzijos užjūrio departamentų – Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Reunjono ir Martinikos – ir Azorų, Madeiros ir Kanarų salų) žemės ūkio produktus, sukurtas specialus logotipas.

Outermost regions logo
 • Produktai: Žemės ūkio ir maisto produktai.
 • Specifikacijos: Pagaminta atokiausiuose regionuose
 • Pavadinimas:Atokiausių ES regionų žemės ūkio ir maisto produktų logotipo pavyzdys

Savanoriško sertifikavimo sistemos

Nacionalinio lygmens arba privačių veiklos vykdytojų valdomos savanoriško sertifikavimo sistemos taip pat gali užtikrinti vartotojų pasitikėjimą jų pasirinktų produktų kokybe.

Be ES programų, yra daug privačių ir nacionalinių maisto kokybės sistemų arba logotipų, apimančių įvairias iniciatyvas ir veikiančių tarp įmonių arba tarp įmonių ir vartotojų.

Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis šalimis, Europos Komisija parengė gaires, kuriose pateikiama praktinė informacija, kaip geriausia taikyti tokias sistemas.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Reglamentai dėl kokybės sistemų

Komisija priėmė keletą reglamentų dėl kokybės sistemų taikymo:

Reglamentai dėl maisto ir žemės ūkio produktų

Reglamentai dėl vyno sektoriaus

Reglamentai dėl spiritinių gėrimų sektoriaus

Reglamentai dėl kalnuotų vietovių produktų

Reglamentai dėl atokiausių regionų produktų

Pasiūlymas sustiprinti geografinių nuorodų sistemą

2022 m. kovo 31 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų ir kitų žemės ūkio produktų kokybės sistemų. Pasiūlymu siekiama padidinti geografinių nuorodų naudojimą visoje ES, kad tai būtų naudinga kaimo ekonomikai ir būtų pasiektas aukštesnis produktų apsaugos lygis, ypač internetu. 

Siekdama sustiprinti ir patobulinti esamą sistemą, Komisija, be kita ko, pasiūlė šias priemones:

 • didinti tvarumą suteikiant gamintojams galimybę produktų specifikacijose įvertinti savo veiksmus, susijusius su socialiniu, aplinkos ir ekonominiu tvarumu;
 • stiprinti geografinių nuorodų apsaugą internete, visų pirma susijusią su prekyba per interneto platformas, apsauga nuo nesąžiningo registravimo ir GN naudojimo domenų vardų sistemoje;
 • įgalinti gamintojų grupes valdyti, įgyvendinti ir plėtoti savo GN, suteikiant galimybę kreiptis į kovos su klastojimu institucijas ir muitines visose ES šalyse;
 • sutrumpinus ir supaprastinus registracijos procedūrą bus sujungtos skirtingos techninės ir procedūrinės taisyklės, todėl ES ir ne ES pareiškėjams bus taikoma viena GN registravimo procedūra.

Komisijos pasiūlymas pateiktas po išsamių konsultacijų. Įžanginis poveikio vertinimas paskelbtas 2020 m. spalio mėn. Po to 2021 m. sausio-balandžio mėn. vyko viešos konsultacijos, taip pat tikslinės konsultacijos su ES šalimis ir atitinkamomis suinteresuotųjų subjektų organizacijomis.

Kaip apsaugomi produktai

Pagal ES intelektinės nuosavybės teisių sistemą produktų, įregistruotų kaip GN, pavadinimai yra teisiškai saugomi nuo imitavimo ir netinkamo naudojimo ES ir ES nepriklausančiose šalyse,su kuriomis pasirašytas specialus apsaugos susitarimas.

Visų kokybės sistemų atveju kiekvienos ES šalies kompetentingos nacionalinės institucijos imasi būtinų priemonių registruotiems pavadinimams apsaugoti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų užkirsti kelią neteisėtai produktų, kuriems naudojamas šis pavadinimas, gamybai ir prekybai jais arba jas sustabdyti.

Ne Europos produktų pavadinimai taip pat gali būti registruojami kaip GN, jei jų kilmės šalis yra sudariusi dvišalį arba regioninį susitarimą su ES, kuriame numatyta tokių pavadinimų abipusė apsauga.

Saugomi keliose ES nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Kolumbijoje ar Pietų Afrikoje, pagamintų įvairių produktų (vyno, maisto produktų, aromatizuotų vynų ir spiritinių gėrimų) pavadinimai.

Geografines nuorodas, dėl kurių pateikta paraiška ir kurios įtrauktos į Sąjungos registrus, galima rasti svetainėje eAmbrosia (oficiali ES geografinių nuorodų registrų duomenų bazė), o su ES ir ne ES geografinėmis nuorodomis, saugomomis pagal susitarimus, galima susipažinti GIview portale.

Parsisiųsti logotipus

2018 M. BALANDŽIO 26 D.
Saugomos kilmės vietos nuorodos
lietuvių
(3.66 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
2018 M. BALANDŽIO 26 D.
Saugomos geografinės nuorodos
lietuvių
(3.7 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
2018 M. BALANDŽIO 26 D.
Garantuotas tradicinis gaminys
lietuvių
(3.67 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti

Dokumentai

2022 M. BALANDŽIO 13 D.
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
2022 M. KOVO 30 D.
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
2022 M. KOVO 31 D.
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2022 M. GEGUŽĖS 5 D.
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
2022 M. GEGUŽĖS 18 D.
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
2022 M. GEGUŽĖS 2 D.
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
2022 M. GEGUŽĖS 18 D.
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(253.41 KB - PDF)
Parsisiųsdinti