Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Išsamiau apie geografines nuorodas ir kokybės sistemas

ES kokybės sistemų tikslai

ES kokybės politikos tikslas – apsaugoti konkrečių produktų pavadinimus, siekiant skatinti su tų produktų geografine kilme ir tradicinėmis žiniomis susijusias unikalias savybes.

Jeigu yra konkretus produktų ryšys su vietove, kurioje jie pagaminti, jų pavadinimams gali būti suteikiama „geografinė nuoroda“ (GN). Pripažinus GN, vartotojams suteikiama galimybė atskirti kokybiškus produktus, kuriais galima pasitikėti, o gamintojams padedama juos parduoti.

Nagrinėjamų produktų arba produktų, kuriems suteiktas GN pripažinimas, sąrašas yra pateikiamas geografinių nuorodų registruose. Registruose taip pat pateikiama informacija apie kiekvieno produkto geografines ir gamybos specifikacijas.

Intelektine nuosavybe pripažįstamos geografinės nuorodos atlieka vis svarbesnį vaidmenį ES prekybos derybose su kitomis šalimis.

Kitos ES kokybės sistemos skirtos būtent tradiciniam gamybos procesui arba produktams, pagamintiems sudėtingų sąlygų gamtinėse vietovėse, pavyzdžiui, kalnuose ar salose.

Geografinės nuorodos

Geografinėmis nuorodomis nustatomos konkrečių produktų, kurių savybės yra konkrečiai susijusios su gamybos sritimi, intelektinės nuosavybės teisės.

Geografines nuorodas sudaro:

Pagal ES geografinių nuorodų sistemą saugomi konkrečių regionų kilmės produktų pavadinimai, kurie turi specifinių savybių arba gerą vardą, susijusį su gamybos teritorija. Tačiau pagrindiniai SKVN ir SGN skirtumai susiję su geografinėje vietovėje paruošiamų žaliavų būtinu kiekiu arba konkrečiame regione vykdomų gamybos procesų dalimi. GN taikoma tik spiritiniams gėrimams.

 • Image: Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) logotipas
  Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)

  Registruotos SKVN – tai produktai, kurie glaudžiausiai susiję su jų gamybos vietove.

  • Produktai – maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai.
  • Specifikacijos – visos gamybos, perdirbimo ir paruošimo proceso dalys turi vykti konkrečiame regione. Kalbant apie vyną tai reiškia, kad vynuogės turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.
  • Pavyzdys – visas SKVN „Kalamata“ alyvuogių aliejus gaminamas Kalamatos regione (Graikija), naudojant šios vietovės alyvuogių veisles.
  • Žyma – privaloma maisto ir žemės ūkio produktams, neprivaloma vynui.
 • Image: Saugomos geografinės nuorodos (SGN) logotipas
  Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

  SGN pabrėžiamas konkretaus geografinio regiono ir produkto pavadinimo ryšys, nes ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės.

  • Produktai – maisto produktai, žemės ūkio produktai ir vynai.
  • Specifikacijos – Daugelio produktų bent vienas iš gamybos, perdirbimo ar paruošimo etapų vyksta tame regione. Kalbant apie vyną tai reiškia, kad ne mažiau kaip 85 proc. naudojamų vynuogių turi būti tik iš tos geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.
  • Pavyzdys – SGN kumpis „Westfälischer Knochenschinken“ gaminamas Vestfalijoje taikant senus metodus, tačiau naudojama ne tik tame konkrečiame Vokietijos regione gimusių ir užaugintų gyvulių mėsa.
  • Žyma – privaloma maisto, žemės ūkio produktams, neprivaloma vynams.
 • Image: Saugomos geografinės nuorodos (SGN) logotipas
  Spiritinių gėrimų geografinė nuoroda (GN)

  Suteikiant GN apsaugomas spiritinio gėrimo, kilusio iš šalies, regiono ar vietovės, kurioje ypatinga produkto kokybė, jo geras vardas ar kitos savybės labiausiai priklauso nuo jo geografinės kilmės, pavadinimas.

  • Produktai – spiritiniai gėrimai.
  • Specifikacijos – Daugelio produktų bent vienas iš distiliacijos ar paruošimo etapų vyksta tame regione. Tačiau žaliaviniai produktai nebūtinai turi būti iš to regiono.
  • Pavyzdys – „Irish Whiskey“ GN Airijoje gaminamas, distiliuojamas ir brandinamas nuo VI a., tačiau žaliavos gaunamos ne tik iš Airijos.
  • Žyma – neprivaloma visiems produktams.

Garantuotas tradicinis gaminys

 • Image: Garantuoto tradicinio gaminio (GTG) logotipas

  Garantuotas tradicinis gaminys (GTG) reiškia, kad jis tradiciškai pagamintas, tradicinės sudėties ar turi kitus tradicinius elementus, tačiau nėra susijęs su konkrečia geografine vietove. Produkto, kuris įregistruotas kaip GTG, pavadinimas saugomas nuo klastojimo ir netinkamo naudojimo.

  • Produktai – maisto ir žemės ūkio produktai.
  • Pavyzdys – „Gueuze“ GTG yra tradicinis alus, gaunamas naudojant savaiminę fermentaciją. Paprastai jis gaminamas Briuselyje (Belgija) ir jo apylinkėse. Kadangi šis gamybos būdas yra GTG, jis yra saugomas, tačiau gali būti naudojamas ir kitur.
  • Žyma – privaloma visiems produktams.

Kitos sistemos

Kalnų produktas

Kokybės terminu „kalnų produktas“ pabrėžiami sudėtingomis gamtinėmis sąlygomis pasižyminčiose kalnų vietovėse gaminamų produktų ypatumai.

Jo pripažinimas yra privalumas ūkininkams ir vartotojams. Taip ūkininkams sudaromos sąlygos geriau parduoti produktą, tačiau taip pat užtikrinama, kad vartotojui būtų aiškios tam tikros savybės.

Atokiausių ES regionų produktas

Žemės ūkiui atokiausiuose ES regionuose kyla sunkumų dėl atokumo ir izoliuotumo, o prie jų dar reikia pridėti sudėtingas geografines ir meteorologines sąlygas. Siekiant užtikrinti didesnį informuotumą apie atokiausių ES regionų (Prancūzijos užjūrio departamentų – Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Reunjono ir Martinikos – ir Azorų, Madeiros ir Kanarų salų) žemės ūkio produktus, sukurtas specialus logotipas.

 • Outermost regions logo
  • Produktai – žemės ūkio ir maisto produktai.
  • Specifikacijos – pagaminta atokiausiuose regionuose.
  • Žyma – atokiausių ES regionų žemės ūkio ir maisto produktų logotipo pavyzdys.

Savanoriško sertifikavimo sistemos

Nacionalinio lygmens arba privačių veiklos vykdytojų valdomos savanoriško sertifikavimo sistemos taip pat gali užtikrinti vartotojų pasitikėjimą jų pasirinktų produktų kokybe.

Be ES programų, yra daug privačių ir nacionalinių maisto kokybės sistemų arba logotipų, apimančių įvairias iniciatyvas ir veikiančių tarp įmonių arba tarp įmonių ir vartotojų.

Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis šalimis, Europos Komisija parengė gaires, kuriose pateikiama praktinė informacija, kaip geriausia taikyti tokias sistemas.

Komisijos komunikatas. ES žemės ūkio ir maisto produktų savanoriško sertifikavimo sistemų geriausios patirties gairės

Reglamentai dėl kokybės sistemų

Komisija priėmė keletą reglamentų dėl kokybės sistemų taikymo.

Reglamentai dėl maisto ir žemės ūkio produktų

Reglamentai dėl vyno sektoriaus

Reglamentai dėl spiritinių gėrimų sektoriaus

Reglamentai dėl kalnuotų vietovių produktų

Reglamentai dėl atokiausių regionų produktų

Naujo GN reglamento įsigaliojimas

2024 m. gegužės 13 d. įsigaliojo naujas reglamentas dėl vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų, taip pat dėl garantuotų tradicinių gaminių ir žemės ūkio produktų neprivalomų kokybės terminų.

Naujuoju reglamentu stiprinama ir tobulinama esama GN sistema:

 • nustatant bendrą teisinę sistemą ir sutrumpintą, supaprastintą registracijos procedūrą: trijų sektorių (maisto, vyno ir spiritinių gėrimų) GN procedūrų ir apsaugos taisyklės sujungiamos, todėl taikoma viena supaprastinta GN registravimo procedūra;
 • sustiprinant GN, naudojamų kaip sudedamosios dalys ir parduodamų internete, apsaugą: naujosiomis taisyklėmis padidinta GN, naudojamų kaip perdirbto produkto sudedamoji dalis, ir GN produktų, parduodamų internete, apsauga. Naujuoju reglamentu taip pat sustiprinama geografinių nuorodų pavadinimų apsauga domenų vardų sistemoje;
 • pripažįstant tvarią praktiką: dabar gamintojai galės įvertinti savo veiksmus, susijusius su aplinkos, ekonominiu ar socialiniu tvarumu. Gamintojų grupė gali nuspręsti privaloma tvarka laikytis tvarios produktų gamybos praktikos. Šiuo atveju tokia praktika turėtų būti įtraukiama į produktų specifikacijas. Gamintojai taip pat gali savanoriškai parengti ir teikti Europos Komisijai skelbti tvarumo ataskaitas;
 • suteikiant naujus įgaliojimus gamintojų grupėms: ES šalys, taikydamos naujas priemones, leidžia sukurs savanorišką pripažintų GN gamintojų grupių sistemą. Siekiant padidinti sistemos patrauklumą, tokioms grupėms suteikiami įgaliojimai valdyti ir plėtoti savo GN, užtikrinti su jomis susijusių taisyklių vykdymą ir taip stiprinti savo poziciją vertės grandinėje.

Pagrindiniai faktai

 1. 2020 m. spalio mėn.

  Paskelbimas pradinis poveikio vertinimas.

 2. 2021 m. sausio – balandžio mėn.
 3. 2022 m. kovo 31 d.

  Komisija pateikia pasiūlymą dėl ES geografinių nuorodų stiprinimo

 4. 2023 m. spalio 24 d.

  Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl pasiūlymo.

 5. 2024 m. vasario 28 d.

  Europos Parlamentas patvirtina tekstą.

 6. 2024 m. kovo 6 d.

  Taryba patvirtina tekstą.

 7. 2024 m. balandžio 11 d.

  Pasirašomas galutinis aktas (Reglamentas (ES) 2024/1143).

Kaip apsaugomi produktai

Pagal ES intelektinės nuosavybės teisių sistemą produktų, įregistruotų kaip GN, pavadinimai yra teisiškai saugomi nuo imitavimo ir netinkamo naudojimo ES ir ES nepriklausančiose šalyse, su kuriomis pasirašytas specialus apsaugos susitarimas.

Visų kokybės sistemų atveju kiekvienos ES šalies kompetentingos nacionalinės institucijos imasi būtinų priemonių registruotiems pavadinimams apsaugoti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų užkirsti kelią neteisėtai produktų, kuriems naudojamas šis pavadinimas, gamybai ir prekybai jais arba jas sustabdyti.

Ne Europos produktų pavadinimai taip pat gali būti registruojami kaip GN, jei jų kilmės šalis yra sudariusi dvišalį arba regioninį susitarimą su ES, kuriame numatyta tokių pavadinimų abipusė apsauga.

Saugomi keliose ES nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Kolumbijoje ar Pietų Afrikoje, pagamintų įvairių produktų (vyno, maisto produktų ir spiritinių gėrimų) pavadinimai.

Geografines nuorodas, dėl kurių pateikta paraiška ir kurios įtrauktos į Sąjungos registrus, galima rasti svetainėje eAmbrosia (oficiali ES geografinių nuorodų registrų duomenų bazė), o su ES ir ne ES geografinėmis nuorodomis, saugomomis pagal susitarimus, galima susipažinti GIview portale.

Parsisiųsti logotipus

2018 M. BALANDŽIO 26 D.
Saugomos kilmės vietos nuorodos
2018 M. BALANDŽIO 26 D.
Saugomos geografinės nuorodos
2018 M. BALANDŽIO 26 D.
Garantuotas tradicinis gaminys

Dokumentai

2024 M. LIEPOS 9 D.
Systèmes de qualité de l'UE

2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 dėl vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų, taip pat dėl garantuotų tradicinių gaminių ir žemės ūkio produktų neprivalomų kokybės terminų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, (ES) 2019/787 ir (ES) 2019/1753 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012.

2022 M. BALANDŽIO 13 D.
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office

Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos Sąjungos vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų ir žemės ūkio produktų kokybės sistemų

2022 M. KOVO 31 D.
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo ataskaitos santrauka, pridedama prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų ir žemės ūkio produktų kokybės sistemų“

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų ir žemės ūkio produktų kokybės sistemų poveikio vertinimas“

2022 M. GEGUŽĖS 18 D.
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes

Renginiai

 • Parodos
 • 2024 m. liepos 26 d., penktadienis, 09:00 val. - 2024 m. liepos 29 d., pirmadienis, 18:30 val. (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Išorės renginys