Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Kvaliteedikavade selgitus

ELi kvaliteedikavade eesmärgid

ELi kvaliteedipoliitika eesmärk on kaitsta konkreetsete toodete nimetusi, et propageerida nende toodete ainulaadseid omadusi, mis on seotud nende geograafilise päritolu ja nende valmistamisel kasutatud traditsioonilise oskusteabega.

Toote nimetusele võib anda geograafilise tähise (GT) staatuse, kui sellel on toote valmistamise paigaga eriline seos. Geograafilise tähise tunnustamine võimaldab tarbijatel usaldada ja eristada kvaliteetseid tooteid, aidates samal ajal tootjatel oma tooteid paremini turustada.

Tooted, millele võidakse anda või millele on antud geograafilise tähise tunnustus, on loetletud kvaliteettoodete registrites. Registrid sisaldavad ka teavet iga toote geograafiliste ja tootmisprotsesside kirjelduste kohta.

Geograafilistel tähistel, mida loetakse intellektuaalomandiks, on ELi ja kolmandate riikide vahelistes kaubandusläbirääkimistes üha tähtsam roll.

Teistes ELi kvaliteedikavades rõhutatakse traditsioonilist tootmisprotsessi või keeruliste loodustingimustega piirkondades (nagu mägi- või saarepiirkonnad) valmistatud tooteid.

Geograafilised tähised

Geograafiliste tähistega kehtestatakse intellektuaalomandi õigused konkreetsete toodete puhul, mille omadused on konkreetselt seotud tootmispiirkonnaga.

Geograafilised tähised hõlmavad järgmist:

ELi geograafiliste tähiste süsteem kaitseb nende toodete nimetusi, mis on pärit konkreetsest piirkonnast ja millel on erilised omadused või maine, mis on seotud tootmispiirkonnaga. KPNi ja KGT vahelised erinevused on seotud peamiselt sellega, kui suur osa toote toorainest peab pärit olema nimetatud piirkonnast või kui suur osa tootmisprotsessist peab toimuma konkreetses piirkonnas. Geograafilist tähist (GT) kasutatakse piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide puhul.

Image: Kaitstud päritolunimetuse (KPN) logo
Kaitstud päritolunimetus (KPN)

Kaitstud päritolunimetusena registreeritud tootenimetuse saavad ainult geograafilise asukohaga kõige tugevamalt seotud tooted.

 • Tooted: Toit, põllumajandustooted ja veinid.
 • Spetsifikaadid: Kõik tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi osad peavad toimuma konkreetses piirkonnas. Veinide puhul tähendab see, et viinamarjad peavad pärinema üksnes sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.
 • Näide: Kaitstud päritolunimetusega oliiviõli „Kalamata“ on toodetud täielikult Kreekas Kalamata piirkonnas, kasutades selle piirkonna oliivisorte.
 • Märgistus: Toidu ja põllumajandustoodete puhul kohustuslik, veini puhul vabatahtlik.
Image: Kaitstud geograafilise tähise (KGT) logo
Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

KGTga rõhutatakse konkreetse geograafilise piirkonna ja tootenimetuse vahelist seost, juhul kui konkreetset tunnust, mainet või muud iseloomulikku omadust on võimalik seostada toote geograafilise päritoluga.

 • Tooted: Toit, põllumajandustooted ja veinid.
 • Spetsifikaadid: Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi etapp asjaomases piirkonnas. Veinide puhul tähendab see, et vähemalt 85% kasutatavatest viinamarjadest peab pärinema sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.
 • Näide: Kaitstud geograafilise tähisega sinki „Westfälischer Knochenschinken“ toodetakse Westfalenis ajaloolisi meetodeid järgides, kuid selle valmistamiseks kasutatav liha ei pärine ainult asjaomases geograafilises piirkonnas sündinud ja kasvatatud loomadelt.
 • Märgistus: Toidu ja põllumajandustoodete puhul kohustuslik, veini puhul vabatahtlik.
Image: Kaitstud geograafilise tähise (KGT) logo
Piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide geograafiline tähis (GT)

Geograafilise tähisega kaitstakse sellise piiritusjoogi või aromatiseeritud veini nimetust, mis on pärit riigist, piirkonnast või ringkonnast, kus toote konkreetne tunnus, maine või muu omadus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

 • Tooted: Piiritusjoogid ja aromatiseeritud veinid.
 • Spetsifikaadid: Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks destilleerimis- või valmistamisetapp asjaomases piirkonnas. Tooraine aga ei pea pärinema asjaomasest piirkonnast.
 • Näide: Iiri viskit (GT) on Iirimaal pruulitud, destilleeritud ja laagerdatud alates 6. sajandist, kuid selle tooraine ei pärine üksnes Iirimaalt.
 • Märgistus: Vabatahtlik kõigi toodete puhul.

Garanteeritud traditsiooniline toode

Image: Garanteeritud traditsioonilise toote (GTT) logo

Garanteeritud traditsiooniline toode toob esile sellised traditsioonilised tahud nagu toote valmistusviis ja koostis, sidumata toodet teatava geograafilise piirkonnaga. Garanteeritud traditsioonilise tootena registreeritud toote nimetus kaitseb seda võltsimise ja väärkasutamise eest.

 • Tooted: Toit ja põllumajandustooted.
 • Näide: Gueuze (GTT) on traditsiooniline õlu, mida pruulitakse nn spontaanse käärituse meetodil. Seda toodetakse tavaliselt Belgias, Brüsseli ümbruses. Selle kui garanteeritud traditsioonilise toote puhul on kaitstud tootmismeetod, kuid seda võib toota ka mujal.
 • Märgistus: Kohustuslik kõigi toodete puhul.

Muud kavad

Mägipiirkonna toode

Kvaliteedimõiste „mägipiirkonna toode“ rõhutab karmide loodustingimustega mägipiirkonnas valmistatud toote eripära.

Selle tunnustamine annab eelise nii põllumajandustootjatele kui ka tarbijatele. See võimaldab põllumajandustootjatel toodet paremini turustada, kuid tagab ühtlasi, et tarbija jaoks on selged selle teatavad omadused.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Tooted: Toit ja põllumajandustooted.
 • Spetsifikaadid: Tooraine ja loomasööt on pärit mägipiirkondadest. Töödeldud toodete puhul peab ka nende tootmine toimuma mägipiirkonnas.

Aruanne: mägipiirkondade põllumajandusest pärit põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine

ELi äärepoolseimate piirkondade tooted

ELi äärepoolseimate piirkondade põllumajandus seisab silmitsi raskustega, mida põhjustavad nende piirkondade kõrvaline asukoht ja saareline asend ning sellest tulenevad rasked geograafilised ja ilmastikutingimused. Selleks et suurendada teadlikkust ELi äärepoolseimate piirkondade (Prantsusmaa ülemeredepartemangud – Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion ja Martinique – ning Assoorid, Madeira ja Kanaari saared) põllumajandustoodetest, on loodud erilogo.

Outermost regions logo
 • Tooted: Toit ja põllumajandustooted.
 • Spetsifikaadid: Toodetud äärepoolseimates piirkondades
 • Märgistus: Näide ELi äärepoolseimates piirkondades toodetud põllumajanduslike toiduainete logost.

Vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid

Riikliku või erasektori tasandi vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid võivad samuti aidata tarbijatel olla kindlad nende valitud toodete kvaliteedis.

Lisaks ELi kavadele on olemas suur hulk era- ja riikliku tasandi toidukvaliteedikavasid või -logosid, mis hõlmavad mitmesuguseid algatusi ning toimivad ettevõtjate või ettevõtjate ja tarbijate vahel.

Sidusrühmadega konsulteerimise tulemusel töötas Euroopa Komisjon välja suunised, mis sisaldavad selliste kavade toimimise parimaid tavasid.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Kvaliteedikavasid käsitlevad määrused

Euroopa Komisjon on vastu võtnud mitu kvaliteedikavade kohaldamist käsitlevat määrust:

Toitu ja põllumajandustooteid käsitlevad määrused

Veine käsitlevad määrused

Piiritusjooke käsitlevad määrused

Mägipiirkonna tooteid käsitlevad määrused

Äärepoolseimate piirkondade tooteid käsitlevad määrused

Ettepanek geograafiliste tähiste süsteemi tugevdamiseks

Komisjon võttis 31. märtsil 2022 vastu määruse ettepaneku veini, piiritusjookide ja põllumajandustoodete geograafiliste tähiste ning põllumajandustoodete muude kvaliteedikavade kohta. Ettepaneku eesmärk on suurendada geograafiliste tähiste kasutamist kogu ELis, et tuua kasu maapiirkondade majandusele ja saavutada toodete kõrgetasemelisem kaitse, eriti internetis. 

Komisjon on olemasoleva süsteemi tugevdamiseks ja parandamiseks teinud ettepaneku muu hulgas järgmiste meetmete kohta:

 • suurem kestlikkus – see võimaldab tootjatel väärtustada tootespetsifikaadis oma meetmeid, mis on seotud sotsiaalse, keskkonnaalase ja majandusliku kestlikkusega;
 • geograafiliste tähiste parem kaitse internetis, eelkõige müügi korral veebiplatvormide kaudu, kaitse pahauskse registreerimise eest ja geograafiliste tähiste kasutamine domeeninimede süsteemis;
 • tootjarühmade võimestamine oma geograafiliste tähiste haldamisel, jõustamisel ja arendamisel, tagades tootjarühmade juurdepääsu võltsimisvastastele asutustele ja tolliasutustele kõigis ELi riikides;
 • lühem ja lihtsam registreerimismenetlus, milles on ühendatud erinevad tehnilised ja menetluseeskirjad ning mille tulemuseks on ühtne geograafiliste tähiste registreerimise menetlus ELi ja kolmandate riikide taotlejatele.

Komisjoni ettepanek sündis ulatusliku konsultatsiooniprotsessi tulemusena. Esialgne mõjuhinnang avaldati 2020. aasta oktoobris. Sellele järgnes 2021. aasta jaanuarist aprillini toimunud avalik konsultatsioon ning sihipärased konsultatsioonid ELi riikide ja asjaomaste sidusrühmade organisatsioonidega.

Kuidas tooteid kaitstakse?

ELi intellektuaalomandiõiguste süsteemi kohaselt on geograafiliste tähistena registreeritud toodete nimetused seaduslikult kaitstud jäljendamise ja väärkasutamise eest ELis ja kolmandates riikides, millega on sõlmitud eraldi kaitseleping.

Kõigi kvaliteedikavade puhul võtavad iga ELi riigi pädevad ametiasutused vajalikud meetmed registreeritud nimetuste kaitsmiseks nende territooriumil. Nad peaksid ka ära hoidma ja peatama sellist nimetust kandvate toodete ebaseadusliku tootmise või turustamise.

Ka kolmanda riigi tootenimetusi võib registreerida geograafiliste tähistena, kui nende päritoluriigil on ELiga kahepoolne või piirkondlik leping, mis hõlmab selliste nimetuste vastastikust kaitset.

Kaitstud on mitmes väljaspool ELi asuvas riigis, nagu Colombias või Lõuna-Aafrika Vabariigis toodetud eri toodete (veinid, toit, aromatiseeritud veinid ja piiritusjoogid) nimetused.

Taotletud ja liidu registritesse kantud geograafiliste tähistega saab tutvuda ELi geograafiliste tähiste ametlikus registris eAmbrosia, samas kui lepingutega kaitstud nii ELi kui ka kolmandate riikide geograafiliste tähistega saab tutvuda portaalis GIview.

Logode allalaadimine

26. APRILL 2018
Kaitstud päritolunimetus
26. APRILL 2018
Kaitstud geograafiline tähis
26. APRILL 2018
Garanteeritud traditsioonilised tooted

Dokumendid

13. APRILL 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
30. MÄRTS 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
31. MÄRTS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
5. MAI 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
18. MAI 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
2. MAI 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
18. MAI 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes