Skip to main content
Agriculture and rural development

Kvaliteedikavade selgitus

ELi kvaliteedikavade eesmärgid

ELi kvaliteedipoliitika eesmärk on kaitsta konkreetsete toodete nimetusi, et propageerida nende toodete ainulaadseid omadusi, mis on seotud nende geograafilise päritolu ja nende valmistamisel kasutatud traditsioonilise oskusteabega.

Toote nimetusele võib anda geograafilise tähise (GT) staatuse, kui sellel on toote valmistamise paigaga eriline seos. Geograafilise tähise tunnustamine võimaldab tarbijatel usaldada ja eristada kvaliteetseid tooteid, aidates samal ajal tootjatel oma tooteid paremini turustada.

Tooted, millele võidakse anda või millele on antud geograafilise tähise tunnustus, on loetletud kvaliteettoodete registrites. Registrid sisaldavad ka teavet iga toote geograafiliste ja tootmisprotsesside kirjelduste kohta.

Geograafilistel tähistel, mida loetakse intellektuaalomandiks, on ELi ja kolmandate riikide vahelistes kaubandusläbirääkimistes üha tähtsam roll.

Teistes ELi kvaliteedikavades rõhutatakse traditsioonilist tootmisprotsessi või keeruliste loodustingimustega piirkondades (nagu mägi- või saarepiirkonnad) valmistatud tooteid.

Geograafilised tähised

Geograafiliste tähistega kehtestatakse intellektuaalomandi õigused konkreetsete toodete puhul, mille omadused on konkreetselt seotud tootmispiirkonnaga.

Geograafilised tähised hõlmavad järgmist:

ELi geograafiliste tähiste süsteem kaitseb nende toodete nimetusi, mis on pärit konkreetsest piirkonnast ja millel on erilised omadused või maine, mis on seotud tootmispiirkonnaga. KPNi ja KGT vahelised erinevused on seotud peamiselt sellega, kui suur osa toote toorainest peab pärit olema nimetatud piirkonnast või kui suur osa tootmisprotsessist peab toimuma konkreetses piirkonnas. Geograafilist tähist (GT) kasutatakse piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide puhul.

Kaitstud päritolunimetus (KPN)

Kaitstud päritolunimetusena registreeritud tootenimetuse saavad ainult geograafilise asukohaga kõige tugevamalt seotud tooted.

Image: Kaitstud päritolunimetuse (KPN) logo

Tooted

Toit, põllumajandustooted ja veinid

Spetsifikaadid

Kõik tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi osad peavad toimuma konkreetses piirkonnas.

Veinide puhul tähendab see, et viinamarjad peavad pärinema üksnes sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.

Näide

Kaitstud päritolunimetusega oliiviõli „Kalamata“ on toodetud täielikult Kreekas Kalamata piirkonnas, kasutades selle piirkonna oliivisorte.

Märgistus

– Toidu ja põllumajandustoodete puhul kohustuslik
– Veini puhul vabatahtlik

Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

KGTga rõhutatakse konkreetse geograafilise piirkonna ja tootenimetuse vahelist seost, juhul kui konkreetset tunnust, mainet või muud iseloomulikku omadust on võimalik seostada toote geograafilise päritoluga.

Image: Kaitstud geograafilise tähise (KGT) logo

Tooted

Toit, põllumajandustooted ja veinid

Spetsifikaadid

Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi etapp asjaomases piirkonnas.

Veinide puhul tähendab see, et vähemalt 85% kasutatavatest viinamarjadest peab pärinema sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.

Näide

Kaitstud geograafilise tähisega sinki „Westfälischer Knochenschinken“ toodetakse Westfalenis ajaloolisi meetodeid järgides, kuid selle valmistamiseks kasutatav liha ei pärine ainult asjaomases geograafilises piirkonnas sündinud ja kasvatatud loomadelt.

Märgistus

– Toidu ja põllumajandustoodete puhul kohustuslik
– Veini puhul vabatahtlik

Piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide geograafiline tähis (GT)

Geograafilise tähisega kaitstakse sellise piiritusjoogi või aromatiseeritud veini nimetust, mis on pärit riigist, piirkonnast või ringkonnast, kus toote konkreetne tunnus, maine või muu omadus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

Image: Kaitstud geograafilise tähise (KGT) logo

Tooted

Piiritusjoogid ja aromatiseeritud veinid

Spetsifikaadid

Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks destilleerimis- või valmistamisetapp asjaomases piirkonnas. Tooraine aga ei pea pärinema asjaomasest piirkonnast.

Näide

Iiri viskit (GT) on Iirimaal pruulitud, destilleeritud ja laagerdatud alates 6. sajandist, kuid selle tooraine ei pärine üksnes Iirimaalt.

Märgistus

Vabatahtlik kõigi toodete puhul

Garanteeritud traditsiooniline toode

Garanteeritud traditsiooniline toode toob esile sellised traditsioonilised tahud nagu toote valmistusviis ja koostis, sidumata toodet teatava geograafilise piirkonnaga. Garanteeritud traditsioonilise tootena registreeritud toote nimetus kaitseb seda võltsimise ja väärkasutamise eest.

Image: Garanteeritud traditsioonilise toote (GTT) logo

Tooted

Toit ja põllumajandustooted

Näide

Gueuze (GTT) on traditsiooniline õlu, mida pruulitakse nn spontaanse käärituse meetodil. Seda toodetakse tavaliselt Belgias, Brüsseli ümbruses. Selle kui garanteeritud traditsioonilise toote puhul on kaitstud tootmismeetod, kuid seda võib toota ka mujal.

Märgistus

Kohustuslik kõigi toodete puhul

Muud kavad

Mägipiirkonna toode

Kvaliteedimõiste „mägipiirkonna toode“ rõhutab karmide loodustingimustega mägipiirkonnas valmistatud toote eripära.

Selle tunnustamine annab eelise nii põllumajandustootjatele kui ka tarbijatele. See võimaldab põllumajandustootjatel toodet paremini turustada, kuid tagab ühtlasi, et tarbija jaoks on selged selle teatavad omadused.

Tooted

Toit ja põllumajandustooted

Spetsifikaadid

Tooraine ja loomasööt on pärit mägipiirkondadest. Töödeldud toodete puhul peab ka nende tootmine toimuma mägipiirkonnas.

Aruanne: mägipiirkondade põllumajandusest pärit põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine

ELi äärepoolseimate piirkondade tooted

ELi äärepoolseimate piirkondade põllumajandus seisab silmitsi raskustega, mida põhjustavad nende piirkondade kõrvaline asukoht ja saareline asend ning sellest tulenevad rasked geograafilised ja ilmastikutingimused. Selleks et suurendada teadlikkust ELi äärepoolseimate piirkondade (Prantsusmaa ülemeredepartemangud – Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion ja Martinique – ning Assoorid, Madeira ja Kanaari saared) põllumajandustoodetest, on loodud erilogo.

ELi äärepoolseimate piirkondade logo näide

Tooted

Toit ja põllumajandustooted

Spetsifikaadid

Toodetud äärepoolseimates piirkondades

Märgistus

Näide ELi äärepoolseimates piirkondades toodetud põllumajanduslike toiduainete logost

Vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid

Riikliku või erasektori tasandi vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid võivad samuti aidata tarbijatel olla kindlad nende valitud toodete kvaliteedis.

Lisaks ELi kavadele on olemas suur hulk era- ja riikliku tasandi toidukvaliteedikavasid või -logosid, mis hõlmavad mitmesuguseid algatusi ning toimivad ettevõtjate või ettevõtjate ja tarbijate vahel.

Sidusrühmadega konsulteerimise tulemusel töötas Euroopa Komisjon välja suunised, mis sisaldavad selliste kavade toimimise parimaid tavasid.

17 JUULI 2018
ELi suunised põllumajandustoodete ja toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide parimate tavade kohta
eesti
(183.89 KB - HTML)
Laadige alla

Kvaliteedikavasid käsitlevad määrused

Euroopa Komisjon on vastu võtnud mitu kvaliteedikavade kohaldamist käsitlevat määrust:

Toitu ja põllumajandustooteid käsitlevad määrused

Veine käsitlevad määrused

Piiritusjooke käsitlevad määrused

Aromatiseeritud veine käsitlevad määrused

Mägipiirkonna tooteid käsitlevad määrused

Äärepoolseimate piirkondade tooteid käsitlevad määrused

Ettepanek geograafiliste tähiste süsteemi tugevdamiseks

Komisjon võttis 31. märtsil 2022 vastu määruse ettepaneku veini, piiritusjookide ja põllumajandustoodete geograafiliste tähiste ning põllumajandustoodete muude kvaliteedikavade kohta. Ettepaneku eesmärk on suurendada geograafiliste tähiste kasutamist kogu ELis, et tuua kasu maapiirkondade majandusele ja saavutada toodete kõrgetasemelisem kaitse, eriti internetis. 

Komisjon on olemasoleva süsteemi tugevdamiseks ja parandamiseks teinud ettepaneku muu hulgas järgmiste meetmete kohta:

 • suurem kestlikkus – see võimaldab tootjatel väärtustada tootespetsifikaadis oma meetmeid, mis on seotud sotsiaalse, keskkonnaalase ja majandusliku kestlikkusega;
 • geograafiliste tähiste parem kaitse internetis, eelkõige müügi korral veebiplatvormide kaudu, kaitse pahauskse registreerimise eest ja geograafiliste tähiste kasutamine domeeninimede süsteemis;
 • tootjarühmade võimestamine oma geograafiliste tähiste haldamisel, jõustamisel ja arendamisel, tagades tootjarühmade juurdepääsu võltsimisvastastele asutustele ja tolliasutustele kõigis ELi riikides;
 • lühem ja lihtsam registreerimismenetlus, milles on ühendatud erinevad tehnilised ja menetluseeskirjad ning mille tulemuseks on ühtne geograafiliste tähiste registreerimise menetlus ELi ja kolmandate riikide taotlejatele.

Komisjoni ettepanek sündis ulatusliku konsultatsiooniprotsessi tulemusena. Esialgne mõjuhinnang avaldati 2020. aasta oktoobris. Sellele järgnes 2021. aasta jaanuarist aprillini toimunud avalik konsultatsioon ning sihipärased konsultatsioonid ELi riikide ja asjaomaste sidusrühmade organisatsioonidega.

Kuidas tooteid kaitstakse?

ELi intellektuaalomandiõiguste süsteemi kohaselt on geograafiliste tähistena registreeritud toodete nimetused seaduslikult kaitstud jäljendamise ja väärkasutamise eest ELis ja kolmandates riikides, millega on sõlmitud eraldi kaitseleping.

Kõigi kvaliteedikavade puhul võtavad iga ELi riigi pädevad ametiasutused vajalikud meetmed registreeritud nimetuste kaitsmiseks nende territooriumil. Nad peaksid ka ära hoidma ja peatama sellist nimetust kandvate toodete ebaseadusliku tootmise või turustamise.

Ka kolmanda riigi tootenimetusi võib registreerida geograafiliste tähistena, kui nende päritoluriigil on ELiga kahepoolne või piirkondlik leping, mis hõlmab selliste nimetuste vastastikust kaitset.

Kaitstud on mitmes väljaspool ELi asuvas riigis, nagu Colombias või Lõuna-Aafrika Vabariigis toodetud eri toodete (veinid, toit, aromatiseeritud veinid ja piiritusjoogid) nimetused.

Taotletud ja liidu registritesse kantud geograafiliste tähistega saab tutvuda ELi geograafiliste tähiste ametlikus registris eAmbrosia, samas kui lepingutega kaitstud nii ELi kui ka kolmandate riikide geograafiliste tähistega saab tutvuda portaalis GIview.

Logode allalaadimine

26 APRILL 2018
Kaitstud päritolunimetus
eesti
(3.6 MB - ZIP)
Laadige alla
26 APRILL 2018
Kaitstud geograafiline tähis
eesti
(3.71 MB - ZIP)
Laadige alla
26 APRILL 2018
Garanteeritud traditsioonilised tooted
eesti
(3.78 MB - ZIP)
Laadige alla
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

17 JUULI 2018
ELi suunised põllumajandustoodete ja toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide parimate tavade kohta
eesti
(183.89 KB - HTML)
Laadige alla

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

26 APRILL 2018
Kaitstud päritolunimetus
eesti
(3.6 MB - ZIP)
Laadige alla
26 APRILL 2018
Kaitstud geograafiline tähis
eesti
(3.71 MB - ZIP)
Laadige alla
26 APRILL 2018
Garanteeritud traditsioonilised tooted
eesti
(3.78 MB - ZIP)
Laadige alla

Documents

13 APRILL 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Laadige alla

30 MÄRTS 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Laadige alla

31 MÄRTS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Laadige alla

5 MAI 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Laadige alla

18 MAI 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Laadige alla

2 MAI 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Laadige alla

18 MAI 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Laadige alla