Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:n laatujärjestelmät

EU:n laatujärjestelmien tavoitteet

EU:n laatupolitiikalla pyritään suojelemaan tuotenimiä, jotta tuotteiden maantieteelliseen alkuperään ja perinteiseen osaamiseen liittyvät ainutlaatuiset ominaisuudet tulisivat paremmin esille.

Jos tuotteella on erityinen yhteys tuotantopaikkaansa, sen nimelle voidaan myöntää maantieteellinen merkintä. Maantieteelliset merkinnät auttavat kuluttajia tunnistamaan laadukkaat tuotteet. Kuluttajille maantieteellinen merkintä on tae laadusta, ja tuottajia se helpottaa markkinoinnissa.

Tuotteet on kirjattu laatutuoterekistereihin, jos tuotetta koskeva hakemus on parhaillaan käsiteltävänä tai tuotteelle on jo myönnetty maantieteellinen merkintä. Rekistereissä on tietoa myös kunkin tuotteen maantieteelliseen alkuperään ja tuotantoon liittyvistä eritelmistä.

Maantieteelliset merkinnät tunnustetaan teollis- ja tekijänoikeuksiksi, ja niillä on yhä suurempi merkitys EU:n ja muiden maiden välisissä kauppaneuvotteluissa.

EU:n muissa laatujärjestelmissä korostetaan tuotannon perinteisyyttä tai tuotantoa hankalilla luonnonalueilla, kuten vuoristossa tai saarilla.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteellisillä merkinnöillä tarkoitetaan tiettyihin tuotteisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia. Tuotteiden ominaisuudet ovat erityisesti yhteydessä tuotantoalueeseen.

Maantieteellisiä merkintöjä ovat

EU:n maantieteellisillä merkinnöillä suojataan tuotenimiä, jos tuote on peräisin tietyltä alueelta ja sillä on tiettyjä ominaisuuksia tai tuotantoalueeseen liittyvä maine. SAN- ja SMM-merkintöjen väliset erot liittyvät ensisijaisesti siihen, miten suuren osan tuotteen raaka-aineista täytyy tulla tietyltä alueelta tai miten suuren osan tuotantoprosessista on tapahduttava siellä. MM on erityinen merkintä tislatuille alkoholijuomille ja maustetuille viineille.

Image: Suojattu alkuperänimitys (SAN) logo
Suojattu alkuperänimitys (SAN)

SAN-tuotteiksi rekisteröidyillä tuotenimillä on kaikkein läheisin yhteys tuotantoalueeseen.

 • Tuotteet: Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja viinit.
 • Vaatimukset: Tuotanto, jalostus ja valmistus tapahtuvat kokonaisuudessaan kyseisellä alueella. Viinien osalta tämä tarkoittaa, että viinirypäleiden on oltava peräisin yksinomaan siltä maantieteelliseltä alueelta, jolla viini on valmistettu.
 • Esimerkki: Kalamata-oliiviöljy (SAN) tuotetaan kokonaisuudessaan Kalamatan alueella Kreikassa kyseisen alueen oliivilajikkeista.
 • Merkki: Pakollinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta, vapaaehtoinen viinien osalta.
Image: Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) logo
Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

SMM-merkinnällä korostetaan tietyn maantieteellisen alueen ja tuotteen nimen välistä suhdetta, ja tuotteen tietyn laadun, maineen tai muun ominaisuuden voidaan katsoa johtuvan olennaisesti tuotteen maantieteellisestä alkuperästä.

 • Tuotteet: Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja viinit.
 • Vaatimukset: Suurimmassa osassa tuotteita merkinnän saaminen edellyttää, että vähintään yksi tuotanto-, jalostus- tai valmistusvaihe tapahtuu kyseisellä alueella. Viinien osalta tämä tarkoittaa, että vähintään 85 prosenttia viinin valmistukseen käytetyistä viinirypäleistä on peräisin yksinomaan siltä maantieteelliseltä alueelta, jolla viini on valmistettu.
 • Esimerkki: SMM-kinkku ”Westfälischer Knochenschinken” valmistetaan Westfalenissa perinteisin menetelmin, mutta valmistuksessa käytetty liha ei ole yksinomaan peräisin kyseisellä Saksan alueella syntyneistä ja kasvatetuista eläimistä.
 • Merkki: Pakollinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta, vapaaehtoinen viinien osalta.
Image: Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) logo
Maantieteellinen merkintä: tislatut alkoholijuomat ja maustetut viinit (MM)

Maantieteellisellä merkinnällä (MM) suojataan sellaisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun viinin nimi, joka on peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta tai paikkakunnalta ja jonka laadun, maineen tai muun ominaisuuden voidaan katsoa johtuvan olennaisesti tuotteen maantieteellisestä alkuperästä.

 • Tuotteet: Tislatut alkoholijuomat ja maustetut viinit.
 • Vaatimukset: Suurimmassa osassa tuotteita merkinnän saaminen edellyttää, että vähintään yksi tislaus- tai valmistusvaihe tapahtuu kyseisellä alueella. Raaka-aineiden ei kuitenkaan tarvitse olla peräisin tältä alueelta.
 • Esimerkki: Irish Whiskey -viskiä (MM) on uutettu, tislattu ja kypsytetty Irlannissa 500-luvulta alkaen, mutta raaka-aineet eivät ole peräisin yksinomaan Irlannista.
 • Merkki: Vapaaehtoinen kaikkien tuotteiden osalta.

Aito perinteinen tuote

TSG logo

Aidossa perinteisessä tuotteessa (APT) korostetaan perinteeseen liittyviä seikkoja, kuten tuotteen valmistustapaa tai koostumusta ilman kytköstä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. APT-merkinnällä rekisteröidyn tuotteen nimi on suojattu väärennöksiltä ja väärinkäytöltä.

 • Tuotteet: Elintarvikkeet ja maataloustuotteet.
 • Esimerkki: Gueuze (APT) on spontaanin käymisen tuloksena syntynyt olut. Tavallisesti sitä tuotetaan Belgiassa, Brysselissä ja sen lähistöllä. Koska kyse on APT:stä, tuotteen valmistusmenetelmä on suojeltu, mutta tuotetta voitaisiin valmistaa muuallakin.
 • Merkki: Pakollinen kaikkien tuotteiden osalta.

Muut järjestelmät

Vuoristoalueen tuote

Laatuilmaisu ”vuoristoalueen tuote” korostaa vuoristoalueella eli vaikeissa luonnonoloissa tuotetun tuotteen erityispiirteitä.

Tämän seikan esille tuominen hyödyttää sekä viljelijöitä että kuluttajia. Viljelijät voivat markkinoida tuotetta paremmin, ja samalla varmistetaan, että kuluttajalle syntyy selkeä käsitys tuotteen ominaisuuksista.

Panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Tuotteet: Maataloustuotteet ja elintarvikkeet.
 • Vaatimukset: Raaka-aineet ja rehu ovat peräisin vuoristoalueilta. Jalostettujen tuotteiden osalta myös tuotannon on tapahduttava vuoristoalueella.

Raportti: Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkinnät vuoristoalueiden maataloudessa

EU:n syrjäisimpien alueiden tuote

EU:n syrjäisimpien alueiden maataloutta koettelevat syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvat vaikeat maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteet. EU:n syrjäisimpien alueiden (Ranskan merentakaiset departementit – Guadeloupe, Ranskan Guayana, Réunion ja Martinique – sekä Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) maataloustuotteiden tunnettuuden parantamiseksi on luotu erityinen logo.

Outermost regions logo
 • Tuotteet: Maataloustuotteet ja elintarvikkeet.
 • Vaatimukset: Tuotettu syrjäisimmillä alueilla
 • Merkki: Esimerkki syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevia maataloustuotteita ja elintarvikkeita varten luodusta logosta.

Vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät

Kuluttajien luottamusta tuotteiden laatuun voidaan vahvistaa myös kansallisen tason tai yksityisten toimijoiden ylläpitämillä vapaaehtoisilla sertifiointijärjestelmillä.

EU:n järjestelmien lisäksi on olemassa lukuisia yksityisiä ja kansallisia elintarvikkeiden laatujärjestelmiä ja logoja. Ne kattavat monenlaisia aloitteita ja toimivat yritysten välillä tai yritysten ja kuluttajien välillä.

Euroopan komissio on laatinut sidosryhmiä kuullen suuntaviivat tällaisten järjestelmien toimintaa koskevista parhaista käytänteistä.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Laatujärjestelmiä koskevat asetukset

Komissio on antanut seuraavat asetukset laatujärjestelmien soveltamisesta:

Elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat asetukset

Viiniä koskevat asetukset

Tislattuja alkoholijuomia koskevat asetukset

Vuoristoalueiden tuotteita koskevat asetukset

Syrjäisimpien alueiden tuotteita koskevat asetukset

Ehdotus maantieteellisten merkintöjen järjestelmän parantamiseksi

Komissio hyväksyi 31. maaliskuuta 2022 ehdotuksen asetukseksi viinien, tislattujen alkoholijuomien ja maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä ja muista maataloustuotteiden laatujärjestelmistä. Ehdotuksen tavoitteena on edistää maantieteellisten merkintöjen hyödyntämistä kaikkialla EU:ssa. Tästä olisi etua maaseudun taloudelle ja tuotteiden suoja erityisesti internetissä paranisi. 

Komissio on ehdottanut nykyisen järjestelmän parantamiseksi muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • lisätään kestävyyttä antamalla tuottajille mahdollisuus hyödyntää tuote-eritelmissään sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyviä toimiaan
 • parannetaan maantieteellisten merkintöjen suojaa internetissä, erityisesti verkkomyynnissä sekä suojataan merkintöjä vilpillisiltä rekisteröinneiltä ja maantieteellisten merkintöjen käytöltä verkkotunnusjärjestelmässä
 • lisätään tuottajaryhmien mahdollisuuksia hallinnoida, valvoa ja kehittää maantieteellisiä merkintöjään siten, että tuottajaryhmät voivat kääntyä väärennösten torjunnasta ja tulliasioista vastaavien viranomaisten puoleen kaikissa EU-maissa
 • lyhennetään ja yksinkertaistetaan rekisteröintimenettelyä ja yhdistetään erilaiset tekniset säännöt ja menettelysäännöt niin, että EU:n ja sen ulkopuolisten hakijoiden maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiin sovelletaan vain yhtä menettelyä.

Komission ehdotus perustuu laajaan kuulemismenettelyyn. Alustava vaikutustenarviointi julkaistiin lokakuussa 2020. Tämän jälkeen järjestettiin tammikuun ja huhtikuun 2021 välillä julkinen kuuleminen sekä kohdennettuja kuulemisia EU-maiden ja asiaankuuluvien sidosryhmäorganisaatioiden kanssa.

Miten tuotteita suojataan

Maantieteellisiksi merkinnöiksi rekisteröidyt tuotenimet on suojattu osana EU:n teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää oikeudellisesti jäljittelyä ja väärinkäyttöä vastaan EU:ssa ja myös muissa maissa, joiden kanssa on tehty erityinen suojasopimus.

EU-maan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteuttavat kunkin laatujärjestelmän osalta tarvittavat toimenpiteet rekisteröityjen nimien suojaamiseksi alueellaan. Niiden tehtävänä on myös estää ja lopettaa rekisteröityjä nimiä käyttävien tuotteiden laiton tuotanto tai kaupanpito.

Myös muita kuin eurooppalaisia tuotenimiä voidaan rekisteröidä maantieteellisiksi merkinnöiksi, jos niiden alkuperämaa on tehnyt EU:n kanssa kahdenvälisen tai alueellisen sopimuksen, johon sisältyy tällaisten nimien vastavuoroinen suojelu.

Useiden EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa, tuotettujen viinien, elintarvikkeiden, maustettujen viinien ja tislattujen alkoholijuomien nimet on suojattu.

EU:n maantieteellisten merkintöjen rekistereiden virallinen tietokanta on nimeltään eAmbrosia. Maantieteelliset merkinnät löytyvät sieltä, kun niistä on esitetty hakemus tai ne on jo kirjattu unionin rekistereihin. Sopimuksilla suojattuihin EU:n ja EU:n ulkopuolisiin maantieteellisiin merkintöihin voi puolestaan tutustua GIview-portaalissa.

Lataa logot

26. HUHTIKUUTA 2018
Suojattu alkuperänimitys
suomi
(3.61 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.38 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.64 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (10.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.6 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.58 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (4.75 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.68 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.57 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.6 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.56 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (3.56 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
26. HUHTIKUUTA 2018
Suojattu maantieteellinen merkintä
suomi
(3.79 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.81 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (6.92 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.82 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.83 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (3.68 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (3.76 MB - ZIP)
  Lataa
26. HUHTIKUUTA 2018
Aito perinteinen tuote
suomi
(3.54 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.79 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.75 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (6.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.64 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.58 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (2.84 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (2.9 MB - ZIP)
  Lataa

Asiakirjat

13. HUHTIKUUTA 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Lataa
30. MAALISKUUTA 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Lataa
31. MAALISKUUTA 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Lataa
 • français
  (629.37 KB - PDF)
  Lataa
5. TOUKOKUUTA 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa
18. TOUKOKUUTA 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa
2. TOUKOKUUTA 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa
18. TOUKOKUUTA 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(253.41 KB - PDF)
Lataa