Skip to main content
Agriculture and rural development

Vysvetlenie systémov kvality

Ciele systémov kvality EÚ

Politika kvality EÚ je zameraná na ochranu názvov špecifických výrobkov a propagáciu ich jedinečných vlastností súvisiacich s ich zemepisným pôvodom, ako aj tradičným know-how.

Názvom výrobkov sa môže udeliť „zemepisné označenie“ (ZO), ak majú špecifickú súvislosť s miestom, kde sa vyrábajú. Vďaka uznaniu ZO môžu spotrebitelia rozlišovať kvalitné výrobky a dôverovať im, zatiaľ čo výrobcom tieto označenia pomáhajú lepšie predávať ich výrobky.

Výrobky, ktoré sú predmetom posudzovania alebo ktorým bolo udelené ZO, sa uvádzajú v registri kvalitných výrobkov. Registre obsahujú aj informácie o geografických a výrobných špecifikáciách každého výrobku.

Zemepisné označenia, ktoré boli uznané ako duševné vlastníctvo, majú čoraz významnejšiu úlohu pri obchodných rokovaniach medzi EÚ a ďalšími krajinami.

V iných systémoch kvality EÚ sa zdôrazňuje tradičný výrobný proces a výrobky vyrobené v ťažko dostupných prírodných oblastiach, akými sú hory alebo ostrovy.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia zakladajú práva duševného vlastníctva pre určité produkty, ktorých kvalita je osobitne spojená s oblasťou výroby.

Zemepisné označenia zahŕňajú:

Systém zemepisných označení EÚ chráni názvy produktov, ktoré pochádzajú z určitých regiónov a majú osobitné vlastnosti alebo majú dobré meno spojené s územím výroby. Rozdiely medzi CHOP a CHZO sú najmä v tom, aká veľká časť použitých surovín musí pochádzať z danej oblasti alebo aká veľká časť výrobného procesu musí prebiehať v konkrétnom regióne. ZO sa používa výhradne pre liehoviny a aromatizované vína.

Chránené označenie pôvodu (CHOP)

Práve názvy výrobkov registrované ako CHOP sú názvami s najsilnejšou väzbou na lokalitu, kde sa vyrábajú.

Image: Protected Designation of Origin (PDO) logo

Výrobky

Potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.

Špecifikácie

Každá časť procesu výroby, spracovania a prípravy musí prebiehať v konkrétnom regióne.

V prípade vín to znamená, že hrozno musí pochádzať výhradne z tej zemepisnej oblasti, kde sa vyrába víno.

Príklad

Olivový olej s CHOP Kalamata sa v celom rozsahu vyrába v regióne Kalamata v Grécku z odrôd olív, ktoré pochádzajú z danej oblasti.

Značka

– povinná pre potraviny a poľnohospodárske výrobky
– voliteľná pre víno

Chránené zemepisné označenie (CHZO)

CHZO zdôrazňujú súvislosť medzi konkrétnym zemepisným regiónom a názvom výrobku, v prípade ktorého osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo

Výrobky

Potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.

Špecifikácie

V prípade väčšiny výrobkov sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza výroby, spracovania alebo prípravy.

V prípade vín to znamená, že minimálne 85 % použitého hrozna musí pochádzať výhradne z tej zemepisnej oblasti, kde sa víno skutočne vyrába.

Príklad

Šunka s CHZO Westfälischer Knochenschinken sa vyrába vo Vestfálsku pomocou starodávnych techník, ale použité mäso nepochádza výhradne zo zvierat, ktoré sa narodili alebo boli chované v tomto konkrétnom regióne Nemecka.

Značka

– povinná pre potraviny a poľnohospodárske výrobky
– voliteľná pre víno

Zemepisné označenia liehovín a aromatizovaných vín (ZO)

ZO chráni názov liehoviny alebo aromatizovaného vína s pôvodom v krajine, regióne alebo lokalite, kde osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť výrobku možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo

Výrobky

Liehoviny a aromatizované vína.

Špecifikácie

V prípade väčšiny výrobkov sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza destilácie alebo prípravy. Suroviny však nemusia pochádzať z daného regiónu.

Príklad

Írska whisky so ZO sa vyrába, destiluje a dozrieva v Írsku od 6. storočia, ale suroviny nepochádzajú výhradne z Írska.

Značka

voliteľná pre všetky výrobky

Zaručená tradičná špecialita

Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) vyzdvihuje tradičné aspekty výrobku, napríklad spôsob výroby alebo zloženie. Výrobok nemusí byť prepojený so žiadnou konkrétnou zemepisnou oblasťou. Názov výrobku, ktorý je zapísaný ako ZTŠ, ho chráni pred falšovaním a nesprávnym používaním.

Image: Traditional Speciality Guaranteed (TSG) logo

Výrobky

potraviny a poľnohospodárske výrobky

Príklad

ZTŠ Gueuze je tradičné pivo, ktoré sa získava spontánnym kvasením. Vyrába sa najmä v Bruseli a v jeho okolí. Keďže ide o ZTŠ, jeho metóda výroby je chránená, ale mohlo by sa vyrábať niekde inde.

Značka

povinná pre všetky výrobky

Ostatné systémy

Horský výrobok

Pojem kvality „horský výrobok“ zdôrazňuje špecifické vlastnosti výrobku, ktorý sa vyrába v horských oblastiach s náročnými prírodnými podmienkami.

Uznanie tejto skutočnosti je výhodou pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov. Poľnohospodárom umožňuje lepšie uvádzať výrobok na trh, ale zároveň zabezpečuje, aby boli spotrebiteľom jasné určité vlastnosti.

Výrobky

Poľnohospodárske a potravinové výrobky.

Špecifikácie

Suroviny a krmivo pre zvieratá pochádzajú z horských oblastí. V prípade spracovaných výrobkov by aj výroba mala prebiehať v takýchto oblastiach.

Správa: Označovanie poľnohospodárskych a potravinových výrobkov horského poľnohospodárstva

Výrobok z najvzdialenejších regiónov EÚ

Poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch EÚ čelí ťažkostiam pre odľahlosť a ostrovný charakter, ktoré so sebou prinášajú náročné zemepisné a meteorologické podmienky. S cieľom zaistiť väčšiu informovanosť o poľnohospodárskych výrobkoch z najvzdialenejších regiónov EÚ (francúzske zámorské departementy – Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion a Martinik – a Azory, Madeira a Kanárske ostrovy) sa vytvorilo špecifické logo.

Logo example for the EU’s outermost regions

Výrobky

Poľnohospodárske a potravinové výrobky.

Špecifikácie

vyrobené v najvzdialenejších regiónoch

Značka

príklad loga pre poľnohospodárske a potravinové výrobky z najvzdialenejších krajín EÚ

Dobrovoľné systémy certifikácie

Dobrovoľné systémy certifikácie na vnútroštátnej úrovni alebo tie, ktoré riadia súkromní prevádzkovatelia, môžu takisto pomôcť spotrebiteľom, aby si boli istí kvalitou výrobkov, ktoré kupujú.

Okrem systémov EÚ existuje veľký počet súkromných a vnútroštátnych systémov alebo log kvality potravín, ktoré sa vzťahujú na celý rad iniciatív a používajú sa medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Európska komisia po konzultácii so zainteresovanými stranami vypracovala usmernenia, v ktorých sa uvádzajú najlepšie postupy pre prevádzkovanie takýchto systémov.

Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín
slovenčina
(186.81 KB - HTML)
Stiahnuť

Nariadenia o systémoch kvality

Komisia prijala niekoľko nariadení o uplatňovaní systémov kvality:

Nariadenia o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch

Nariadenia o víne

Nariadenia o liehovinách

Nariadenia o aromatizovaných vínach

Nariadenia o horských výrobkoch

Nariadenia o výrobkoch z najvzdialenejších regiónov

Návrh na posilnenie systému ZO

Komisia 31. marca 2022 prijala návrh nariadenia o ZO pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky a o iných systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov. Cieľom návrhu je zvýšiť využívanie ZO v celej EÚ s cieľom pomôcť vidieckemu hospodárstvu a dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany výrobkov, a to najmä online. 

Komisia navrhla okrem iného tieto opatrenia na posilnenie a zlepšenie existujúceho systému:

 • väčšia udržateľnosť tým, že sa výrobcom umožní zhodnotiť ich opatrenia týkajúce sa sociálnej, environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti v špecifikáciách výrobkov;
 • zvýšená ochrana ZO na internete, najmä pokiaľ ide o predaj prostredníctvom online platforiem, ochranu proti registráciám v zlej viere a používanie ZO v systéme názvov domén;
 • posilnenie postavenia skupín výrobcov, aby mohli riadiť, presadzovať a rozvíjať svoje ZO tým, že budú mať prístup k orgánom v oblasti boja proti falšovaniu a colným orgánom vo všetkých krajinách EÚ;
 • skrátený a zjednodušený postup registrácie zlúči rôzne technické a procesné pravidlá, čo povedie k jednotnému postupu registrácie ZO v prípade žiadateľov z EÚ a z krajín mimo EÚ.

Návrh Komisie je výsledkom rozsiahleho konzultačného postupu. Úvodné posúdenie vplyvu bolo uverejnené v októbri 2020. Po ňom nasledovala verejná konzultácia od januára do apríla 2021, ako aj cielené konzultácie s krajinami EÚ a príslušnými organizáciami zainteresovaných strán.

Ako sú výrobky chránené

Názvy výrobkov zapísané ako ZO majú v rámci systému práv duševného vlastníctva EÚ právnu ochranu pred napodobňovaním a zneužívaním v rámci EÚ a v krajinách mimo EÚ, s ktorými bola podpísaná osobitná dohoda o ochrane.

V prípade všetkých systémov kvality príslušné vnútroštátne orgány každej krajiny EÚ prijmú nevyhnutné opatrenia na ochranu zapísaných názvov na svojom území. Takisto by mali predchádzať nezákonnej výrobe a predaju výrobkov, ktoré používajú takýto názov, a zastaviť ich.

Názvy mimoeurópskych výrobkov môžu byť takisto zapísané ako ZO, ak ich krajina pôvodu má s EÚ dvojstrannú alebo regionálnu dohodu, ktorá zahŕňa vzájomnú ochranu takýchto názvov.

Názvy rozličných výrobkov (víno, potraviny, aromatizované vína a liehoviny), ktoré sa vyrábajú vo viacerých krajinách mimo EÚ, ako sú Kolumbia alebo Juhoafrická republika, sú chránené.

Zoznam zemepisných označení, ktoré sú v štádiu žiadosti o zápis, alebo už boli do registrov Únie zapísané, nájdete v databáze eAmbrosia (oficiálna databáza registrov zemepisných označení EÚ). Zemepisné označenia EÚ a tretích krajín, ktoré sú chránené na základe dohôd, nájdete na portáli GIview.

Stiahnuť logá

Chránené označenie pôvodu
slovenčina
(3.56 MB - ZIP)
Stiahnuť
Chránené zemepisné označenie
slovenčina
(3.66 MB - ZIP)
Stiahnuť
Zaručená tradičná špecialita
slovenčina
(3.58 MB - ZIP)
Stiahnuť
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín
slovenčina
(186.81 KB - HTML)
Stiahnuť

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

Chránené označenie pôvodu
slovenčina
(3.56 MB - ZIP)
Stiahnuť
Chránené zemepisné označenie
slovenčina
(3.66 MB - ZIP)
Stiahnuť
Zaručená tradičná špecialita
slovenčina
(3.58 MB - ZIP)
Stiahnuť

Documents

Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Stiahnuť

Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Stiahnuť

Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Stiahnuť

Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť

Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť

Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť

Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť