Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Vysvetlenie zemepisných označení a systémov kvality

Ciele systémov kvality EÚ

Politika kvality EÚ je zameraná na ochranu názvov špecifických výrobkov a propagáciu ich jedinečných vlastností súvisiacich s ich zemepisným pôvodom, ako aj tradičným know-how.

Názvom výrobkov sa môže udeliť „zemepisné označenie“ (ZO), ak majú špecifickú súvislosť s miestom, kde sa vyrábajú. Vďaka uznaniu ZO môžu spotrebitelia rozlišovať kvalitné výrobky a dôverovať im, zatiaľ čo výrobcom tieto označenia pomáhajú lepšie predávať ich výrobky.

Výrobky, ktoré sú predmetom posudzovania alebo ktorým bolo udelené ZO, sa uvádzajú v registri zemepisných označení. Registre obsahujú aj informácie o geografických a výrobných špecifikáciách každého výrobku.

Zemepisné označenia sa považujú za duševné vlastníctvo a ako také zohrávajú stále väčšiu úlohu pri obchodných rokovaniach medzi EÚ a ostatnými krajinami.

V iných systémoch kvality EÚ sa zdôrazňuje tradičný výrobný proces a výrobky vyrobené v ťažko dostupných prírodných oblastiach, akými sú hory alebo ostrovy.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia zakladajú práva duševného vlastníctva pre určité produkty, ktorých kvalita je osobitne spojená s oblasťou výroby.

Zemepisné označenia zahŕňajú:

Systém zemepisných označení EÚ chráni názvy produktov, ktoré pochádzajú z určitých regiónov a majú osobitné vlastnosti alebo majú dobré meno spojené s územím výroby. Rozdiely medzi CHOP a CHZO sú najmä v tom, aká veľká časť použitých surovín musí pochádzať z danej oblasti alebo aká veľká časť výrobného procesu musí prebiehať v konkrétnom regióne. ZO je špecifické označenie len pre liehoviny.

 • Image: Protected Designation of Origin (PDO) logo
  Chránené označenie pôvodu (CHOP)

  Práve názvy výrobkov registrované ako CHOP sú názvami s najsilnejšou väzbou na lokalitu, kde sa vyrábajú.

  • Výrobky: potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.
  • Špecifikácie: Každá časť procesu výroby, spracovania a prípravy musí prebiehať v konkrétnom regióne. V prípade vín to znamená, že hrozno musí pochádzať výhradne z tej zemepisnej oblasti, kde sa vyrába víno.
  • Príklad: Olivový olej s CHOP Kalamata sa v celom rozsahu vyrába v regióne Kalamata v Grécku z odrôd olív, ktoré pochádzajú z danej oblasti.
  • Označenie: je povinné pre potraviny a poľnohospodárske výrobky, nepovinné pre vína.
 • Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo
  Chránené zemepisné označenie (CHZO)

  CHZO zdôrazňujú súvislosť medzi konkrétnym zemepisným regiónom a názvom výrobku, v prípade ktorého osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

  • Výrobky: potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.
  • Špecifikácie: V prípade väčšiny výrobkov sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza výroby, spracovania alebo prípravy. V prípade vín to znamená, že minimálne 85 % použitého hrozna musí pochádzať výhradne z tej zemepisnej oblasti, kde sa víno skutočne vyrába.
  • Príklad: Šunka s CHZO Westfälischer Knochenschinken sa vyrába vo Vestfálsku pomocou starodávnych techník, ale použité mäso nepochádza výhradne zo zvierat, ktoré sa narodili alebo boli chované v tomto konkrétnom regióne Nemecka.
  • Označenie: je povinné pre potraviny a poľnohospodárske výrobky, nepovinné pre vína.
 • Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo
  Zemepisné označenie liehovín (ZO)

  ZO chráni názov liehoviny s pôvodom v krajine, regióne alebo lokalite, kde osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť výrobku možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

  • Výrobky: liehoviny.
  • Špecifikácie: V prípade väčšiny výrobkov sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza destilácie alebo prípravy. Suroviny však nemusia pochádzať z daného regiónu.
  • Príklad: ZO „Irish whiskey“ sa vyrába, destiluje a dozrieva v Írsku od 6. storočia, ale suroviny nepochádzajú výhradne z Írska.
  • Označenie: nepovinné pre všetky výrobky.

Zaručená tradičná špecialita

 • Image: Traditional Speciality Guaranteed (TSG) logo

  Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) vyzdvihuje tradičné aspekty výrobku, napríklad spôsob výroby alebo zloženie. Výrobok nemusí byť prepojený so žiadnou konkrétnou zemepisnou oblasťou. Výrobok, ktorého názov je zapísaný ako ZTŠ, je chránený pred falšovaním a nesprávnym používaním.

  • Výrobky: potraviny a poľnohospodárske výrobky.
  • Príklad: ZTŠ Gueuze je tradičné pivo, ktoré sa získava spontánnym kvasením. Vyrába sa najmä v Bruseli a v jeho okolí. Keďže ide o ZTŠ, jeho metóda výroby je chránená, ale mohlo by sa vyrábať niekde inde.
  • Označenie: povinné pre všetky výrobky.

Ostatné systémy

Horský výrobok

Pojem kvality „horský výrobok“ zdôrazňuje špecifické vlastnosti výrobku, ktorý sa vyrába v horských oblastiach s náročnými prírodnými podmienkami.

Uznanie tejto skutočnosti je výhodou pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov. Poľnohospodárom umožňuje lepšie uvádzať výrobok na trh, ale zároveň zabezpečuje, aby boli spotrebiteľom jasné určité vlastnosti.

Výrobok z najvzdialenejších regiónov EÚ

Poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch EÚ čelí ťažkostiam pre odľahlosť a ostrovný charakter, ktoré so sebou prinášajú náročné zemepisné a meteorologické podmienky. S cieľom zaistiť väčšiu informovanosť o poľnohospodárskych výrobkoch z najvzdialenejších regiónov EÚ (francúzske zámorské departementy – Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion a Martinik – a Azory, Madeira a Kanárske ostrovy) sa vytvorilo špecifické logo.

 • Outermost regions logo
  • Výrobky: poľnohospodárske výrobky a potraviny.
  • Špecifikácie: vyrobené v najvzdialenejších regiónoch
  • Označenie: príklad loga pre poľnohospodárske a potravinové výrobky z najvzdialenejších krajín EÚ

Dobrovoľné systémy certifikácie

Dobrovoľné systémy certifikácie na vnútroštátnej úrovni alebo tie, ktoré riadia súkromní prevádzkovatelia, môžu takisto pomôcť spotrebiteľom, aby si boli istí kvalitou výrobkov, ktoré kupujú.

Okrem systémov EÚ existuje veľký počet súkromných a vnútroštátnych systémov alebo log kvality potravín, ktoré sa vzťahujú na celý rad iniciatív a používajú sa medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Európska komisia po konzultácii so zainteresovanými stranami vypracovala usmernenia, v ktorých sa uvádzajú najlepšie postupy pre prevádzkovanie takýchto systémov.

Oznámenie Komisie: Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Nariadenia o systémoch kvality

Komisia prijala niekoľko nariadení o uplatňovaní systémov kvality:

Nariadenia o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch

Nariadenia o víne

Nariadenia o liehovinách

Nariadenia o horských výrobkoch

Nariadenia o výrobkoch z najvzdialenejších regiónov

Účinnosť nadobúda nové nariadenie o ZO

Dňa 13. mája 2024 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o zemepisných označeniach vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o zaručených tradičných špecialitách a nepovinných výrazoch kvality pre poľnohospodárske výrobky.

Novým nariadením sa posilňuje a zlepšuje existujúci systém zemepisných označení tým, že sa:

 • zavádza jednotný právny rámec a skrátený a zjednodušený postup registrácie: v troch sektoroch (potraviny, víno a liehoviny) sa zjednocujú rôzne pravidlá a postupy pri zemepisných označeniach a ochrane. Výsledkom je jeden zjednodušený postup zápisu zemepisného označenia do registra,
 • zvyšuje miera ochrany zemepisných označení prísad a v online svete: podľa nových pravidiel sa sprísni ochrana zemepisných označení výrobkov používaných ako prísady v spracovaných výrobkoch i výrobkov so zemepisným označením predávaných na internete. Novým nariadením sa posilňuje aj ochrana zemepisných označení v systéme názvov domén,
 • uznávajú udržateľné postupy: výrobcovia budú teraz môcť zhodnotiť svoje opatrenia týkajúce sa environmentálnej, hospodárskej alebo sociálnej udržateľnosti v špecifikáciách výrobkov. Združenie výrobcov sa môže rozhodnúť stanoviť niektoré udržateľné postupy ako povinné. V takom prípade by túto skutočnosť malo uviesť v špecifikácii daného výrobku. Okrem toho môžu výrobcovia dobrovoľne vypracovať správu o udržateľnosti, ktorú Komisia uverejní,
 • posilňuje postavenie skupín výrobcov: podľa nových pravidiel sa zavedie dobrovoľný systém uznaných výrobcov výrobkov so zemepisným označením, ktorý vytvoria krajiny EÚ. V snahe zvýšiť atraktívnosť systému majú takéto združenia právomoc riadiť svoje zemepisné označenia, presadzovať ich uplatňovanie a ďalej ich rozvíjať, aby posilnili ich postavenie v hodnotovom reťazci.

Súvislosti

 1. október 2020

  Bolo uverejnené úvodné posúdenie vplyvu.

 2. január – apríl 2021

  Uskutočnila sa verejná konzultácia.

 3. 31. marca 2022

  Komisia predložila návrh na posilnenie systému zemepisných označení EÚ.

 4. 24. októbra 2023

  Európsky parlament a Rada dosiahli dočasnú dohodu o návrhu.

 5. 28. februára 2024

  Prijatie znenia aktu Európskym parlamentom

 6. 6. marca 2024

  Prijatie znenie aktu Radou

 7. 11. apríla 2024

  Podpis finálnej podoby aktu [nariadenia (EÚ) 2024/1143]

Ako sú výrobky chránené

Názvy výrobkov zapísané ako ZO sú v rámci systému práv duševného vlastníctva EÚ právne chránené pred napodobňovaním a zneužívaním v rámci EÚ a v krajinách mimo EÚ, s ktorými bola podpísaná osobitná dohoda o ochrane.

V prípade všetkých systémov kvality príslušné vnútroštátne orgány každej krajiny EÚ prijmú nevyhnutné opatrenia na ochranu zapísaných názvov na svojom území. Takisto by mali predchádzať nezákonnej výrobe a predaju výrobkov, ktoré používajú takýto názov, a zastaviť ich.

Názvy mimoeurópskych výrobkov môžu byť takisto zapísané ako ZO, ak ich krajina pôvodu má s EÚ dvojstrannú alebo regionálnu dohodu, ktorá zahŕňa vzájomnú ochranu takýchto názvov.

Názvy rozličných výrobkov (víno, potraviny a liehoviny), ktoré sa vyrábajú vo viacerých krajinách mimo EÚ, ako sú Kolumbia alebo Juhoafrická republika, sú chránené.

Zoznam zemepisných označení, ktoré sú v štádiu žiadosti o zápis, alebo už boli do registrov Únie zapísané, nájdete v databáze eAmbrosia (oficiálna databáza registrov zemepisných označení EÚ). Zemepisné označenia EÚ a tretích krajín, ktoré sú chránené na základe dohôd, nájdete na portáli GIview.

Logá na stiahnutie

26. APRÍLA 2018
Chránené označenie pôvodu
26. APRÍLA 2018
Chránené zemepisné označenie
26. APRÍLA 2018
Zaručená tradičná špecialita

Dokumenty

9. JÚLA 2024
Systèmes de qualité de l'UE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1143 z 11. apríla 2024 o zemepisných označeniach vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o zaručených tradičných špecialitách a nepovinných výrazoch kvality pre poľnohospodárske výrobky, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) 2019/787 a (EÚ) 2019/1753 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1151/2012

13. APRÍLA 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office

Návrh nariadenia o zemepisných označeniach EÚ pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky a o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky

31. MARCA 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products

Pracovný dokument útvarov Komisie – Zhrnutie správy o posúdení vplyvu návrhu nariadenia o zemepisných označeniach pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky a o systémoch kvality

Pracovný dokument útvarov Komisie – posúdenie vplyvu návrhu nariadenia o zemepisných označeniach pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky a o systémoch kvality

18. MÁJA 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes