Skip to main content
Agriculture and rural development

Vysvetlenie systémov kvality

Ciele systémov kvality EÚ

Politika kvality EÚ je zameraná na ochranu názvov špecifických výrobkov a propagáciu ich jedinečných vlastností súvisiacich s ich zemepisným pôvodom, ako aj tradičným know-how.

Názvom výrobkov sa môže udeliť „zemepisné označenie“ (ZO), ak majú špecifickú súvislosť s miestom, kde sa vyrábajú. Vďaka uznaniu ZO môžu spotrebitelia rozlišovať kvalitné výrobky a dôverovať im, zatiaľ čo výrobcom tieto označenia pomáhajú lepšie predávať ich výrobky.

Výrobky, ktoré sú predmetom posudzovania alebo ktorým bolo udelené ZO, sa uvádzajú v registri kvalitných výrobkov. Registre obsahujú aj informácie o geografických a výrobných špecifikáciách každého výrobku.

Zemepisné označenia, ktoré boli uznané ako duševné vlastníctvo, majú čoraz významnejšiu úlohu pri obchodných rokovaniach medzi EÚ a ďalšími krajinami.

V iných systémoch kvality EÚ sa zdôrazňuje tradičný výrobný proces a výrobky vyrobené v ťažko dostupných prírodných oblastiach, akými sú hory alebo ostrovy.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia zakladajú práva duševného vlastníctva pre určité produkty, ktorých kvalita je osobitne spojená s oblasťou výroby.

Zemepisné označenia zahŕňajú:

Systém zemepisných označení EÚ chráni názvy produktov, ktoré pochádzajú z určitých regiónov a majú osobitné vlastnosti alebo majú dobré meno spojené s územím výroby. Rozdiely medzi CHOP a CHZO sú najmä v tom, aká veľká časť použitých surovín musí pochádzať z danej oblasti alebo aká veľká časť výrobného procesu musí prebiehať v konkrétnom regióne. ZO sa používa výhradne pre liehoviny a aromatizované vína.

Image: Protected Designation of Origin (PDO) logo
Chránené označenie pôvodu (CHOP)

Práve názvy výrobkov registrované ako CHOP sú názvami s najsilnejšou väzbou na lokalitu, kde sa vyrábajú.

 • Výrobky: Potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.
 • Špecifikácie: Každá časť procesu výroby, spracovania a prípravy musí prebiehať v konkrétnom regióne. V prípade vín to znamená, že hrozno musí pochádzať výhradne z tej zemepisnej oblasti, kde sa vyrába víno.
 • Príklad: Olivový olej s CHOP Kalamata sa v celom rozsahu vyrába v regióne Kalamata v Grécku z odrôd olív, ktoré pochádzajú z danej oblasti.
 • Značka: povinná pre potraviny a poľnohospodárske výrobky, voliteľná pre víno.
Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo
Chránené zemepisné označenie (CHZO)

CHZO zdôrazňujú súvislosť medzi konkrétnym zemepisným regiónom a názvom výrobku, v prípade ktorého osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

 • Výrobky: Potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.
 • Špecifikácie: V prípade väčšiny výrobkov sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza výroby, spracovania alebo prípravy. V prípade vín to znamená, že minimálne 85 % použitého hrozna musí pochádzať výhradne z tej zemepisnej oblasti, kde sa víno skutočne vyrába.
 • Príklad: Šunka s CHZO Westfälischer Knochenschinken sa vyrába vo Vestfálsku pomocou starodávnych techník, ale použité mäso nepochádza výhradne zo zvierat, ktoré sa narodili alebo boli chované v tomto konkrétnom regióne Nemecka.
 • Značka: povinná pre potraviny a poľnohospodárske výrobky, voliteľná pre víno.
Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo
Zemepisné označenia liehovín a aromatizovaných vín (ZO)

ZO chráni názov liehoviny alebo aromatizovaného vína s pôvodom v krajine, regióne alebo lokalite, kde osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť výrobku možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

 • Výrobky: Liehoviny a aromatizované vína.
 • Špecifikácie: V prípade väčšiny výrobkov sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza destilácie alebo prípravy. Suroviny však nemusia pochádzať z daného regiónu.
 • Príklad: Írska whisky so ZO sa vyrába, destiluje a dozrieva v Írsku od 6. storočia, ale suroviny nepochádzajú výhradne z Írska.
 • Značka: voliteľná pre všetky výrobky.

Zaručená tradičná špecialita

Image: Traditional Speciality Guaranteed (TSG) logo

Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) vyzdvihuje tradičné aspekty výrobku, napríklad spôsob výroby alebo zloženie. Výrobok nemusí byť prepojený so žiadnou konkrétnou zemepisnou oblasťou. Názov výrobku, ktorý je zapísaný ako ZTŠ, ho chráni pred falšovaním a nesprávnym používaním.

 • Výrobky: potraviny a poľnohospodárske výrobky.
 • Príklad: GZTŠ Gueuze je tradičné pivo, ktoré sa získava spontánnym kvasením. Vyrába sa najmä v Bruseli a v jeho okolí. Keďže ide o ZTŠ, jeho metóda výroby je chránená, ale mohlo by sa vyrábať niekde inde.
 • Značka: povinná pre všetky výrobky.

Ostatné systémy

Horský výrobok

Pojem kvality „horský výrobok“ zdôrazňuje špecifické vlastnosti výrobku, ktorý sa vyrába v horských oblastiach s náročnými prírodnými podmienkami.

Uznanie tejto skutočnosti je výhodou pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov. Poľnohospodárom umožňuje lepšie uvádzať výrobok na trh, ale zároveň zabezpečuje, aby boli spotrebiteľom jasné určité vlastnosti.

Panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Výrobky: Poľnohospodárske a potravinové výrobky.
 • Špecifikácie: Suroviny a krmivo pre zvieratá pochádzajú z horských oblastí. V prípade spracovaných výrobkov by aj výroba mala prebiehať v takýchto oblastiach.

Správa: Označovanie poľnohospodárskych a potravinových výrobkov horského poľnohospodárstva

Výrobok z najvzdialenejších regiónov EÚ

Poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch EÚ čelí ťažkostiam pre odľahlosť a ostrovný charakter, ktoré so sebou prinášajú náročné zemepisné a meteorologické podmienky. S cieľom zaistiť väčšiu informovanosť o poľnohospodárskych výrobkoch z najvzdialenejších regiónov EÚ (francúzske zámorské departementy – Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion a Martinik – a Azory, Madeira a Kanárske ostrovy) sa vytvorilo špecifické logo.

Outermost regions logo
 • Výrobky: Poľnohospodárske a potravinové výrobky.
 • Špecifikácie: vyrobené v najvzdialenejších regiónoch
 • Značka: príklad loga pre poľnohospodárske a potravinové výrobky z najvzdialenejších krajín EÚ.

Dobrovoľné systémy certifikácie

Dobrovoľné systémy certifikácie na vnútroštátnej úrovni alebo tie, ktoré riadia súkromní prevádzkovatelia, môžu takisto pomôcť spotrebiteľom, aby si boli istí kvalitou výrobkov, ktoré kupujú.

Okrem systémov EÚ existuje veľký počet súkromných a vnútroštátnych systémov alebo log kvality potravín, ktoré sa vzťahujú na celý rad iniciatív a používajú sa medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Európska komisia po konzultácii so zainteresovanými stranami vypracovala usmernenia, v ktorých sa uvádzajú najlepšie postupy pre prevádzkovanie takýchto systémov.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Nariadenia o systémoch kvality

Komisia prijala niekoľko nariadení o uplatňovaní systémov kvality:

Nariadenia o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch

Nariadenia o víne

Nariadenia o liehovinách

Nariadenia o horských výrobkoch

Nariadenia o výrobkoch z najvzdialenejších regiónov

Návrh na posilnenie systému ZO

Komisia 31. marca 2022 prijala návrh nariadenia o ZO pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky a o iných systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov. Cieľom návrhu je zvýšiť využívanie ZO v celej EÚ s cieľom pomôcť vidieckemu hospodárstvu a dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany výrobkov, a to najmä online. 

Komisia navrhla okrem iného tieto opatrenia na posilnenie a zlepšenie existujúceho systému:

 • väčšia udržateľnosť tým, že sa výrobcom umožní zhodnotiť ich opatrenia týkajúce sa sociálnej, environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti v špecifikáciách výrobkov;
 • zvýšená ochrana ZO na internete, najmä pokiaľ ide o predaj prostredníctvom online platforiem, ochranu proti registráciám v zlej viere a používanie ZO v systéme názvov domén;
 • posilnenie postavenia skupín výrobcov, aby mohli riadiť, presadzovať a rozvíjať svoje ZO tým, že budú mať prístup k orgánom v oblasti boja proti falšovaniu a colným orgánom vo všetkých krajinách EÚ;
 • skrátený a zjednodušený postup registrácie zlúči rôzne technické a procesné pravidlá, čo povedie k jednotnému postupu registrácie ZO v prípade žiadateľov z EÚ a z krajín mimo EÚ.

Návrh Komisie je výsledkom rozsiahleho konzultačného postupu. Úvodné posúdenie vplyvu bolo uverejnené v októbri 2020. Po ňom nasledovala verejná konzultácia od januára do apríla 2021, ako aj cielené konzultácie s krajinami EÚ a príslušnými organizáciami zainteresovaných strán.

Ako sú výrobky chránené

Názvy výrobkov zapísané ako ZO majú v rámci systému práv duševného vlastníctva EÚ právnu ochranu pred napodobňovaním a zneužívaním v rámci EÚ a v krajinách mimo EÚ, s ktorými bola podpísaná osobitná dohoda o ochrane.

V prípade všetkých systémov kvality príslušné vnútroštátne orgány každej krajiny EÚ prijmú nevyhnutné opatrenia na ochranu zapísaných názvov na svojom území. Takisto by mali predchádzať nezákonnej výrobe a predaju výrobkov, ktoré používajú takýto názov, a zastaviť ich.

Názvy mimoeurópskych výrobkov môžu byť takisto zapísané ako ZO, ak ich krajina pôvodu má s EÚ dvojstrannú alebo regionálnu dohodu, ktorá zahŕňa vzájomnú ochranu takýchto názvov.

Názvy rozličných výrobkov (víno, potraviny, aromatizované vína a liehoviny), ktoré sa vyrábajú vo viacerých krajinách mimo EÚ, ako sú Kolumbia alebo Juhoafrická republika, sú chránené.

Zoznam zemepisných označení, ktoré sú v štádiu žiadosti o zápis, alebo už boli do registrov Únie zapísané, nájdete v databáze eAmbrosia (oficiálna databáza registrov zemepisných označení EÚ). Zemepisné označenia EÚ a tretích krajín, ktoré sú chránené na základe dohôd, nájdete na portáli GIview.

Stiahnuť logá

26. APRÍLA 2018
Chránené označenie pôvodu
slovenčina
(3.56 MB - ZIP)
Stiahnuť
26. APRÍLA 2018
Chránené zemepisné označenie
slovenčina
(3.66 MB - ZIP)
Stiahnuť
26. APRÍLA 2018
Zaručená tradičná špecialita
slovenčina
(3.58 MB - ZIP)
Stiahnuť

Dokumenty

13. APRÍLA 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Stiahnuť
30. MARCA 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Stiahnuť
31. MARCA 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Stiahnuť
5. MÁJA 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť
18. MÁJA 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť
2. MÁJA 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Stiahnuť
18. MÁJA 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(253.41 KB - PDF)
Stiahnuť