Skip to main content
Agriculture and rural development

Razlaga shem kakovosti

Cilji shem kakovosti EU

Politika kakovosti EU je namenjena zaščiti imen specifičnih proizvodov zaradi promocije njihovih edinstvenih značilnosti, povezanih z njihovim geografskim poreklom ter tradicionalnim znanjem in izkušnjami.

Imenom proizvodov se lahko dodeli „geografska označba“, če imajo posebno povezavo s krajem, kjer se izdelujejo. Geografska označba omogoča potrošnikom, da zaupajo kakovostnim proizvodom in razlikujejo med njimi, proizvajalcem pa omogoča boljše trženje proizvodov.

Proizvodi, za katere se proučuje ali jim je bila dodeljena geografska označba, so navedeni v registrih kakovostnih proizvodov. Ti registri vključujejo tudi informacije o geografskih in proizvodnih specifikacijah za vsak proizvod.

Geografske označbe so priznane kot pravica intelektualne lastnine, zato imajo pomembno vlogo v trgovinskih pogajanjih med EU in drugimi državami.

Druge sheme kakovosti EU poudarjajo tradicionalni postopek proizvodnje ali proizvode, pridelane na težavnih naravnih območjih, denimo v gorskem svetu ali na otokih.

Geografske označbe

Geografske označbe uveljavljajo pravice intelektualne lastnine za določene proizvode, katerih lastnosti so posebej povezane z območjem proizvodnje.

Geografske označbe zajemajo:

Sistem geografskih označb EU varuje imena proizvodov, ki izvirajo iz določenih regij ali uživajo sloves, povezan z območjem proizvodnje. Razlike med označbama ZOP in ZGO so predvsem v tem, koliko surovin mora izvirati iz območja ali kolikšen del proizvodnega postopka mora potekati v določeni regiji. GO je posebna označba za žgane pijače in aromatizirana vina.

 

Zaščitena označba porekla (ZOP)

Kot ZOP se registrirajo imena tistih proizvodov, ki so najtesneje povezani z območjem, na katerem se proizvajajo.

 • Proizvodi: Živila, kmetijski proizvodi in vina.
 • Specifikacije: Vse faze proizvodnje, predelave in priprave morajo potekati v določeni regiji. Za vina to pomeni, da mora grozdje izhajati izključno iz geografskega območja, na katerem se proizvaja vino.
 • Primer: Oljčno olje Kalamata (ZOP) se v celoti proizvaja v regiji Kalamata v Grčiji iz različnih sort oljk tega območja.
 • Oznaka: obvezna za živila in kmetijske proizvode, neobvezna za vino.
Zaščitena geografska označba (ZGO)

Označba ZGO poudarja povezavo med specifično geografsko regijo in imenom proizvoda, pri katerem se kakovost, sloves ali druge značilnosti pripisujejo predvsem njegovemu geografskemu poreklu.

 • Proizvodi: Živila, kmetijski proizvodi in vina.
 • Specifikacije: Za večino proizvodov mora najmanj ena od faz proizvodnje, predelave ali priprave potekati v regiji. Za vina to pomeni, da mora najmanj 85 % grozdja izhajati izključno iz geografskega območja, na katerem se dejansko proizvaja vino.
 • Primer: Pršut „Westfälischer Knochenschinken“ (ZGO) se proizvaja v Vestfaliji po starih postopkih, toda meso, ki se uporablja za proizvodnjo, ne prihaja izključno od živali, ki so rojene in vzrejene v tej specifični regiji Nemčije.
 • Oznaka: obvezna za živila in kmetijske proizvode, neobvezna za vino.
Geografska označba žganih pijač in aromatiziranih vin (GO)

Označba GO ščiti ime žgane pijače ali aromatiziranega vina s poreklom iz države, regije ali kraja, pri čemer se kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda pripisujejo predvsem njegovemu geografskemu poreklu.

 • Proizvodi: Žgane pijače in aromatizirana vina.
 • Specifikacije: Za večino proizvodov mora vsaj ena od faz destilacije ali priprave potekati v regiji. Vendar ni nujno, da surovine prihajajo iz regije.
 • Primer: GO Irish Whiskey se že od 6. stoletja vari, destilira in zori na Irskem, vendar surovine ne prihajajo izključno iz Irske.
 • Oznaka: Neobvezna za vse proizvode.

Zajamčena tradicionalna posebnost

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) poudarja tradicionalne vidike, kot so način priprave proizvoda ali njegova sestava, brez povezave z določenim geografskim območjem. Ime proizvoda, ki je registrirano kot ZTP, je zaščiteno pred ponarejanjem in zlorabo.

 • Proizvodi: Živila in kmetijski proizvodi.
 • Primer: Tradicionalno pivo Gueuze (ZTP), pridobljeno s spontanim vrenjem, se proizvaja v glavnem v Bruslju in okolici (Belgija). Ker gre za zajamčeno tradicionalno posebnost, je proizvodna metoda zaščitena, vendar bi se lahko pivo proizvajalo drugje.
 • Oznaka: Obvezna za vse proizvode.

Druge sheme

Gorski proizvod

Navedba kakovosti „gorski proizvod“ poudarja posebnosti proizvoda, proizvedenega na gorskih območjih s težavnimi naravnimi razmerami.

Priznavanje tega je prednost za kmete in potrošnike. Kmetom omogoča boljše trženje proizvoda, hkrati pa zagotavlja, da so nekatere značilnosti jasne za potrošnika.

 • Proizvodi: Kmetijski in živilski proizvodi.
 • Specifikacije: Surovine in krma prihajajo iz gorskih območij. Za predelane proizvode bi morala tudi proizvodnja potekati v teh območjih.

Poročilo o označevanju kmetijskih in živilskih proizvodov iz gorskega kmetijstva

Proizvod najbolj oddaljenih regij EU

Kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah EU se spopada s težavami zaradi oddaljenosti in otoške lege, ki prinaša težavne geografske in meteorološke razmere. Da bi zagotovili večjo prepoznavnost kmetijskih proizvodov iz najbolj oddaljenih regij EU (francoski čezmorski departmaji – Gvadelup, Francoska Gvajana, Reunion in Martinik – ter Azori, Madeira in Kanarski otoki), je bil oblikovan poseben logotip.

 • Proizvodi: Kmetijski in živilski proizvodi.
 • Specifikacije: Proizvedeno v najbolj oddaljenih regijah
 • Oznaka: Primer logotipa za kmetijske proizvode in živila iz najbolj oddaljenih regij EU.

Prostovoljne certifikacijske sheme

Prostovoljne certifikacijske sheme na nacionalni ravni ali sheme zasebnih subjektov lahko tudi pomagajo potrošnikom, da zaupajo kakovosti proizvodov, ki jih izberejo.

Poleg shem EU obstajajo številne zasebne in nacionalne sheme ali logotipi kakovosti hrane, ki zajemajo širok razpon pobud in se uporabljajo med podjetji ali med podjetji in potrošniki.

Evropska komisija je v posvetovanju z deležniki razvila smernice za najboljše prakse za delovanje takih shem.

17 JULIJ 2018
Smernice EU o najboljši praksi za prostovoljne sheme certificiranja za kmetijske proizvode in živila
slovenščina
(183.17 KB - HTML)
Prenesi

Uredbe o shemah kakovosti

Komisija je sprejela več uredb o uporabi shem kakovosti:

Uredbe o živilih in kmetijskih proizvodih

Uredbe o vinu

Uredbe o žganih pijačah

Uredbe o aromatiziranih vinih

Uredbe o gorskih proizvodih

Uredbe o proizvodih najbolj oddaljenih regij

Predlog za okrepitev sistema geografskih označb

Komisija je 31. marca 2022 sprejela predlog uredbe o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter drugih shemah kakovosti za kmetijske proizvode. Cilj predloga je povečati uporabo geografskih označb po vsej EU, da bi koristili podeželskemu gospodarstvu in dosegli višjo raven zaščite proizvodov, zlasti na spletu. 

Komisija je med drugim predlagala naslednje ukrepe za okrepitev in izboljšanje obstoječega sistema:

 • večja trajnost z omogočanjem proizvajalcem, da v svojih specifikacijah proizvodov ovrednotijo svoje ukrepe v zvezi s socialno, okoljsko in gospodarsko trajnostjo;
 • večja zaščita geografskih označb na internetu, zlasti v zvezi s prodajo prek spletnih platform, zaščito pred registracijami v slabi veri in uporabo geografskih označb v sistemu domenskih imen;
 • opolnomočenje skupin proizvajalcev za upravljanje, uveljavljanje in razvoj njihovih geografskih označb z dostopom do organov za boj proti ponarejanju in carinskih organov v vseh državah EU;
 • skrajšan in poenostavljen postopek registracije bo združil različna tehnična in postopkovna pravila, kar bo privedlo do enotnega postopka registracije geografskih označb za prijavitelje iz EU in iz tretjih držav.

Predlog Komisije je rezultat obsežnega postopka posvetovanja. Začetna ocena učinka je bila objavljena oktobra 2020. Temu so med januarjem in aprilom 2021 sledili javno posvetovanje ter ciljno usmerjena posvetovanja z državami EU in ustreznimi organizacijami deležnikov.

Kako so proizvodi zaščiteni

Kot del sistema EU za pravice intelektualne lastnine so imena proizvodov, registriranih kot geografske označbe, zakonito zaščitena pred ponarejanjem in zlorabo v državah EU in državah zunaj EU, s katerimi je bil podpisan poseben sporazum o zaščiti.

V okviru vseh shem kakovosti pristojni nacionalni organi ustrezno ukrepajo za zaščito registriranih imen na svojem ozemlju. Prav tako morajo preprečiti in ustaviti nezakonito proizvodnjo ali trženje proizvodov, ki uporabljajo tako ime.

Tudi neevropska imena proizvodov se lahko registrirajo kot geografske označbe, če je njihova država porekla podpisala dvostranski ali regionalni sporazum z EU, ki vključuje medsebojno zaščito takih imen.

Zaščitena so imena različnih proizvodov (vino, živila, aromatizirana vina in žgane pijače), proizvedena v več državah zunaj EU, denimo Kolumbiji ali Južni Afriki.

Geografske označbe, za katere je bil vložen zahtevek in so vpisane v registrih Unije, so na voljo na spletišču eAmbrosia (uradna zbirka podatkov o registrih geografskih označb EU), medtem ko so geografske označbe EU in geografske označbe tretjih držav, zaščitene na podlagi sporazumov, na voljo na portalu GIview.

Logotipi za prenos

26 APRIL 2018
Zaščitena označba porekla
slovenščina
(3.56 MB - ZIP)
Prenesi
26 APRIL 2018
Zaščitena geografska označba
slovenščina
(3.68 MB - ZIP)
Prenesi
26 APRIL 2018
Zajamčena tradicionalna posebnost
slovenščina
(2.84 MB - ZIP)
Prenesi

Dokumenti

13 APRIL 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Prenesi
30 MAREC 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Prenesi
31 MAREC 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Prenesi
5 MAJ 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Prenesi
18 MAJ 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Prenesi
2 MAJ 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Prenesi
18 MAJ 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Prenesi