Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури и ориз

Защита на земеделските стопани в ЕС и на селскостопанския сектор чрез политика на интервенция на пазара, търговски мерки, законодателство и наблюдение на пазара.

Преглед

Като един от най-големите производители и търговци на зърнени култури в света, ЕС подкрепя земеделските стопани с подпомагане на доходите, пазарни мерки и търговска политика в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Подкрепата се отдалечи от принципа какво и колко се произвежда, за да стане напълно отделена от производството (когато плащанията вече не са свързани с произведеното количество).

Различните обработваеми култури понастоящем са интегрирани в единната обща организация на пазара и политиката на ЕС е ограничена до две основни области:

  • интервенция от страна на Европейската комисия и помощ за частно складиране
    Първоначално въведено с цел защита на земеделските стопани срещу ниските пазарни цени, изкупуването на зърнени храни и ориз за складиране в обществени складове сега се използва само в извънредни ситуации, като се предоставя защитна мрежа на стопаните.
  • търговски мерки
    Годишно се изнасят около 20 % от отглежданата в ЕС пшеница, а маслодайните семена, животинските фуражи и ориза се внасят в големи количества. За тези сектори могат да се изискват лицензии за внос и износ, както и плащания на търговски тарифи. Въпреки това благодарение на ангажиментите на ЕС в рамките на Световната търговска организация са въведени редица фиксирани тарифни квоти за внос при по-ниски или нулеви мита.

Зърнени култури

Повече от половината от отглежданите в ЕС зърнени култури са пшеница. Останалите 50 % се състоят от царевица и ечемик, като всяка от тях представлява около една трета от този дял. Последната една трета включва зърнените култури, отглеждани в по-малки количества като ръж, овес и спелта.

Зърнените култури в ЕС се използват предимно за животински фуражи (почти две трети); една трета е предназначена за консумация от човека, а само 3 % се използват за биогорива.

Маслодайни семена и протеинови култури

Основните маслодайни семена в ЕС са рапица (59 %), слънчогледови семена и семена от соя. Не съществуват специфични мерки за подпомагане на производството на маслодайни семена, но две трети от това, което се консумира в Европа всяка година, се произвежда в ЕС. Все пак вносът в ЕС представлява около половината от маслодайните семена, използвани годишно в животинските фуражи, като вносните мита са нулеви.

Маслодайните семена се използват за храни, фуражи, горива и промишлени цели. При смилането на маслодайните семена се получават растителни масла и шротове. Растителното масло обикновено се използва в хранителната промишленост или за производството на биодизел, а шротовете са важен компонент на фуражите.

Основните протеинови култури, отглеждани в ЕС, са полски грах, бакла, полски фасул и лупини. От 2012 г. насам няма конкретна подкрепа за протеиновите култури, а вносните мита са нулеви.

Информация по темата

Разработване на растителни протеини в ЕС

Ориз

Около две трети от консумирания от европейците ориз се отглеждат в ЕС. Останалата част се допълва от внос на различни сортове например от Индия или Камбоджа. Малко количество ориз от ЕС се изнася.

Ориз може да бъде внасян в ЕС само ако е придружен от удостоверение за еквивалентност, издадено от упълномощена от третата държава на произход агенция или, ако в държавата на произход няма такава агенция — от вече упълномощена агенция извън държавата на произход на продукта.

8 ЯНУАРИ 2024 Г.
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Правно основание

Правното основание по отношение на пазарните сектори на зърнените култури, маслодайните семена, протеиновите култури и ориза включва законодателството относно общата организация на пазара на селскостопански продукти, интервенцията и търговията със зърнени култури и ориз, както и хоризонталната търговия.

Законодателство на ЕС в областта на зърнените култури, маслодайните семена, протеиновите култури и ориза

Наблюдение на пазара

Обсерваторията на ЕС за наблюдение на пазара на посевни култури предоставя разнообразие от данни и информация за секторите на зърнените култури, маслодайните семена и протеиновите култури. Тя проследява и анализира минали и настоящи тенденции на световно и европейско равнище, производството, баланса между търсенето и предлагането, производствените разходи, пазарните перспективи и други фактори.

Порталът за данни за хранително-вкусовата промишленост предоставя пазарни данни за селското стопанство на национално и европейско равнище, като например процеси, производство, търговия и тарифни квоти.

Ориз и етилов алкохол

Повече информация може да бъде намерена в общия преглед на лицензиите за внос и износ на ориз и балансите за етиловия алкохол.

Проучвания

Извършени са проучвания от и за Европейската комисия в специализирани области от значение за зърнените култури, маслодайните семена, протеиновите култури и ориза.

През ноември 2018 г. беше представено финансирано от Комисията проучване относно развитието на пазара и свързаните с оценката на политиката аспекти на сектора на растителните протеини в ЕС.

През ноември 2017 г. от името на Комисията беше изготвено проучване относно капацитета за съхранение и логистичната инфраструктура за търговията със селскостопански стоки в ЕС.

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Експертната група по пазарите на деривати и спот пазарите за селскостопански продукти представлява държавите от ЕС и европейски асоциации от различни селскостопански сектори, чиито цели са предоставяне на консултации и експертен опит на службите на Комисията относно:

  • функционирането на пазарите на деривати и спот пазарите, свързани със селскостопански стоки;
  • прилагането на съществуващото законодателство и политики на ЕС;
  • подготовката на законодателни предложения и политически инициативи в областта.

Новини