Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Obiloviny, olejniny, bílkovinné plodiny a rýže

Ochrana zemědělců a odvětví zemědělství v EU prostřednictvím intervencí na trhu, obchodních opatření, právních předpisů a sledování trhu.

Přehled

Jako jeden z největších výrobců a obchodníků s obilovinami na světě podporuje EU své zemědělce prostřednictvím tzv. společné zemědělské politiky, a to formou podpory příjmů, intervencemi na trhu a obchodní politikou. Tato podpora již nevychází z toho, co se produkuje nebo v jakém množství, ale je plně oddělena od produkce (tzn. že platby již nejsou napojeny na vyprodukované množství).

Různé plodiny na orné půdě jsou nyní začleněny do společné organizace trhů se zemědělskými produkty a politická opatření EU se omezují na dvě klíčové oblasti:

  • intervence Evropské komise a podpora soukromého skladování
    Nákup obilovin a rýže do veřejných skladů, který byl původně zaveden na ochranu zemědělců před nízkými tržními cenami, se nyní používá pouze v případě mimořádné události, aby poskytl zemědělcům určitou záchrannou síť.
  • obchodní opatření
    Ročně se z EU vyváží přibližně 20 % vypěstované pšenice a ve velkém množství se dováží olejniny, krmiva a rýže. Pro tato odvětví mohou být požadovány dovozní a vývozní licence a také platby obchodních cel. Nicméně díky závazkům EU v rámci Světové obchodní organizace jsou u velké části dovozu stanoveny nižší nebo nulové celní kvóty.

Obiloviny

Více než polovinu obilovin pěstovaných v EU představuje pšenice. Zbývajících 50 % tvoří kukuřice a ječmen, z nichž každá představuje přibližně jednu třetinu. Poslední třetina zahrnuje obiloviny pěstované v menším množství, jako je žito, oves a pšenice špalda.

Téměř dvě třetiny obilovin vypěstovaných v EU se používají jako krmivo. Zbývající třetina se používá k výrobě potravin a pouze 3 % slouží k výrobě biopaliv.

Olejniny a bílkovinné plodiny

Hlavní olejninou pěstovanou v EU je řepka olejka (59 %), následovaná slunečnicí a sójou. Pro olejniny neexistují žádná zvláštní podpůrná opatření ze strany EU. Dvě třetiny jejich každoroční spotřeby v Unii jsou kryty interní výrobou. Polovina olejnin, které se každoročně používají v krmivech, se však musí do EU dovážet. Dovozní cla jsou v tomto případě stanovena na nulu.

Olejniny se používají k produkci potravin, krmiv a paliv a pro průmyslové účely. Drcením olejnin vzniká rostlinný olej a šrot. Rostlinný olej se používá zejména v potravinářském průmyslu nebo při výrobě bionafty, zatímco olejnatý šrot je důležitou složkou krmiv.

Hlavní bílkovinné plodiny pěstované v EU jsou hrách polní, bob obecný, bob polní a vlčí bob. Od roku 2012 neexistuje pro bílkovinné plodiny žádná zvláštní podpora ze strany EU. Dovozní cla jsou v tomto případě stanovena na nulu.

Související informace

Rozvoj produkce rostlinných bílkovin v EU

Rýže

V Unii se vypěstují přibližně dvě třetiny roční spotřeby rýže. Zbytek pochází z dovozu různých odrůd například z Indie nebo Kambodže. Malé množství rýže se z EU také vyváží.

Rýže se smí dovážet do EU, pouze pokud má osvědčení o rovnocennosti vydané subjektem pověřeným třetí zemí původu, nebo pokud v zemi původu neexistuje, již schválenou agenturou mimo zemi původu produktu.

8. LEDNA 2024
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Právní základ

Právní základ pro odvětví obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže zahrnuje právní předpisy o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, intervenci, obchodu s obilovinami a rýží a o horizontálních otázkách obchodu.

Související právní předpisy EU ohledně obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

Sledování trhu

Různé údaje a informace o odvětví obilovin, olejnin a bílkovinných plodin poskytuje Evropské středisko pro sledování trhu s plodinami, které monitoruje a analyzuje minulé a současné trendy na celosvětové a evropské úrovni, produkci, rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, výrobní náklady, tržní perspektivy a další faktory.

Portál zemědělsko-potravinářských údajů poskytuje data (např. zpracování, výroba, obchod a celní kvóty) o trhu na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU.

Rýže a ethanol

Další informace týkající se produkce rýže v EU, dovozních a vývozních licencí a rozvah o ethanolu

Studie

Evropská komise vypracovává a nechává vypracovat specializované studie týkající se obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže.

V listopadu 2018 byla předložena studie financovaná Komisí o vývoji trhu a aspektech hodnocení politiky v odvětví rostlinných bílkovin v EU.

V listopadu 2017 byla jménem Komise vypracována studie o skladovacích kapacitách a logistické infrastruktuře pro obchod se zemědělskými komoditami EU.

Výbory

Aby byla zaručena kontrola zemí EU nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů vede pravidelně jednání o tématech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodu v EU a zemích mimo EU.

Skupina odborníků na deriváty zemědělských komodit a spotové trhy zastupuje země EU a evropská sdružení různých zemědělských odvětví a poskytuje útvarům Komise poradenství a odborné znalosti týkající se:

  • fungování derivátů zemědělských komodit a spotových trhů
  • provádění stávajících právních předpisů a politických opatření EU
  • přípravy legislativních návrhů a politických iniciativ v této oblasti

Aktuality