Skip to main content
Agriculture and rural development

Правно основание за секторите на зърнените култури, маслодайните семена, протеиновите култури и ориза

Обща организация на пазара

Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти

Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

Зърнени храни и ориз

Публични интервенции и помощ за частно складиране

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240

Списък на съоръженията за складиране на зърнени култури: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Списък на съоръженията за складиране на ориз: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Други страни от ЕС

Търговия (внос и износ):

Регламент (ЕС) 642/2010 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносниte мита в сектора на зърнените култури

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ

Регламент (ЕО) № 1067/2008 за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни

Регламент (ЕО) № 2305/2003 за откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни

Регламент (ЕО) № 1064/2009 относно откриването и управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик за пивоварни цели от трети държави

Регламент (ЕО) № 969/2006 за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни

Регламент (ЕО) №1296/2008 за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз

Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета относно начина на управление на тарифните квоти на Общността и на референтните количества за продукти, които могат да се ползват от преференции по силата на споразумения с някои средиземноморски страни

Регламент (ЕО) № 972/2006 за определяне на специални правила за вноса на ориз басмати и транзитна контролна система за определяне на неговия произход