Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Grūdai, aliejinių augalų sėklos, baltyminiai augalai ir ryžiai

ES ūkininkų ir žemės ūkio sektoriaus apsauga taikant rinkos intervencijos politiką, prekybos priemones, teisės aktus ir vykdant rinkos stebėseną.

Apžvalga

ES, viena didžiausių grūdų gamintojų ir prekiautojų pasaulyje, vykdydama bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), remia savo ūkininkus tokiomis priemonėmis kaip pajamų rėmimas, rinkos intervencija ir prekybos politika. Parama nebepriklauso nuo to, ko ar kiek pagaminama, ir yra visiškai atsieta (išmokos nebėra susietos su pagaminamu kiekiu).

Dabar įvairios lauko kultūros yra integruotos į vieną bendrą žemės ūkio rinkų organizavimo sistemą, o ES politika apima tik dvi pagrindines sritis:

  • Europos Komisijos intervencinius veiksmus ir privataus sandėliavimo pagalbą:
    viešajam sandėliavimui skirtų javų ir ryžių supirkimas iš pradžių buvo priemonė, kuria siekta apsaugoti ūkininkus nuo žemų rinkos kainų, o dabar ji taikoma tik kaip ūkininkų apsaugos priemonė susiklosčius ekstremaliajai situacijai;
  • prekybos priemones:
    kasmet eksportuojama apie 20 proc. ES kviečių pasėlių, o importuojami dideli aliejinių augalų sėklų, pašarų ir ryžių kiekiai. Šiuose sektoriuose gali būti reikalaujama turėti importo ir eksporto licenciją, taip pat mokėti prekybos tarifą. Vis dėlto, atsižvelgiant į ES įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijoje, nemažai nustatytų fiksuotųjų tarifinių importo kvotų yra sumažinto arba nulinio muito.

Grūdai

Daugiau kaip pusė ES auginamų grūdų yra kviečiai. Likusius 50 proc. sudaro kukurūzai ir miežiai – kiekvienas maždaug po trečdalį. Paskutinį trečdalį sudaro mažesniais kiekiais auginami grūdai, kaip antai rugiai, avižos ir speltos.

ES grūdai daugiausiai naudojami pašarams (beveik du trečdaliai), trečdalis jų skiriamas žmonių maistui ir tik 3 proc. naudojami biodegalams.

Aliejiniai ir baltyminiai augalai

Pagrindinės ES aliejinių augalų sėklos yra rapsų sėklos (59 proc.), po jų populiariausios saulėgrąžų sėklos ir sojos pupelės. Aliejinių augalų sėkloms netaikomos jokios specialios paramos priemonės – Europoje kasmet suvartojama du trečdaliai viso ES pagaminamo šių sėklų kiekio. Tačiau kasmet į ES importuojama apie pusė gyvūnų pašarams naudojamų aliejinių sėklų, kurioms nustatyti nuliniai importo tarifai.

Aliejinių augalų sėklos naudojamos maistui, pašarams, kurui ir pramonės reikmėms. Sutraiškant aliejinių augalų sėklas gaunamas augalinis aliejus ir rupiniai. Augalinis aliejus paprastai naudojamas maisto pramonėje arba biodyzelinui gaminti, o aliejinių augalų rupiniai yra svarbi gyvūnų pašarų sudedamoji dalis.

Pagrindiniai ES auginami baltymingi augalai yra žirniai, stambiasėklės ir pašarinės pupos ir lubinai. Nuo 2012 m. už baltyminius augalus konkrečios paramos neteikiama, o jų importo tarifai – nuliniai.

Susijusi informacija

Augalinių baltymų gamybos plėtojimas ES

Ryžiai

Apie du trečdalius europiečių suvartojamų ryžių užauginama ES. Likusią dalį sudaro importuojami įvairių rūšių ryžiai, pavyzdžiui, iš Indijos ar Kambodžos. Nedidelis ES ryžių kiekis eksportuojamas.

Ryžiai į ES gali būti importuojami tik su lygiavertiškumo pažymomis, kurias išduoda trečiosios šalies, kuri yra kilmės šalis, įgaliota įstaiga arba, jei jos nėra kilmės šalyje, jau įgaliota įstaiga už produkto kilmės šalies ribų.

2024 M. SAUSIO 8 D.
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Teisinis pagrindas

Grūdų, aliejinių augalų sėklų ir baltyminių augalų bei ryžių rinkos sektorių teisinį pagrindą sudaro teisės aktai dėl bendro žemės ūkio produktų rinkos organizavimo, intervencinių veiksmų ir prekybos javais bei ryžiais ir horizontaliosios prekybos.

Atitinkami su grūdais, aliejinių augalų sėklomis, baltyminiais augalais ir ryžiais susiję ES teisės aktai

Rinkos stebėsena

ES kultūrinių augalų rinkos stebėjimo centras teikia įvairius duomenis ir informaciją apie grūdų, aliejinių augalų sėklų ir baltyminių augalų sektorius. Jis stebi ir analizuoja ankstesnes ir dabartines pasaulio ir Europos tendencijas, gamybą, pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, gamybos sąnaudas, rinkos perspektyvas ir kitus veiksnius.

Žemės ūkio maisto produktų duomenų portale pateikiami duomenys apie nacionalines ir ES žemės ūkio rinkas, pvz., procesus, gamybą, prekybą ir tarifines kvotas.

Ryžiai ir etilo alkoholis

Daugiau informacijos pateikta ES ryžių, importo ir eksporto licencijų ir etilo alkoholio balansų apžvalgoje.

Tyrimai

Europos Komisija atliko arba užsakė atlikti tyrimų specializuotose srityse, susijusiose su grūdais, aliejinių augalų sėklomis, baltyminiais augalais ir ryžiais.

2018 m. lapkričio mėn. buvo pristatytas Komisijos finansuotas tyrimas dėl ES augalinių baltymų sektoriaus rinkos pokyčių ir politikos vertinimo aspektų.

2017 m. lapkričio mėn. Komisijos vardu buvo atliktas ES prekybos žemės ūkio biržos prekėmis sandėliavimo pajėgumų ir logistikos infrastruktūros tyrimas.

Komitetai

Siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos vykdomam įgyvendinimo aktų priėmimui būtų taikoma ES šalių kontrolė, įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka, kad aptartų tokius klausimus kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse.

Žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir neatidėliotinų sandorių rinkų ekspertų grupė atstovauja ES šalims ir įvairių žemės ūkio sektorių Europos asociacijoms, kurių tikslas – teikti konsultacijas ir ekspertines žinias Komisijos tarnyboms šiais klausimais:

  • žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir neatidėliotinų sandorių rinkų veikimo;
  • galiojančių ES teisės aktų ir politikos įgyvendinimo;
  • šios srities teisės aktų pasiūlymų ir politikos iniciatyvų rengimo.