Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Teravili, õliseemned, valgurikkad kultuurid ja riis

ELi põllumajandustootjate ja põllumajandussektori kaitsmine turusekkumise strateegiate, kaubandusmeetmete, õigusaktide ja turujärelevalve kaudu.

Ülevaade

Maailma ühe suurima teraviljatootja ja -kauplejana toetab EL ühise põllumajanduspoliitika kaudu oma põllumajandustootjaid sissetulekutoetuse, turusekkumismeetmete ja kaubanduspoliitikaga. Toetust ei arvutata enam selle järgi, mida või kui palju toodetakse, vaid toetus on toodetud kogustest täielikult lahutatud.

Erinevad põllukultuurid on nüüd hõlmatud ühise turukorraldusega ja ELi poliitika piirdub kahe põhivaldkonnaga.

  • Euroopa Komisjoni sekkumismeetmed ja eraladustamistoetus
    Teravilja ja riisi ostetakse praegu riiklikuks ladustamiseks vaid hädaolukorras, et pakkuda põllumajandustootjatele turvavõrku. Algselt võeti meetod kasutusele selleks, et kaitsta põllumajandustootjaid madalate turuhindade eest.
  • Kaubandusmeetmed
    ELi aastasest nisusaagist eksporditakse ligikaudu 20%, samal ajal kui õliseemneid, loomasööta ja riisi imporditakse suurtes kogustes. Nende sektorite puhul võidakse nõuda impordi- ja ekspordilitsentse ning kaubandustariifide tasumist. Sellegipoolest on ELi poolt Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames võetud kohustuste tõttu kehtestatud mitu madalama tollimaksumääraga või nullmääraga imporditariifikvooti.

Teravili

Nisu moodustab üle poole ELis kasvatatavast teraviljast. Ülejäänud 50% jaguneb maisi ja odra vahel (mõlemad moodustavad umbes kolmandiku) ning viimane kolmandik koosneb väiksemates kogustes kasvatatavast teraviljast, nagu rukis, kaer ja speltanisu.

ELi teravilja kasutatakse peamiselt loomasöödaks (peaaegu kaks kolmandikku), üks kolmandik teraviljast on ette nähtud inimtoiduks ning vaid 3% kasutatakse biokütuseks.

Õliseemned ja valgurikkad kultuurid

ELis kasvatatavate peamiste õliseemnete hulka kuuluvad raps (59%) ning sellele järgnevad päevalilleseemned ja sojaoad. Õliseemnete puhul konkreetseid toetusmeetmeid kehtestatud ei ole, kuna kaks kolmandikku Euroopas aastas tarbitavast kogusest toodetakse ELis. EL impordib aga ligikaudu poole aastas loomasöödaks kasutatavast õliseemnekogusest ning selles sektoris kohaldatakse nullmääraga imporditollimaksu.

Õliseemneid kasutatakse toiduks ja söödaks, kütuse tootmiseks ja tööstuslikel eesmärkidel. Õliseemnete purustamisel saadakse taimeõlisid ja srotti. Taimeõli kasutatakse peamiselt toiduainetööstuses või biodiislikütuse tootmiseks, samal ajal kui õlisrott on oluline loomasööda komponent.

Peamised ELis kasvatatavad valgurikkad kultuurid on põldherned, põldoad ja lupiinid. Alates 2012. aastast ei ole valgurikaste kultuuride jaoks eritoetust ette nähtud ja nende imporditollimaksumäär on null.

Lisateave

Taimsete valkude kasutuse arendamine ELis

Riis

Ligikaudu kaks kolmandikku Euroopas tarbitavast riisist kasvatatakse ELis. Ülejäänud osa tuleb erinevate sortide impordist, näiteks Indiast või Kambodžast. Väike kogus ELi riisist eksporditakse.

Riisi võib ELi importida üksnes juhul, kui sellega on kaasas vastavustunnistus, mille on välja andnud päritoluriigiks oleva kolmanda riigi volitatud asutus või, kui päritoluriigis see puudub, juba volitatud asutus väljaspool toote päritoluriiki.

8. JAANUAR 2024
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Õiguslik alus

Teravilja-, õliseemne-, valgukultuuride ja riisituru sektorite õiguslik alus hõlmab põllumajandustoodete ühist turukorraldust, teravilja- ja riisituru sekkumis- ja kaubandusmeetmeid ning horisontaalset kaubandust käsitlevaid õigusakte.

Teravilja, õliseemneid, valgurikkaid kultuure ja riisi käsitlevad ELi õigusaktid

Turuseire

ELi põllukultuuride turu vaatluskeskus koondab andmeid ja teavet teravilja-, õliseemne- ja valgukultuuride sektori kohta. Vaatluskeskus jälgib ja analüüsib varasemaid ja praeguseid suundumusi rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil, tootmist, pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu, tootmiskulusid, turuväljavaateid ja muid tegureid.

Põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaali koondatakse turuandmed liikmesriikide ja ELi põllumajanduse kohta, sh töötlemise, tootmise, kaubanduse ja tariifikvootide kohta.

Riis ja etüülalkohol

Lisateavet saab ülevaatest riisituru kohta, riisi importi ja eksporti käsitlevast tabelist ning etüülalkoholi bilanssidest.

Uuringud

Euroopa Komisjon on koostanud või tellinud uuringuid erinevatel teravilja, õliseemnete, valgurikaste kultuuride ja riisiga seotud teemadel.

2018. aasta novembris tutvustati komisjoni rahastatud uuringut ELi valgukultuuride sektori turusuundumuste ja poliitiliste meetmete hindamise kohta.

2017. aasta novembris viidi komisjoni nimel läbi uuring ELi põllumajanduslike toorainetega kauplemise ladustamismahu ja logistikataristu kohta.

Komiteed

Mitmed komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt ning nende ülesanne on tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ning kolmandates riikides.

Põllumajanduskaupade tuletisinstrumentide turgude ja hetketurgude eksperdirühm esindab ELi liikmesriike ja erinevate põllumajandussektorite Euroopa ühendusi, kelle eesmärk on pakkuda komisjoni talitustele nõu ja eksperditeadmisi järgmistes küsimustes:

  • põllumajanduskaupade tuletisinstrumentide turgude ja hetketurgude toimimine;
  • kehtivate ELi õigusaktide ja poliitikameetmete rakendamine;
  • selle valdkonna seadusandlike ettepanekute ja poliitiliste algatuste ettevalmistamine.