Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny a ryža

Ochrana poľnohospodárov EÚ a poľnohospodárskeho sektora prostredníctvom politiky trhových zásahov, obchodných opatrení, právnych predpisov a monitorovania trhu.

Prehľad

EÚ ako jeden z najväčších producentov obilnín a obchodníkov s touto komoditou na svete podporuje svojich poľnohospodárov prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a to poskytovaním podpory príjmu, intervenciami na trhu a obchodnou politikou. Podpora sa už nezakladá na tom, čo alebo koľko sa vyrába – aby sa úplne oddelila od výroby (keď sa už platby neviažu na vyprodukované množstvo).

Rôzne plodiny na ornej pôde sú teraz začlenené do jednotnej spoločnej organizácie trhov a politika EÚ je obmedzená na dve kľúčové oblasti:

  • Intervencia Európskej komisie a pomoc na súkromné skladovanie
    Nákup zásob obilnín a ryže a ich verejné skladovanie – opatrenie, ktoré bolo pôvodne zavedené na ochranu poľnohospodárov pred nízkymi trhovými cenami, sa v súčasnosti používa iba v prípadoch núdze, keď sa zaisťuje bezpečnostná sieť pre poľnohospodárov.
  • obchodné opatrenia
    Približne 20 % úrody pšenice v EÚ sa každoročne vyváža, pričom olejnaté semená, krmivo pre zvieratá a ryža sa dovážajú vo veľkých množstvách. Pre tieto sektory sa môžu vyžadovať povolenia na dovoz a vývoz, ako aj platby v rámci obchodnej tarify. Napriek tomu sa v dôsledku záväzkov EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie niekoľko stanovených colných dovozných kvót uplatňuje pri nižšej alebo nulovej sadzbe cla.

Obilniny

Viac ako polovicu množstva obilnín dopestovaných v EÚ tvorí pšenica. Zvyšných 50 % tvorí kukurica a jačmeň, pričom každá táto komodita predstavuje jednu tretinu. Poslednú tretinu tvoria obilniny pestované v menších množstvách, ako je raž, ovos a špalda.

Obilniny EÚ sa väčšinou používajú ako krmivo pre zvieratá (takmer dve tretiny); jedna tretina je určená na ľudskú spotrebu, zatiaľ čo len 3 % sa používa na výrobu biopalív.

Olejnaté semená a bielkovinové plodiny

Hlavným olejnatým semenom v EÚ je repka olejná (59 %), po ktorej nasledujú slnečnicové semená a sójové bôby. V prípade olejnatých semien neexistujú žiadne osobitné podporné opatrenia, pričom dve tretiny z množstva, ktoré sa každý rok spotrebuje v Európe, sa vyrába v EÚ. Dovoz EÚ pritom ešte stále predstavuje približne polovicu olejnatých semien používaných ročne v krmive pre zvieratá, pričom dovozné clá sú stanovené na nulovej sadzbe.

Olejnaté semená sa používajú na potravinové, krmivové, palivové a priemyselné účely. Lisovaním olejnatých semien sa získavajú rastlinné oleje a šrot. Rastlinný olej sa vo všeobecnosti používa v potravinárskom priemysle alebo na výrobu bionafty, zatiaľ čo šrot z olejnatých semien je dôležitou zložkou krmiva pre zvieratá.

Hlavné bielkovinové plodiny pestované v EÚ sú hrach poľný, bôb obyčajný, bôb záhradný a vlčí bôb. Od roku 2012 neexistuje osobitná podpora na bielkovinové plodiny a dovozné clá sú stanovené na nulovej sadzbe.

Súvisiace informácie

Rozvoj rastlinných bielkovín v EÚ

Ryža

Približne dve tretiny ryže, ktorú skonzumujú Európania, sa pestuje v EÚ. Zvyšok sa dopĺňa dovozom rôznych odrôd napríklad z Indie alebo Kambodže. Malé množstvo ryže dopestovanej v EÚ sa vyvezie.

Ryža sa môže dovážať do EÚ len vtedy, ak je k nim priložené osvedčenie o rovnocennosti vydané agentúrou poverenou treťou krajinou pôvodu alebo, ak v krajine pôvodu taká agentúra neexistuje, už schválenou agentúrou mimo krajiny pôvodu výrobku.

8. JANUÁRA 2024
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Právny základ

Právny základ pre trh s obilninami, olejnatými semenami, bielkovinovými plodinami a ryžou zahŕňa právne predpisy o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, o intervencii a obchode s obilninami a ryžou a o horizontálnych aspektoch obchodu.

Príslušné právne predpisy EÚ týkajúce sa obilnín, olejnín, bielkovinových plodín a ryže

Monitorovanie trhu

Stredisko EÚ pre monitorovanie trhu s plodinami poskytuje rôzne údaje a informácie o sektoroch obilnín, olejnatých semien a bielkovinových plodín. Sleduje a analyzuje minulé a súčasné trendy na celosvetovej a európskej úrovni, výrobu, rovnováhu medzi ponukou a dopytom, výrobné náklady, trhové perspektívy a ďalšie faktory.

Na portáli pre agropotravinové údaje sa poskytujú údaje o trhu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ v oblasti poľnohospodárstva, ako sú výrobné postupy, výroba, obchod a colné kvóty.

Ryža a etylalkohol

Ďalšie informácie sú k dispozícii v prehľade o ryži EÚ, dovozných a vývozných povoleniach a bilancii etylalkoholu.

Štúdie

Európska komisia vykonala a zadala štúdie o špecializovaných oblastiach záujmu, ktoré sa týkajú obilnín, olejnatých semien, bielkovinových plodín a ryže.

V novembri 2018 bola predložená štúdia financovaná Komisiou zameraná na vývoj na trhu a aspekty hodnotenia politiky v sektore rastlinných bielkovín v EÚ.

V novembri 2017 bola v mene Komisie vypracovaná štúdia o kapacitách skladovania a logistickej infraštruktúre pre obchod s poľnohospodárskymi komoditami v EÚ.

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby výkon zodpovednosti Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehal kontrole krajín EÚ, sa pravidelne stretávajú rôzne výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov vlád a ktorým predsedá zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva, aby diskutoval o oblastiach, akými sú vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ a mimo EÚ.

Expertná skupina pre trhy s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi a spotové trhy zastupuje krajiny EÚ a európske združenia rôznych poľnohospodárskych sektorov, ktorých cieľom je poskytovať poradenstvo a odborné znalosti útvarom Komisie, pokiaľ ide o:

  • fungovanie trhov s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi a spotových trhov;
  • vykonávanie existujúcich právnych predpisov a politík EÚ;
  • prípravu legislatívnych návrhov a politických iniciatív v tejto oblasti.

Aktuálne informácie