Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Korn, oliefrø, proteinafgrøder og ris

Beskyttelse af EU's landbrugere og landbrugssektoren ved hjælp af politikker for markedsintervention, handelsforanstaltninger, lovgivning og markedsovervågning.

Oversigt

Som en af verdens største kornproducenter og -forhandlere støtter EU sine landbrugere med indkomststøtte, markedsintervention og handelspolitik gennem den fælles landbrugspolitik. Støtten er gået fra at være baseret på, hvad eller hvor meget der produceres, til at være fuldstændig afkoblet (når betalingerne ikke længere er knyttet til den producerede mængde).

De forskellige markafgrøder er nu samlet i en enkelt fælles markedsordning, og EU's politikker er begrænset til to nøgleområder:

  • Europa-Kommissionens intervention og støtte til privat oplagring
    Opkøb af korn og ris til offentlig oplagring, som oprindelig blev indført for at beskytte landbrugerne mod lave markedspriser, anvendes nu kun i nødsituationer som et sikkerhedsnet for landbrugerne.
  • handelsforanstaltninger
    Ca. 20 % af EU's årlige hvedehøst eksporteres, mens oliefrø, foder og ris importeres i store mængder. For disse sektorer kan der kræves import- og eksportlicenser samt betaling af en handelstold. På grund af EU's forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen er der imidlertid indført en række faste toldkontingenter for import til lavere told eller toldfri import.

Korn

Mere end halvdelen af kornproduktionen i EU er hvede. De resterende 50 % består af majs og byg, der hver udgør omkring en tredjedel. Den sidste tredjedel omfatter korn dyrket i mindre mængder, f.eks. rug, havre og spelt.

Størstedelen af EU's korn bruges til foder (næsten to tredjedele), en tredjedel går til konsum, mens kun 3 % bruges til biobrændstoffer.

Oliefrø og proteinafgrøder

De vigtigste oliefrø i EU er rapsfrø (59 %), efterfulgt af solsikkefrø og sojabønner. Der findes ingen specifik støtte til oliefrø, hvor to tredjedele af det årlige forbrug i Europa produceres i EU. Alligevel udgør EU's import ca. halvdelen af de oliefrø, der årligt bruges til dyrefoder, og importtolden er fastsat til nul.

Oliefrø anvendes til fødevarer, foder, brændstoffer og industrielle formål. Ved knusning af oliefrø fås planteolier og oliefrøkager. Planteolie bruges normalt i levnedsmiddelindustrien eller til produktion af biodiesel, mens oliefrøkager er en vigtig bestanddel af foder.

De vigtigste proteinafgrøder, der dyrkes i EU, er foderærter, hestebønner og lupiner. Siden 2012 har der ikke været nogen specifik støtte til proteinafgrøder, og importtolden er fastsat til nul.

Se også

Udvikling af planteproteiner i EU

Ris

Ca. to tredjedele af den ris, som europæerne forbruger, dyrkes i EU. Resten er import af forskellige sorter fra f.eks. Indien og Cambodja. EU eksporterer en lille mængde ris.

Ris må kun importeres til EU, hvis den ledsages af en ligestillingsattest udstedt af et organ, der er godkendt af oprindelsestredjelandet, eller, hvis dette ikke findes i oprindelseslandet, et allerede godkendt organ uden for produktets oprindelsesland.

8. JANUAR 2024
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for markedssektorerne for korn, oliefrø og proteinafgrøder samt ris omfatter lovgivning om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, interventioner og handel med korn og ris samt horisontal handel.

EU-lovgivning vedrørende korn, oliefrø, proteinafgrøder og ris

Markedsovervågning

EU's markedsobservatorium for afgrøder leverer en række forskellige data om korn-, oliefrø- og proteinafgrødesektoren. Det følger og analyserer tidligere og nuværende tendenser på globalt og europæisk plan, produktion, balancen mellem udbud og efterspørgsel, produktionsomkostninger, markedsperspektiver og andre faktorer.

Portalen for data om landbrugsfødevarer indeholder markedsdata om landbrug på nationalt plan og EU-plan, f.eks. priser, produktion, handel og toldkontingenter.

Ris og ethanol

Læs mere i oversigten over EU's opgørelser over ris, import- og eksportlicenser og ethanol.

Undersøgelser

Der er gennemført undersøgelser af og for Kommissionen vedrørende specialiserede interesseområder, der er relevante for korn, oliefrø, proteinafgrøder og ris.

I november 2018 blev der fremlagt en undersøgelse om markedsudviklinger og politiske evalueringsaspekter af planteproteinsektoren i EU, som var finansieret af Kommissionen.

I november 2017 blev der på Kommissionens vegne udarbejdet en undersøgelse om lagerkapacitet og logistisk infrastruktur for EU's handel med landbrugsråvarer.

Udvalg

Forskellige udvalg, som består af regeringsrepræsentanter og har en repræsentant for Kommissionen som formand, mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelandene.

Ekspertgruppen om landbrugsråvarederivater og spotmarkeder repræsenterer EU-landene og europæiske sammenslutninger af forskellige landbrugssektorer og har til formål at yde rådgivning og ekspertbistand til Kommissionens afdelinger vedrørende:

  • landbrugsråvarederivat- og spotmarkeders funktion
  • gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning og -politikker
  • udarbejdelse af lovgivningsforslag og politiske initiativer på området.