Skip to main content
Agriculture and rural development

Korn, oliefrø, proteinafgrøder og ris

Beskyttelse af EU's landbrugere og landbrugssektoren ved hjælp af politik for markedsintervention, handelsforanstaltninger, lovgivning og markedsovervågning.

Oversigt

Som en af verdens største kornproducenter og -forhandlere støtter EU sine landbrugere med indkomststøtte, markedsintervention og handelspolitik gennem den fælles landbrugspolitik. Støtten er gået fra at være baseret på, hvad eller hvor meget der produceres, til at være fuldstændig afkoblet (når betalingerne ikke længere er knyttet til den producerede mængde).

De forskellige markafgrøder er nu samlet i en enkelt fælles markedsordning, og EU's politik er begrænset til to nøgleområder:

  • EU-Kommissionens intervention og støtte til privat oplagring
    Opkøb af korn og ris til offentlig oplagring, som oprindelig blev indført for at beskytte landbrugerne mod lave markedspriser, anvendes nu kun i nødsituationer som et sikkerhedsnet for landbrugerne.
  • handelsforanstaltninger
    Ca. 20 % af EU's årlige hvedehøst eksporteres, mens oliefrø, foder og ris importeres i store mængder. For disse sektorer kan der kræves import- og eksportlicenser samt betaling af en handelstold. På grund af EU's forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen er der imidlertid indført en række faste toldkontingenter for import til lavere told eller toldfrit.

Korn

Mere end halvdelen af kornproduktionen i EU er hvede. De resterende 50 % består af majs og byg, der hver udgør omkring en tredjedel. Den sidste tredjedel omfatter korn dyrket i mindre mængder, f.eks. rug, havre og spelt.

Størstedelen af EU's korn bruges til foder (næsten to tredjedele), en tredjedel går til konsum, mens kun 3 % bruges til biobrændstoffer.

Oliefrø og proteinafgrøder

De vigtigste oliefrø i EU er rapsfrø (59 %), efterfulgt af solsikkefrø og sojabønner. Der findes ingen specifikke støtteforanstaltninger for oliefrø, hvor to tredjedele af det årlige forbrug i Europa produceres i EU. Alligevel udgør EU's import ca. halvdelen af de oliefrø, der årligt bruges til dyrefoder, hvor importtolden er fastsat til nul.

Oliefrø anvendes til fødevarer, foder, brændstoffer og industrielle formål. Ved knusning af oliefrø fås planteolier og oliefrøkager. Planteolie bruges normalt i levnedsmiddelindustrien eller til produktion af biodiesel, mens oliefrøkager er en vigtig bestanddel af foder.

De vigtigste proteinafgrøder, der dyrkes i EU, er foderærter, hestebønner og lupiner. Siden 2012 har der ikke været nogen specifik støtte til proteinafgrøder, og importtolden er fastsat til nul.

Se også

Udvikling af planteproteiner i EU

Ris

Ca. to tredjedele af den ris, som europæerne forbruger, dyrkes i EU. Resten er import af forskellige sorter fra f.eks. Indien og Cambodja. EU eksporterer en lille smule ris.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for markedssektorerne for korn, oliefrø og proteinafgrøder samt ris omfatter lovgivning om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, interventioner og handel med korn og ris samt horisontal handel.

Se også

Retsgrundlag for korn-, oliefrø-, proteinafgrøde- og rissektoren

Markedsovervågning

EU's markedsobservatorium for afgrøder leverer en række forskellige data og oplysninger om korn-, oliefrø- og proteinafgrødesektoren. Det følger og analyserer tidligere og nuværende tendenser på globalt og europæisk plan, produktion, balancen mellem udbud og efterspørgsel, produktionsomkostninger, markedsperspektiver og andre faktorer.

Portalen for data om landbrugsfødevarer indeholder markedsdata om landbrug på nationalt plan og EU-plan, f.eks. priser, produktion, handel og toldkontingenter.

Ris og ethanol

Der findes yderligere oplysninger i oversigten over EU's opgørelser over ris, import- og eksportlicenser og ethanol.

Undersøgelser

Der er gennemført undersøgelser af og for Kommissionen vedrørende specialiserede interesseområder, der er relevante for korn, oliefrø, proteinafgrøder og ris.

I november 2018 blev der fremlagt en undersøgelse om markedsudviklinger og politiske evalueringsaspekter af planteproteinsektoren i EU, som var finansieret af Kommissionen.

I november 2017 blev der på Kommissionens vegne udarbejdet en undersøgelse om lagerkapacitet og logistisk infrastruktur for EU's handel med landbrugsråvarer.

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande.

Ekspertgruppen om landbrugsråvarederivater og spotmarkeder repræsenterer EU-landene og europæiske sammenslutninger af forskellige landbrugssektorer og har til formål at yde rådgivning og ekspertbistand til Kommissionens tjenestegrene vedrørende:

  • landbrugsråvarederivaters og -spotmarkeders funktion
  • gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning og -politikker
  • udarbejdelse af lovgivningsforslag og politiske initiativer på området.