Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Птиче месо

Информация за птичето месо в ЕС, пазарните мерки и стандарти, търговските мерки, наблюдението на пазара, правните основания и комитетите. 

Общ преглед

Европейският съюз е един от най-големите производители на птиче месо в света и нетен износител на продукти от птиче месо с годишно производство от около 13,4 милиона тона.

ЕС внася продукти от птиче месо с висока стойност, включително пилешки гърди и приготвени храни от птиче месо, главно от Бразилия, Тайланд и Украйна, а изнася продукти от домашни птици с по-ниска стойност.

Птичето месо е част от общата организация на пазара между държавите от Съюза, която има няколко функции. Сред тях са осигуряване на защитна мрежа на селскостопанските пазари и определяне на минимални изисквания за качество. Птицевъдите могат също да получат подпомагане на доходите под формата на директни плащания.

Пазарни мерки и пазарни стандарти

По принцип ЕС не се намесва на пазарите за птиче месо, но въпреки това са възможни извънредни мерки за подкрепа на пазара в случаи на болести по животните и загуба на доверието на потребителите.

ЕС има пазарни стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици — тяхната цел е да се подобри качеството на продукта, да се осигури защита на потребителите и да се гарантира съгласуваност на стандартите на пазара на ЕС.

Чрез стандартите се определят подробни правила, на които трябва да отговарят продуктите от птиче месо, за да бъдат предлагани на пазара в ЕС. Като цяло те предвиждат:

  • търговски описания,
  • категоризиране по качество,
  • лимити на технически неизбежното съдържание на вода в птичето месо, което се абсорбира по време на преработката,
  • определения и етикетиране на различни алтернативни методи за производство на птиче месо.

Информация по темата

Какво представляват пазарните мерки

Търговски мерки

Лицензи за внос

Птичето месо, произведено извън ЕС и внесено в Съюза, подлежи на лицензиране — това е друг метод, който Европейската комисия използва за наблюдение на търговските потоци. Вносът се разрешава само ако отговаря на стандартите на ЕС за здраве на животните и безопасност на храните.

Вносни мита

Вносът на птиче месо от трети страни подлежи на облагане с вносни мита. Чрез вносните мита ЕС гарантира, че икономическите оператори в сектора са в състояние да се конкурират на вътрешния пазар на ЕС с трети държави.

Тарифни квоти

Вносът се организира чрез система от тарифни квоти, които могат да се основават на конкретни разпределения по държави или да са отворени за всички държави (erga omnes). Обемът на квотите може да се променя годишно поради програмирано увеличение, нови преговори или присъединяване на нови държави към ЕС.

Допълнителни вносни мита

Допълнителни вносни мита може да се прилагат за вноса на птиче месо с цел да се балансират неблагоприятни въздействия върху пазара на ЕС. Тези мита се прилагат, ако вносните продукти имат по-ниска цена от нивото, съобщено от ЕС на СТО (индикативна цена).

Стандарти за предлагане на пазара

Вносното птиче месо трябва да отговаря на пазарните стандарти на ЕС, определени в Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията. В регламента се посочва, че вносното птиче месо с определени незадължителни обозначения трябва да бъде придружено от сертификат, издаден от компетентния орган на страната на произход, в който се посочва, че отговаря на стандартите на ЕС за предлагане на пазара.

В съответствие с регламента Обединеното кралство* уведоми Комисията за своите компетентни органи.

без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4, Приложение 2, точка 31 от Протокола за Ирландия и Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

Правни основания

Регламент (ЕС) № 1308/2013, член 220 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, като в член 220 се посочват мерките, свързани с болести по животните и загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията.

Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/1185 на Комисията за определяне на правила по отношение на уведомленията за цените и производството.

Наблюдение на пазара

ЕС наблюдава пазара на птиче месо, за да може да установи евентуална пазарна нестабилност, да предоставя точна информация на земеделските стопани и преработвателите относно положението на пазара, както и за да се подпомогне процесът на вземане на решения в тази област на политиката. 

Наблюдение на пазара на практика

Всяка сряда, не по-късно от 12:00 ч. по обяд (брюкселско време), всяка страна от ЕС трябва да представи на Комисията продажната цена, прилагана от птицекланици, или регистрираната на представителните пазари цена на едро за цели пилета от категория А (известни като „пилета 65 %“) или за друг търговски вид цели пилета, ако последният е по-представителен.

Информация по темата

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Експертната група по селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Групата за граждански диалог относно животновъдството подпомага Комисията при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с птичето месо.

Документи

29 MАРТ 2022 Г.
UK: competent authorities for poultry marketing standards

Новини