Skip to main content
Agriculture and rural development

Drůbeží maso

Informace o evropské produkci drůbežího masa, tržních opatřeních a normách, obchodních opatřeních, sledování trhu, právních základech a výborech. 

Přehled

Evropská unie je jedním z největších producentů drůbežího masa na světě a čistým vývozcem drůbežích produktů s roční produkcí přibližně 13,4 milionu tun.

Dováží vysoce hodnotné drůbeží produkty, včetně prsních částí a polotovarů, zejména z Brazílie, Thajska a Ukrajiny, a vyváží výrobky s nižší hodnotou.

Odvětví drůbežího masa tvoří součást společné organizace trhu mezi zeměmi EU. Ta plní několik funkcí: poskytuje záchrannou síť na zemědělských trzích a stanoví minimální požadavky na kvalitu. Chovatelé drůbeže mohou získat podporu příjmu ve formě přímých plateb.

Tržní opatření a obchodní normy

Unie na trzích s drůbežím masem běžně neintervenuje, nicméně v případě propuknutí nákazy zvířat a ztráty důvěry spotřebitelů počítá s přijetím mimořádných opatření na podporu trhu.

Na drůbeží maso se v Unii vztahují obchodní normy, jejichž cílem je zlepšit kvalitu výrobků, chránit spotřebitele a zajistit, aby byly požadavky na kvalitu uplatňovány konzistentně na celém trhu EU.

V normách je podrobně uvedeno, co musí drůbeží produkty splňovat, aby mohly být prodávány na unijním trhu. Obecně stanoví:

  • obchodní názvy
  • jakostní kategorie
  • limity technicky nevyhnutelného množství vody v drůbežím mase absorbovaného během přípravy
  • definice a označování různých alternativních metod chovu drůbeže.

Související informace

Jak fungují tržní opatření

Obchodní opatření

Dovozní licence

Na drůbeží maso pocházející se zemí mimo EU, které se do Unie dováží, se vztahují licence, což je další metoda, kterou Evropská komise používá ke sledování obchodních toků. Dovážené produkty musí splňovat normy EU v oblasti zdraví zvířat a bezpečnosti potravin.

Dovozní clo

Drůbeží maso dovážené ze zemí mimo EU podléhá dovoznímu clu. Prostřednictvím těchto dovozních cel Unie zajišťuje, aby evropské hospodářské subjekty v tomto odvětví byly schopny konkurovat na vnitřním trhu EU subjektům ze třetích zemí.

Celní kvóty

Dovoz probíhá v rámci systému celních kvót. Ty se buď přidělují jednotlivým zemím nebo jsou otevřeny všem (erga omnes). Objemy kvót se mohou rok od roku měnit v důsledku jejich plánovaného navyšování, vyjednávání nových dohod nebo přistoupení země k EU.

Dodatečná dovozní cla

Na dovoz drůbežího masa lze uplatnit dodatečná dovozní cla, aby se kompenzovaly nepříznivé účinky na trh EU. Tato cla se uplatní v případě, že dovážené produkty mají nižší cenu, než je hladina, kterou Unie oznamuje Světové obchodní organizaci (spouštěcí cena).

Obchodní normy

Dovážené drůbeží maso musí splňovat obchodní normy EU stanovené v nařízení Komise (ES) č. 543/2008. Nařízení stanoví, že dovážené drůbeží maso opatřené určitými nepovinnými údaji musí být doprovázeno osvědčením vydaným příslušným orgánem země původu, které potvrzuje soulad s obchodními normami EU.

V souladu s nařízením oznámilo Spojené království* Komisi své příslušné orgány.

Aniž je dotčeno použití nařízení Komise (ES) č. 543/2008 na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 bodem 31 přílohy 2 Protokolu o Irsku a Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

Právní základ

Nařízení (EU) č. 1308/2013, článek 220 – nařízení stanoví společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty a článek 220 uvádí opatření týkající se nákaz zvířat a ztráty důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin.

Nařízení (ES) č. 543/2008 – stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso.

Nařízení (EU) 2017/1185 – stanoví pravidla oznamování informací o cenách a produkci.

Sledování trhu

EU sleduje trh s drůbežím masem, aby odhalovala známky nestability trhu, poskytovala zemědělcům a zpracovatelům přesné informace o situaci na trhu a pomohla při přijímání politických rozhodnutí. 

Sledování trhu v praxi

Každá země Unie musí Komisi každou středu nejpozději do 12 hodin SEČ posílat informace o prodejní ceně na jatkách nebo velkoobchodní ceny zaznamenané na reprezentativních trzích pro celá kuřata třídy A (známá jako „kuřata 65 %“) nebo pro jinou obchodní úpravu celých kuřat, je-li reprezentativnější.

Související informace

Výbory

Aby byla zaručena kontrola zemí Unie nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů se pravidelně schází, aby projednával jednotlivé oblasti, jako je vývoj tržních cen, výroba a obchod v EU a třetích zemích.

Skupina pro občanský dialog zaměřená na živočišné produkty pomáhá Komisi vést pravidelný dialog o veškerých tématech týkajících se drůbežího masa.

Documents

 

29 BŘEZEN 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Stáhnout