Skip to main content
Agriculture and rural development

Siipikarja

Tietoa EU:n siipikarjasta, markkinatoimenpiteistä ja -standardeista, kaupan toimenpiteistä, markkinoiden seurannasta, oikeusperustoista ja komiteoista. 

Yleiskatsaus

Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista siipikarjanlihan tuottajista ja siipikarjatuotteiden nettoviejä. Sen vuosituotanto on noin 13,4 miljoonaa tonnia.

EU tuo arvokkaita siipikarjatuotteita, kuten rintalihaa ja siipikarjanlihavalmisteita, pääasiassa Brasiliasta, Thaimaasta ja Ukrainasta, ja vuorostaan vie vähemmän arvokkaita siipikarjatuotteita.

Siipikarja on osa EU-maiden välistä yhteistä markkinajärjestelyä, jolla on useita tehtäviä. Tähän sisältyy turvaverkon tarjoaminen maatalousmarkkinoille ja vähimmäislaatuvaatimusten asettaminen. Siipikarjankasvattajat voivat myös saada tulotukea suorina tukina.

Markkinatoimenpiteet ja kaupan pitämisen vaatimukset

EU ei rutiininomaisesti puutu siipikarjamarkkinoihin, mutta poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet ovat mahdollisia eläintautien yhteydessä tai jos kuluttajien luottamus on menetetty.

EU on asettanut siipikarjan kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia. Näiden avulla pyritään parantamaan tuotteiden laatua, suojaamaan kuluttajaa ja varmistamaan, että vaatimukset ovat yhdenmukaisia kaikkialla EU:n markkinoilla.

Näissä vaatimuksissa määritellään yksityiskohtaiset säännöt, jotka siipikarjatuotteiden on täytettävä, jotta niitä voidaan myydä EU:ssa. Vaatimukset koskevat seuraavia:

  • myyntinimitykset;
  • laatuluokitus;
  • valmistuksen yhteydessä siipikarjanlihaan teknisistä syistä väistämättä imeytyvän veden sallittu pitoisuus;
  • erilaisten vaihtoehtoisten siipikarjantuotantomenetelmien määritelmät ja merkinnät.

Lisätietoa

Markkinatoimenpiteet

Kaupan toimenpiteet

Tuontitodistukset

EU:n ulkopuolella tuotettu ja EU:hun tuotu siipikarja on luvanvaraista. Tämän avulla Euroopan komissio seuraa kauppavirtoja. Tuonti on sallittua ainoastaan, jos tuotteet täyttävät EU:n eläinterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset.

Tuontitullit

EU:n ulkopuolisista maista tuotaviin siipikarjatuotteisiin sovelletaan tuontitulleja. Tuontitullien avulla EU varmistaa, että talouden toimijat tällä alalla pystyvät kilpailemaan EU:n sisämarkkinoilla EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tariffikiintiöt

Tuonti järjestetään tariffikiintiöjärjestelmällä, joka voi perustua maakohtaiseen jakoon tai olla avoin kaikille maille (erga omnes). Kiintiömäärät voivat vaihdella vuosittain suunnitellun korotuksen, uusien neuvottelujen tai EU:hun liittymisen vuoksi.

Lisätuontitulli

Lisätuontitulleja voidaan soveltaa siipikarjanlihan tuontiin torjumaan mahdollisia epäsuotuisia vaikutuksia EU:n markkinoilla. Näitä tulleja sovelletaan, jos tuontituotteiden hinta on alhaisempi kuin EU:n Maailmankauppajärjestölle (WTO) ilmoittama hinta (käynnistyshinta).

Kaupan pitämisen vaatimukset

EU:hun tuodun siipikarjanlihan on oltava komission asetuksessa (EY) 543/2008 kaupan pitämistä koskevien vahvistettujen EU:n vaatimusten mukaista. Asetuksessa säädetään, että tietyillä vapaaehtoisilla merkinnöillä varustetun maahantuodun siipikarjanlihan mukana on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että kyseinen tuote on asetuksen säännösten mukainen.

Asetuksen mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta* on ilmoittanut komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa.

* sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 543/2008 soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn erosopimuksen Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan ja pöytäkirjan liitteessä 2 olevan 31 kohdan mukaisesti. (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

Oikeusperustat

Asetus (EU) N:o 1308/2013, 220 artikla – asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä. Sen 220 artiklassa säädetään toimenpiteistä, jotka koskevat eläintauteja ja kuluttajan luottamuksen menetystä kansanterveyteen, eläinten terveyteen tai kasvien terveyteen liittyvien riskien vuoksi.

Asetus (EU) N:o 543/2008 – yksityiskohtaiset säännöt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamisesta siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta.

Asetus (EU) 2017/1185 – hinta- ja tuotantoilmoituksia koskevat säännöt.

Markkinoiden seuranta

EU seuraa siipikarjamarkkinoita ollakseen selvillä markkinoiden epävakaisuuksista, tarjotakseen kasvattajille ja jalostajille täsmällistä tietoa markkinatilanteesta ja auttaakseen julkista päätöksentekoa. 

Markkinoiden seuranta käytännössä

Jokaisen EU-maan on ilmoitettava komissiolle joka keskiviikko viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) teurastamojen myyntihinnat tai edustavilla markkinoilla todetut tukkuhinnat ns. 65-prosenttisille A-luokan kokonaisille kananpojille tai jossakin muussa tarjontamuodossa oleville kokonaisille kananpojille, jos tällainen tarjontamuoto on edustavampi.

Lisätietoa

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat hallitusten edustajista, ja joita johtaa Euroopan komission edustaja, tapaavat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä EU-maiden valvonnassa.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan muun muassa markkinahintojen, tuotannon ja kaupan kehityksestä EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Kansalaisvuoropuhelun ryhmän ja eläinperäisten tuotteiden työryhmän tehtävänä on edelleen avustaa komissiota pitämällä yllä säännöllistä vuoropuhelua kaikista siipikarjaan liittyvistä kysymyksistä.

Documents

 

29 MAALISKUU 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Lataa