Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Hydina

Informácie o prehľade hydiny, trhových opatreniach a normách, obchodných opatreniach, monitorovaní trhu, právnom základe a výboroch EÚ. 

Prehľad

Európska únia je jedným z najväčších producentov hydinového mäsa na svete a čistým vývozcom výrobkov z hydiny s ročnou produkciou približne 13,4 milióna ton.

EÚ dováža výrobky z hydiny vysokej hodnoty vrátane mäsa z pŕs a mäsových prípravkov z hydiny, predovšetkým z Brazílie, Thajska a Ukrajiny. EÚ vyváža výrobky z hydiny nižšej hodnoty.

Hydina je súčasťou spoločnej organizácie trhu krajín EÚ, ktorá má niekoľko funkcií. K týmto funkciám patrí poskytovanie bezpečnostnej siete poľnohospodárskym trhom a stanovenie minimálnych požiadaviek na kvalitu. Chovatelia hydiny môžu získať aj podporu príjmu v podobe priamych platieb.

Trhové opatrenia a obchodné normy

EÚ zvyčajne do trhov s hydinovým mäsom nezasahuje, výnimočné opatrenia na podporu trhu sú však možné v prípadoch chorôb zvierat a straty dôvery spotrebiteľov.

EÚ má obchodné normy pre hydinové mäso; koncipované sú s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku, zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a zaistiť jednotné normy na trhoch v celej EÚ.

Týmito normami sa stanovujú podrobné pravidlá, ktoré výrobky z hydiny musia spĺňať, aby mohli byť uvedené na trh v EÚ. Vo všeobecnosti sa stanovujú:

  • obchodné názvy,
  • triedy akosti,
  • limity minimálneho technicky nevyhnutného obsahu vody v hydinovom mäse absorbovanej v priebehu spracovania,
  • definície a označovanie rôznych alternatívnych metód produkcie hydiny.

Súvisiace informácie

Vysvetlenie trhových opatrení

Obchodné opatrenia

Dovozné licencie

Na hydinu vyprodukovanú a dovezenú z krajín mimo EÚ sa vzťahujú licencie, čo predstavuje ďalší spôsob, akým Európska komisia monitoruje obchodné toky. Dovoz sa povoľuje len v prípade, ak dovezená hydina spĺňa normy EÚ pre zdravie zvierat a bezpečnosť potravín.

Dovozné clá

Dovoz hydiny z krajín mimo EÚ podlieha dovozným clám. Prostredníctvom dovozných ciel EÚ zabezpečuje konkurencieschopnosť domácich hospodárskych subjektov s krajinami mimo EÚ v tomto sektore na vnútornom trhu.

Colné kvóty

Dovoz sa organizuje pomocou systému colných kvót, ktorý môže byť založený na pridelených kapacitách pre konkrétne krajiny alebo otvorený pre všetky krajiny (erga omnes). Objemy kvót sa môžu každoročne meniť v dôsledku plánovaného navýšenia, nových rokovaní alebo pristúpení k EÚ.

Dodatočné dovozné clá

Na vyváženie prípadných nepriaznivých vplyvov na trh EÚ sa môžu na dovoz hydinového mäsa uplatniť dodatočné dovozné clá. Tieto clá sa uplatňujú, ak majú importované produkty cenu pod úrovňou, ktorú EÚ oznámila WTO (spúšťacia cena).

Obchodné normy

Dovážané hydinové mäso musí spĺňať obchodné normy EÚ stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 543/2008. V nariadení sa uvádza, že k dovážanému hydinovému mäsu, na ktorom sú uvedené určité nepovinné údaje, musí byť pripojené osvedčenie vydané príslušným orgánom krajiny pôvodu, v ktorom sa uvádza súlad s obchodnými normami EÚ.

V súlade s týmto nariadením Spojené kráľovstvo* oznámilo Komisii svoje príslušné orgány.

* Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Komisie (ES) č. 543/2008 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, v súlade s článkom 5 ods. 4 bodom 31 prílohy 2 k Protokolu o Írsku a Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7).

Právne základy

Nariadenie (EÚ) 1308/2013, článok 220 – stanovuje spoločnú organizáciu trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, pričom článok 220 uvádza opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín.

Nariadenie Komisie (ES) č. 543/2008 – zavádza podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 – zavádza pravidlá oznamovania cien a výroby.

Monitorovanie trhu

EÚ monitoruje trh s hydinou s cieľom identifikovať nestabilitu trhu, poskytovať poľnohospodárom a spracovateľom presné informácie o situácii na trhu a pomáhať pri rozhodovaní v oblasti verejnej politiky. 

Monitorovanie trhu v praxi

Všetky krajiny EÚ musia každú stredu Komisii najneskôr do 12.00 hod. SEČ predložiť predajnú cenu, ktorú používajú bitúnky, alebo veľkoobchodné ceny zistené na reprezentatívnych trhoch v prípade celých kurčiat triedy A (tzv. kurčatá 65 %) alebo inej obchodnej úpravy celých kurčiat, pokiaľ je táto úprava reprezentatívnejšia.

Súvisiace informácie

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby výkon zodpovednosti Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehal kontrole krajín EÚ, sa pravidelne stretávajú rôzne výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov vlád a ktorým predsedá zástupca Európskej komisie.

Expertná skupina pre poľnohospodárske trhy na svojich pravidelných zasadnutiach rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg pre živočíšnu výrobu pomáha Komisii pri udržiavaní pravidelného dialógu o všetkých otázkach týkajúcich sa hydiny.

Dokumenty

29. MARCA 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Stiahnuť