Skip to main content
Agriculture and rural development

Fjerkræ

Oplysninger om og oversigt over EU's fjerkræ, markedsforanstaltninger og standarder, handelsforanstaltninger, markedsovervågning, retsgrundlag og udvalg. 

Oversigt

EU er en af verdens største producenter af fjerkrækød og nettoeksportør af fjerkræprodukter med en årlig produktion på ca. 13,4 millioner ton.

EU importerer fjerkræprodukter af høj værdi, herunder bryst og tilberedt fjerkrækød, hovedsagelig fra Brasilien, Thailand og Ukraine, mens EU eksporterer fjerkræprodukter af lavere værdi.

Fjerkræ er en del af den fælles markedsordning mellem EU-landene, som har flere funktioner. Dette omfatter et sikkerhedsnet for landbrugsmarkederne og fastsættelse af minimumskvalitetskrav. Fjerkræproducenter kan også få indkomststøtte i form af direkte betalinger.

Markedsforanstaltninger og markedsnormer

EU griber ikke rutinemæssigt ind på markederne for fjerkræ, men der er mulighed for ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger i tilfælde af dyresygdomme og tab af forbrugertillid.

EU har handelsnormer for fjerkræ. De er udformet med henblik på at forbedre produktets kvalitet, beskytte forbrugerne og sikre, at standarderne er ensartede i hele EU.

Disse standarder fastsætter de nærmere betingelser for, at fjerkræprodukter kan bringes i omsætning i EU. Generelt indeholder de bestemmelser om:

  • varebetegnelser
  • kvalitetsklasse
  • grænser for teknisk uundgåeligt vandindhold i fjerkrækød, der absorberes under forarbejdningen
  • definitioner og mærkning af forskellige alternative metoder til fremstilling af fjerkræ.

Se også

Markedsforanstaltninger kort fortalt

Handelsforanstaltninger

Importlicenser

Der kræves licens for fjerkræ, der er produceret uden for EU, og som importeres. Det er en anden metode, som EU-Kommissionen anvender til at overvåge handelsstrømmene. Import er kun tilladt, hvis EU's standarder for dyresundhed og fødevaresikkerhed er overholdt.

Importafgifter

Import af fjerkræ fra lande uden for EU pålægges importafgifter. Ved hjælp af denne importtold sikrer EU, at dens erhvervsdrivende i sektoren er i stand til at konkurrere på EU's indre marked med lande uden for EU.

Toldkontingenter

Importen tilrettelægges af et system med toldkontingenter, som kan baseres på specifikke landetildelinger eller være åbne for alle lande. Kontingentmængderne kan ændres årligt som følge af planlagte stigninger, nye forhandlinger eller tiltrædelser til EU.

Tillægsimporttold

Der kan pålægges tillægsimporttold for fjerkrækød for at opveje eventuelle ugunstige virkninger på EU-markedet. Disse afgifter gælder, hvis de importerede varer har en lavere pris end den, som EU har anmeldt til WTO (udløsningsprisen).

Handelsnormer

Importeret fjerkrækød skal opfylde EU's handelsnormer, som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2008. Forordningen fastsætter, at importeret fjerkrækød med visse fakultative angivelser skal ledsages af et certifikat udstedt af oprindelseslandets kompetente myndighed, der attesterer, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med EU's handelsnormer.

In overensstemmelse med forordningen har Det Forenede Kongerige* givet Kommissionen meddelelse om sine kompetente myndigheder.

* uden at det berører anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2008 på og i Det Forenede Kongerige med hensyn til Nordirland i henhold til artikel 5, stk. 4, bilag 2, punkt 31, i protokol om Irland/Nordirland til aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

Retsgrundlag

EU-forordning 1308/2013, artikel  220 fastlægger en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, og artikel 220, der angiver foranstaltninger vedrørende dyresygdomme og tab af forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden.

EU-forordning 543/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød

EU-forordning 2017/1185 om fastsættelse af regler for meddelelser om priser og produktion.

Markedsovervågning

EU overvåger markedet for fjerkræ med henblik på at identificere ustabilitet på markedet, give landbrugerne og forarbejdningsvirksomhederne præcise oplysninger om markedssituationen og bidrage til beslutningstagningen i forbindelse med den offentlige politik. 

Markedsovervågning i praksis

Hvert EU-land skal senest hver onsdag kl. 12:00 (dansk tid) sende Kommissionen salgsprisen på de repræsentative markeder for hele kyllinger i klasse A (også kaldet "65 %-kyllinger") eller for en anden hel kylling, hvis den er mere repræsentativ.

Se også

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Udvalget for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter drøfter områder som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og lande uden for EU.

Den civile dialoggruppe og arbejdsgruppen for animalske produkter har til opgave at bistå Kommissionen med at opretholde en regelmæssig dialog om alle spørgsmål vedrørende honning.

Documents

 

29 MARTS 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Download