Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Paukštiena

Informacija apie ES paukštienos sektoriaus, rinkos priemonių ir standartų, prekybos priemonių, rinkos stebėsenos, teisinio pagrindo ir komitetų apžvalgą. 

Apžvalga

Europos Sąjunga yra viena iš didžiausių paukštienos gamintojų pasaulyje ir grynoji paukštienos produktų eksportuotoja, kasmet jų pagaminanti apie 13,4 mln. tonų.

ES importuoja didelės vertės paukštienos produktus, įskaitant krūtinėlę ir paukštienos pusgaminius, daugiausia iš Brazilijos, Tailando ir Ukrainos, o eksportuoja mažesnės vertės paukštienos produktus.

Paukštienai galioja ES šalių bendro rinkų organizavimo politika, atliekanti keletą funkcijų, be kita ko, užtikrinti žemės ūkio rinkų apsaugą ir nustatyti būtiniausius kokybės reikalavimus. Naminių paukščių augintojai taip pat gali gauti pajamų paramą, kuri teikiama kaip tiesioginės išmokos.

Rinkos priemonės ir prekybos standartai

ES paprastai nesiima veiksmų paukštienos rinkose, tačiau gali taikyti išskirtines rinkos rėmimo priemones gyvūnų ligų ir vartotojų pasitikėjimo praradimo atvejais.

ES yra nustačiusi prekybos paukštiena standartus; jais siekiama pagerinti produkto kokybę, apsaugoti vartotojus ir užtikrinti, kad standartai būtų nuosekliai taikomi visoje ES rinkoje.

Šiais standartais nustatomos išsamios taisyklės, kurias turi atitikti paukštienos produktai, kad jais būtų galima prekiauti ES. Standartuose paprastai:

  • pateikiamas prekės aprašas;
  • nurodoma kokybės kategorija;
  • nurodomas didžiausias leidžiamas perdirbimo metu paukštienoje neišvengiamai absorbuojamo vandens kiekis;
  • nurodomos įvairių alternatyvių paukštienos gamybos metodų apibrėžtys ir ženklinimas.

Susijusi informacija

Apie rinkos priemones

Prekybos priemonės

Importo licencijos

ES nepriklausančiose šalyse pagamintiems ir importuojamiems vištienos produktams turi būti išduotos licencijos – tai dar vienas metodas, kurį Europos Komisija taiko prekybos srautams stebėti. Importuoti leidžiama, tik jei produktai atitinka ES gyvūnų sveikatos ir maisto saugos standartus.

Importo muitai

Paukštienos importui iš ES nepriklausančių šalių taikomi importo muitai. Šiais importo muitais ES užtikrina, kad šiame sektoriuje veikiantys jos ekonominės veiklos vykdytojai galėtų ES vidaus rinkoje konkuruoti su ES nepriklausančiomis šalimis.

Tarifinės kvotos

Importas organizuojamas taikant tarifinių kvotų sistemą, pagal kurią kvotos gali būti nustatomos konkrečioms šalims arba taikomos visoms šalims (erga omnes). Kvotų kiekiai gali keistis kiekvienais metais, atsižvelgiant į planuojamą padidinimą, naujas derybas arba įstojimą į ES.

Papildomi importo muitai

Siekiant kompensuoti bet kokį nepalankų poveikį ES rinkai, paukštienos importui gali būti taikomi papildomi importo muitai. Šie muitai taikomi, jei importuojamų produktų kaina yra mažesnė už kainą, kurią ES yra nurodžiusi PPO (ribinė kaina).

Prekybos standartai

Importuojama paukštiena turi atitikti Komisijos reglamente (EB) Nr. 543/2008 nustatytus ES prekybos standartus. Reglamente nustatyta, kad prie importuojamos paukštienos su tam tikromis neprivalomomis nuorodomis turi būti pridedamas kilmės šalies kompetentingos institucijos išduotas sertifikatas, kuriame nurodoma atitiktis ES prekybos standartams.

Pagal reglamentą Jungtinė Karalystė* pranešė Komisijai apie savo kompetentingas institucijas.

* nedarant poveikio Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008 taikymui Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7) protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį ir 2 priedo 31 punktą.

Teisinis pagrindas

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 (220 straipsnis) nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, o jo 220 straipsnyje nurodomos priemonės, susijusios su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai.

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 543/2008 nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės.

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1185 nustatomos informacijos apie kainas ir gamybą teikimo taisyklės.

Rinkos stebėsena

ES stebi paukštienos rinką, siekdama nustatyti rinkos nestabilumo požymius, pateikti tikslią informaciją ūkininkams bei perdirbėjams apie padėtį rinkoje ir padėti priimti viešosios politikos sprendimus. 

Praktinė rinkos stebėsena

Kiekviena ES šalis turi kiekvieną trečiadienį, iki 12.00 val. (Briuselio laiku), pateikti ES Komisijai visos A klasės sveikų viščiukų (vadinamųjų 65 proc. viščiukų) arba kitų, labiau tipinių sveikų viščiukų, pardavimo kainą skerdyklose arba didmenines kainas reprezentatyviose rinkose.

Susijusi informacija

Komitetai

Siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos vykdomam įgyvendinimo aktų priėmimui būtų taikoma ES šalių kontrolė, įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius.

Žemės ūkio rinkų ekspertų grupė reguliariai susitinka, kad aptartų tokius klausimus kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse.

Pilietinio dialogo grupė gyvūninės produkcijos klausimams toliau padeda Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą visais su paukštiena susijusiais klausimais.

Dokumentai

2022 M. KOVO 29 D.
UK: competent authorities for poultry marketing standards

Naujienos