Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Mājputnu gaļa

Pārskats par ES mājputnu gaļu, tirgus pasākumiem un standartiem, tirdzniecības pasākumiem, tirgus uzraudzību, juridisko pamatu un komitejām. 

Pārskats

Eiropas Savienība ir viena no pasaulē lielākajām mājputnu gaļas ražotājām un mājputnu gaļas produktu neto eksportētāja, un gadā tā saražo aptuveni 13,4 miljonus tonnu.

Augstvērtīgus mājputnu gaļas produktus, piemēram, krūtiņas un mājputnu gaļas izstrādājumus ES importē (lielākoties no Brazīlijas, Taizemes un Ukrainas), savukārt zemākas vērtības mājputnu gaļas izstrādājumus ES eksportē.

Mājputnu gaļa ir iekļauta tirgus kopīgajā organizācijā starp ES valstīm. Šai kopīgajai organizācijai ir vairākas funkcijas, piemēram, nodrošināt lauksaimniecības tirgiem drošības tīklu un noteikt minimālās kvalitātes prasības. Putnkopji var saņemt arī ienākumu atbalstu tiešo maksājumu veidā.

Tirgus pasākumi un tirdzniecības standarti

Eiropas Savienība mājputnu tirgos parasti neiejaucas, tomēr dzīvnieku slimību un patērētāju uzticības zaudēšanas gadījumos ir iespējami ārkārtas tirgus atbalsta pasākumi.

Eiropas Savienībā ir jāievēro mājputnu gaļas tirdzniecības standarti. To mērķis ir uzlabot produktu kvalitāti, aizsargāt patērētājus un nodrošināt, lai standarti visā ES tirgū būtu saskaņoti.

Šie standarti sīki nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst mājputnu produktiem, lai tos drīkstētu tirgot Eiropas Savienībā. Kopumā tie nosaka:

  • komercaprakstus;
  • kvalitātes šķiru;
  • cik daudz mājputnu gaļa drīkst saturēt tehniski nenovēršamo ūdeni, kas absorbēts pārstrādes laikā;
  • dažādu mājputnu gaļas ražošanas alternatīvu metožu definīcijas un marķējumu.

Saistītā informācija

Kas ir tirgus pasākumi

Tirdzniecības pasākumi

Importa licences

Mājputnu gaļai, kas ražota ārpus ES un tiek importēta, ir vajadzīgas licences. Šī ir vēl viena metode, kā Eiropas Komisija pārrauga tirdzniecības plūsmas. Imports ir atļauts tikai tad, ja atbilst ES dzīvnieku veselības un pārtikas nekaitīguma standartiem.

Ievedmuita

Par mājputnu gaļas importu no ārpussavienības valstīm jāmaksā ievedmuita. Ar šo ievedmuitu ES nodrošina, lai šīs nozares ekonomikas dalībnieki, kuri darbojas Eiropas Savienībā, spētu ES iekšējā tirgū konkurēt ar valstīm, kuras nav Savienības dalībvalstis.

Tarifa kvotas

Imports tiek organizēts pēc tarifa kvotu sistēmas. Katrai valstij var būt piešķirtas noteiktas kvotas, un kvotas var būt arī atvērtas visām valstīm (erga omnes). Katru gadu atkarībā no plānotā palielinājuma, jaunām sarunām vai jaunu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai kvotu apjoms var mainīties.

Papildu ievedmuita

Lai kompensētu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz ES tirgu, mājputnu gaļas importam var tikt piemēroti papildu ievedmuitas nodokļi. Šos nodokļus piemēro tad, ja importētajiem produktiem ir mazāka cena par cenu līmeni, kādu ES paziņojusi Pasaules Tirdzniecības organizācijai (sprūda cena).

Tirdzniecības standarti

Importētai mājputnu gaļai ir jāatbilst ES tirdzniecības standartiem, kas izklāstīti Komisijas Regulā (EK) 543/2008. Regulā norādīts, ka importētai mājputnu gaļai, kurai ir dažas neobligātas norādes, ir jāpievieno izcelsmes valsts kompetentās iestādes izdots sertifikāts, kas apliecina atbilstību ES tirdzniecības standartiem.

Saskaņā ar minēto regulu Apvienotā Karaliste* ir paziņojusi Komisijai savas kompetentās iestādes.

*neskarot Komisijas Regulas (EK) 543/2008 piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu un 2. pielikuma 31. punktu (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp).

Juridiskais pamats

Regula (ES) Nr. 1308/2013, 220. pants – nosaka lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju. Tās 220. pantā ir norādīti pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ.

Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 – nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1185 – noteikumi par cenas un ražošanas paziņošanu.

Tirgus uzraudzība

ES pārrauga mājputnu tirgu, lai varētu konstatēt tirgus nestabilitāti, lauksaimniekiem un pārstrādātājiem sniegt precīzu informāciju par tirgus situāciju un palīdzēt pieņemt lēmumus par sabiedrisko politiku. 

Tirgus uzraudzība praksē

Ikvienai ES valstij katru trešdienu ne vēlāk kā plkst. 12.00 pēc Briseles laika (plkst. 13.00 pēc Latvijas laika) jāiesniedz Komisijai pārdošanas cena no lopkautuvēm vai reprezentatīvajos tirgos reģistrētās vairumtirdzniecības cenas, par kādām tiek pārdoti nesadalīti A kvalitātes klases cāļi (zināmi kā “65 % cāļi”) vai citādi noformēti nesadalīti cāļi, ja tas ir reprezentatīvāks.

Saistītā informācija

Komitejas

Lai Eiropas Komisijas atbildība par īstenošanas aktu pieņemšanu tiktu īstenota ES valstu kontrolē, regulāri sanāk dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis.

Lauksaimniecības tirgu ekspertu grupa regulāri tiekas, lai apspriestu tādus jautājumus kā tirgus cena, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Regulāru dialogu par visiem mājputnu jautājumiem Komisijai palīdz uzturēt Dzīvnieku audzēšanas pilsoniskā dialoga grupa.

Dokumenti

2022. GADA 29. MARTS
UK: competent authorities for poultry marketing standards

Jaunumi